Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 18:23

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10374
 • obrazy
  4853
 • dokumenty
  1158

20943 plików
6724,26 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
100 Milli on BC - Dinoz aur w Los Angel es (2008 ) [lekt or pl; osobn e napis y pl]
20 Years After (2008 ) [osob ne napis y pl]
2012 Dooms day - 2012 Konie c świat a (2008 ) [lekt or pl]
A.R.O .G. (2008 ) [napi sy tr + trans ]
Alien Raide rs - Inwaz ja obcyc h (2008 ) [lekt or pl]
 
Al ie n Ra id er s - In wa zj a ob cy ch (2 00 8) [l ek to r pl ]
Alien Upris ing (2008 ) [lekt or ros]
Anaco nda Offsp ring - Anako nda 3 Potom stwo (2008 ) [lekt or pl]
Babyl on A.D. (2008 ) [lekt or pl]
 
Ba by lo n A. D. (2 00 8) [l ek to r pl ]
Bane (2008 ) [org ang]
Battl e Plane t - Kosmi czna misja (2008 ) [lekt or pl]
Beyon d Loch Ness - Loch Ness Terro r (2008 ) [lekt or pl]
Blind ness - Miast o ślepc ów (2008 ) [lekt or pl]
 
Bl in dn es s - Mi as to śl ep w (2 00 8) [l ek to r pl ]
Boku no kanoj o wa saibo gu {Cybo rg She} (2008 ) [osob ne napis y pl]
Born of Earth - Potwo ry z podzi emi (2008 ) [lekt or pl]
Cave Women on Mars (2008 ) [lekt or ros]
Chemi cal Weddi ng - Chemi czne zaślu biny (2008 ) [lekt or pl]
Chile Puede - Chile potra fi (2008 ) [lekt or pl]
Chris tmas on Mars (2008 ) [org ang]
City of Ember - Miast o cieni a (2008 ) [lekt or pl]
Clove rfiel d - Proje kt Monst er (2008 ) [lekt or pl]
Cybor g Soldi er - Cyber żołni erz (2008 ) [lekt or pl]
 
Cy bo rg So ld ie r - Cy be ni er z (2 00 8) [l ek to r pl ]
Damna tus (2008 ) [wgra ne napis y pl]
 
Da mn at us (2 00 8) [w gr an e na pi sy pl ]
Dange rous Worry Dolls (2008 ) [org ang]
Dante 01 (2008 ) [lekt or pl]
 
Da nt e 01 (2 00 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Dark Repri eve (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Deadl ands 2 Trapp ed (2008 ) [org ang]
Die Biene n Todli che Bedro hung - Żądła (2008 ) [lekt or pl]
Disas ter Movie - Total ny katak lizm (2008 ) [lekt or pl]
Dooms day (2008 ) [lekt or pl]
 
Do om sd ay (2 00 8) [l ek to r pl ]
Dying God - Odrod zone zło (2008 ) [lekt or pl]
Fall of Hyper ion - Hyper ion w oblic zu zagła dy (2008 ) [lekt or pl]
Far Cry (2008 ) [lekt or pl]
 
Fa r Cr y (2 00 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Frank lyn (2008 ) [lekt or pl]
Freak dog (2008 ) [osob ne lub wgran e napis y pl]
 
Fr ea kd og (2 00 8) [o so bn e lu b wg ra ne na pi sy pl ]
Get Smart 's Bruce and Lloyd Out of Contr ol - Bruce i Lloyd doryw ają Smart a (2008 ) [lekt or pl]
Girar a no gyaku shu Toya- ko Samit to kikii ppats u {The Monst er X Strik es Back Attac k the G8 Summi t} (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Glitc h - Telef on przys złośc i (2008 ) [lekt or pl]
HalfL ife (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Heats troke - Kosmi czna gorąc zka (2008 ) [lekt or pl]
Homew orld (2008 ) [osob ne napis y pl]
Human ity's End - Kres ludzk ości (2008 ) [lekt or pl]
InAli enabl e (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Infec ted - Zaraż eni (2008 ) [lekt or pl]
Inter plane tary (2008 ) [org ang]
Jumpe r (2008 ) [lekt or pl]
 
Ju mp er (2 00 8) [l ek to r pl ]
Kamis ama No Pazur u aka God's Puzzl e (2008 ) [napi sy ros + trans ]
Kuron wa kokyo wo mezas u {The Clone Retur ns Home} (2008 ) [napi sy ang + trans ]
La possi bilit e d'une ile - Możli wość wyspy (2008 0 [osob ne napis y pl]
Lava Storm - Lawa (2008 ) [lekt or pl]
Lost City Raide rs - Jeźdź cy z zagin ioneg o miast a (2008 ) [lekt or pl]
Meet Dave - Mów mi Dave (2008 ) [dubb ing pl]
 
Me et Da ve - Mó w mi Da ve (2 00 8) [d ub bi ng pl ] {→ ri dd ic k}
Metal Man (2008 ) [org ang]
MindF lesh (2008 ) [org ang]
Minut emen - Tajmi aki (2008 ) [lekt or pl]
Monst er - Potwó r z Tokio (2008 ) [napi sy ros + trans ]
Monst er Ark - Arka potwo rów (2008 ) [lekt or pl]
Mutan t Chron icles - Kroni ki mutan tów (2008 ) [lekt or pl]
 
Mu ta nt Ch ro ni cl es - Kr on ik i mu ta nt ów (2 00 8) [l ek to r pl ]
Mutan t Vampi re Zombi es from the Hood (2008 ) [napi sy ros + trans ]
Mutan ts (2008 ) [lekt or pl]
Neces sary Evil (2008 ) [osob ne napis y pl]
NYC Torna do Terro r - Torna do w Nowym Jorku (2008 ) [lekt or pl]
Ogre - Ogr osada potwo rów (2008 ) [lekt or pl]
One-E yed Monst er (2008 ) [osob ne lub wgran e napis y pl]
Outla nder (2008 ) [lekt or pl]
 
Ou tl an de r (2 00 8) [l ek to r pl ]
Outpo st - Ekspe rymen t SS (2008 ) [lekt or pl]
 
Ou tp os t - Ek sp er ym en t SS (2 00 8) [l ek to r pl ]
Plagu ers - Nosic iele zaraz y (2008 ) [osob ne napis y pl]
Pulse 2 After life - Puls 2 (2008 ) [wgra ne napis y pl]
 
Pu ls e 2 Af te rl if e - Pu ls 2 (2 00 8) [w gr an e na pi sy pl ]
Pulse 3 - Puls 3 (2008 ) [lekt or pl]
 
Pu ls e 3 - Pu ls 3 (2 00 8) [l ek to r pl ]
Repo The Genet ic Opera (2008 ) [wgra ne napis y pl]
 
Re po Th e Ge ne ti c Op er a (2 00 8) [w gr an e na pi sy pl ]
Riaru onigo kko aka The Chasi ng World (2008 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ri ar u on ig ok ko ak a Th e Ch as in g Wo rl d (2 00 8) [n ap is y an g + tr an s]
Riddl es of the Sphin x - Zagad ki Sfink sa (2008 ) [lekt or pl]
Scorc hed (2008 ) [org ang]
Scour ge (2008 ) [osob ne napis y pl]
Sex Galax y (2008 ) [org ang]
Sexyk iller , morir ás por ella (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Shark Swarm - Stado rekin ów (2008 ) [lekt or pl]
Shink aiju Reigo {Reig o, the Deep- Sea Monst er vs. t he Battl eship Yamat o} (2008 ) [napi sy ros + trans ]
Six Reaso ns Why (2008 ) [napi sy pt + trans ]
Sleep Deale r - Podłą cz się (2008 ) [wgra ne napis y pl]
 
Sl ee p De al er - Po ąc z si ę (2 00 8) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Space Chimp s - Małpy w kosmo sie (2008 ) [anim acja] [dubb ing pl]
Splin ter - Cierń (2008 ) [lekt or pl]
 
Sp li nt er - Ci er ń (2 00 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Super hero Movie (2008 ) [osob ne napis y pl]
 
Su pe rh er o Mo vi e (2 00 8) [o so bn e na pi sy pl ]
Suspe nsion (2008 ) [wgra ne napis y pl]
Swamp Devil - Potwó r z mokra deł (2008 ) [lekt or pl]
Terro r Insid e (2008 ) [napi sy ros + trans ]
The Day the Earth Stopp ed - Dzień , w który m Ziemi a zamar ła (2008 ) [lekt or pl]
 
Th e Da y th e Ea rt h St op pe d - Dz ie ń, w kt ór ym Zi em ia za ma a (2 00 8) [l ek to r pl ]
The Happe ning - Zdarz enie (2008 ) [lekt or pl]
The Hive - Morde rcze mrówk i (2008 ) [lekt or pl]
The Las Vegas Abduc tions (2008 ) [org ang]
The Lost Skele ton Retur ns Again (2008 ) [org ang]
The Objec tive - Cel (2008 ) [lekt or pl]
 
Th e Ob je ct iv e - Ce l (2 00 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Other Side of the Track s - Po drugi ej stron ie torów (2008 ) [lekt or pl]
 
Th e Ot he r Si de of th e Tr ac ks - Po dr ug ie j st ro ni e to w (2 00 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Vangu ard (2008 ) [wgra ne lub osobn e napis y pl]
Toxic Skies (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Tres dias {Befo re The Fall} - Trzy dni (2008 ) [osob ne napis y pl]
Trogl odyte - Besti a z głębi n (2008 ) [lekt or pl]
Truff e (2008 ) [napi sy ang + trans ]
Visio neers (2008 ) [osob ne napis y pl]
Wall- E (2008 ) [wgra ne napis y pl]
Warbi rds - Starc ie w przes tworz ach (2008 ) [lekt or pl]
WarGa mes The Dead Code - Gry wojen ne Kod smier ci (2008 ) [lekt or pl]
Yeste rday Was a Lie (2008 ) [osob ne napis y pl]
Zombi e Strip pers (2008 ) [lekt or pl]
2009
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
Brain Dead - Martwy mózg 1990.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Adam Simon scenariusz: Charles Beaumont, ...
Her - Ona 2013 lektor pl.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Spike Jonze scenariusz: Spike Jonze gat ...
Doors 2021.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Jeff Desom, Saman Kesh ... scenariusz: J ...
The Lost Skeleton of Cadavra 2001.mkv play
reżyseria: Larry Blamire scenariusz: Larry Blamire ...
Cyborg 2 - Cyborg 2 Szklany cień 1993 lektor pl.avi play
reżyseria: Michael Schroeder scenariusz: Mark Geldm ...
The Abyss - Otchłań 1989 lektor pl.avi play
reżyseria: James Cameron scenariusz: James Cameron ...
Astro Loco 2021.mkv play
reżyseria: Aaron McJames scenariusz: Aaron McJames ...
 • 456 KB
 • 9 sty 23 13:21

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • 1,4 MB
 • 9 sty 23 13:13
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
1,86 MB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
bzylik

bzylik napisano 19.03.2023 09:38

zgłoś do usunięcia
fantastyczny chomik

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności