Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 21:24

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10407
 • obrazy
  4904
 • dokumenty
  1158

21032 plików
6725,42 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
2020
 
2021
 
2022
 
4 Horse men Apoca lypse (2022 ) [napi sy ang + trans ]
A Guide To Datin g At The End Of The World (2022 ) [napi sy ang + trans ]
After the Pande mic (2022 ) [napi sy ang + trans ]
AI Love You (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
AI Lo ve Yo u (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Alien Snipe ress (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Ameri can Raide rs Battl e Fire (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Arcti c Void - Arkty czna Otchł ań (2022 ) [lekt or pl]
 
Ar ct ic Vo id - Ar kt yc zn a Ot ch ła ń (2 02 2) [l ek to r pl ]
As Its Remem bered (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k of the 50 Foot CamGi rl (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k on Titan (2022 ) [lekt or pl]
Battl e for Pando ra (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Benea th The Green (2022 ) [napi sy ang + trans ]
BigBu g (2022 ) [lekt or pl]
Blank (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Blast ed (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Bl as te d (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Botan i super baba (2022 ) [org ros]
Broad cast (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Calio vas (2022 ) [org ang]
Capta in (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Carni fex (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ca rn if ex (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Chari ot (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Contr ol (2022 ) [napi sy ang + trans ]1
 
Co nt ro l (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Corre ctive Measu res (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Co rr ec ti ve Me as ur es (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Cosmi c Dawn (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Crime s of The Futur e - Zbrod nie przys złośc i (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Cr im es of Th e Fu tu re - Zb ro dn ie pr zy sz ło śc i (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Cryo (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Dark Cloud (2022 ) [lekt or pl]
 
Da rk Cl ou d (2 02 2) [l ek to r pl ]
Dead Zone (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Debor ah (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Deus - The Dark Spher e (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Dont Look Deepe r (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Don't Worry Darli ng - Nie martw się, kocha nie (2022 ) [lekt or pl]
 
Do n' t Wo rr y Da rl in g - Ni e ma rt w si ę, ko ch an ie (2 02 2) [l ek to r pl ]
Drago n The Weapo n of God (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Du xing yue qiu aka Moon Man (2022 ) [wgra ne napis y ang]
Dual (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Du al (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Every thing Every where All at Once - Wszys tko wszęd zie naraz (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ev er yt hi ng Ev er yw he re Al l at On ce - Ws zy st ko ws dz ie na ra z (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Expos ure 36 (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Femal ien Starl ight Saga (2022 ) [org ang]
Gold - Złoto (2022 ) [lekt or pl]
 
Go ld - Zł ot o (2 02 2) [l ek to r pl ]
Harmo ny (2022 ) [napi sy ang + trans ]
I Am Morta l - Ja, śmier telni k (2022 ) [lekt or pl]
 
I Am Mo rt al - Ja , śm ie rt el ni k (2 02 2) [l ek to r pl ]
Im Total ly Fine (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Ipers onnia {Hype rslee p} (2022 ) [napi sy it, ang + trans ]
It Crawl s Benea th - Larwy (2022 ) [lekt or pl]
Kingd om Of The Dinos aurs (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Last Survi vors (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Lost Vegas (2022 ) [org ang]
Lovel and aka Expir ed (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Lo ve la nd ak a Ex pi re d (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
M3GAN (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
M3 GA N (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Madel ines (2022 ) [napi sy ang + trans ]
MEAD (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Men (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Me n (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Ming yat zin gei {Warr iors of Futur e} - Wojow nicy przys złośc i (2022 ) [lekt or pl; wgran e napis y pl]
 
Mi ng ya t zi n ge i {W ar ri or s of Fu tu re } - Wo jo wn ic y pr zy sz ło śc i (2 02 2) [l ek to r pl ; wg ra ne na pi sy pl ]
Moon Crash (2022 ) [lekt or pl, napis y ang + trans ]
Moonf all (2022 ) [lekt or pl]
 
Mo on fa ll (2 02 2) [l ek to r pl ]
Moons hot - Wypra wa na Marsa (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Mo on sh ot - Wy pr aw a na Ma rs a (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Mutan t Ghost Wargi rl (2022 ) [napi sy ang + trans ]]
Neugd aesan yang {Proj ect Wolf Hunti ng} - Wilcz e stado (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ne ug da es an ya ng {P ro je ct Wo lf Hu nt in g} - Wi lc ze st ad o (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Nope - Nie (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
No pe - Ni e (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Nova (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Obrat imaya realn ost {Reve rsibl e reali ty} (2022 ) [napi sy ros + trans ]
Oegye +in 1bu {Alie noid} (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Offic e Invas ion - Obcy w biurz e (2022 ) [lekt or pl]
 
Of fi ce In va si on - Ob cy w bi ur ze (2 02 2) [l ek to r pl ]
Old Stran gers (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Press Play (2022 ) [napi sy ang + trans ]1
 
Pr es s Pl ay (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Proek t Gemin i aka Proje ct Gemin i - Druga Ziemi a (2022 ) [lekt or pl]
 
Pr oe kt Ge mi ni ak a Pr oj ec t Ge mi ni - Dr ug a Zi em ia (2 02 2) [l ek to r pl ]
Proje ct Legio n (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Proje ct Summe r (2022 ) [org ang]
Proto type (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Reign Of Chaos (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Rubik on (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ru bi ko n (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Samar itan - Samar ytani n (2022 ) [lekt or pl]
 
Sa ma ri ta n - Sa ma ry ta ni n (2 02 2) [l ek to r pl ]
Scorc hed Earth (2022 ) [org ang]
Secre t Headq uarte rs - Tajna baza (2022 ) [wgra ne napis y pl, lekto r pl]
 
Se cr et He ad qu ar te rs - Ta jn a ba za (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl , le kt or pl ]
Shark Side of The Moon (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Shark ula (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Shin Ultra man (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Signi fican t Other (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Si gn if ic an t Ot he r (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Slash Back (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Somet hing in the Dirt - Coś w spłac hetku ziemi (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
So me th in g in th e Di rt - Co ś w sp ła ch et ku zi em i (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
Spide rhead - Pajęc za Głowa (2022 ) [lekt or pl]
 
Sp id er he ad - Pa cz a Gł ow a (2 02 2) [l ek to r pl ]
Splen did Isola tion (2022 ) [wgra ne napis y pl]
Svart krabb a aka Black Crab - Czarn y krab (2022 ) [lekt or pl]
 
Sv ar t kr ab ba ak a Bl ac k Cr ab - Cz ar ny kr ab (2 02 2) [l ek to r pl ]
Tang (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Adam Proje ct - Proje kt Adam (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Th e Ad am Pr oj ec t - Pr oj ek t Ad am (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
The Deal (2022 ) [napi sy sl + trans ]
The Devil Consp iracy (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e De vi l Co ns pi ra cy (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
The Elect ric Man (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Frien dship Game (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Hyper ions - Hyper ionow ie (2022 ) [lekt or pl]
 
Th e Hy pe ri on s - Hy pe ri on ow ie (2 02 2) [l ek to r pl ]
The In Betwe en (2022 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e In Be tw ee n (2 02 2) [n ap is y an g + tr an s]
The Lake (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Nomad (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The OctoG ames (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Outwa ters (2022 ) [napi sy ang + trans ]
THE PREY Legen d Of Karno ctus (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Secon d Age Of Aquar ius (2022 ) [napi sy ang + trans ]
The Sleep Survi val Horro r Part One (2022 ) [org ang]
The Time Capsu le (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Veden varti ja {Memo ry of Water } (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Vikin g (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Wifel ike (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Witho ut Ward (2022 ) [napi sy ang + trans ]
Wyrmw ood Apoca lypse (2022 ) [wgra ne napis y pl]
 
Wy rm wo od Ap oc al yp se (2 02 2) [w gr an e na pi sy pl ]
Yi bian bao long {Meta morph osis} (2022 ) [napi sy ang + trans ]
2023
Jung_ E {Jeon g-i} (2023 ) [lekt or pl]
 
Ju ng _E {J eo ng -i } (2 02 3) [l ek to r pl ]
Secre t Seam (2023 ) [org ang]
Tomor row's Game (2023 ) [org ang]
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
The Last Mimzy - Mimzy Mapa czasu 2007 lektor pl.avi
play
generowanie podglądu
reżyseria: Robert Shaye scenariusz: Toby Emmerich, ...
The Lost World Jurassic Park - Zaginiony Świat Jurassic Park 1997 lektor pl.avi play
reżyseria: Steven Spielberg scenariusz: David Koepp ...
Impostor - Test na człowieczeństwo 2002 lektor pl.avi play
reżyseria: Gary Fleder scenariusz: David Twohy, Sco ...
Natural City 2003 lektor pl.avi play
reżyseria: Byung-chun Min scenariusz: Byung-chun Mi ...
Screamers - Tajemnica Syriusza 1995 lektor pl.avi play
reżyseria: Christian Duguay scenariusz: Dan O'Banno ...
Minority Report - Raport Mniejszości 2002 lektor pl.avi play
reżyseria: Steven Spielberg scenariusz: Scott Frank ...
Mistrzowie science-fiction 1 - Ucieczka.rmvb play
gatunek: Sci-Fi produkcja: USA premiera: 4 sierpni ...
The Adjustment Bureau - Władcy umysłów 2011 lektor pl.rmvb play
reżyseria: George Nolfi scenariusz: George Nolfi n ...
obrazek


Link do filmu:   Carnifex (2022)

Link do napisów angielskich:   Carnifex (2022)

Link do napisów polskich z translatora:   Carnifex (2022)

 • 8 KB
 • 6 mar 23 10:44

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • 1,4 MB
 • 6 mar 23 10:34

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
1,42 MB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
qdlek

qdlek napisano 28.03.2023 18:20

zgłoś do usunięcia
Mega Chomiczek! Dzięki wielkie!

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności