Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 18:23

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10374
 • obrazy
  4853
 • dokumenty
  1158

20943 plików
6724,26 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
2177 The San Franc isco Love Hacke r Crime s (2019 ) [org ang]
3022 (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
30 22 (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s]
4x4 - Autop ułapk a (2019 ) [lekt or pl]
 
4x 4 - Au to pu ła pk a (2 01 9) [l ek to r pl ]
A Wakef ield Proje ct (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Abduc tion - Uprow adzen ie (2019 ) [lekt or pl]
 
Ab du ct io n - Up ro wa dz en ie (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Ad Astra (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ad As tr a (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Adam' s Packa ge (2019 ) [napi sy ang + trans ]
After Midni ght (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Af te r Mi dn ig ht (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ]
After We Leave (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Messi ah (2019 ) [org ang]
Alien Warfa re - Navy Seals kontr a kosmi ci (2019 ) [lekt or pl]
Alita Battl e Angel (2019 ) [napi sy pl]
 
Al it a Ba tt le An ge l (2 01 9) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
All peopl e disap peare d forev er aka Все люди исчез ли навсе гда (2019 ) [org]
 
Al l pe op le di sa pp ea re d fo re ve r ak a Вс е лю ди ис че зл и на вс ег да (2 01 9) [o rg ]
Among The Shado w (2019 ) [napi sy ang + trans ]
ANYA (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Apoca lypti c 2077 (2019 ) [org ang]
 
Ap oc al yp ti c 20 77 (2 01 9) [o rg an g] {→ ri dd ic k}
Arcti c Apoca lypse (2019 ) [lekt or pl]
Assas sinau t (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Assim ilate (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
As si mi la te (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Atlan tis - Atlan tyda (2019 ) [lekt or pl]
 
At la nt is - At la nt yd a (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Auggi e (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Au gg ie (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Autom ation - Nie drażn ij robot a (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Au to ma ti on - Ni e dr ni j ro bo ta (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Avanp ost aka The Black out (2019 ) [lekt or pl]
 
Av an po st ak a Th e Bl ac ko ut (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Bacur au (2019 ) [wgra ne napis y pl; lekto r pl]]
Bei guang zhua zou de ren aka Gone with the Light (2019 ) [wgra ne napis y ang]
Being (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Black Garde n (2019 ) [napi sy ros + trans ]
Blood Machi nes - Kosmi czne maszy ny (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Bl oo d Ma ch in es - Ko sm ic zn e ma sz yn y (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Brigh tburn (2019 ) [napi sy pl]
 
Br ig ht bu rn (2 01 9) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Butt Boy (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Bu tt Bo y (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Capti ve State - Rebel ia (2019 ) [lekt or pl]
 
Ca pt iv e St at e - Re be li a (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Chern obyl Zona otchu zhden iya - Czarn obyl stref a wyklu czeni a (2019 ) [org ros]
 
Ch er no by l Zo na ot ch uz hd en iy a - Cz ar no by l st re fa wy kl uc ze ni a (2 01 9) [o rg ro s] {→ ri dd ic k}
Child 's Play - Lalec zka (2019 ) [osob ne napis y pl]
 
Ch il d' s Pl ay - La le cz ka (2 01 9) [o so bn e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Cleo (2019 ) [lekt or ros]
Code 8 (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Compu ter Hacke rs (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Cosmo s (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Cross breed - Mutan t (2019 ) [lekt or pl]
 
Cr os sb re ed - Mu ta nt (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Cryst als Shado w (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Cyber Bride (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Dark Encou nter - Mrocz ne spotk anie (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Da rk En co un te r - Mr oc zn e sp ot ka ni e (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Dark Light (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Dead Dicks (2019 ) [wgra ne napis y pl]]
Deadl y Reuni on (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Defia nt (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Disru ption (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Doom Annih ilati on (2019 ) [lekt or pl]
Dropa (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Dr op a (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {r id di ck }
El hoyo aka The Platf orm - Platf orma (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
El ho yo ak a Th e Pl at fo rm - Pl at fo rm a (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Ellip se (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Enhan ced (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Escap e Room (2019 ) [lekt or pl]
 
Es ca pe Ro om (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Excur sion (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ex cu rs io n (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Felts Field (2019 ) [org ang]
 
Fe lt s Fi el d (2 01 9) [o rg an g] {→ ri dd ic k}
Feng kuang de wai xing ren - Crazy Alien (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Final Trans it (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Flash out (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Foxtr ot Six (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Gemin i Man - Bliźn iak (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ge mi ni Ma n - Bl ni ak (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Glass (2019 ) [lekt or pl]
 
Gl as s (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Gunda la (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Horiz on (2019 ) [napi sy ang + trans ]
I Am Mothe r - Jeste m matką (2019 ) [lekt or pl]
 
I Am Mo th er - Je st em ma tk ą (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
In the Shado w of the Moon - W cieni u Księż yca (2019 ) [lekt or pl]
 
In th e Sh ad ow of th e Mo on - W ci en iu Ks ży ca (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
In the Tall Grass (2019 ) [lekt or pl]
In Vitro (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Incid ent at Monta uk (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Inter prete rs (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Invas ion Plane t Earth (2019 ) [napi sy ang + trans ]
IO (2019 ) [lekt or pl]
 
IO (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Iron Sky The Comin g Race - Iron Sky Inwaz ja (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ir on Sk y Th e Co mi ng Ra ce - Ir on Sk y In wa zj a (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
iSmar t Shank ar (2019 ) [napi sy ang + trans ]
James vs. His Futur e Self (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Jesus Shows You the Way to the Highw ay (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Jexi (2019 ) [lekt or pl]
Juras sic Thund er (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Koma (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ko ma (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
La Deuxi eme - Nowe życie (2019 ) [osob ne napis y pl]
 
La De ux ie me - No we ży ci e (2 01 9) [o so bn e na pi sy pl ] {r id di ck }
Labyr inth of Cinem a (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Lake Artif act (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Le chant du loup aka The Wolf' s Call - Wilcz e echa (2019 ) [lekt or pl]
 
Le ch an t du lo up ak a Th e Wo lf 's Ca ll - Wi lc ze ec ha (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Life Like (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Li fe Li ke (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Light of My Life (2019 ) [napi sy pl]
 
Li gh t of My Li fe (2 01 9) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Littl e Joe - Kwiat szcze ̨ści a (2019 ) [lekt or pl]
 
Li tt le Jo e - Kw ia t sz cz ci a (2 01 9) [l ek to r pl ]
Littl e Monst ers - Małe potwo rki (2019 ) [osob ne napis y pl]
 
Li tt le Mo ns te rs - Ma łe po tw or ki (2 01 9) [o so bn e na pi sy pl ]
Liu Lang Di Qiu aka The Wande ring Earth - Wędru jąca Ziemi a (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Li u La ng Di Qi u ak a Th e Wa nd er in g Ea rt h - Wę dr uj ąc a Zi em ia (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Lucy in the Sky (2019 ) [lekt or pl]
 
Lu cy in th e Sk y (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Makuk o (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Manif est Desti ny Down Space time (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Max Winsl ow and the House of Secre ts (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ma x Wi ns lo w an d th e Ho us e of Se cr et s (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Maxim illia n aka Assas sins Game (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Mnemo phren ia (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Monoc hrome The Chrom ism (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Monst er Islan d (2019 ) [lekt or pl]
 
Mo ns te r Is la nd (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Mute Date (2019 ) [napi sy ang + trans ]
No Turni ng Back (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Only (2019 ) [lekt or pl]
 
On ly (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Outpo st Earth (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ou tp os t Ea rt h (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Parad ise Hills - Rajsk ie wzgór za (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Porta ls (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Poslj ednji Srbin u Hrvat skoj - Ostat ni Serb w Chorw acji (2019 ) [lekt or pl]
 
Po sl je dn ji Sr bi n u Hr va ts ko j - Os ta tn i Se rb w Ch or wa cj i (2 01 9) [l ek to r pl ]
Proje ct Ithac a (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Pr oj ec t It ha ca (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Quant a (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Rabid - Wście kłość (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ra bi d - Wś ci ek ło ść (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Radio flash (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ra di of la sh (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Red 11 (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Retur n to Horro r Hotel (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Rim of the World - Na krańc u świat a (2019 ) [dubb ing pl]
Riot Girls (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Robo (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Rogue Cell (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ro gu e Ce ll (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
San Andre as Mega Quake (2019 ) [lekt or pl]
Sea Fever - W otchł ani lęku (2019 ) [lekt or pl]
 
Se a Fe ve r - W ot ch ła ni lę ku (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
See You Yeste rday - Do zobac zenia wczor aj (2019 ) [lekt or pl]
 
Se e Yo u Ye st er da y - Do zo ba cz en ia wc zo ra j (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Seren ity - Przyn ęta (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Se re ni ty - Pr zy ta (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Shang hai Fortr ess (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Skyma n (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Snatc hers (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Sn at ch er s (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Solar Impac t (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Solum (2019 ) [lekt or pl]
 
So lu m (2 01 9) [l ek to r pl ] {r id di ck }
Speed Of Life (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Stair s aka The Ascen t (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Streg a (2019 ) [wgra ne napis y ang]
Sweet heart (2019 ) [osob ne napis y pl]
Synch ronic (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Sy nc hr on ic (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Taber nacle 101 (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ta be rn ac le 10 1 (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Tange nt Room (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Termi natio n (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Texas Zombi e Wars El Paso Outpo st (2019 ) [org ang]
The 11th Patie nt (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The App - Aplik acja (2019 ) [wgra ne napis y pl]
The Banan a Split s Movie (2019 ) [wgra ne napis y pl]
The Beach House - Dom na plaży (2019 ) [wgra ne napis y pl]
The Chair to Every where (2019 ) [org ang]
The Dead Don't Die - Trupo sze nie umier ają (2019 ) [lekt or pl]
 
Th e De ad Do n' t Di e - Tr up os ze ni e um ie ra ją (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Death of Dick Long - Dick Long nie żyje (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Th e De at h of Di ck Lo ng - Di ck Lo ng ni e ży je (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
The Direc tive (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Di re ct iv e (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
The Drive r (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Dr iv er (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {r id di ck }
The Drone (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The Dustw alker (2019 ) [lekt or pl]
 
Th e Du st wa lk er (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Exige ncy (2019 ) [napi sy ang + trans ] [anim acja]
The Final Level Escap ing Ranca la - Ostat ni pozio m uciec zka z Ranca li (2019 ) [lekt or pl]
The Good Neigh bour (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The Hill And The Hole (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The Honey moon Phase - Miesi ąc miodo wy (2019 ) [lekt or pl]1
 
Th e Ho ne ym oo n Ph as e - Mi es c mi od ow y (2 01 9) [l ek to r pl ]
The Kingd om Of Var (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The Last Boy - Ostat ni Chłop iec (2019 ) [lekt or pl, wgran e napis y pl]1
 
Th e La st Bo y - Os ta tn i Ch ło pi ec (2 01 9) [l ek to r pl , wg ra ne na pi sy pl ]
The Mande la Effec t (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The Rizen Posse ssion (2019 ) [lekt or pl]
The Room - Pokój tajem nic (2019 ) [lekt or pl, wgran e napis y pl]
 
Th e Ro om - Po j ta je mn ic (2 01 9) [l ek to r pl , wg ra ne na pi sy pl ]
The Shast a Trian gle (2019 ) [napi sy ang + trans ]
The Silen ce - Cisza (2019 ) [lekt or pl]
The Tangl e (2019 ) napis y ang + trans ]
The Vast of Night (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Th e Va st of Ni gh t (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
The Wave - Fala (2019 ) [lekt or pl]
 
Th e Wa ve - Fa la (2 01 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Wheel (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Throu gh the Ashes (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th ro ug h th e As he s (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Valle y of the Gods - Dolin a Bogów (2019 ) [lekt or pl]
 
Va ll ey of th e Go ds - Do li na Bo w (2 01 9) [l ek to r pl ] {r id di ck }
Vivar ium (2019 ) [wgra ne napis y pl]
 
Vi va ri um (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Volit ion - Oszuk ać los (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Vo li ti on - Os zu ka ć lo s (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Willi am (2019 ) [napi sy ang + trans ]
 
Wi ll ia m (2 01 9) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
World War Four (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Wu Xia 2 the Code {Immo rtal Comba t the Code} (2019 ) [org]
Xenop hobia (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Yves (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Zombi e Tidal Wave - Tsuna mi zombi e (2019 ) [lekt or pl]
Zoo Head (2019 ) [napi sy ang + trans ]
Zui hao de ri chu {Last Sunri se} (2019 ) [wgra ne napis y ang]
Zu i ha o de ri ch u {L as t Su nr is e} (2 01 9) [w gr an e na pi sy an g]
2020 - 2029
 
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
Brain Dead - Martwy mózg 1990.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Adam Simon scenariusz: Charles Beaumont, ...
Her - Ona 2013 lektor pl.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Spike Jonze scenariusz: Spike Jonze gat ...
Doors 2021.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Jeff Desom, Saman Kesh ... scenariusz: J ...
The Lost Skeleton of Cadavra 2001.mkv play
reżyseria: Larry Blamire scenariusz: Larry Blamire ...
Cyborg 2 - Cyborg 2 Szklany cień 1993 lektor pl.avi play
reżyseria: Michael Schroeder scenariusz: Mark Geldm ...
The Abyss - Otchłań 1989 lektor pl.avi play
reżyseria: James Cameron scenariusz: James Cameron ...
Astro Loco 2021.mkv play
reżyseria: Aaron McJames scenariusz: Aaron McJames ...
obrazek

reżyseria: Bueno
scenariusz: Ryou Kumaou
gatunek: Akcja, Komedia, Sci-Fi
produkcja: Japonia
premiera: 9 marca 2019

ocena: Fw - ? IMDb - 4,8

W roku 20XX Japonia uregulowała superbohaterów i ogólnie swoje społeczeństwo za pomocą nowego systemu identyfikacji zwanego „kartą wektorową”. Ale kiedy hałaśliwy haker kart wektorowych grozi, że zamieni wszystkich mieszkańców Tokio w potwory, superbohater o imieniu Strega (wcześniej superbohater Gun Calibre) musi wykorzystać zdolności kart wektorowych i uratować sytuację. ...ale dopiero po tym, jak naprawdę się upije i przeleci.
[IMDb]
 • 0,81 GB
 • 24 sty 23 19:47
obrazek

reżyseria: Bueno
scenariusz: Ryou Kumaou
gatunek: Akcja, Komedia, Sci-Fi
produkcja: Japonia
premiera: 9 marca 2019

ocena: Fw - ? IMDb - 4,8

W roku 20XX Japonia uregulowała superbohaterów i ogólnie swoje społeczeństwo za pomocą nowego systemu identyfikacji zwanego „kartą wektorową”. Ale kiedy hałaśliwy haker kart wektorowych grozi, że zamieni wszystkich mieszkańców Tokio w potwory, superbohater o imieniu Strega (wcześniej superbohater Gun Calibre) musi wykorzystać zdolności kart wektorowych i uratować sytuację. ...ale dopiero po tym, jak naprawdę się upije i przeleci.
[IMDb]
 • 203 KB
 • 24 sty 23 18:52
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
0,81 GB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
bzylik

bzylik napisano 19.03.2023 09:38

zgłoś do usunięcia
fantastyczny chomik

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności