Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: 13.06.2024 18:39

 • pliki muzyczne
  1748
 • pliki wideo
  8909
 • obrazy
  6846
 • dokumenty
  1189

23031 plików
6201,85 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
# odpowiedź #
AUDIOBOOK
 
SCI-FI
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
2020
 
2021
 
2022
 
2023
 
57 Secon ds (2023 ) [lekt or pl]
 
57 Se co nd s (2 02 3) [l ek to r pl ]
65 (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
65 (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
7 11 PM (2023 ) [napi sy ang + trans ]
A Milli on Days (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
A Mi ll io n Da ys (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Acide - Kwaśn y deszc z (2023 ) [napi sy ang + trans ]
AIMEE The Visit or (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Inter venti on - Obcy na ratun ek (2023 ) [lekt or pl]
Alien Invas ion (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Plane t (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Alien s Abduc ted My Paren ts And Now I Feel Kinda Left Out (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Al ie ns Ab du ct ed My Pa re nt s An d No w I Fe el Ki nd a Le ft Ou t (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Ameri ca is Sinki ng (2023 ) [lekt or pl]
Anima lia (2023 ) [wgra ne napis y pl]
Ape vs. Mecha Ape (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Apori a (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Assas sin - Zabój ca (2023 ) [lekt or pl]
 
As sa ss in - Za jc a (2 02 3) [l ek to r pl ]
Attac k of the Meth Gator (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Aware ness - Aware ness Rzecz ywist ość jest iluzj ą (2023 ) [lekt or pl]
 
Aw ar en es s - Aw ar en es s Rz ec zy wi st ć je st il uz ją (2 02 3) [l ek to r pl ]
Bad CGI Gator (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Binar y Samur ai (2023 ) [org ang]
Bird Box Barce lona - Nie otwie raj oczu Barce lona (2023 ) [lekt or pl]
 
Bi rd Bo x Ba rc el on a - Ni e ot wi er aj oc zu Ba rc el on a (2 02 3) [l ek to r pl ]
Black Noise (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Blood And Snow (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Blood thirs t 023) [napi sy ang + trans ]
 
Bl oo dt hi rs t (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Bod obnov y {Rest ore Point } (2023 ) [napi sy cs, en + trans ]
 
Bo d ob no vy {R es to re Po in t} (2 02 3) [n ap is y cs , en + tr an s]
Box Metap hor (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Brigh twood (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Cade The Tortu red Cross ing (2023 ) [wgra ne napis y pl]
Centi meter (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Child Machi ne (2023 ) [napi sy est + trans ]
 
Ch il d Ma ch in e (2 02 3) [n ap is y es t + tr an s]
Colon ials (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Contr ol Zeta (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Coyot e (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Co yo te (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Crate r - Krate r (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
Cr at er - Kr at er (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
Deo mun - Mrocz na stron a księż yca (2023 ) [lekt or pl]
Divin ity - Bóstw o (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Di vi ni ty - Bó st wo (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Dooms day Meteo r (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Finge rnail s (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
Fi ng er na il s (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
Firen ado (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Foe (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Foil (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Forev er Young - Na zawsz e młoda (2023 ) [lekt or pl]
FP 4EVZ (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Futur e Soldi er (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Ghost Proje ct (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Gods of the Deep (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Gray Matte r (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Head on a Plate (2023 ) [napi sy ang + trans ]
I.S.S . (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Ice Storm (2023 ) [lekt or pl]
If You Were the Last (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
If Yo u We re th e La st (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
I'll Be Watch ing (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Infin ity Pool (2023 ) [wgra ne napis y pl]
Jules (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Jung_ E {Jeon g-i} (2023 ) [lekt or pl]
 
Ju ng _E {J eo ng -i } (2 02 3) [l ek to r pl ]
Khitr ovka Znak Chety ryokh (2023 ) [napi sy ros + trans ]
Lands cape With Invis ible Hand (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
La nd sc ap e Wi th In vi si bl e Ha nd (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Last Senti nel - Ostat ni poste runek (2023 ) [lekt or pl]
Le Regne Anima l {The Anima l Kingd om} - Króle stwo zwier ząt (2023 ) [napi sy fr, en + trans ]
 
Le Re gn e An im al {T he An im al Ki ng do m} - Kr ól es tw o zw ie rz ąt (2 02 3) [n ap is y fr , en + tr an s]
Lion- Girl (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Maid Droid (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Meg 2 The Trenc h - Meg 2 Głębi a (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
Me g 2 Th e Tr en ch - Me g 2 Gł ęb ia (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
Molli and Max in The Futur e (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Mondo (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Monst ernad o (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Mo ns te rn ad o (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Monst ers of Calif ornia (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Moon Maide ns (2023 ) [napi sy ang + trans ]
No One Will Save You - Nie ocali cię nikt (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
No On e Wi ll Sa ve Yo u - Ni e oc al i ci ę ni kt (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
Parad ise (2023 ) [lekt or pl]
 
Pa ra di se (2 02 3) [l ek to r pl ]
Preco gnito (2023 ) [org ang]
Rebel Moon Part One A Child of Fire - Rebel Moon Część 1 Dziec ko ognia (2023 ) [lekt or pl]
 
Re be l Mo on Pa rt On e A Ch il d of Fi re - Re be l Mo on Cz ęś ć 1 Dz ie ck o og ni a (2 02 3) [l ek to r pl ]
Relax , I m From The Futur e (2023 ) [lekt or pl]
Resur recte d (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Reven ge of The Empir e of The Apes (2023 ) [org ang]
Rewin d (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Riba nagar enaid e yo {Rive r} - Nad rzeką bez końca (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ri ba na ga re na id e yo {R iv er } - Na d rz ek ą be z ko ńc a (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Robot ica Destr uctiv a (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Robot s (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ro bo ts (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Salta (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Sa lt a (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Samar a (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Saran jana Kota Ghaib (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Save State (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Secre t Seam (2023 ) [org ang]
Sekai no owari kara {From the End of the World } (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Share (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Shin Kamen Rider (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Simul ant (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Si mu la nt (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Siron a (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Si ro na (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
Skvoz vremy a {Forg otten Exper iment } (2023 ) [lekt or pl]
 
Sk vo z vr em ya {F or go tt en Ex pe ri me nt } (2 02 3) [l ek to r pl ]
Sky Monst er (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Slyth The Hunt Saga (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Space Pups (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Space Wars Quest for the Deeps tar (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Spide r Man Lotus (2023 ) [napi sy sp + trans ]
Stati c Codes (2023 ) [org ang]
T.I.M . (2023 ) [lekt or pl]
 
T. I. M. (2 02 3) [l ek to r pl ]
Taete r Burge r (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Alien Repor t (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Black Demon - Czarn y demon (2023 ) [lekt or pl]
 
Th e Bl ac k De mo n - Cz ar ny de mo n (2 02 3) [l ek to r pl ]
The Creat or - Twórc a (2023 ) [lekt or pl]
 
Th e Cr ea to r - Tw ór ca (2 02 3) [l ek to r pl ]
The Fearw ay (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Hive (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Kitch en (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
Th e Ki tc he n (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
The Last Boy on Earth - Ostat ni chłop iec na Ziemi (2023 ) [lekt or pl]
 
Th e La st Bo y on Ea rt h - Os ta tn i ch ło pi ec na Zi em i (2 02 3) [l ek to r pl ]
The Loch Ness Horro r (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Mill (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Mi ll (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
The Moon (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Pod Gener ation (2023 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Po d Ge ne ra ti on (2 02 3) [n ap is y an g + tr an s]
The Shift - Przej ście (2023 ) [lekt or pl]
 
Th e Sh if t - Pr ze ci e (2 02 3) [l ek to r pl ]
The Strat um (2023 ) [napi sy ang + trans ]
The Tomor row Job (2023 ) [napi sy ang + trans ]
They Clone d Tyron e (2023 ) [wgra ne napis y pl]
 
Th ey Cl on ed Ty ro ne (2 02 3) [w gr an e na pi sy pl ]
Time Addic ts - Uzale żnien i od czasu (2023 ) [lekt or pl]
 
Ti me Ad di ct s - Uz al ni en i od cz as u (2 02 3) [l ek to r pl ]
Tomor row's Game (2023 ) [org ang]
Total ly Kille r - Zatrz ymać morde rstwo (2023 ) [lekt or pl]
 
To ta ll y Ki ll er - Za tr zy ma ć mo rd er st wo (2 02 3) [l ek to r pl ]
Trans mutat ors (2023 ) [napi sy ang + trans ]
Uchuu jin No Aitsu - My Broth er the Alien (2023 ) [napi sy ang + trans ]
2024
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
obrazek


Link do filmu:   A Million Days (2023)

Link do napisów polskich z translatora:   A Million Days (2023)

 • 1,1 MB
 • 24 maj 24 18:22

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • 4,6 MB
 • 24 maj 24 18:16

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
5,64 MB
yankes

yankes napisano 28.02.2024 19:45

zgłoś do usunięcia
Polecam gorąco 👍💪👍
rick_pl

rick_pl napisano 7.03.2024 08:17

zgłoś do usunięcia
Super, jestem bardzo zadowolony, polecam!
rafifee

rafifee napisano 10.03.2024 19:00

zgłoś do usunięcia
super chomik
arturek63

arturek63 napisano 31.03.2024 14:45

zgłoś do usunięcia
Super kolekcja, godne polecenia
Agastus

Agastus napisano 31.03.2024 18:09

zgłoś do usunięcia
Alienps wielkie dzięki - cała nadzieja w Tobie
Prince_Eileen

Prince_Eileen napisano 5.04.2024 19:29

zgłoś do usunięcia
Super chomik.
and.brz.2020

and.brz.2020 napisano 5.04.2024 21:08

zgłoś do usunięcia
Super Chomik. Dzięki za film. Tak trzymać!
Jacek26021956

Jacek26021956 napisano 20.04.2024 13:34

zgłoś do usunięcia
super, polecam
pawel4144

pawel4144 napisano 20.04.2024 22:31

zgłoś do usunięcia
Chomik godny polecenia.
kajtek889

kajtek889 napisano 28.04.2024 11:29

zgłoś do usunięcia
polecam

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności