Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: 22.06.2024 23:12

 • pliki muzyczne
  1748
 • pliki wideo
  8920
 • obrazy
  6855
 • dokumenty
  1189

23061 plików
6221,71 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
alienps
# odpowiedź #
AUDIOBOOK
 
SCI-FI
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
2020
 
2021
 
2022
 
20.0 Megaq uake - Megaq uake 20.0 (2022 ) [lekt or pl]
2025 Armag eddon - Zagła da (2022 ) [lekt or pl]
4 Horse men Apoca lypse (2022 ) [napi sy ang + trans ]
A Guide To Datin g At The End Of The World (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Acidm an (2022 ) [napi sy ang + trans ]
After the Pande mic (2022 ) [napi sy ang + trans ]
AI Love You (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
AI Lo ve Yo u (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Alche my of the Spiri t (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Snipe ress (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Ameri can Raide rs Battl e Fire (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Arcti c Void - Arkty czna Otchł ań (2022 ) [lekt or pl]
 
Ar ct ic Vo id - Ar kt yc zn a Ot ch ła ń (2 02 2) [l ek to r pl ]
As Its Remem bered (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k of the 50 Foot CamGi rl (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k of The Kille r Chick ens The Movie (2022 ) [org ang]
Attac k on Titan (2022 ) [lekt or pl]
Avata r The Way of Water - Avata r Istot a wody (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Av at ar Th e Wa y of Wa te r - Av at ar Is to ta wo dy (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Battl e for Pando ra (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Benea th The Green (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Beyon d Exist ence (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Bianz hong ren Youli ng zhan ji - Mutan t Ghost Wargi rl (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Bi an zh on g re n Yo ul in g zh an ji - Mu ta nt Gh os t Wa rg ir l (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
BigBu g (2022 ) [lekt or pl]
 
Bi gB ug (2 02 2) [l ek to r pl ]
Blank (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Blast ed Gutta vs alien s - Blast ed Kumpl e kontr a kosmi ci (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Bl as te d Gu tt a vs al ie ns - Bl as te d Ku mp le ko nt ra ko sm ic i (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Botan i super baba (2022 ) [org ros]
Broad cast (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Calio vas (2022 ) [org ang]
Capta in (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Carni fex (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ca rn if ex (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Chari ot (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Contr ol (2022 ) [napi sy ang + trans ]1
 
Co nt ro l (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Corre ctive Measu res (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Co rr ec ti ve Me as ur es (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Cosmi c Dawn (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Crime s of The Futur e - Zbrod nie przys złośc i (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Cr im es of Th e Fu tu re - Zb ro dn ie pr zy sz ło śc i (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Cryo (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Daika iju no atosh imats u {What To Do With The Dead Kaiju } (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Dark Cloud (2022 ) [lekt or pl]
 
Da rk Cl ou d (2 02 2) [l ek to r pl ]
Dead Zone (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Debor ah (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Deus - The Dark Spher e (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Disco ntinu ed (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Dont Look Deepe r (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Don't Worry Darli ng - Nie martw się, kocha nie (2022 ) [lekt or pl]
 
Do n' t Wo rr y Da rl in g - Ni e ma rt w si ę, ko ch an ie (2 02 2) [l ek to r pl ]
Drago n The Weapo n of God (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Du xing yue qiu aka Moon Man (2022 ) [wgra ne napis y ang]
Dual (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Du al (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Earth over Earth (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Every thing Every where All at Once - Wszys tko wszęd zie naraz (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ev er yt hi ng Ev er yw he re Al l at On ce - Ws zy st ko ws dz ie na ra z (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Evinc ed (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Expos ure 36 (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Femal ien Starl ight Saga (2022 ) [org ang]
Fumer fait touss er {Smok ing Cause s Cough ing} - Palen ie powod uje kasze l (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Fu me r fa it to us se r {S mo ki ng Ca us es Co ug hi ng } - Pa le ni e po wo du je ka sz el (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Gold - Złoto (2022 ) [lekt or pl]
 
Go ld - Zł ot o (2 02 2) [l ek to r pl ]
Harmo ny (2022 ) [napi sy ang + trans ]
I Am Morta l - Ja, śmier telni k (2022 ) [lekt or pl]
 
I Am Mo rt al - Ja , śm ie rt el ni k (2 02 2) [l ek to r pl ]
Im Total ly Fine (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Ipers onnia {Hype rslee p} (2022 ) [napi sy it, ang + trans ]
It Crawl s Benea th - Larwy (2022 ) [lekt or pl]
 
It Cr aw ls Be ne at h - La rw y (2 02 2) [l ek to r pl ]
Kids vs Alien s (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ki ds vs Al ie ns (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Kingd om Of The Dinos aurs (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Last Survi vors (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Le visit eur du futur {The Visit or From The Futur e} (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Linol eum (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Li no le um (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Lola (2022 ) [lekt or pl]
 
Lo la (2 02 2) [l ek to r pl ]
Lost Vegas (2022 ) [org ang]
Lovel and aka Expir ed (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Lo ve la nd ak a Ex pi re d (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
M3GAN (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
M3 GA N (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Madel ines (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Me encon trara s en lo profu ndo del abism o {Into The Abyss } (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Me en co nt ra ra s en lo pr of un do de l ab is mo {I nt o Th e Ab ys s} (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
MEAD (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Men (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Me n (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Metam orpho sis (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Ming yat zin gei {Warr iors of Futur e} - Wojow nicy przys złośc i (2022 ) [lekt or pl; wgran e napis y pl]
 
Mi ng ya t zi n ge i {W ar ri or s of Fu tu re } - Wo jo wn ic y pr zy sz ło śc i (2 02 2) [l ek to r pl ; wg ra ne na pi sy pl ]
Mira (2022 ) [napi sy ang, ros + trans ]
 
Mi ra (2 02 2) [n ap is y an g, ro s + tr an s]
Monol ith (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Moon Crash (2022 ) [lekt or pl, napis y ang + trans ]
Moonf all (2022 ) [lekt or pl]
 
Mo on fa ll (2 02 2) [l ek to r pl ]
Moons hot - Wypra wa na Marsa (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Mo on sh ot - Wy pr aw a na Ma rs a (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Neugd aesan yang {Proj ect Wolf Hunti ng} - Wilcz e stado (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ne ug da es an ya ng {P ro je ct Wo lf Hu nt in g} - Wi lc ze st ad o (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Next Exit - Nastę pny świat (2022 ) [lekt or pl]
 
Ne xt Ex it - Na st ęp ny św ia t (2 02 2) [l ek to r pl ]
Nope - Nie (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
No pe - Ni e (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Nova (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Obrat imaya realn ost {Reve rsibl e reali ty} (2022 ) [napi sy ros + trans ]
Oegye +in 1bu {Alie noid} (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Oe gy e+ in 1b u {A li en oi d} (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Offic e Invas ion - Obcy w biurz e (2022 ) [lekt or pl]
 
Of fi ce In va si on - Ob cy w bi ur ze (2 02 2) [l ek to r pl ]
Old Stran gers (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Once Withi n A Time (2022 )
Plan 75 (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Pl an 75 (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Polar is (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Po la ri s (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Press Play (2022 ) [napi sy ang + trans ]1
 
Pr es s Pl ay (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Proek t Gemin i aka Proje ct Gemin i - Druga Ziemi a (2022 ) [lekt or pl]
 
Pr oe kt Ge mi ni ak a Pr oj ec t Ge mi ni - Dr ug a Zi em ia (2 02 2) [l ek to r pl ]
Proje ct Legio n (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Pr oj ec t Le gi on (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Proje ct Summe r (2022 ) [org ang]
Proto type (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Reign Of Chaos (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Rubik on (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ru bi ko n (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Samar itan - Samar ytani n (2022 ) [lekt or pl]
 
Sa ma ri ta n - Sa ma ry ta ni n (2 02 2) [l ek to r pl ]
Scorc hed Earth (2022 ) [org ang]
Secre t Headq uarte rs - Tajna baza (2022 ) [wgra ne napis y pl, lekto r pl]
 
Se cr et He ad qu ar te rs - Ta jn a ba za (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl , le kt or pl ]
Shark Side of The Moon (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Shark ula (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Shin Ultra man (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Signi fican t Other (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Si gn if ic an t Ot he r (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Slash Back (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Somet hing in the Dirt - Coś w spłac hetku ziemi (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
So me th in g in th e Di rt - Co ś w sp ła ch et ku zi em i (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Space Oddit y (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Spide rhead - Pajęc za Głowa (2022 ) [lekt or pl]
 
Sp id er he ad - Pa cz a Gł ow a (2 02 2) [l ek to r pl ]
Splen did Isola tion (2022 ) [wgra ne napis y pl]
Spook y (2022 ) [org ang]
Stasi s (2022 ) [org ang]
Svart krabb a aka Black Crab - Czarn y krab (2022 ) [lekt or pl]
 
Sv ar t kr ab ba ak a Bl ac k Cr ab - Cz ar ny kr ab (2 02 2) [l ek to r pl ]
Tales from Apoca lypse - Legen dy Apoka lipsy (2022 ) [lekt or pl]
Tang (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ta ng (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
The Adam Proje ct - Proje kt Adam (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Th e Ad am Pr oj ec t - Pr oj ek t Ad am (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
The Artif ice Girl (2022 ) [wgra ne napis y pl]
The Deal (2022 ) [napi sy sl + trans ]
The Devil Consp iracy (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e De vi l Co ns pi ra cy (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
The Elect ric Man (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Fourt h Sunri se (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Frien dship Game (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Hyper ions - Hyper ionow ie (2022 ) [lekt or pl]
 
Th e Hy pe ri on s - Hy pe ri on ow ie (2 02 2) [l ek to r pl ]
The In Betwe en (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e In Be tw ee n (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
The Lake (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Nomad (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The OctoG ames (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Ordin aries (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Outwa ters (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Ou tw at er s (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
THE PREY Legen d Of Karno ctus (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Proto type (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Secon d Age Of Aquar ius (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Skele tons Compa ss (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Sleep Survi val Horro r Part One (2022 ) [org ang]
The Time Capsu le (2022 ) [napi sy ang + trans ]
UFO Swede n (2022 ) [napi sy ang, szw + trans ]
 
UF O Sw ed en (2 02 2) [n ap is y an g, sz w + tr an s]
Veden varti ja {Memo ry of Water } (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Vikin g (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Wifel ike (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Witho ut Ward (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Wyrmw ood Apoca lypse (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Wy rm wo od Ap oc al yp se (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Yasho da (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Yi bian bao long {Meta morph osis} (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Zombl ogaly pse (2022 ) [napi sy ang + trans ]
2023
 
2024
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
Forever Young - Na zawsze młoda 2023 lektor pl.avi play
reżyseria: Henk Pretorius scenariusz: Henk Pretoriu ...
Alien Conquest The War of the Worlds - Wojna Światów 2021 lektor pl.avi play
reżyseria: Mario N. Bonassin scenariusz: Joe Roche g ...
2025 Armageddon - Zagłada 2022.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Michael Su scenariusz: Tammy Klein, Glen ...
Marvel One-Shot - A Funny Thing Happened On The Way to Thors Hammer 2011 lektor pl.avi play
reżyseria: Leythum scenariusz: Eric Pearson gatune ...
Marvel One-Shot - The Consultant 2011 lektor pl.avi play
reżyseria: Leythum scenariusz: Eric Pearson gatune ...
Monolith 2022.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Matt Vesely scenariusz: Lucy Campbell g ...
Stunde des Skorpions 1968.mkv play
reżyseria: Horst Zaeske scenariusz: Günther Krupkat ...
Momentum - Projekt Momentum 2003 lektor pl.avi play
reżyseria: James Seale scenariusz: Deverin Karol g ...
obrazek

reżyseria: Daniel Diosdado
scenariusz: Daniel Diosdado
gatunek: Sci-Fi, Thriller
produkcja: USA
premiera:

ocena: Fw - ? IMDb - ?

Leah jest nowojorską reporterką, której przydzielono opowieść o psychotycznym seryjnym mordercy atakującym miejscowych księży. Kiedy staje z nim twarzą w twarz, jest zszokowana, gdy odkrywa, że ​​w tej historii jest coś więcej. Kiedy zaczyna się w nim zakochiwać, znajduje się na rozdrożu między wydaniem go a zakończeniem historii… lub skierowaniem go w stronę swojego agresywnego ojca i zakończeniem własnego.
[cinando.com]
 • 2,4 MB
 • 28 sty 23 18:14
 • 65 KB
 • 28 sty 23 18:11

napisy PL
z TRANSLATORA


 • 63 KB
 • 28 sty 23 18:11
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

3 plików
2,49 MB
yankes

yankes napisano 28.02.2024 19:45

zgłoś do usunięcia
Polecam gorąco 👍💪👍
rick_pl

rick_pl napisano 7.03.2024 08:17

zgłoś do usunięcia
Super, jestem bardzo zadowolony, polecam!
rafifee

rafifee napisano 10.03.2024 19:00

zgłoś do usunięcia
super chomik
arturek63

arturek63 napisano 31.03.2024 14:45

zgłoś do usunięcia
Super kolekcja, godne polecenia
Agastus

Agastus napisano 31.03.2024 18:09

zgłoś do usunięcia
Alienps wielkie dzięki - cała nadzieja w Tobie
Prince_Eileen

Prince_Eileen napisano 5.04.2024 19:29

zgłoś do usunięcia
Super chomik.
and.brz.2020

and.brz.2020 napisano 5.04.2024 21:08

zgłoś do usunięcia
Super Chomik. Dzięki za film. Tak trzymać!
Jacek26021956

Jacek26021956 napisano 20.04.2024 13:34

zgłoś do usunięcia
super, polecam
pawel4144

pawel4144 napisano 20.04.2024 22:31

zgłoś do usunięcia
Chomik godny polecenia.
kajtek889

kajtek889 napisano 28.04.2024 11:29

zgłoś do usunięcia
polecam

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności