Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Dinero
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Morgana

widziany: 23.04.2018 15:12

 • pliki muzyczne
  3019
 • pliki wideo
  2615
 • obrazy
  2707
 • dokumenty
  34512

49936 plików
2145,16 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
Dinero
Budownictwo
BUDOWNICTWO OGÓLNE - Arkady
 
Książki
 
Architektur a betonowa Kraków 2001
Architektur a betonowa Kraków 2006
Atlas dachów. Dachy spadziste - E.Chnunck, H.J.Oster, R.Barthel, K.Kießl
Badanie i usprawniani e metod pracy - Z.Chrościck i
Betonowanie w wodzie i zawiesinie iłowej - A.Jarominia k
Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, wymiarowani e , realizacja - W.Kiernożyc ki
Betonowe konstrukcje sprężone - Z.Plewako
Betonowe nawierzchni e lotniskowe. Teoria i wymiarowani e konstrukcyj ne - 2005 - P.Nita
Bezpieczeńs two i higiena pracy w małych i średnich przedsiębio rstwach budowlanych - A.Markom, N.Hjorth
Bezpieczeńs two pracy roboty budowlane i rozbiórkowe - Z.Wieczorek
Bezpieczne stanowisko pracy - R.Brya ( ocena ryzyka,inst rukcje stanowiskow e)
BHP w praktyce - 2009 - B.Rączkowsk i
BHP w zakładzie pracy cz.1 - Poradnik - F. Małysz
BHP w zakładzie pracy cz.2 - Poradnik - F. Małysz
Blachy fałdowe w budownictwi e stalowym - J.Bródka
Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I - Skrypt - Z.Koruba, J.W .Osiecki
Budowle piętrzące - K.Fanti, K.Fiedler, J.Kowalewsk i, S.Wójcicki
Budowle podziemne - S.P.Glinick i
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.1 - Arkady – B.Bukowski
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.2 - Arkady – W.Kuczyński
Budownictwo betonowe – tom 02 Teoria betonu i żelbetu - Arkady – R.Suwalski
Budownictwo betonowe – tom 03 Konstrukcje sprężone - Arkady – S.Kaufman, W.Olszak, W.Eimer
Budownictwo betonowe – tom 04 Betony lekkie - Arkady – B.Lewicki
Budownictwo betonowe – tom 05 Zbrojenie, deskowanie i formy do betonu - Arkady – W.Danilecki
Budownictwo betonowe – tom 06 Przygotowan ie, transport i układanie betonu - Arkady – B.Kopycińsk i
Budownictwo betonowe – tom 07 Zagadnienia ogólne prefabrykac ji - Arkady – T.Kluz
Budownictwo betonowe – tom 08 Badanie materiałów i elementów konstrukcji - Arkady – R.Kozak
Budownictwo betonowe – tom 09 Fundamenty - Arkady – B.Rossiński
Budownictwo betonowe – tom 10 Budowle miejskie - Arkady – J.Nechay
Budownictwo betonowe – tom 11 Budowle wiejskie - Arkady – W.Michniewi cz
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitzel
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.1 - Arkady – Z.Wasiutyńs ki
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.2 - Arkady – A.Witkowski
Budownictwo betonowe – tom 15 Drogi, lotniska, koleje. Budowle podziemne - Arkady – S.Lenczewsk i
Budownictwo betonowe – tom 16 Budowle hydrotechni czne - Arkady – S.Hückel
Budownictwo betonowe – tom 17 Budowle wodne śródlądowe - Arkady – W.Balcerski
Budownictwo dla architektów . Elementy robót wykończenio wych - W.Parczewki , Z.Wnuk
Budownictwo drewniane – Z.Mielczare k
Budownictwo ogólne - Tom 1 - Materiały i wyroby budowlane
Budownictwo ogólne - Tom 2 - Fizyka budowli
Budownictwo ogólne - Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowan ia
Budownictwo ogólne - Tom 4 - Konstrukcje budynków
Budownictwo ogólne - Tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków, projektowan ie według eurokodów z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne - Katalog rozwiazań konstrukcyj no-materiał owych - M.Niedostat kiewicz, T.Majewski, M.Skuza, J.Bobiński
Budownictwo Ogólne - Projektowan ie konstrukcyj ne domów jednorodzin nych - L.Lichołai, P.Miąsik
Budownictwo ogólne - tom 1 - 1992 - W.Żenczykow ski
Budownictwo ogólne dla architektów - P.Markiewic z
Budownictwo stalowe - Belki podsuwnicow e, estakady - A.Matysiak
Budownictwo wymagania Bezpieczeńs twa pracy - Z.Wieczorek
Chemia budowlana - materialy pomocnicze do ćwiczen laboratoryj nych PK - T.Broniewsk i, M.Fiertak
Chemia cementu - W.Kurdowski
Chemia fizyczna powierzchni - A.W.Adamson
Chemia ogólna i budowlana - R.Wojtaś
Chemia w budownictwi e - L.Czarnecki ,T.Broniews ki,O.Hennin g
Chromatogra fia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy - T.Paryjczak
Ciepłochron ne konstrukcje ścian zewnętrznyc h i budynków mieszkalnyc h - Cz.Byrdy
Ćwiczenia konstrukcyj ne - T.Demeter
Ćwiczenia laboratoryj ne z mechaniki gruntów i fund amentowania - G.Sendkowsk a, W.Trąmpczyń ski, T.Kozłowski , K.Kurpias-W arianek - Wyd Pol.Św 2009
Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplon e - Cz.Byrdy (skrypt) podręcznik akademicki PK Kraków 2007
Dekarz - A.Kaczkowsk a
Detale projektowe dla architektów – P. Markiewicz
Detale projektowe nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - R.Lunkiewic z
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 1 – Ł.Drobiec, R.Jasiński, A.Piekarczy k
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 2 – A.Zybura, M.Jaśniok, T. Jaśniok
Diagnostyka mrozoodporn ości betonu cementowego - J.Wawrzeńcz yk
Dom pasywny - katalog
Domy jednorodzin ne. Konstruowan ie i obliczanie. ARKADY 2005 - H.Michalak, S.Pyrak
Domy z lekkiej gliny - Poradnik - M.D.Hyla
Dostosowani e budynkow uzytecznosc i publicznej- teoria i narzedzia (dla osób niepełnospr awnych) - J.Budny
Dozór i eksploatacj a instalacji oraz urządzeń elektroener getycznych w zakładach przemysłowy ch i innych jednostkach gospodarczy ch - T.Uczciwek
Drewniane domy szkieletowe - poradnik
Drewniane więżby dachowe w budownictwi e jednorodzin nym - poradnik inżyniera - P.Łoboda
Drgania i wibracje - K.Stypuła
Drogi wodne śródlądowe - Z.Szling, J.Winter
Dynamika - Z.Engel, J.Giergiel
Dynamika budowli - M.Rucka, K.Wilde
Dynamika konstrukcji budowlanych - R.Lewandows ki
Dźwignice - tom1 - Warszawa 1977 - A.Piątkiewi cz, R.Sobolski
Dźwignice i urządzenia transportow e - Z.Zieliński
Elektrotech nika i elektronika pojazdów samochodowy ch - J.Ocioszyńs ki
Elementy geografii gleb i gleboznawst wa - S.Uziak, Z.Klimowocz
Elementy mechaniki zaawansowan ej - Z.Koruba, J.W.Osiecki
Elementy teorii projektowan ia - Cz.Szymczak
Eurokod 2 - Podręczny skrót dla projektantó w konstrukcji żelbetowych - A.Ajdukiewi cz
Filary żelazne - M.Thullie
Fizyka budowli dla architektów - cz.1.Fizyka cieplna budowli - J.A.Pogorze lski
Fizykochemi a powierzchni - J.Łaskawiec
Fizykochemi czne metody badań katalizator ów kontaktowyc h - M.Najbar
Fundamentow anie - Wydanie 3 - S.P.Gliniec ki
Fundamentow anie - Z.Grabowski , S.Pisarczyk , M.Obrycki
Fundamentow anie tom 1 Podłoże budowlane - Arkady 1987 - E.Dembicki
Fundamentow anie tom 2 Posadowieni e budowli - Arkady 1988 - E.Dembicki
Fundamentow anie. Projektowan ie posadowień - Cz.Rybak
Fundamenty obiektów mostowych - A.Jarominia k
Fundamenty palowe. cz.1 Technologie i obliczenia – K.Gwizdała
Fundamenty pod maszyny - J.Lipiński
Gdańskie zabytki architektur y do końca XVIII w. - J.Friedrich
GDDKiA - Instrukcja doboru dylatacji mostowych
GDDKiA - Instrukcja wyodrebnian ia elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
GDDKiA - Katalog detali mostowych
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści rond
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści skrzyżowań bez sygnalizacj i
GDDP - Instrukcja obliczania przepustowo ści dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
GDDP - Instrukcja projektowan ia małych rond
GDDP - Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści rond
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści skrzyżowań z sygnalizacj ą świetlną
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg I i II klasy technicznej , autostrady i drogi ekspresowe
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg III,IV i V klasy technicznej
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg klasy VI i VII
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowan drogowych cz.I
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowań drogowych cz.II
Geodezja - Podręcznik dla klasy I technikum geodezyjneg o - T.Bychawski
Geodezja - Podręcznik dla klasy IV technikum geodezyjneg o - T.Sadownik, M.Kamieński
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka - M.Barlik, A.Pachuta
Geodezja inżynieryjn a - M.Jamka, L.Zielina
Geodezja katastralna procedury geodezyjne i prawne przykłady operatów - R.Malina, M.Kowalczyk
Geologia inżynierska i hydrologia - cz. II - Hydrogeolog ia - Wyd II - M.Wacławski
Geometria wykreślna - E.Otto
Geometria wykreślna w budownictwi e - S.Przewłock i
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.I Rzut cechowany - A.Kania
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.II Rzuty Monge'a - A.Kania
Geotechnika budowlana, część I - PB 1990 - S.P.Gilnick i
Grafika inżynierska - cz.1 geometria wykreślna - A.Bielińsk i
Hydrauliczn e obliczanie przelewów w obiektach hydrotechni cznych
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska - PŚ - U.Lubiczyńs ka
Hydraulika Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwi e - K.Książyńsk i
Hydrologia - tom I - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - tom II - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - wyd. II - 1999 - Cz.Król
Hydrologia ogólna wyd. III zmienione i uzupełnione 1999 - E.Bajkiewic z-Grabowska , Z.Mikulski
Id-1(D-1)Wa runki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Instalacje kanalizacyj ne - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Instalacje w domu pasywnym i energooszcz ędnym - R.Wnuk
Instalacje wodociągowe - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - 2011 - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Inżynieria chemiczna. Ruch ciepły i wymienniki - T.Hobler
Inżynieria powierzchni metali - T.Burakowsk i, T.Wierzchoń
Inżynieria warstwy wierzchniej - P.Kula
Inżynieria wiatrowa – A.Flaga
Inżynierska geometria wykreślna, podstawy i zastosowani a - A.Błach
ITB 221-1979 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych
ITB 334-2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków
Kalkulacja kosztorysow a w budownictwi e i jej komputerowe wspomaganie - T.Zajączkow ska
Katalog powtarzalny ch elementów drogowych - cz. I-IV
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 1
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 2
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 3
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 4
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 7
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 8
Katastrofy i awarie mostów - A.Jarominia k, A.Rosset
Kieszonkowy poradnik budowlanca 'Cement' - Lafarge
Kinematyka i dynamika - wybór zadań - A.Ciastoń, G.Nowicka, A.Nowicki
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1
KNR 2-02 tom 1.r.1 (Konstrukcj e Murowe)
KNR 2-02 tom 1.r.2 (Konstrukcj e Betonowe i Żelbetowe)
KNR 2-02 tom 1.r.3 (Konstrukcj e z Betonowych i Żelbetowych Elementów Prefabrykow anych)
Komentarz do normy PN-83 B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych - M.Kosecki
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.1
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.2
Kominki i piece - G.Wild
Kominy przemysłowe - M.Meller, M.Pacek
Konstrukcja budynków w szkielecie drewnianym - Wyd. I - 1995 - J.Matyskiew icz
Konstrukcje budowlane. Tom 1. Statyka budowli - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 3. Posadowieni e budowli. Konstrukcje murowe i drewniane - S.Pyrak, W.Włodarczy k
Konstrukcje budowlane. Tom 5. Konstrukcje z betonu. Wydanie 5 2007 - S.Pyrak
Konstrukcje drewniane w budownictwi e tradycyjnym - J.Kotwica
Konstrukcje drewniane, materiały pomocnicze do ćwiczeń na wydziale Architektur y - J.Kotwica
Konstrukcje metalowe - cz. I - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - cz. II - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - Przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych 1999 - W.Nazarko
Konstrukcje metalowe II - Skrypt Pol.Poz - J.Tasarek
Konstrukcje metalowe.Cz .1. - Podstawy projektowan ia - M.Łubiński
Konstrukcje murowe - Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem - P.Matysek, T.Seruga
Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia - L.Rudziński , skrypt PŚK nr 420
Konstrukcje spawane - Połączenia - wyd III - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje spawane - Projektowan ie połączeń - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje stalowe hal (1976) - T.Krzyśpiak
Konstrukcje stalowe podstawy i elementy - 2001 - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe Przykłady Obliczeń według PN-EN 1993-1 - 2009 - A.Kozłowski
Konstrukcje stalowe z rur - 2001 - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty - K.Rykaluk
Konstrukcje z betonu sprężonego - A.Ajdukiewi cz, M.Mames
Konstrukcje z rur stalowych - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje żelbetowe - tom I - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom II - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom IV - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków - A.Zybura
Konstrukcje zespolone stalowo-bet onowe budynków - W.Kucharczu k, S.Labocha
Kontrola Techniczno- Ekonomiczna Robót Drogowych - S.Rolla
Kratownice - A.Blum
Kratownice obliczenia statyczne - P.Jastrzębs ki, R.Solecki, J.Szymkiewi cz
Krycie słomą i trzciną - H.Leniec
Książka obiektu budowlanego
Laboratoriu m aparatury procesowej (ćwiczenia laboratoryj ne) - J.Warych
Laboratoriu m elektrotech niki dla wydziałów nieelektryc znych - skrypt nr 389 - E.Gierczak, K.Ciosk, M.Włodarczy k
Laboratoriu m maszyn elektryczny ch - 2003 - skrypt nr 396 - E.A.Mendrel a
Laboratoriu m mechaniki płynów - 2005 - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - M.Wysocki
Laboratoriu m z chemii budowlanej - 2010 - E.Ozimina, K.Sułko
Lekkie konstrukcje stalowe - Arkady 1971 - J.Bródka, M.Łubiński
Mały domek z drewna - P.Kozarski
Maszyny i urządzenia spawalniczn e - wyd 2 - E.Dobaj
Materiałozn awstwo - materiały i ich cechy
Materiały budowlane tom 1 - E.Szymański
Materiały budowlane. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku budownictwo - Pol. Św. - Kielce 2010 - Ł.Nowak, G.Stelmaszc zyk
Materiały do ćwiczeń projektowyc h z budownictwa ogólnego - K.Schabowic z, T.Gorzelańc zyk
Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli - K.Maszałek, H.Nowak, L.Śliwowski
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla kierunku architektur a - P.Arlet
Materiały pomocnicze do laboratoriu m z wytrzymałoś ci materiałów - Wyd Pol. Św Kielce - P.Kossakows ki
Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii - J.Dołęga, R.Rogala
Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej - S.Ochoński, H.Rola, P.Dobosz
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część I - PŚ - I.Duda, P.Kossakows ki, G.Świt
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część II - PŚ - I.Duda
Materiały w budowie maszyn (przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych) - A.Barbacki
Mechanik wydziałowy - R.Bandorowi cz, J.Szotek
Mechanika - I.W.Mieszcz erski (zadania)
Mechanika - R.Romicki (rozwiązani a zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - R.Romicki (rysunki do zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - S.Banach
Mechanika budowli - A.Iwanczews ka
Mechanika budowli - L.Urban
Mechanika Budowli - Skrypt - J.Rakowski
Mechanika budowli cz.1 Statyka prętowych układów statycznie wyznaczalny ch - J.Ledziński
Mechanika budowli cz.2 Statyka prętowych układów statycznie niewyznacza lnych - J.Ledziński
Mechanika budowli dla architektów - T.Kolendowi cz
Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne - Z.Cywiński
Mechanika budowli. Metoda sił - skrypt 410 - U.Radoń
Mechanika budowli. Wspomaganie komputerowe CAD-CAM - T.Chmielews ki, H.Nowak
Mechanika gruntów - SGGW 2007 - A.Szymański
Mechanika gruntów. Wydanie II - S.P.Gilnick i
Mechanika i wytrzymałoś ć materiałów - Z.Konarzews ki
Mechanika konstrukcji (przykłady obliczeń) - S.Pyrak, K.Szulborsk i
Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych - A.Gawędzki
Mechanika ogólna - Kinematyka - Z.Hendzel, W.Żylski (150dpi)
Mechanika ogólna - Statyka - Z.Hendzel, W.Żylski
Mechanika ogólna Tom 1 - Statyka i kinematyka - J.Misiak
Mechanika płynów - A.Bartosik
Mechanika płynów - R.Gryboś
Mechanika płynów (zbiór zadań) - Z.Bechtold
Mechanika teoretyczna - P.Wilde, M.Wizmur
Metaloznaws two - M.Głowacka
Metoda Crossa - S.Błaszkowi ak, Z.Kączkowsk i
Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnienia ch mechaniki inżynierski ej - T.Łodygowsk i, W.Kąkol
Metoda przemieszcz eń w analizie konstrukcji prętowych - 2011 - P.Obara
Metoda przemieszcz eń. Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Stateczność ustrojów prętowych - J.Bogusz
Metoda sił - Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Przykłady - J.Bogusz
Metodologia projektowan ia realizacji budowy - K.M.Jaworsk i
Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas - W.Biały
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - B.Cieślar
Metodyka rozwiązywan ia zadań z mechaniki - wyd II - J.Nizioł
Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania mi - wyd II - S.Adamczak, W.Makieła
Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-po włokowych - Cz.Machelsk i
Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacj i - J.Bień
Mosty betonowe. Wymiarowani e i konstruowan ie - A.Madaj, W.Wołowicki
Mosty dla pieszych – A.Flaga
Mosty drewniane - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kamienne - M.Thullie (A-tekst)
Mosty kamienne - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kolejowe - J.Marszałek , R.Chmielews ki, A.Wolniewic z
Mosty łukowe i wiszące - M.Thullie
Mosty podwieszane , projektowan ie i konstrukcja - J.Biliszczu k
Mosty podwieszone - A.Jarominia k
Mosty składane. Projektowan ie, budowa i eksploatacj a - J.Marszałek
Mosty stalowe - J.Karlikows ki, K.Sturzbech er
Nadwytrzyma łość metali - M.Ch.Rabino wicz
Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatyc znych i pneumatyczn ych - 1A4 - 2009 - R.Dindorf
Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych - L.Czarnecki , P.H.Emmons
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - artukuł - M.Król
Naprawy, remonty i modernizacj e budynków - Cz.Linczows ki
Nawierzchni e betonowe na drogach gminnych - poradnik - A.Szydło, P.Mackiewic z
Niepełnospr awni - wymagania techniczno- budowlane - B.Nowak
Nośność graniczna nieużebrowa nych cylindryczn ych płaszczy silosów stalowych - 2003 - E.Hotała
Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - 1997 - A.Biegus
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnien iem obiektów mostowych - K.Furtak
Nowe sposoby odprowadzan ia wód deszczowych - W.Geiger, H.Dreiseitl
Nowoczesne konstrukcje w budownictwi e ogólnym – Z.Mielczare k
Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane o obróbce skrawaniem - M.Wisiecki
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego - Arkady 2008 - J.Panas
Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji - J.A.Żurańsk i
Obiekty halowe. Współpraca blach profilowany ch z k onstrukcją pretową. Dachy płatwiowe i bezplatwiow e . Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstr ukcją prętową - Z.Kiełbasa
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - J.Hoła, P.Pietrasze k, K.Schabowic z
Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-B-03264 (1999) - K.Grabiec, J.Bogucka, T.Grabiec-M izera
Ocena bezpieczeńs twa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowa nia - S.Żukowski
Ochrona konstrukcji żelbetowych - Z.Ściślewsk i
Oczyszczani e gazów. Procesy i aparatura - J.Warych
Oczyszczani e wód powierzchni owych - Materiały do ćwiczeń projektowyc h - wyd V - 1989 - K.Bolek
Oddziaływan ia klimatyczne na konstrukcje budowlane - 2011 - J.A.Żurańsk i, M.Gaczek
Odwodnienia budowlane i osiedlowe - J.Sokołowsk i, A.Żbikowski
Odwodnienia budowli komunikacyj nych - Z.Szling, E.Pacześnia k
OKWPPK - Akcesoria i elementy dla realizacji połączeń i uciągleń w konstrukcja ch żelbetowych
OKWPPK - Betony o niskim skurczu, ekspansywne i o małej przesiąkliw ości
OKWPPK - Betony wysokowarto ściowe
OKWPPK - Deskowania
OKWPPK - Metody i środki pielęgnacji betonu w formach IN SITU
OKWPPK - Metody zagęszczani a betonu na budowie technologie sprzęt wydajność
OKWPPK - Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowy ch
OKWPPK - Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie
OKWPPK - Strunobeton - sprzęt, technologie , możliwości produkcyjne , zalecenia konstrukcyj ne
OKWPPK - Współczesne cementy - rodzaje zakresy zastosowań
Optymalne kształtowan ie stalowo-bet onowych dźigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania - H.Laskowski
Organizacja budowy - T.Maj
Państwowy system odniesień przestrzenn ych i mapy - E.Osada
Podpory mostów. Wybrane zagadnienia - A.Jarominia k
Podręcznik projektowan ia architekton iczno-budow lanego - E.Neufert
Podstawy Agro-Meteor ologii - Z.Szwejkows ki
Podstawy akustyki - M.Kirpuk
Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych . Cz .3 Konstrukcje żelbetowe - W.Mrozek
Podstawy budownictwa podziemnego - S.Gałczyńsk i
Podstawy budownictwa . Cz. I Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - E.Moj, M.Śliwiński
Podstawy budownictwa . Cz. II Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - Cz.Byrdy, D.Kram, K.Korepta, M.Śliwiński
Podstawy budowy mostów betonowych - F.Leonhardt
Podstawy budowy tuneli - K.Furtak, M.Kędracki
Podstawy inżynierii chemicznej - J.Ciborowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn - A.Dziama, Z.Osiński, M.Warszyńsk i, J.Wróbel
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. Połączenia i elementy podatne. - J.Sempruch, T.Piątkowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn. Technika smarowania - Z.Lawrowski
Podstawy konstrukcji maszyn. Tolerancje geometryczn e - S.Białas
Podstawy konstrukcji maszyn. Zębate przekładnie obiegowe - L.Muller, A.Wilk
Podstawy konstrukcji metalowych. Tom 2. 1994 - J.Bródka, J.Juchniewi cz
Podstawy konstrukcji napędów maszyn - B.Branowski
Podstawy konstrukji żelbetowych - cz.I - wypadkowe brył i naprężeń - S.Goszczyńs ki, B.Goszczyńs ka, W.Raczkiewi cz, M.Włodarczy k
Podstawy kosztorysow ania robót budowlanych - E.Plebankie wicz
Podstawy mechaniki budowli - J.Przewłóck i, J.Górski
Podstawy mechaniki budowli - M.Paluch
Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - ćwiczenia praktyczne - S.Adamczyk, W.Makieła
Podstawy nauki o materiałach i metaloznaws two - L.A.Dobrzań ski
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - SGGW 2010 - E.Kubrak, J.Kubrak
Podstawy projektowan ia energooszcz ędnych stropodachó w szczelinowy ch poddaszy mieszkalnyc h - Cz. Byrdy
Podstawy projektowan ia i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - A.Łapko, B.C.Jensen
Podstawy projektowan ia konstrukcji metalowych - J.Żmuda
Podstawy projektowan ia konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EC2
Podstawy projektowan ia procesów technologic znych typowych części maszyn - WNT 2009 - M.Feld
Podstawy projektowe systemów oczyszczani a wód - A.L.Kowal, L.Maćkiewic z, M.Świderska -Bróż
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolityczn ego - Z.Orłowski
Podstawy teorii sprężystośc i i plastycznoś ci z przykładami - M.Paluch
Podstawy utrzymania mostów - A.Jarominia k
Polsko-angi elsko-niemi ecki ilustrowany słownik budowlany - W.K. Killer - Arkady
Pomiary geometryczn e powierzchni . Zarysy kształtu, falistość i chropowatoś ć - 2008 - S.Adamczak
Pompy ciepła - podręcznik
Pompy i turbiny wodne - G.Gładysiew icz
Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - F.Jankowski
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 1 - Zagadnienia ogólnotechn iczne
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 1 - A.Szymkowia k
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 2 - A.Szymkowia k
Poradnik Mechanika T. I
Poradnik technologa przemysłu cementowego - W.Kurdowski
Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzani a dokumentacj i zgłoszeń - A.Pyrża
Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościow ych - D.Brzezińsk a, R.Jędrzejew ski
Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowan ia złączy budowlanych - A.Dylla
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu T
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS L=21 - Obliczenia statyczno-w ytrzymałośc iowe
Prezentacja nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej - M.L.Paderew ski
Procesy oczyszczani a gazów. Problemy projektowo- obliczeniow e - J.Warych
Projekt jednego domu w pięciu technologia ch - P.Markiewic z
Projektowan ie Budynków Halowych. Vademecum Projektanta - P.Markiewic z
Projektowan ie fundamentów bezpośredni ch według Eurokodu 7 - O.Puła
Projektowan ie fundamentów . Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - 1999 - I.Cios, S.Garwacka- Piórkowska
Projektowan ie fundamentów . WPB 1983 - H.Sieczka, R.Steckiewi cz
Projektowan ie i budowa jachtów żaglowych - Z.J.Milewsk i
Projektowan ie konstrukcji budynków wielokondyg nacyjnych - M.Kapela, J.Sieczkows ki
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część I - Cz.Malinows ki, R.Peła
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część II - R.Peła
Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264- 2002 - DWE 2004 - M.Kamiński, J.Pędziwiat r, D.Styś
Projektowan ie konstrukcyj ne budynków - B.Lewicki
Projektowan ie procesów kucia matrycowego odkuwek, kołowo-syme trycznych na młotach i prasach korbowych 2011 - J.Pacanowsk i, J.Chałupak
Projektowan ie procesów technologic znych na obrabiarki i sterowanie numeryczne - J.Szadkowsk i, R.Styczek, G.Nikiel
Projektowan ie słupowo-pły towych ustrojów i fundamentow żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo - W.Starosols ki
Projektowan ie stalowych kładek dla pieszych - J.Biliszczu k, W.Barcik, C.Machelski , J.Onysyk, K.Sadowski, M.Pustelnik
Projektowan ie torów jezdnych suwnic i elektrowcią gów - J.Żmuda
Projektowan ie umocnień brzegowych - K.W.Pilarcz yk
Projektowan ie węzłów i części maszyn - PŚ - L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz
Projektowan ie wybranych konstrukcji przemysłowy ch. Przykłady - W.Włodarczy k, A.Kowalski, K.Pietrzak
Projektowan ie zbiorników żelbetowych . Zbiorniki na materiały sypkie - A.Halicka, D.Franczak
Prowizorycz ne wzmocnienia i odbudowa obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przebudowa i wzmacnianie mostów - M.Rybak
Przeglądy obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przeszklone ściany osłonowe - Kraków 2008 - P.Markiewic z, A.Bojęś
Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki gruntów - J.Z.Wojnick i
Przydomowe oczyszczaln ie ścieków - poradnik
Przykłady obliczeń belek i ram metodą Crossa - J.Sieczkows ki, L.Łopieński
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część I - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część II Hale przemysłowe - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - Z.Boretti,W .Bogucki,S. Gajowniczek ,W.Hryniewi ecka
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.2 (łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne ) - E.Mazanek
Przykłady projektowan ia wybranych stalowych konstrukcji prętowych - M.Gwóźdź, M.Maślak
Reologia - M.Chrzanows ki, P.Latus
Roboty ciesielskie - W.Grzyb
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru – 1994 - MOŚZNiL
Ruch wody. Teoretyczne podstawy - K.Kasprzak
Rurowe konstrukcje stalowe - J.Bródka
Rury kanalizacyj ne, tom 2 - Projektowan ie konstrukcji - A.Kuliczkow ski
Rusztowania mostowe - K.Furtak, W.Wołowicki
Rysunek techniczny CAD - F.Cybichows ki
Rysunek techniczny i CAD - A.Jarocki, J.Kajrunajt ys, E.Kalinowsk a, K.T.Tytkows ki
Rysunek techniczny w budownictwi e - J.Bieniasz, B.Januszews ki, M.Piekarski
Schody - J.Tajchman
Sieci cieplne - J.Górecki
Silniki indukcyjne. Projektowan ie, konstruowan ie, wytwarzanie . - H.Kozłowski , E.Turowski
Słownik budowlany czterojęzyc zny - Warszawa 1992
Słownik drogowy agielsko-po lski, polsko-angi elski - GDDKiA
Słownik inżynierii ruchu angielsko-p olski - BZDBDiM
Słownik polsko-angi elski geodezyjny, map, planów i nieruchomoś ci - J.Downarowi cz
Słownik Techniczny Angielsko-P olski Haynes
Spawalnictw o - Skrypt Politechnik i Radomskiej - L.Halamus
Spawanie Metodą MAG - S.Jarmoszuk
Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali.Tech nologie - A.Klimpel
Spawanie. Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalnicze go - J.Mizerski
Specjalne konstrukcje inżynierski e. Teoria i technologia - A.Surowieck i, Z.Zamiar
Specyfika projektowan ia i budowy mostów miejskich - A.Jarominia k
Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - J.Nowacki
Śródlądowy transport wodny - J.Kulczyk, J.Winter
Stalowe budynki halowe – A.Biegus
Stalowe budynki szkieletowe - J.Bródka, A.Kozłowski
Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - tom I - J.Bródka
Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie . Cz. I. Elementy konstrukcji hal przemysłowy ch oraz obiektów użytecznośc i publicznej - Z.Kurzawa
Stalowe konstrukcje prętowe zespolone z płytą żelbetową - W.Nurek
Stalowe pomosty użebrowane. Obliczanie i konstruowan ie. Arkady 1978 - H.Czudek, T.Pietrasze k
Statyka - Z.Engel, J.Giergiel
Statyka budowli - 2002 - J.Januszek, U.Pawlak-La skowska, U.Radoń
Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną. Szczecin 1988 - M.Kosecki
Stropy z drobnowymia rowych elementów - Ł.Drobiec, Z.Pająk
Suwnice, żurawie i wciągniki - UDT
System konstrukcyj no - montażowy żelbetowych hal przemysłowy ch JSB - H - Katalog rozwiązań projektowyc h
Systemy budownictwa przemysłowe go P-70
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantó w i instalatoró w - S.Broszkiew icz, M.Dobrzyńsk i, K.Gasz,
Systemy rozdziału energii do 4000 A - Poradnik techniczny 2008-2009
Sztuka rzeźbienia w drewnie - Ilustrowany podręcznik snycerza - J.T.Cami, J.Santamera
Tablice cieplne z wykresami - K.Raźnjewić
Tablice do obliczeń hydrauliczn ych - K.W.Książyń ski, P.Jeż, Z.Gręplowsk a
Tablice do obliczeń procesowych - L.Troniewsk i
Tablice do obliczeń projektowo- konstrukcyj nych aparatury procesowej - G.Filipczak , L.Troniewsk i, S.Witczak
Tablice do projektowan ia konstrukcji metalowych - W.Bogucki, M.Zyburtowi cz
Tablice Matematyczn e, Fizyczne i Chemiczne
Technik budownictwa MEN
Technik urządzeń sanitarnych MEN
Technika kominowa Schiedel
Technologia betonu modyfikowan ego domieszkami i dodatkami - J.Jasiczak, P.Mikołajcz ak
Technologia materiałów budowlanych - E.Szymański
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych (laboratori um) - M.Kalabińsk a, J.Piłat
Technologia robót budowlanych - Cz.Linczows ki
Technologia robót budowlanych - W.Martinek, M.Książek, W.Jackiewic z-Rek
Technologia wody - 1977 - A.L.Kowal
Technologic zność konstrukcji stalowych - 1981 - J.Augustyn, E.Śledziews ki
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska - 2010 - A.Kuliczkow ski
Technologie Budowlane II - J.Jasiczak
Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologic znego - Z.Kobylińsk i
Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania - K.Krzakiewi cz
Teoria maszyn i mechanizmów . Zestaw problemów analizy projektowan ia - A,Gronowicz , S.Miller, W.Twaróg
Teoria spreżystośc i i plastycznoś ci - skrypt Politechnik i Poznańskiej - J.Rakowski
Termodynami ka - J.Tomeczek
Termodynami ka dla chemików, fizyków i inżynierów - R.Hołyst, A.Poniewier ski, A.Ciach
Termodynami ka stopów - Z.Kędziersk i
Tłoczenie na zimno. Poradnik - W.P.Romanow ski
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrot owe - J.A.Wajand, J.T.Wajand
Toksygologi a- skrypt dla techników BHP
Tory poddźwignic owe. Część 1 - Gdańsk 1990 - K.Kowalski, B.Mazurkiew icz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych - M.Maślak
Trzy lekcje metody elementów skończonych - W.Śródka
Tunele wieloprzewo dowe - WPS 2002 - A.Kuliczkow ski , C.Madryas
Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - PŚWK - D.Ozimina, M.Madej
Tworzywa sztuczne. Właściwości , przetwórstw o, zastosowani e. - I.Hyla
Typowe rozwiązania projektowe dla architektów - P.Markiewic z
Ustroje budowlane - Wyd .IV - 2007 - J.Sieczkows ki, T.Nejman
Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych , posadzek-ry sy, pęknięcia - Konferencja szkoleniowa
Vademecum inwestora - R.Zdrojewsk i
Walcowanie blach grubych - A.Chojkowsk i
Warunki techniczne utrzymywani a nawierzchni na liniach kolejowych - PLK
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - M.Płucienni k
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj nych - zeszyt 9
Wentylacja i Klimatyzacj a - podstawy - A.Pełech
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - K.Michalski , G.Wiśniewsk a, P.Złotkowsk i
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - T.Gabryszew ski
Wibroizolac ja maszyn wirnikowych - J.A.Golińsk i
Właściwości betonu - A.Neville
Wprowadzeni e do inżynierii materiałowe j - H.Leda
Wprowadzeni e do kartografii i topografii - 2010 - Nowa era - J.Pasławski
Wstęp do mechaniki gruntów - W.Trąmpczyń ski, K.Sokołowsk i
Wstęp do projektowan ia konstrukcji metalowych wg normy PN-90-B-032 00 - M.Broniewic z
Wstęp do projektowan ia konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008 - J.Pędziwiat r
Wybrane aspekty projektowan ia elementów wirujących maszyn przepływowy ch z wykorzystan iem wspomagania komputerowe go - M.Cygnar, G.Budzik
Wybrane zagadnienia komputerowe go modelowania konstrukcji inżynierski ch - W.Starosols ki
Wybrane zagadnienia z fundamentow ania. Przykłady obliczeń - M.Obrycki, S.Pisarczyk
Wybrane zagadnienia z mechaniki - siły przekrojowe w układach płaskich, ocena jakościowa zależności - T.Borowicz
Wybrane zagadnienia z zastosowani a geosyntetyk ów w budownictwi e wodno-melio racyjnym - H.Orzeszyna , A.Pawłowski , D.Garlikows ki
Wykorzystan ie energii słonecznej w budownictwi e jednorodzin nym - M.A.Wołoszy n
Wymagania Techniczne - 1 Kruszywa 2008 - IBDiM
Wymagania Techniczne - 2 Nawierzchni e asfaltowe 2008 - IBDiM
Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania - P.Furmański , R.Domański
Wymiana ciepła. Tablice i wykresy - W.Gogół
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Bodnar
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Garstecki , J.Dębiński
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Jakubowic z, Z.Orłoś
Wytrzymałoś ć materiałów - Część I - Teoria, zastosowani e - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część II - Wybrane zagadnienia - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część III - Sprężystość i plasyczność - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część IV - Eksperyment - S.Wolny
Wytrzymałoś ć materiałów - tom II - J.Muttermil ch, W.Orłowski, P.Jastrzębs ki
Wytrzymałoś ć materiałów - wyd II - M.M.Bielaje w
Wytrzymałoś ć materiałów - Z.Brzoska
Wytrzymałoś ć materiałów (Skrypt) - S.Banach
Wytrzymałoś ć materiałów dla wydziałów budowlanych - S.Piechnik
Wytrzymałoś ć materiałów w badaniach doświadczal nych - J.Marcinows ki, S.Wójcik
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.1 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.2 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.3 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytyczne do projektowan ia stropów z płyt sprężonych typu SP - G.Troszczyń ski
Wytyczne obliczania elementów konstrukcji ze stalowych rur prostokątny ch i kwadratowyc h giętych na zimno – 2006 – A.Matusiak, K.Miłaczews ki
Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów - M.Rybak
Wyzwania zrównoważon ego rozwoju w Polsce - J.Kronenber g, T.Bergier
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Masłowski , D.Spiżewska
Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów - M.Łagoda
Z tworzywami sztucznymi na ty - S.Sękowski
Zadania z hydrostatyk i - A.Prystaj
Zadania z mechaniki budowli - I.Lubowieck a, M.Skowronek
Zadania z mechaniki gruntów i zarys materiałów pomocniczyc h - PG - A.Niemunis
Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka - cześć II - J.Misiak
Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka - cześć I - J.Misiak
Zagadnienia projektowan ia konstrukcyj no-budowlan ego zakładów przemysłowy ch - J.M.Sieczko wski
Zaopatrzeni e w wodę i kanalizacja wsi - A.Szpindor
Zapory ziemne - Wytyczne projektowan ia - Ministerstw o Rolnictwa
Zarys krystalogra fii - T.Penkala
Zasilanie silników wysokoprężn ych paliwami węglowodoro wymi i roślinnymi - W.Lotko
Zastosowani e siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni - OST
Zastosowani e wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometryczn ych i mechaniczny ch - P.Ruta
Zbiór zadań z mechaniki - Metodyka rozwiązań - J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata
Zbiór zadań z mechaniki budowli - cz.1 - S.Konieczny , B.Michalak
Zbiór zadań z mechaniki budowli - Metoda przemieszcz eń i metoda elementów skończonych - T.Chmielews ki, P.Górski, B.Kaleta
Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 2 Układy statycznie niewyznacza lne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 1 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 2 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki płynów i termodynami ki - W.Roszczyni alski, K.Filek
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.2 Dynamika - Cz.Witkowsk i
Zbiór zadań z podstaw statyki - R.Chrobok
Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem - Z.Gręplowsk a
Zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - J.Grabowski , A.Iwanczews ka
Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałoś ci materiałów - T.Rajfert, J.Rżysko
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy - ARKADY 1970 - J.Ziółko
Zbrojarz - T.Kijowska
Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnyc h - A.Gaweł, M.Stepaniuk
Żelbetowe konstrukcje cienkościen ne - K.Grabiec
Żelbetowe ustroje płytowo-słu powe - A.Ajdukiewi cz, W.Starosols ki
Zespolone mosty płytowe z belek strunobeton owych - Kujan
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Podstawy projektowan ia konstrukcji , oddziaływan ia na konstrukcje , projektowan ie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg EC2
zablokowane
Pokazuj foldery i treści
Architektura betonowa Kraków 2001 Architektura betonowa Kraków 2006 Atlas dachów. Dachy spadziste - E.Chnunck, H.J.Oster, R.Barthel, K.Kießl
Badanie i usprawnianie metod pracy - Z.Chrościcki Betonowanie w wodzie i zawiesinie iłowej - A.Jarominiak Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, wymiarowanie , realizacja - W.Kiernożycki
Betonowe konstrukcje sprężone - Z.Plewako Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne - 2005 - P.Nita Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych - A.Markom, N.Hjorth
Bezpieczeństwo pracy roboty budowlane i rozbiórkowe - Z.Wieczorek Bezpieczne stanowisko pracy - R.Brya ( ocena ryzyka,instrukcje stanowiskowe) BHP w praktyce - 2009 - B.Rączkowski
BHP w zakładzie pracy cz.1 - Poradnik - F. Małysz BHP w zakładzie pracy cz.2 - Poradnik - F. Małysz Blachy fałdowe w budownictwie stalowym - J.Bródka
Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I - Skrypt - Z.Koruba, J.W .Osiecki Budowle piętrzące - K.Fanti, K.Fiedler, J.Kowalewski, S.Wójcicki Budowle podziemne - S.P.Glinicki
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.1 - Arkady – B.Bukowski Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.2 - Arkady – W.Kuczyński Budownictwo betonowe – tom 02 Teoria betonu i żelbetu - Arkady – R.Suwalski
Budownictwo betonowe – tom 03 Konstrukcje sprężone - Arkady – S.Kaufman, W.Olszak, W.Eimer Budownictwo betonowe – tom 04 Betony lekkie - Arkady – B.Lewicki Budownictwo betonowe – tom 05 Zbrojenie, deskowanie i formy do betonu - Arkady – W.Danilecki
Budownictwo betonowe – tom 06 Przygotowanie, transport i układanie betonu - Arkady – B.Kopyciński Budownictwo betonowe – tom 07 Zagadnienia ogólne prefabrykacji - Arkady – T.Kluz Budownictwo betonowe – tom 08 Badanie materiałów i elementów konstrukcji - Arkady – R.Kozak
Budownictwo betonowe – tom 09 Fundamenty - Arkady – B.Rossiński Budownictwo betonowe – tom 10 Budowle miejskie - Arkady – J.Nechay Budownictwo betonowe – tom 11 Budowle wiejskie - Arkady – W.Michniewicz
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 - Arkady – I.Kisiel Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitzel
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.1 - Arkady – Z.Wasiutyński Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.2 - Arkady – A.Witkowski Budownictwo betonowe – tom 15 Drogi, lotniska, koleje. Budowle podziemne - Arkady – S.Lenczewski
Budownictwo betonowe – tom 16 Budowle hydrotechniczne - Arkady – S.Hückel Budownictwo betonowe – tom 17 Budowle wodne śródlądowe - Arkady – W.Balcerski Budownictwo dla architektów. Elementy robót wykończeniowych - W.Parczewki, Z.Wnuk
Budownictwo drewniane – Z.Mielczarek Budownictwo ogólne - Tom 1 - Materiały i wyroby budowlane Budownictwo ogólne - Tom 2 - Fizyka budowli
Budownictwo ogólne - Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania Budownictwo ogólne - Tom 4 - Konstrukcje budynków Budownictwo ogólne - Tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków, projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne - Katalog rozwiazań konstrukcyjno-materiałowych - M.Niedostatkiewicz, T.Majewski, M.Skuza, J.Bobiński Budownictwo Ogólne - Projektowanie konstrukcyjne domów jednorodzinnych - L.Lichołai, P.Miąsik Budownictwo ogólne - tom 1 - 1992 - W.Żenczykowski
Budownictwo ogólne dla architektów - P.Markiewicz Budownictwo stalowe - Belki podsuwnicowe, estakady - A.Matysiak Budownictwo wymagania Bezpieczeństwa pracy - Z.Wieczorek
Chemia budowlana - materialy pomocnicze do ćwiczen laboratoryjnych PK - T.Broniewski, M.Fiertak Chemia cementu - W.Kurdowski Chemia fizyczna powierzchni - A.W.Adamson
Chemia ogólna i budowlana - R.Wojtaś Chemia w budownictwie - L.Czarnecki,T.Broniewski,O.Henning Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy - T.Paryjczak
Ciepłochronne konstrukcje ścian zewnętrznych i budynków mieszkalnych - Cz.Byrdy Ćwiczenia konstrukcyjne - T.Demeter Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fund amentowania - G.Sendkowska, W.Trąmpczyński, T.Kozłowski, K.Kurpias-Warianek - Wyd Pol.Św 2009
Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplone - Cz.Byrdy (skrypt) podręcznik akademicki PK Kraków 2007 Dekarz - A.Kaczkowska Detale projektowe dla architektów – P. Markiewicz
Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych - P.Markiewicz Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - R.Lunkiewicz Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 1 – Ł.Drobiec, R.Jasiński, A.Piekarczyk
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 2 – A.Zybura, M.Jaśniok, T. Jaśniok Diagnostyka mrozoodporności betonu cementowego - J.Wawrzeńczyk Dom pasywny - katalog
Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. ARKADY 2005 - H.Michalak, S.Pyrak Domy z lekkiej gliny - Poradnik - M.D.Hyla Dostosowanie budynkow uzytecznosci publicznej-teoria i narzedzia (dla osób niepełnosprawnych) - J.Budny
Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych - T.Uczciwek Drewniane domy szkieletowe - poradnik Drewniane więżby dachowe w budownictwie jednorodzinnym - poradnik inżyniera - P.Łoboda
Drgania i wibracje - K.Stypuła Drogi wodne śródlądowe - Z.Szling, J.Winter Dynamika - Z.Engel, J.Giergiel
Dynamika budowli - M.Rucka, K.Wilde Dynamika konstrukcji budowlanych - R.Lewandowski Dźwignice - tom1 - Warszawa 1977 - A.Piątkiewicz, R.Sobolski
Dźwignice i urządzenia transportowe - Z.Zieliński Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych - J.Ocioszyński Elementy geografii gleb i gleboznawstwa - S.Uziak, Z.Klimowocz
Elementy mechaniki zaawansowanej - Z.Koruba, J.W.Osiecki Elementy teorii projektowania - Cz.Szymczak Eurokod 2 - Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych - A.Ajdukiewicz
Filary żelazne - M.Thullie Fizyka budowli dla architektów - cz.1.Fizyka cieplna budowli - J.A.Pogorzelski Fizykochemia powierzchni - J.Łaskawiec
Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych - M.Najbar Fundamentowanie - Wydanie 3 - S.P.Gliniecki Fundamentowanie - Z.Grabowski, S.Pisarczyk, M.Obrycki
Fundamentowanie tom 1 Podłoże budowlane - Arkady 1987 - E.Dembicki Fundamentowanie tom 2 Posadowienie budowli - Arkady 1988 - E.Dembicki Fundamentowanie. Projektowanie posadowień - Cz.Rybak
Fundamenty obiektów mostowych - A.Jarominiak Fundamenty palowe. cz.1 Technologie i obliczenia – K.Gwizdała Fundamenty pod maszyny - J.Lipiński
Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w. - J.Friedrich GDDKiA - Instrukcja doboru dylatacji mostowych GDDKiA - Instrukcja wyodrebniania elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
GDDKiA - Katalog detali mostowych GDDKiA - Obliczanie przepustowości rond GDDKiA - Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji
GDDP - Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) GDDP - Instrukcja projektowania małych rond GDDP - Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych
GDDP - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP - Metoda obliczania przepustowości rond GDDP - Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
GDDP - Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej, autostrady i drogi ekspresowe GDDP - Wytyczne projektowania dróg III,IV i V klasy technicznej GDDP - Wytyczne projektowania dróg klasy VI i VII
GDDP - Wytyczne projektowania skrzyżowan drogowych cz.I GDDP - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz.II Geodezja - Podręcznik dla klasy I technikum geodezyjnego - T.Bychawski
Geodezja - Podręcznik dla klasy IV technikum geodezyjnego - T.Sadownik, M.Kamieński Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka - M.Barlik, A.Pachuta Geodezja inżynieryjna - M.Jamka, L.Zielina
Geodezja katastralna procedury geodezyjne i prawne przykłady operatów - R.Malina, M.Kowalczyk Geologia inżynierska i hydrologia - cz. II - Hydrogeologia - Wyd II - M.Wacławski Geometria wykreślna - E.Otto
Geometria wykreślna w budownictwie - S.Przewłocki Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.I Rzut cechowany - A.Kania Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.II Rzuty Monge'a - A.Kania
Geotechnika budowlana, część I - PB 1990 - S.P.Gilnicki Grafika inżynierska - cz.1 geometria wykreślna - A.Bieliński Hydrauliczne obliczanie przelewów w obiektach hydrotechnicznych
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska - PŚ - U.Lubiczyńska Hydraulika Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie - K.Książyński Hydrologia - tom I - w II - SGGW - A.Byczkowski
Hydrologia - tom II - w II - SGGW - A.Byczkowski Hydrologia - wyd. II - 1999 - Cz.Król Hydrologia ogólna wyd. III zmienione i uzupełnione 1999 - E.Bajkiewicz-Grabowska, Z.Mikulski
Id-1(D-1)Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Instalacje kanalizacyjne - Projektowanie, wykonanie, eksploatacja - J.Chudzicki, S.Sosnowski Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym - R.Wnuk
Instalacje wodociągowe - Projektowanie, wykonanie, eksploatacja - 2011 - J.Chudzicki, S.Sosnowski Inżynieria chemiczna. Ruch ciepły i wymienniki - T.Hobler Inżynieria powierzchni metali - T.Burakowski, T.Wierzchoń
Inżynieria warstwy wierzchniej - P.Kula Inżynieria wiatrowa – A.Flaga Inżynierska geometria wykreślna, podstawy i zastosowania - A.Błach
ITB 221-1979 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych ITB 334-2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie - T.Zajączkowska
Katalog powtarzalnych elementów drogowych - cz. I-IV Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 1 Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 2
Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 3 Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 4 Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 7
Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 8 Katastrofy i awarie mostów - A.Jarominiak, A.Rosset Kieszonkowy poradnik budowlanca 'Cement' - Lafarge
Kinematyka i dynamika - wybór zadań - A.Ciastoń, G.Nowicka, A.Nowicki KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1 KNR 2-02 tom 1.r.1 (Konstrukcje Murowe)
KNR 2-02 tom 1.r.2 (Konstrukcje Betonowe i Żelbetowe) KNR 2-02 tom 1.r.3 (Konstrukcje z Betonowych i Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych) Komentarz do normy PN-83 B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych - M.Kosecki
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.1 Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.2 Kominki i piece - G.Wild
Kominy przemysłowe - M.Meller, M.Pacek Konstrukcja budynków w szkielecie drewnianym - Wyd. I - 1995 - J.Matyskiewicz Konstrukcje budowlane. Tom 1. Statyka budowli - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 3. Posadowienie budowli. Konstrukcje murowe i drewniane - S.Pyrak, W.Włodarczyk Konstrukcje budowlane. Tom 5. Konstrukcje z betonu. Wydanie 5 2007 - S.Pyrak Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym - J.Kotwica
Konstrukcje drewniane, materiały pomocnicze do ćwiczeń na wydziale Architektury - J.Kotwica Konstrukcje metalowe - cz. I - Podstawy projektowania - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowicz, W.Żółtowski Konstrukcje metalowe - cz. II - Podstawy projektowania - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowicz, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych 1999 - W.Nazarko Konstrukcje metalowe II - Skrypt Pol.Poz - J.Tasarek Konstrukcje metalowe.Cz.1. - Podstawy projektowania - M.Łubiński
Konstrukcje murowe - Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem - P.Matysek, T.Seruga Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia - L.Rudziński, skrypt PŚK nr 420 Konstrukcje spawane - Połączenia - wyd III - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje spawane - Projektowanie połączeń - K.Ferenc, J.Ferenc Konstrukcje stalowe hal (1976) - T.Krzyśpiak Konstrukcje stalowe podstawy i elementy - 2001 - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe Przykłady Obliczeń według PN-EN 1993-1 - 2009 - A.Kozłowski Konstrukcje stalowe z rur - 2001 - J.Bródka, M.Broniewicz Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty - K.Rykaluk
Konstrukcje z betonu sprężonego - A.Ajdukiewicz, M.Mames Konstrukcje z rur stalowych - J.Bródka, M.Broniewicz Konstrukcje żelbetowe - tom I - J.Kobiak, W.Stachurski
Konstrukcje żelbetowe - tom II - J.Kobiak, W.Stachurski Konstrukcje żelbetowe - tom IV - J.Kobiak, W.Stachurski Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków - A.Zybura
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków - W.Kucharczuk, S.Labocha Kontrola Techniczno-Ekonomiczna Robót Drogowych - S.Rolla Kratownice - A.Blum
Kratownice obliczenia statyczne - P.Jastrzębski, R.Solecki, J.Szymkiewicz Krycie słomą i trzciną - H.Leniec Książka obiektu budowlanego
Laboratorium aparatury procesowej (ćwiczenia laboratoryjne) - J.Warych Laboratorium elektrotechniki dla wydziałów nieelektrycznych - skrypt nr 389 - E.Gierczak, K.Ciosk, M.Włodarczyk Laboratorium maszyn elektrycznych - 2003 - skrypt nr 396 - E.A.Mendrela
Laboratorium mechaniki płynów - 2005 - A.Bartosik Laboratorium mechaniki płynów - A.Bartosik Laboratorium mechaniki płynów - M.Wysocki
Laboratorium z chemii budowlanej - 2010 - E.Ozimina, K.Sułko Lekkie konstrukcje stalowe - Arkady 1971 - J.Bródka, M.Łubiński Mały domek z drewna - P.Kozarski
Maszyny i urządzenia spawalniczne - wyd 2 - E.Dobaj Materiałoznawstwo - materiały i ich cechy Materiały budowlane tom 1 - E.Szymański
Materiały budowlane. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku budownictwo - Pol. Św. - Kielce 2010 - Ł.Nowak, G.Stelmaszczyk Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego - K.Schabowicz, T.Gorzelańczyk Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli - K.Maszałek, H.Nowak, L.Śliwowski
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla kierunku architektura - P.Arlet Materiały pomocnicze do laboratorium z wytrzymałości materiałów - Wyd Pol. Św Kielce - P.Kossakowski Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii - J.Dołęga, R.Rogala
Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej - S.Ochoński, H.Rola, P.Dobosz Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studiów zaocznych - część I - PŚ - I.Duda, P.Kossakowski, G.Świt Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studiów zaocznych - część II - PŚ - I.Duda
Materiały w budowie maszyn (przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych) - A.Barbacki Mechanik wydziałowy - R.Bandorowicz, J.Szotek Mechanika - I.W.Mieszczerski (zadania)
Mechanika - R.Romicki (rozwiązania zadań Mieszczerskiego) Mechanika - R.Romicki (rysunki do zadań Mieszczerskiego) Mechanika - S.Banach
Mechanika budowli - A.Iwanczewska Mechanika budowli - L.Urban Mechanika Budowli - Skrypt - J.Rakowski
Mechanika budowli cz.1 Statyka prętowych układów statycznie wyznaczalnych - J.Ledziński Mechanika budowli cz.2 Statyka prętowych układów statycznie niewyznaczalnych - J.Ledziński Mechanika budowli dla architektów - T.Kolendowicz
Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne - Z.Cywiński Mechanika budowli. Metoda sił - skrypt 410 - U.Radoń Mechanika budowli. Wspomaganie komputerowe CAD-CAM - T.Chmielewski, H.Nowak
Mechanika gruntów - SGGW 2007 - A.Szymański Mechanika gruntów. Wydanie II - S.P.Gilnicki Mechanika i wytrzymałość materiałów - Z.Konarzewski
Mechanika konstrukcji (przykłady obliczeń) - S.Pyrak, K.Szulborski Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych - A.Gawędzki Mechanika ogólna - Kinematyka - Z.Hendzel, W.Żylski (150dpi)
Mechanika ogólna - Statyka - Z.Hendzel, W.Żylski Mechanika ogólna Tom 1 - Statyka i kinematyka - J.Misiak Mechanika płynów - A.Bartosik
Mechanika płynów - R.Gryboś Mechanika płynów (zbiór zadań) - Z.Bechtold Mechanika teoretyczna - P.Wilde, M.Wizmur
Metaloznawstwo - M.Głowacka Metoda Crossa - S.Błaszkowiak, Z.Kączkowski Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki inżynierskiej - T.Łodygowski, W.Kąkol
Metoda przemieszczeń w analizie konstrukcji prętowych - 2011 - P.Obara Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Stateczność ustrojów prętowych - J.Bogusz Metoda sił - Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady - J.Bogusz
Metodologia projektowania realizacji budowy - K.M.Jaworski Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas - W.Biały Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów - B.Cieślar
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - wyd II - J.Nizioł Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania mi - wyd II - S.Adamczak, W.Makieła Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych - Cz.Machelski
Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji - J.Bień Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie - A.Madaj, W.Wołowicki Mosty dla pieszych – A.Flaga
Mosty drewniane - M.Thullie (B-atlas) Mosty kamienne - M.Thullie (A-tekst) Mosty kamienne - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kolejowe - J.Marszałek, R.Chmielewski, A.Wolniewicz Mosty łukowe i wiszące - M.Thullie Mosty podwieszane, projektowanie i konstrukcja - J.Biliszczuk
Mosty podwieszone - A.Jarominiak Mosty składane. Projektowanie, budowa i eksploatacja - J.Marszałek Mosty stalowe - J.Karlikowski, K.Sturzbecher
Nadwytrzymałość metali - M.Ch.Rabinowicz Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatycznych i pneumatycznych - 1A4 - 2009 - R.Dindorf Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych - L.Czarnecki, P.H.Emmons
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - artukuł - M.Król Naprawy, remonty i modernizacje budynków - Cz.Linczowski Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych - poradnik - A.Szydło, P.Mackiewicz
Niepełnosprawni - wymagania techniczno-budowlane - B.Nowak Nośność graniczna nieużebrowanych cylindrycznych płaszczy silosów stalowych - 2003 - E.Hotała Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - 1997 - A.Biegus
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych - K.Furtak Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych - W.Geiger, H.Dreiseitl Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym – Z.Mielczarek
Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane o obróbce skrawaniem - M.Wisiecki Nowy Poradnik Majstra Budowlanego - Arkady 2008 - J.Panas Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji - J.A.Żurański
Obiekty halowe. Współpraca blach profilowanych z k onstrukcją pretową. Dachy płatwiowe i bezplatwiowe . Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstr ukcją prętową - Z.Kiełbasa Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - J.Hoła, P.Pietraszek, K.Schabowicz Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-B-03264 (1999) - K.Grabiec, J.Bogucka, T.Grabiec-Mizera
Ocena bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowania - S.Żukowski Ochrona konstrukcji żelbetowych - Z.Ściślewski Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura - J.Warych
Oczyszczanie wód powierzchniowych - Materiały do ćwiczeń projektowych - wyd V - 1989 - K.Bolek Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane - 2011 - J.A.Żurański, M.Gaczek Odwodnienia budowlane i osiedlowe - J.Sokołowski, A.Żbikowski
Odwodnienia budowli komunikacyjnych - Z.Szling, E.Pacześniak OKWPPK - Akcesoria i elementy dla realizacji połączeń i uciągleń w konstrukcjach żelbetowych OKWPPK - Betony o niskim skurczu, ekspansywne i o małej przesiąkliwości
OKWPPK - Betony wysokowartościowe OKWPPK - Deskowania OKWPPK - Metody i środki pielęgnacji betonu w formach IN SITU
OKWPPK - Metody zagęszczania betonu na budowie technologie sprzęt wydajność OKWPPK - Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowych OKWPPK - Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie
OKWPPK - Strunobeton - sprzęt, technologie, możliwości produkcyjne, zalecenia konstrukcyjne OKWPPK - Współczesne cementy - rodzaje zakresy zastosowań Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania - H.Laskowski
Organizacja budowy - T.Maj Państwowy system odniesień przestrzennych i mapy - E.Osada Podpory mostów. Wybrane zagadnienia - A.Jarominiak
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego - E.Neufert Podstawy Agro-Meteorologii - Z.Szwejkowski Podstawy akustyki - M.Kirpuk
Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych. Cz .3 Konstrukcje żelbetowe - W.Mrozek Podstawy budownictwa podziemnego - S.Gałczyński Podstawy budownictwa. Cz. I Skrypt - Politechnika Krakowska Kraków 1998 - E.Moj, M.Śliwiński
Podstawy budownictwa. Cz. II Skrypt - Politechnika Krakowska Kraków 1998 - Cz.Byrdy, D.Kram, K.Korepta, M.Śliwiński Podstawy budowy mostów betonowych - F.Leonhardt Podstawy budowy tuneli - K.Furtak, M.Kędracki
Podstawy inżynierii chemicznej - J.Ciborowski Podstawy konstrukcji maszyn - A.Dziama, Z.Osiński, M.Warszyński, J.Wróbel Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. Połączenia i elementy podatne. - J.Sempruch, T.Piątkowski Podstawy konstrukcji maszyn. Technika smarowania - Z.Lawrowski Podstawy konstrukcji maszyn. Tolerancje geometryczne - S.Białas
Podstawy konstrukcji maszyn. Zębate przekładnie obiegowe - L.Muller, A.Wilk Podstawy konstrukcji metalowych. Tom 2. 1994 - J.Bródka, J.Juchniewicz Podstawy konstrukcji napędów maszyn - B.Branowski
Podstawy konstrukji żelbetowych - cz.I - wypadkowe brył i naprężeń - S.Goszczyński, B.Goszczyńska, W.Raczkiewicz, M.Włodarczyk Podstawy kosztorysowania robót budowlanych - E.Plebankiewicz Podstawy mechaniki budowli - J.Przewłócki, J.Górski
Podstawy mechaniki budowli - M.Paluch Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - ćwiczenia praktyczne - S.Adamczyk, W.Makieła Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - L.A.Dobrzański
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - SGGW 2010 - E.Kubrak, J.Kubrak Podstawy projektowania energooszczędnych stropodachów szczelinowych poddaszy mieszkalnych - Cz. Byrdy Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - A.Łapko, B.C.Jensen
Podstawy projektowania konstrukcji metalowych - J.Żmuda Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EC2 Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - WNT 2009 - M.Feld
Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód - A.L.Kowal, L.Maćkiewicz, M.Świderska-Bróż Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego - Z.Orłowski Podstawy teorii sprężystości i plastyczności z przykładami - M.Paluch
Podstawy utrzymania mostów - A.Jarominiak Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany - W.K. Killer - Arkady Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość - 2008 - S.Adamczak
Pompy ciepła - podręcznik Pompy i turbiny wodne - G.Gładysiewicz Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - F.Jankowski
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 1 - Zagadnienia ogólnotechniczne Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 1 - A.Szymkowiak Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 2 - A.Szymkowiak
Poradnik Mechanika T. I Poradnik technologa przemysłu cementowego - W.Kurdowski Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń - A.Pyrża
Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych - D.Brzezińska, R.Jędrzejewski Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych - A.Dylla Prefabrykowane belki strunobetonowe typu T
Prefabrykowane belki strunobetonowe typu WBS Prefabrykowane belki strunobetonowe typu WBS L=21 - Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych - P.Markiewicz
Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej - M.L.Paderewski Procesy oczyszczania gazów. Problemy projektowo-obliczeniowe - J.Warych Projekt jednego domu w pięciu technologiach - P.Markiewicz
Projektowanie Budynków Halowych. Vademecum Projektanta - P.Markiewicz Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - O.Puła Projektowanie fundamentów. Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - 1999 - I.Cios, S.Garwacka-Piórkowska
Projektowanie fundamentów. WPB 1983 - H.Sieczka, R.Steckiewicz Projektowanie i budowa jachtów żaglowych - Z.J.Milewski Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych - M.Kapela, J.Sieczkowski
Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie tradycyjnym, część I - Cz.Malinowski, R.Peła Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie tradycyjnym, część II - R.Peła Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264-2002 - DWE 2004 - M.Kamiński, J.Pędziwiatr, D.Styś
Projektowanie konstrukcyjne budynków - B.Lewicki Projektowanie procesów kucia matrycowego odkuwek, kołowo-symetrycznych na młotach i prasach korbowych 2011 - J.Pacanowski, J.Chałupak Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki i sterowanie numeryczne - J.Szadkowski, R.Styczek, G.Nikiel
Projektowanie słupowo-płytowych ustrojów i fundamentow żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo - W.Starosolski Projektowanie stalowych kładek dla pieszych - J.Biliszczuk, W.Barcik, C.Machelski, J.Onysyk, K.Sadowski, M.Pustelnik Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów - J.Żmuda
Projektowanie umocnień brzegowych - K.W.Pilarczyk Projektowanie węzłów i części maszyn - PŚ - L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Przykłady - W.Włodarczyk, A.Kowalski, K.Pietrzak
Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na materiały sypkie - A.Halicka, D.Franczak Prowizoryczne wzmocnienia i odbudowa obiektów mostowych - A.Jarominiak Przebudowa i wzmacnianie mostów - M.Rybak
Przeglądy obiektów mostowych - A.Jarominiak Przeszklone ściany osłonowe - Kraków 2008 - P.Markiewicz, A.Bojęś Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki gruntów - J.Z.Wojnicki
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - poradnik Przykłady obliczeń belek i ram metodą Crossa - J.Sieczkowski, L.Łopieński Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część I - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część II Hale przemysłowe - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - Z.Boretti,W.Bogucki,S.Gajowniczek,W.Hryniewiecka Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.2 (łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne) - E.Mazanek
Przykłady projektowania wybranych stalowych konstrukcji prętowych - M.Gwóźdź, M.Maślak Reologia - M.Chrzanowski, P.Latus Roboty ciesielskie - W.Grzyb
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru – 1994 - MOŚZNiL Ruch wody. Teoretyczne podstawy - K.Kasprzak Rurowe konstrukcje stalowe - J.Bródka
Rury kanalizacyjne, tom 2 - Projektowanie konstrukcji - A.Kuliczkowski Rusztowania mostowe - K.Furtak, W.Wołowicki Rysunek techniczny CAD - F.Cybichowski
Rysunek techniczny i CAD - A.Jarocki, J.Kajrunajtys, E.Kalinowska, K.T.Tytkowski Rysunek techniczny w budownictwie - J.Bieniasz, B.Januszewski, M.Piekarski Schody - J.Tajchman
Sieci cieplne - J.Górecki Silniki indukcyjne. Projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie. - H.Kozłowski, E.Turowski Słownik budowlany czterojęzyczny - Warszawa 1992
Słownik drogowy agielsko-polski, polsko-angielski - GDDKiA Słownik inżynierii ruchu angielsko-polski - BZDBDiM Słownik polsko-angielski geodezyjny, map, planów i nieruchomości - J.Downarowicz
Słownik Techniczny Angielsko-Polski Haynes Spawalnictwo - Skrypt Politechniki Radomskiej - L.Halamus Spawanie Metodą MAG - S.Jarmoszuk
Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali.Technologie - A.Klimpel Spawanie. Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego - J.Mizerski Specjalne konstrukcje inżynierskie. Teoria i technologia - A.Surowiecki, Z.Zamiar
Specyfika projektowania i budowy mostów miejskich - A.Jarominiak Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - J.Nowacki Śródlądowy transport wodny - J.Kulczyk, J.Winter
Stalowe budynki halowe – A.Biegus Stalowe budynki szkieletowe - J.Bródka, A.Kozłowski Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - tom I - J.Bródka
Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie. Cz. I. Elementy konstrukcji hal przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej - Z.Kurzawa Stalowe konstrukcje prętowe zespolone z płytą żelbetową - W.Nurek Stalowe pomosty użebrowane. Obliczanie i konstruowanie. Arkady 1978 - H.Czudek, T.Pietraszek
Statyka - Z.Engel, J.Giergiel Statyka budowli - 2002 - J.Januszek, U.Pawlak-Laskowska, U.Radoń Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną. Szczecin 1988 - M.Kosecki
Stropy z drobnowymiarowych elementów - Ł.Drobiec, Z.Pająk Suwnice, żurawie i wciągniki - UDT System konstrukcyjno - montażowy żelbetowych hal przemysłowych JSB - H - Katalog rozwiązań projektowych
Systemy budownictwa przemysłowego P-70 Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów - S.Broszkiewicz, M.Dobrzyński, K.Gasz, Systemy rozdziału energii do 4000 A - Poradnik techniczny 2008-2009
Sztuka rzeźbienia w drewnie - Ilustrowany podręcznik snycerza - J.T.Cami, J.Santamera Tablice cieplne z wykresami - K.Raźnjewić Tablice do obliczeń hydraulicznych - K.W.Książyński, P.Jeż, Z.Gręplowska
Tablice do obliczeń procesowych - L.Troniewski Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej - G.Filipczak, L.Troniewski, S.Witczak Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - W.Bogucki, M.Zyburtowicz
Tablice Matematyczne, Fizyczne i Chemiczne Technik budownictwa MEN Technik urządzeń sanitarnych MEN
Technika kominowa Schiedel Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami - J.Jasiczak, P.Mikołajczak Technologia materiałów budowlanych - E.Szymański
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych (laboratorium) - M.Kalabińska, J.Piłat Technologia robót budowlanych - Cz.Linczowski Technologia robót budowlanych - W.Martinek, M.Książek, W.Jackiewicz-Rek
Technologia wody - 1977 - A.L.Kowal Technologiczność konstrukcji stalowych - 1981 - J.Augustyn, E.Śledziewski Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska - 2010 - A.Kuliczkowski
Technologie Budowlane II - J.Jasiczak Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego - Z.Kobyliński Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania - K.Krzakiewicz
Teoria maszyn i mechanizmów. Zestaw problemów analizy projektowania - A,Gronowicz, S.Miller, W.Twaróg Teoria spreżystości i plastyczności - skrypt Politechniki Poznańskiej - J.Rakowski Termodynamika - J.Tomeczek
Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów - R.Hołyst, A.Poniewierski, A.Ciach Termodynamika stopów - Z.Kędzierski Tłoczenie na zimno. Poradnik - W.P.Romanowski
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe - J.A.Wajand, J.T.Wajand Toksygologia- skrypt dla techników BHP Tory poddźwignicowe. Część 1 - Gdańsk 1990 - K.Kowalski, B.Mazurkiewicz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych - M.Maślak Trzy lekcje metody elementów skończonych - W.Śródka Tunele wieloprzewodowe - WPS 2002 - A.Kuliczkowski , C.Madryas
Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - PŚWK - D.Ozimina, M.Madej Tworzywa sztuczne. Właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. - I.Hyla Typowe rozwiązania projektowe dla architektów - P.Markiewicz
Ustroje budowlane - Wyd .IV - 2007 - J.Sieczkowski, T.Nejman Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych, posadzek-rysy, pęknięcia - Konferencja szkoleniowa Vademecum inwestora - R.Zdrojewski
Walcowanie blach grubych - A.Chojkowski Warunki techniczne utrzymywania nawierzchni na liniach kolejowych - PLK Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - M.Płuciennik
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Wentylacja i Klimatyzacja - podstawy - A.Pełech Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - K.Michalski, G.Wiśniewska, P.Złotkowski
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - T.Gabryszewski Wibroizolacja maszyn wirnikowych - J.A.Goliński Właściwości betonu - A.Neville
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej - H.Leda Wprowadzenie do kartografii i topografii - 2010 - Nowa era - J.Pasławski Wstęp do mechaniki gruntów - W.Trąmpczyński, K.Sokołowski
Wstęp do projektowania konstrukcji metalowych wg normy PN-90-B-03200 - M.Broniewicz Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008 - J.Pędziwiatr Wybrane aspekty projektowania elementów wirujących maszyn przepływowych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego - M.Cygnar, G.Budzik
Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich - W.Starosolski Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń - M.Obrycki, S.Pisarczyk Wybrane zagadnienia z mechaniki - siły przekrojowe w układach płaskich, ocena jakościowa zależności - T.Borowicz
Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie wodno-melioracyjnym - H.Orzeszyna, A.Pawłowski, D.Garlikowski Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym - M.A.Wołoszyn Wymagania Techniczne - 1 Kruszywa 2008 - IBDiM
Wymagania Techniczne - 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - IBDiM Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania - P.Furmański, R.Domański Wymiana ciepła. Tablice i wykresy - W.Gogół
Wytrzymałość materiałów - A.Bodnar Wytrzymałość materiałów - A.Garstecki, J.Dębiński Wytrzymałość materiałów - A.Jakubowicz, Z.Orłoś
Wytrzymałość materiałów - Część I - Teoria, zastosowanie - S.Wolny, A.Siemieniec Wytrzymałość materiałów - Część II - Wybrane zagadnienia - S.Wolny, A.Siemieniec Wytrzymałość materiałów - Część III - Sprężystość i plasyczność - S.Wolny, A.Siemieniec
Wytrzymałość materiałów - Część IV - Eksperyment - S.Wolny Wytrzymałość materiałów - tom II - J.Muttermilch, W.Orłowski, P.Jastrzębski Wytrzymałość materiałów - wyd II - M.M.Bielajew
Wytrzymałość materiałów - Z.Brzoska Wytrzymałość materiałów (Skrypt) - S.Banach Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych - S.Piechnik
Wytrzymałość materiałów w badaniach doświadczalnych - J.Marcinowski, S.Wójcik Wytrzymałość materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.1 - M.Bojczuk, I.Duda Wytrzymałość materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.2 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałość materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.3 - M.Bojczuk, I.Duda Wytyczne do projektowania stropów z płyt sprężonych typu SP - G.Troszczyński Wytyczne obliczania elementów konstrukcji ze stalowych rur prostokątnych i kwadratowych giętych na zimno – 2006 – A.Matusiak, K.Miłaczewski
Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów - M.Rybak Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce - J.Kronenberg, T.Bergier Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Masłowski, D.Spiżewska
Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów - M.Łagoda Z tworzywami sztucznymi na ty - S.Sękowski Zadania z hydrostatyki - A.Prystaj
Zadania z mechaniki budowli - I.Lubowiecka, M.Skowronek Zadania z mechaniki gruntów i zarys materiałów pomocniczych - PG - A.Niemunis Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka - cześć II - J.Misiak
Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka - cześć I - J.Misiak Zagadnienia projektowania konstrukcyjno-budowlanego zakładów przemysłowych - J.M.Sieczkowski Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi - A.Szpindor
Zapory ziemne - Wytyczne projektowania - Ministerstwo Rolnictwa Zarys krystalografii - T.Penkala Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi - W.Lotko
Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni - OST Zastosowanie wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych - P.Ruta Zbiór zadań z mechaniki - Metodyka rozwiązań - J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata
Zbiór zadań z mechaniki budowli - cz.1 - S.Konieczny, B.Michalak Zbiór zadań z mechaniki budowli - Metoda przemieszczeń i metoda elementów skończonych - T.Chmielewski, P.Górski, B.Kaleta Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 2 Układy statycznie niewyznaczalne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 1 - M.Guminiak, J.Rakowski Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 2 - M.Guminiak, J.Rakowski Zbiór zadań z mechaniki płynów i termodynamiki - W.Roszczynialski, K.Filek
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.2 Dynamika - Cz.Witkowski Zbiór zadań z podstaw statyki - R.Chrobok Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem - Z.Gręplowska
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów - J.Grabowski, A.Iwanczewska Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów - T.Rajfert, J.Rżysko Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy - ARKADY 1970 - J.Ziółko
Zbrojarz - T.Kijowska Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnych - A.Gaweł, M.Stepaniuk Żelbetowe konstrukcje cienkościenne - K.Grabiec
Żelbetowe ustroje płytowo-słupowe - A.Ajdukiewicz, W.Starosolski Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych - Kujan Zeszyt Edukacyjny Buildera - Podstawy projektowania konstrukcji, oddziaływania na konstrukcje, projektowanie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg EC2
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  2
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

3 plików
15,2 MB
tomcio12340

tomcio12340 napisano 13.11.2017 19:11

zgłoś do usunięcia
proszę o hasło geodezja 1 kraków 2005 jagielski
Tiili

Tiili napisano 21.11.2017 20:35

zgłoś do usunięcia
Witam, pozdrawiam i zapraszam do mnie Filmy, ciekawe Filmy Dokumentalne, Seriale, TV Show, Książki, Artykuły, Teledyski, Tapety, Emotki i wiele innych. obrazek
aa_c

aa_c napisano 29.11.2017 15:13

zgłoś do usunięcia
Dzień dobry, poproszę o hasło do książek:Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitze
anya-filmy-2018_

anya-filmy-2018_ napisano 20.12.2017 12:53

zgłoś do usunięcia
DIDEXXX

DIDEXXX napisano 31.12.2017 17:33

zgłoś do usunięcia
002-jpgASDAfa82d.jpg
Tylko_wiedza

Tylko_wiedza napisano 21.01.2018 10:45

zgłoś do usunięcia
Miłego dnia.
wagnerka9595

wagnerka9595 napisano 24.01.2018 21:49

zgłoś do usunięcia
obrazek
nera927

nera927 napisano 15.03.2018 13:48

zgłoś do usunięcia
Jest możliwość aby uzyskać dostęp do Inżynieria ruchu drogowego - S.Gaca, W.Suchorzew ski, M.Tracz
pawel45712

pawel45712 napisano 16.03.2018 12:07

zgłoś do usunięcia
Czy jest możliwość uzyskania dostępu do: Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1,2,3,4 – W. Starosolski?
Patrycjusz74

Patrycjusz74 napisano 27.03.2018 11:28

zgłoś do usunięcia
Również byłbym wdzięczny za dostęp do powyższych pozycji (Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1,2,3,4 – W. Starosolski)

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (2)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (2)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności