Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 21:24

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10407
 • obrazy
  4904
 • dokumenty
  1158

21032 plików
6725,42 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
2006
 
10.5 Apoca lypse - 10.5 Apoka lipsa (2006 ) [lekt or pl]
977 (2006 ) [napi sy ros; ang + trans ]]
A for Andro meda (2006 ) [org ang]
A.I. Assau lt - Bunt maszy n (2006 ) [lekt or pl]
Abomi nable - Monst rum z lasu (2006 ) [lekt or pl]
Absol ute Zero - Zero bezwz ględn e (2006 ) [lekt or pl]
Afric a parad is (2006 ) [napi sy ang + trans ]
Alag He Is Diffe rent He Is Alone (2006 ) [osob ne napis y pl]
Alien Autop sy - Kosmi czna misty fikac ja (2006 ) {lekt or pl]
Alien Incur sion (2006 ) [napi sy it + trans ]
Alter ed - Inny (2006 ) [org ang]
Andro id Apoca lypse - Apoka lipsa andro idów (2006 ) [lekt or pl]
Aquam an (2006 ) [wgra ne napis y pl]
Attac k Force - Siła rażen ia (2006 ) [lekt or pl]
 
At ta ck Fo rc e - Si ła ra że ni a (2 00 6) [l ek to r pl ]
Autom atons (2006 ) [org ang]
Aziri s nuna (2006 ) [napi sy sr + trans ]
Battl espac e (2006 ) [napi sy ro + trans ]
Black Sheep - Czarn a owca (2006 ) [lekt or pl]
 
Bl ac k Sh ee p - Cz ar na ow ca (2 00 6) [l ek to r pl ]
Boa - Nguu yak (2006 ) [napi sy ang + trans ]
Botto m Feede r (2006 ) [napi sy ro + trans ]
Brand Upon the Brain A Remem branc e in 12 Chapt ers - Piętn o na umyśl e (2006 ) [osob ne napis y pl]
Caved In - Atak mega karac zanów (2006 ) [lekt or pl]
Cemet ery Gates - Cment arne wrota (2006 ) [osob ne napis y pl]
 
Ce me te ry Ga te s - Cm en ta rn e wr ot a (2 00 6) [o so bn e na pi sy pl ]
Child ren of Men - Ludzk ie dziec i (2006 ) [lekt or pl]
 
Ch il dr en of Me n - Lu dz ki e dz ie ci (2 00 6) [l ek to r pl ]
Conno rs' War - Wojna Conno rsa (2006 ) [lekt or pl]
Cyxor k 7 (2006 ) [org ang]
Dark Storm - Ciemn a moc (2006 ) [lekt or pl]
Dead and Deade r - Żywy trup (2006 ) [lekt or pl]
Deadl y Skies - Zagro żenie z kosmo su (2006 ) [lekt or pl]
Deja Vu (2006 ) [lekt or pl]
Den Bryso mme manne n - Kłopo tliwy człow iek (2006 )
 
De n Br ys om me ma nn en - Kł op ot li wy cz ło wi ek (2 00 6) [o so bn e na pi sy pl ]
Die Wolke - Chmur a (2006 ) [lekt or pl]
Disas ter Zone Volca no in New York - Wulka n w Nowym Jorku (2006 ) [lekt or pl]
Displ aced (2006 ) [osob ne napis y pl]
Earth storm - Despe racka misja (2006 ) [lekt or pl]
Elect roma - Daft Punks Elect roma (2006 ) [org ang]
Evil Behin d You - Ukryt e zło (2006 ) [lekt or pl]
Fasci sti Su Marte (2006 ) [napi sy it + trans ]
Fatal Conta ct Bird Flu in Ameri ca - Ptasi a grypa w Amery ce (2006 ) [lekt or pl]
Feedi ng Groun ds (2006 ) [org ang]
Fido (2006 ) [lekt or pl]
 
Fi do (2 00 6) [l ek to r pl ]
Freak y Faron (2006 ) [org ang]
Gui si {Silk } (2006 ) [wgra ne napis y pl]
Gwoem ul - The Host Potwó r (2006 ) [lekt or pl]
Horro rs of War - Koszm ary wojny (2006 ) [lekt or pl]
Idioc racy - Idiok racja (2006 ) [lekt or pl]
 
Id io cr ac y - Id io kr ac ja (2 00 6) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Krake n Tenta cles of the Deep - Zabój cze wody (2006 ) [lekt or pl]
La hora fría - Mrocz na godzi na (2006 ) [wgra ne lub osobn e napis y pl]
Last Rites - Miast o śmier ci (2006 ) [lekt or pl]
Light speed (2006 ) [napi sy pt + trans ]]
Magma Volca nic Disas ter - Magma (2006 ) [lekt or pl]
Mammo th - Mamut (2006 ) [lekt or pl]
Meche noset s - Mścic iel (2006 ) [lekt or pl]
Meltd own Days of Destr uctio n - Zabój czy żar Dni zagła dy (2006 ) [lekt or pl]
Mercu ry Man (2006 ) [wgra ne lub osobn e napis y pl]
Mulbe rry Stree t - Ulica Mulbe rry (2006 ) [lekt or pl]
My Super Ex-Gi rlfri end - Moja super eksdz iewcz yna (2006 ) [osob ne napis y pl]
Nihon chinb otsu - Zaton ięcie Japon ii (2006 ) [wgra ne napis y pl]
Nihon Igai Zenbu Chinb otsu (2006 ) [napi sy ang + trans ]
Papur ika - Papri ka (2006 ) [lekt or pl] [anim e]
Pulse - Puls (2006 ) [lekt or pl]
Renai ssanc e - Renes ans (2006 ) [lekt or pl]
Repti lican t (2006 ) [org ang]
Reson nance s (2006 ) [osob ne napis y ang]
Right at Your Door - Zagła da (2006 ) [lekt or pl]
 
Ri gh t at Yo ur Do or - Za ad a (2 00 6) [l ek to r pl ]
S.S. Doomt roope r - Tajna broń SS (2006 ) [lekt or pl]
Sasqu atch Mount ain - Potwó r (2006 ) [lekt or pl]
Scorp ius Gigan tus (2006 ) [napi sy ros + trans ]
Serum (2006 ) [lekt or pl]
Slaye r - Pogro mca (2006 ) [lekt or pl]
Slith er - Robal e (2006 ) [lekt or pl]
Solar Strik e - Solar Attac k Gwiaz da śmier ci (2006 ) [lekt or pl]
South land Tales - Konie c świat a (2006 ) [lekt or pl]
 
So ut hl an d Ta le s - Ko ni ec św ia ta (2 00 6) [l ek to r pl ]
Speci al (2006 ) [wgra ne napis y pl]
 
Sp ec ia l (2 00 6) [w gr an e na pi sy pl ]
Stay Alive - Zosta ń żywy (2006 ) [lekt or pl]
Swarm of the Snake head (2006 ) [org ang]
The Absen ce of Light (2006 ) [org ang]
The Astro naut Farme r - Rancz er w kosmo sie (2006 ) [lekt or pl]
 
Th e As tr on au t Fa rm er - Ra nc ze r w ko sm os ie (2 00 6) [l ek to r pl ]
The Black Hole - Czarn a dziur a (2006 ) [osob ne napis y pl]
 
Th e Bl ac k Ho le - Cz ar na dz iu ra (2 00 6) [o so bn e na pi sy pl ]
The Brink - Spira la zła (2006 ) [lekt or pl]
The Eden Formu la (2006 ) [napi sy sp + trans ]
 
Th e Ed en Fo rm ul a (2 00 6) [n ap is y sp + tr an s]
The Fount ain - Źródł o (2006 ) [lekt or pl]
The Hunt (2006 ) [napi sy ros + trans ]
The Kovak Box (2006 ) [wgra ne napis y pl]1
 
Th e Ko va k Bo x (2 00 6) [w gr an e na pi sy pl ]
The Lake House - Dom nad jezio rem (2006 ) [lekt or pl]
 
Th e La ke Ho us e - Do m na d je zi or em (2 00 6) [l ek to r pl ]
The Momen t After 2 - The Awake ning (2006 ) [napi sy ang + trans ]
The Monst er of Phant om Lake (2006 ) [napi sy ang + trans ]
The Prest ige - Prest iż (2006 ) [lekt or pl]
The Zombi e Diari es (2006 ) [osob ne napis y pl; lekto r pl IVO]
TKKG und die rätse lhaft e Mind- Machi ne (2006 ) [napi sy de + trans ]
Toki o kaker u shôjo {The Girl Who Leapt Throu gh Time} - O dziew czyni e skacz ącej przez czas (2006 ) [osob ne napis y pl] [anim acja]
 
To ki o ka ke ru sh ôj o {T he Gi rl Wh o Le ap t Th ro ug h Ti me } - O dz ie wc zy ni e sk ac ce j pr ze z cz as (2 00 6) [o so bn e na pi sy pl ] [a ni ma cj a]
UKM The Ultim ate Killi ng Machi ne - UKM - Maszy na do zabij ania (2006 ) [lekt or pl]
Ultra viole t (2006 ) [lekt or pl]
Un ticke t pour l'esp ace - Bilet w przes trzeń kosmi czną (2006 ) [lekt or pl]
Unide ntifi ed (2006 ) [lekt or pl]
Warri ors of Terra (2006 ) [napi sy ang + trans ]
Zonbi jieit ai - Zombi e Self- Defen se Force (2006 ) [wgra ne napis y pl]
Zoom - Zoom Akade mia super bohat erów (2006 ) [lekt or pl]
2007
 
2008
 
2009
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
 • 0,7 MB
 • 7 sty 23 19:15

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • 0,8 MB
 • 7 sty 23 19:13

Zajrzyj tutaj koniecznie...


 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
1,5 MB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
qdlek

qdlek napisano 28.03.2023 18:20

zgłoś do usunięcia
Mega Chomiczek! Dzięki wielkie!

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności