Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 21:24

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10407
 • obrazy
  4904
 • dokumenty
  1158

21032 plików
6725,42 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
13B Fear Has a New Addre ss (2009 ) [osob ne napis y pl]
2012 (2009 ) [lekt or pl]
2012 Super nova - 2012 Super nowa (2009 ) [lekt or pl]
2033 (2009 ) [napi sy ang + trans ]
 
20 33 (2 00 9) [n ap is y an g + tr an s]
2084 (2009 ) [org ang]
9 (2009 ) [lekt or pl]
Aa Dekhe n Zara - Randk a z przez nacze niem (2009 ) [osob ne napis y pl]
Again st the Dark - Naprz eciw ciemn ości (2009 ) [lekt or pl]
 
Ag ai ns t th e Da rk - Na pr ze ci w ci em no śc i (2 00 9) [l ek to r pl ]
Alien Tresp ass - Najaz d obcyc h (2009 ) [wgra ne napis y pl]
 
Al ie n Tr es pa ss - Na ja zd ob cy ch (2 00 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Alien s in the Attic - Obcy na podda szu (2009 ) [lekt or pl]
Anaco ndas 4 Trail of Blood - Anako ndy Krwaw e ślady (2009 ) [lekt or pl]
Annih ilati on Earth - Zagła da plane ty Ziemi a (2009 ) [lekt or pl]
Asaru to garuz u {Assa ult Girls } (2009 ) [osob ne napis y pl]
Autum n (2009 ) [osob ne napis y pl]
Avata r (2009 ) [lekt or pl]
 
Av at ar (2 00 9) [l ek to r pl ]
Beaco n77 (2009 ) [org ang]
Ben 10 Alien Swarm - Ben 10 Obcy rój (2009 ) [dubb ing pl]
 
Be n 10 Al ie n Sw ar m - Be n 10 Ob cy ró j (2 00 9) [d ub bi ng pl ]
Black Rain - Mrocz ne niebo (2009 ) [lekt or pl]
Black out - Całko wite zacie mnien ie (2009 ) [lekt or pl]
Brain jacke d (2009 ) [org ang]
Cargo - Ładun ek (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Ca rg o - Ła du ne k (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Carri ers - Zabój czy wirus (2009 ) [lekt or pl]1
 
Ca rr ie rs - Za jc zy wi ru s (2 00 9) [l ek to r pl ]
Chern aya molni ya - Czarn a błysk awica (2009 ) [lekt or pl]
 
Ch er na ya mo ln iy a - Cz ar na bł ys ka wi ca (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Chrom e Angel s - Anioł y kontr a cybor gi (2009 ) [lekt or pl]
 
Ch ro me An ge ls - An io ły ko nt ra cy bo rg i (2 00 9) [l ek to r pl ]
Circl e of Eight - Zaklę te Piętr o (2009 ) [lekt or pl]
Count down Jerus alem - Armag eddon (2009 ) [lekt or pl]
Crash point 90 Minut en bis zum Abstu rz - 90 minut do katas trofy (2009 ) [lekt or pl]
Creat ure of Darkn ess (2009 ) [org ang]
Daybr eaker s - Świt (2009 ) [wgra ne napis y pl]
 
Da yb re ak er s - Św it (2 00 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Dead Air - Martw e fale (2009 ) [lekt or pl]
Deadl and (2009 ) [osob ne napis y pl]
Die Tur - Drzwi (2009 ) [lekt or pl]
 
Di e Tu r - Dr zw i (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Distr ict 9 - Dystr ykt 9 (2009 ) [lekt or pl]
 
Di st ri ct 9 - Dy st ry kt 9 (2 00 9) [l ek to r pl ]
Dogho use (2009 ) [lekt or pl]
Drago nball Evolu tion - Drago nball Ewolu cja (2009 ) [lekt or pl]
Eyebo rgs - W sieci terro ru (2009 ) [wgra ne napis y pl]1
 
Ey eb or gs - W si ec i te rr or u (2 00 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Final Targe t {Vanq uishe r} (2009 ) [napi sy pl]
Fireb all (2009 ) [lekt or pl]
Fragm ent (2009 ) [org ang]
Frequ ently Asked Quest ions About Time Trave l - Podró że w czasi e najcz ęście j zadaw ane pytan ia (2009 ) [wgra ne napis y pl]
 
Fr eq ue nt ly As ke d Qu es ti on s Ab ou t Ti me Tr av el - Po dr óż e w cz as ie na jc śc ie j za da wa ne py ta ni a (2 00 9) [w gr an e na pi sy pl ]
Gamer (2009 ) [lekt or pl]
 
Ga me r (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Ghost Machi ne - Cyber -zjaw a (2009 ) [wgra ne napis y pl]
Grand e ourse La cle des possi bles {Mast er Key} (2009 ) [napi sy fr + trans ]
Green Lante rn First Fligh t - Zielo na latar nia Pierw szy lot (2009 ) [lekt or pl] [anim acja]
Guard ians - Potwó r (2009 ) [lekt or pl]
 
Gu ar di an s - Po tw ór (2 00 9) [l ek to r pl ]
Hado riben ji, Miri Burad di bator u - Hard Reven ge, Milly Blood y Battl e (2009 ) [lekt or pl]
Hardw ired - Pod obser wacją (2009 ) [lekt or pl]
High Plain s Invad ers - Obcy przyb ywają do Kolor ado (2009 ) [lekt or pl]
Ice Twist ers - Lodow e torna do (2009 ) [lekt or pl]
Impac t - Uderz enie (2009 ) [lekt or pl]
 
Im pa ct - Ud er ze ni e (2 00 9) [l ek to r pl ]
Infes tatio n - Zamot ani (2009 ) [wgra ne lub osobn e napis y pl]
It's Alive - To żyje (2009 ) [osob ne napis y pl]
Ji qi xia {Meta llic Attra ction Kungf u Cybor g} (2009 ) [osob ne napis y pl]
Kanse n retto {Pand emic} (2009 ) [napi sy ang + trans ]
Kenny Begin s (2009 ) [osob ne napis y pl]
Knowi ng - Zapow iedź (2009 ) [lekt or pl]
 
Kn ow in g - Za po wi ed ź (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Land of the Lost - Zagin iony ląd (2009 ) [lekt or pl]
Last of the Livin g (2009 ) [wgra ne napis y pl]
L'enf ance d'Ica re - Dziec iństw o Ikara (2009 ) [lekt or ros]
Les Derni ers jours du monde - Szczę śliwe zakoń czeni e (2009 ) [lekt or pl]
Light ning Strik es - Błysk awicz na śmier ć (2009 ) [lekt or pl]
Lucky Fritz (2009 ) [org ang]
Mega Shark vs. Giant Octop us - Megas zczęk i kontr a megam acki (2009 ) [lekt or pl]
 
Me ga Sh ar k vs . Gi an t Oc to pu s - Me ga sz cz ęk i ko nt ra me ga ma ck i (2 00 9) [l ek to r pl ]
MegaF ault - Kryty czne 24 godzi ny (2009 ) [lekt or pl]
 
Me ga Fa ul t - Kr yt yc zn e 24 go dz in y (2 00 9) [l ek to r pl ]
Meteo r (2009 ) [lekt or pl]
Metro pia (2009 ) [lekt or pl]
Missy and the Maxin ator (2009 ) [org ang]
Moon (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Mo on (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ]
Mr. Nobod y (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Mr . No bo dy (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Mutan ts (2009 ) [wgra ne napis y pl]
Nine Miles Down - Dziew ięć mil w dół (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Ni ne Mi le s Do wn - Dz ie wi ęć mi l w dó ł (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ]
No Time to Fear (2009 ) [org ang]
Ottor zheni e (Reje ction ) - Odrzu cenie (2009 ) [lekt or pl]
 
Ot to rz he ni e (R ej ec ti on ) - Od rz uc en ie (2 00 9) [l ek to r pl ]
Pande mic (2009 ) [napi sy sp + trans ]
Pando rum (2009 ) [lekt or pl]
Polar Storm - Biegu n zagła dy (2009 ) [lekt or pl]
 
Po la r St or m - Bi eg un za ad y (2 00 9) [l ek to r pl ]
Porta l (2009 ) [wgra ne napis y pl]
Push (2009 ) [lekt or pl]
 
Pu sh (2 00 9) [l ek to r pl ]
Race to Witch Mount ain (2009 ) [lekt or pl]
Recon 2023 The Gauda Prime Consp iracy (2009 ) [lekt or ros]
Repti sauru s (2009 ) [lekt or pl]
Revol ution - Rewol ucja (2009 ) [lekt or pl]
Riese - Riese Film (2009 ) [lekt or pl]
RoboD oc (2009 ) [lekt or pl]
Robo- geish a (2009 ) [osob ne napis y pl]
S. Darko (2009 ) [lekt or pl]
Sand Serpe nts - Pusty nne węże (2009 ) [lekt or pl]
Silen t Night , Zombi e Night - Cicha noc, martw a noc (2009 ) [napi sy fi + trans ]
 
Si le nt Ni gh t, Zo mb ie Ni gh t - Ci ch a no c, ma rt wa no c (2 00 9) [n ap is y fi + tr an s]
Silen t Venom - Jadow ita cisza (2009 ) [lekt or pl]
Skyru nners - Podni ebny pości g (2009 ) [lekt or pl]
Splic e - Istot a (2009 ) [lekt or pl]
 
Sp li ce - Is to ta (2 00 9) [l ek to r pl ]
Star Quest The Odyss ey (2009 ) [org ang]
Star Runne rs - Złodz ieje gwiaz d (2009 ) [lekt or pl]
Sting ray Sam (2009 ) [org ang]
Storm Seeke rs - Łowcy hurag anów (2009 ) [lekt or pl]
 
St or m Se ek er s - Ło wc y hu ra ga w (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Super Caper s The Origi ns Of Ed And The Missi ng Bulli on - Świąt eczna załog a (2009 ) [napi sy ang + trans ]
Surro gates - Surog aci (2009 ) [lekt or pl]
 
Su rr og at es - Su ro ga ci (2 00 9) [l ek to r pl ]
Tell- Tale - Mściw e serce (2009 ) [lekt or pl]
 
Te ll -T al e - Mś ci we se rc e (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Black Knigh t Retur ns (2009 ) [org ang]
The Black out - Zacie mnien ie (2009 ) [lekt or pl]
 
Th e Bl ac ko ut - Za ci em ni en ie (2 00 9) [l ek to r pl ]
The Box - Pułap ka (2009 ) [lekt or pl]
 
Th e Bo x - Pu ła pk a (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Cell 2 - Cela 2 (2009 ) [lekt or pl]
The Dark Lurki ng - Przyc zajon e zło (2009 ) [lekt or pl, wgran e napis y pl]
 
Th e Da rk Lu rk in g - Pr zy cz aj on e zł o (2 00 9) [l ek to r pl , wg ra ne na pi sy pl ]
The Devil 's Tomb - Grobo wiec diabł a (2009 ) [lekt or pl]
The Fourt h Kind - Czwar ty stopi eń (2009 ) [lekt or pl]
 
Th e Fo ur th Ki nd - Cz wa rt y st op ie ń (2 00 9) [l ek to r pl ]
The Phant om - Fanto m (2009 ) [lekt or pl]
The Road - Droga (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Th e Ro ad - Dr og a (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
The Short cut (2009 ) [wgra ne napis y pl]
The Storm (2009 ) [napi sy ros + trans ]
 
Th e St or m (2 00 9) [n ap is y ro s + tr an s]
The Termi nator s (2009 ) [osob ne napis y pl]1
 
Th e Te rm in at or s (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ]
The Thaw - Śmier telna odwil ż (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Th e Th aw - Śm ie rt el na od wi lż (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ]
The Time Trave ler's Wife - Zaklę ci w czasi e (2009 ) [napi sy pl]
The Uninv ited - Niepr oszen i gości e (2009 ) [lekt or pl]
 
Th e Un in vi te d - Ni ep ro sz en i go śc ie (2 00 9) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Tod aus der Tiefe - Śmier ć z otchł ani (2009 ) [lekt or pl]
Trans morph ers Fall of Man - Trans forme rsi Upade k ludzk ości (2009 ) [org ang]
Trian gle - Piąty wymia r (2009 ) [osob ne napis y pl]
 
Tr ia ng le - Pi ąt y wy mi ar (2 00 9) [o so bn e na pi sy pl ]
Virtu ality - Wirtu alne sny (2009 ) [lekt or pl]
War Wolve s (2009 ) [napi sy ang + trans ]
Warri ors of the Apoca lypse (2009 ) [org ang]
Wyver n - Przeb udzen ie besti i (2009 ) [lekt or pl]
Yasno vidya shcha ya - Jasno widzą ca (2009 ) [lekt or pl]
Zapre shchy onnay a realn ost - Zakaz ana rzecz ywist ość (2009 ) [lekt or pl]
ZMD Zombi es of Mass Destr uctio n (2009 ) [osob ne napis y pl]
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
1,44 MB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
qdlek

qdlek napisano 28.03.2023 18:20

zgłoś do usunięcia
Mega Chomiczek! Dzięki wielkie!

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności