Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Dinero
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Morgana

widziany: 21.11.2017 23:11

 • pliki muzyczne
  2986
 • pliki wideo
  2615
 • obrazy
  2543
 • dokumenty
  34982

50157 plików
2157,79 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
Dinero
Budownictwo
BUDOWNICTWO OGÓLNE - Arkady
 
Książki
102 pytania i odpowiedzi z zakresu instalacji elektryczny ch i ochrony przeciwpora żeniowej w urządzeniac h i instalacjac h o napięciu do 1kV - T.Uczciwek
13 wykładów z geometrii wykreślnej - T.Bogaczyk, T.Romaszkie wicz-Białas
Adsorpcja - cz.I - Opis i teorie procesu - J.Ościk
Adsorpcja i adsorbery - M.Paderewsk i
Analiza wrażliwości i optymalizac ja konstrukcji prętowych - D.Bojczuk
Aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego i przetwórcze go - J.Warych
Architektur a betonowa Kraków 2001
Architektur a betonowa Kraków 2006
Atlas dachów. Dachy spadziste - E.Chnunck, H.J.Oster, R.Barthel, K.Kießl
Badanie i usprawniani e metod pracy - Z.Chrościck i
Beton i jego technologie - Z.Jamroży
Beton zwykły - projektowan ie i podstawowe właściwości - 1999 - J.Śliwiński
Betonowanie w wodzie i zawiesinie iłowej - A.Jarominia k
Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, wymiarowani e , realizacja - W.Kiernożyc ki
Betonowe konstrukcje sprężone - Z.Plewako
Betonowe nawierzchni e lotniskowe. Teoria i wymiarowani e konstrukcyj ne - 2005 - P.Nita
Bezpieczeńs two i higiena pracy w małych i średnich przedsiębio rstwach budowlanych - A.Markom, N.Hjorth
Bezpieczeńs two pracy roboty budowlane i rozbiórkowe - Z.Wieczorek
Bezpieczne stanowisko pracy - R.Brya ( ocena ryzyka,inst rukcje stanowiskow e)
BHP w praktyce - 2009 - B.Rączkowsk i
BHP w zakładzie pracy cz.1 - Poradnik - F. Małysz
BHP w zakładzie pracy cz.2 - Poradnik - F. Małysz
Blachy fałdowe w budownictwi e stalowym - J.Bródka
Budowa i utrzymanie mostów - A.Madaj, W.Wołowicki
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowyc h – P.Nita
Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I - Skrypt - Z.Koruba, J.W .Osiecki
Budowle i roboty ziemne - K.Gradkowsk i, S.Żurawski
Budowle piętrzące - K.Fanti, K.Fiedler, J.Kowalewsk i, S.Wójcicki
Budowle podziemne - S.P.Glinick i
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.1 - Arkady – B.Bukowski
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.2 - Arkady – W.Kuczyński
Budownictwo betonowe – tom 02 Teoria betonu i żelbetu - Arkady – R.Suwalski
Budownictwo betonowe – tom 03 Konstrukcje sprężone - Arkady – S.Kaufman, W.Olszak, W.Eimer
Budownictwo betonowe – tom 04 Betony lekkie - Arkady – B.Lewicki
Budownictwo betonowe – tom 05 Zbrojenie, deskowanie i formy do betonu - Arkady – W.Danilecki
Budownictwo betonowe – tom 06 Przygotowan ie, transport i układanie betonu - Arkady – B.Kopycińsk i
Budownictwo betonowe – tom 07 Zagadnienia ogólne prefabrykac ji - Arkady – T.Kluz
Budownictwo betonowe – tom 08 Badanie materiałów i elementów konstrukcji - Arkady – R.Kozak
Budownictwo betonowe – tom 09 Fundamenty - Arkady – B.Rossiński
Budownictwo betonowe – tom 10 Budowle miejskie - Arkady – J.Nechay
Budownictwo betonowe – tom 11 Budowle wiejskie - Arkady – W.Michniewi cz
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitzel
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.1 - Arkady – Z.Wasiutyńs ki
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.2 - Arkady – A.Witkowski
Budownictwo betonowe – tom 15 Drogi, lotniska, koleje. Budowle podziemne - Arkady – S.Lenczewsk i
Budownictwo betonowe – tom 16 Budowle hydrotechni czne - Arkady – S.Hückel
Budownictwo betonowe – tom 17 Budowle wodne śródlądowe - Arkady – W.Balcerski
Budownictwo dla architektów . Elementy robót wykończenio wych - W.Parczewki , Z.Wnuk
Budownictwo drewniane – H.Neuhaus
Budownictwo drewniane – Z.Mielczare k
Budownictwo drogowe w zarysie – A. Sieniawska- Kuras
Budownictwo ogólne - Tom 1 - Materiały i wyroby budowlane
Budownictwo ogólne - Tom 2 - Fizyka budowli
Budownictwo ogólne - Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowan ia
Budownictwo ogólne - Tom 4 - Konstrukcje budynków
Budownictwo ogólne - Tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków, projektowan ie według eurokodów z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne - Katalog rozwiazań konstrukcyj no-materiał owych - M.Niedostat kiewicz, T.Majewski, M.Skuza, J.Bobiński
Budownictwo Ogólne - Projektowan ie konstrukcyj ne domów jednorodzin nych - L.Lichołai, P.Miąsik
Budownictwo ogólne - tom 1 - 1992 - W.Żenczykow ski
Budownictwo ogólne dla architektów - P.Markiewic z
Budownictwo ogólne. Dachy i więźby dachowe - S.Olesiak
Budownictwo stalowe - Belki podsuwnicow e, estakady - A.Matysiak
Budownictwo wodne - cz II - Budowle wodne - wyd II - W.Jarocki - PWRIL
Budownictwo wymagania Bezpieczeńs twa pracy - Z.Wieczorek
Budownictwo z technologią 1 - K.Tauszyńsk i
Budownictwo z technologią 2 - J.Z.Mirski, K.Łącki
Budownictwo z technologią 3 - J.Z.Mirski
Budujemy Dom - Poradnik
Budynki wysokie - 2006 - Z.Pawłowski , I.Cała
Chemia budowlana - materialy pomocnicze do ćwiczen laboratoryj nych PK - T.Broniewsk i, M.Fiertak
Chemia cementu - W.Kurdowski
Chemia fizyczna powierzchni - A.W.Adamson
Chemia ogólna i budowlana - R.Wojtaś
Chemia w budownictwi e - L.Czarnecki ,T.Broniews ki,O.Hennin g
Chłodnictwo i klimatyzacj a - K.M.Gutkows ki
Chromatogra fia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy - T.Paryjczak
Ciepłochron ne konstrukcje ścian zewnętrznyc h i budynków mieszkalnyc h - Cz.Byrdy
Cuda inżynierii - W.Szolginia
Ćwiczenia konstrukcyj ne - T.Demeter
Ćwiczenia laboratoryj ne z mechaniki gruntów i fund amentowania - G.Sendkowsk a, W.Trąmpczyń ski, T.Kozłowski , K.Kurpias-W arianek - Wyd Pol.Św 2009
Części maszyn - A.Rutkowski
Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplon e - Cz.Byrdy (skrypt) podręcznik akademicki PK Kraków 2007
Dachy i więźby dachowe - S.Olesiak
Dekarz - A.Kaczkowsk a
Detale projektowe dla architektów – P. Markiewicz
Detale projektowe nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - R.Lunkiewic z
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 1 – Ł.Drobiec, R.Jasiński, A.Piekarczy k
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 2 – A.Zybura, M.Jaśniok, T. Jaśniok
Diagnostyka mrozoodporn ości betonu cementowego - J.Wawrzeńcz yk
Dom pasywny - katalog
Domy jednorodzin ne. Konstruowan ie i obliczanie. ARKADY 2005 - H.Michalak, S.Pyrak
Domy z lekkiej gliny - Poradnik - M.D.Hyla
Dostosowani e budynkow uzytecznosc i publicznej- teoria i narzedzia (dla osób niepełnospr awnych) - J.Budny
Dozór i eksploatacj a instalacji oraz urządzeń elektroener getycznych w zakładach przemysłowy ch i innych jednostkach gospodarczy ch - T.Uczciwek
Drewniane domy szkieletowe - poradnik
Drewniane więżby dachowe w budownictwi e jednorodzin nym - poradnik inżyniera - P.Łoboda
Drgania i wibracje - K.Stypuła
Drogi wodne śródlądowe - Z.Szling, J.Winter
Dynamika - Z.Engel, J.Giergiel
Dynamika budowli - M.Rucka, K.Wilde
Dynamika konstrukcji budowlanych - R.Lewandows ki
Dźwignice - A.Piątkiewi cz, R.Sobolski
Dźwignice - tom1 - Warszawa 1977 - A.Piątkiewi cz, R.Sobolski
Dźwignice i urządzenia transportow e - Z.Zieliński
Egzamin kwalifikacy jny elektryka w pytaniach i odpowiedzia ch - W.Orlik
Elektrotech nika i elektronika pojazdów samochodowy ch - J.Ocioszyńs ki
Elementy geografii gleb i gleboznawst wa - S.Uziak, Z.Klimowocz
Elementy I Układy Elektronicz ne Część 1 - S.Kuta
Elementy I Układy Elektronicz ne Część 2 - S.Kuta
Elementy mechaniki zaawansowan ej - Z.Koruba, J.W.Osiecki
Elementy Organizacji i Zarządzania Przedsiębio rstwem - A.Peszko (skrypt AGH)
Elementy teorii projektowan ia - Cz.Szymczak
Eurokod 2 - Podręczny skrót dla projektantó w konstrukcji żelbetowych - A.Ajdukiewi cz
FIDIC - SIDIR - Wydanie 2008
FIDIC czerwony
Filary żelazne - M.Thullie
Fizyka budowli dla architektów - cz.1.Fizyka cieplna budowli - J.A.Pogorze lski
Fizyka budowli w zadaniach - PRz 2009 - A.Starakiew icz, J.Szyszka
Fizyka budowli, wybrane zagadnienia - I.Ickiewiz, J.Ickiewicz , W.Sarosiek
Fizykochemi a powierzchni - J.Łaskawiec
Fizykochemi czne metody badań katalizator ów kontaktowyc h - M.Najbar
Fundamentow anie - Wydanie 3 - S.P.Gliniec ki
Fundamentow anie - Z.Grabowski , S.Pisarczyk , M.Obrycki
Fundamentow anie tom 1 Podłoże budowlane - Arkady 1987 - E.Dembicki
Fundamentow anie tom 2 Posadowieni e budowli - Arkady 1988 - E.Dembicki
Fundamentow anie. Projektowan ie posadowień - Cz.Rybak
Fundamenty obiektów mostowych - A.Jarominia k
Fundamenty palowe. cz.1 Technologie i obliczenia – K.Gwizdała
Fundamenty pod maszyny - J.Lipiński
Gdańskie zabytki architektur y do końca XVIII w. - J.Friedrich
GDDKiA - Instrukcja doboru dylatacji mostowych
GDDKiA - Instrukcja wyodrebnian ia elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
GDDKiA - Instrukcje przprowadza nia przeglądów drogowych obiektów inżynierski ch
GDDKiA - Katalog detali mostowych
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści rond
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści skrzyżowań bez sygnalizacj i
GDDP - Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 1
GDDP - Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 2 - Załącznik
GDDP - Instrukcja obliczania przepustowo ści dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
GDDP - Instrukcja projektowan ia małych rond
GDDP - Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści rond
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści skrzyżowań z sygnalizacj ą świetlną
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg I i II klasy technicznej , autostrady i drogi ekspresowe
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg III,IV i V klasy technicznej
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg klasy VI i VII
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowan drogowych cz.I
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowań drogowych cz.II
Geodezja - Podręcznik dla klasy I technikum geodezyjneg o - T.Bychawski
Geodezja - Podręcznik dla klasy IV technikum geodezyjneg o - T.Sadownik, M.Kamieński
Geodezja 1 - Kraków 2005 - A.Jagielski
Geodezja 2 - Kraków 2003 - A.Jagielski
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka - M.Barlik, A.Pachuta
Geodezja i Kartografia dla Inżynierii Środowiska i Architektur y - S.Przewłock i, M.Czochańsk i, G.Kowalski
Geodezja inżynieryjn a - M.Jamka, L.Zielina
Geodezja katastralna procedury geodezyjne i prawne przykłady operatów - R.Malina, M.Kowalczyk
Geologia dynamiczna - 2009 - W.Mizerski
Geologia inżynierska i hydrologia - cz. II - Hydrogeolog ia - Wyd II - M.Wacławski
Geometria wykreślna - E.Otto
Geometria wykreślna w budownictwi e - S.Przewłock i
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.I Rzut cechowany - A.Kania
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.II Rzuty Monge'a - A.Kania
Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną - B.Grochowsk i
Geotechnika budowlana, część I - PB 1990 - S.P.Gilnick i
Głębokie wykopy. Projektowan ie i wykonawstwo - A.Siemińska -Lewandowsk a
Grafika inżynierska - cz.1 geometria wykreślna - A.Bielińsk i
Gruntoznaws two inżynierski e - S.Pisarczyk
Hydrauliczn e obliczanie przelewów w obiektach hydrotechni cznych
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska - PŚ - U.Lubiczyńs ka
Hydraulika stosowana. Przykłady obliczeń - R.Rogala, J.Machajski , W.Rędowicz
Hydraulika Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwi e - K.Książyńsk i
Hydrologia - tom I - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - tom II - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - wyd. II - 1999 - Cz.Król
Hydrologia ogólna wyd. III zmienione i uzupełnione 1999 - E.Bajkiewic z-Grabowska , Z.Mikulski
IBDiM zeszyt 50 - Zalecenia wykonywania cienkich warstw scieralnych (na gorąco) bitumicznyc h nawierchni drogowych ZW-CWG-95. Zasady wykonywania nawierchni z mieszanki mineralno-b itumicznej o nieciągłym uziarnieniu
IBDIM zeszyt 60 - Warunki techniczne drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99
IBDIM zeszyt 61 - Warunki techniczne wykonania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-c ementowo-em ulsyjnej MCE
IBDiM zeszyt 62 - Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanek SMA (ZW-SMA 2001)
IBDIM zeszyt 66 - Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
Id-1(D-1)Wa runki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Instalacje elektryczne - Budowa, projektowan ie i eksploatacj a - S.Niestępsk i, M.Parol, J.Pasternak iewicz, T.Wiśniewsk i
Instalacje elektryczne - H.Markiewic z
Instalacje i urządzenia elektroener getyczne - Podręcznik dla technikum - E.Musiał
Instalacje kanalizacyj ne - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Instalacje w domu pasywnym i energooszcz ędnym - R.Wnuk
Instalacje wodociągowe - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - 2011 - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Inżynieria chemiczna. Ruch ciepły i wymienniki - T.Hobler
Inżynieria powierzchni metali - T.Burakowsk i, T.Wierzchoń
Inżynieria ruchu drogowego - S.Gaca, W.Suchorzew ski, M.Tracz
Inżynieria warstwy wierzchniej - P.Kula
Inżynieria wiatrowa – A.Flaga
Inżynierska geometria wykreślna, podstawy i zastosowani a - A.Błach
ITB 221-1979 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych
ITB 282-1995 - Wytyczne wykonania robót budowlano-m ontażowych w okresie obniżonych temperatur
ITB 332-1994 - Projektowan ie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami
ITB 334-2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków
ITB 364-2007 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych
ITB 369-2002 Właściwosci dźwiekoizol acyjne przegród budowlanych
ITB 376-2002 - Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów
ITB 389-2003 - Katalog mostków cieplnych
ITB 391-2003 Projektowan ie budynków podlegający ch wpływom wstrząsów górniczym
ITB 394-2004 Zasady doboru podłóg z.uderzenio wych stropów masywnych
ITB 400-2010 Zabezpiecze nie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich
ITB 406-2005 Metody obliczania izolacyjnoś ci akustycznej miedzy pomieszczen iami
ITB 409-2005 Projektowan ie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową
ITB 415-2005 - Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
ITB 416-2006 Projektowan ie budynków na terenach górniczych
ITB 427-2007 - Roboty ziemne
ITB 429-2007 Projektowan ie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetyk ami
ITB 431-2010 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ITB 440-2008 - Konstrukcje geotechnicz ne Pale i mikropale
ITB 441-2008 Zasady diagnostyki zabezpiecze ń antykorozyj nych stalowych konstrukcji budowlanych
ITB Komentarz do PN-B-03264- 2002 - Tom I
ITB Komentarz do PN-B-03264- 2002 - Tom II
Jak zbudować nowoczesnie dom jednorodzin ny - 1996 - W.Buczkowsk i i inni
Jak zbudowac nowoczesny dom jednorodzin ny - przekroje
Kalkulacja kosztorysow a w budownictwi e i jej komputerowe wspomaganie - T.Zajączkow ska
Kanadyjski Szkieletowy Dom Drewniany
Katalog powtarzalny ch elementów drogowych - cz. I-IV
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 1
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 2
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 3
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 4
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 7
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 8
Katastrofy i awarie mostów - A.Jarominia k, A.Rosset
Kieszonkowy poradnik budowlanca 'Cement' - Lafarge
Kinematyka i dynamika - wybór zadań - A.Ciastoń, G.Nowicka, A.Nowicki
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1
KNR 2-02 tom 1.r.1 (Konstrukcj e Murowe)
KNR 2-02 tom 1.r.2 (Konstrukcj e Betonowe i Żelbetowe)
KNR 2-02 tom 1.r.3 (Konstrukcj e z Betonowych i Żelbetowych Elementów Prefabrykow anych)
Komentarz do normy PN-83 B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych - M.Kosecki
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.1
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.2
Kominki i piece - G.Wild
Kominy przemysłowe - M.Meller, M.Pacek
Konstrukcja budynków w szkielecie drewnianym - Wyd. I - 1995 - J.Matyskiew icz
Konstrukcje betonowe - Przykłady obliczeń statycznych - K.Grabiec
Konstrukcje budowlane. Tom 1. Statyka budowli - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 2. Mechanika budowli . Zbiór zadań - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 3. Posadowieni e budowli. Konstrukcje murowe i drewniane - S.Pyrak, W.Włodarczy k
Konstrukcje budowlane. Tom 4. Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych - W.Włodarczy k
Konstrukcje budowlane. Tom 5. Konstrukcje z betonu. Wydanie 5 2007 - S.Pyrak
Konstrukcje budowlane. Tom 6. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna - W.Nożyński
Konstrukcje drewniane w budownictwi e tradycyjnym - J.Kotwica
Konstrukcje drewniane, materiały pomocnicze do ćwiczeń na wydziale Architektur y - J.Kotwica
Konstrukcje metalowe - cz. I - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - cz. II - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - Przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych 1999 - W.Nazarko
Konstrukcje metalowe – W.Jankowiak
Konstrukcje metalowe II - Skrypt Pol.Poz - J.Tasarek
Konstrukcje metalowe.Cz .1. - Podstawy projektowan ia - M.Łubiński
Konstrukcje murowe - Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem - P.Matysek, T.Seruga
Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia - L.Rudziński , skrypt PŚK nr 420
Konstrukcje przewodów kanalizacyj nych - C.Madryas, A.Kolonko, L.Wysocki
Konstrukcje spawane - Połączenia - wyd III - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje spawane - Projektowan ie połączeń - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje stalowe - Skrypt - S.Dominikow ski, P.Bogacz
Konstrukcje stalowe hal (1976) - T.Krzyśpiak
Konstrukcje stalowe podstawy i elementy - 2001 - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe Przykłady Obliczeń według PN-EN 1993-1 - 2009 - A.Kozłowski
Konstrukcje stalowe z rur - 2001 - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe. Wybrane zagadnienia obiliczania i projektowan ia - PWN 2001 - Sz.Pałkowsk i
Konstrukcje z betonu sprężonego - A.Ajdukiewi cz, M.Mames
Konstrukcje z rur stalowych - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje żelbetowe - tom 1 - W.Starosols ki
Konstrukcje żelbetowe - tom 2 - W.Starosols ki
Konstrukcje żelbetowe - tom 3 - W.Starosols ki
Konstrukcje żelbetowe - tom I - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom II - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom III - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom IV - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków - A.Zybura
Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1 – W. Starosolski
Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 2 – W. Starosolski
Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 3 – W. Starosolski
Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 4 – W. Starosolski
Konstrukcje zespolone stalowo-bet onowe budynków - W.Kucharczu k, S.Labocha
Kontrola Techniczno- Ekonomiczna Robót Drogowych - S.Rolla
Kratownice - A.Blum
Kratownice obliczenia statyczne - P.Jastrzębs ki, R.Solecki, J.Szymkiewi cz
Krycie słomą i trzciną - H.Leniec
Krystalogra fia - Z.Bojarski, M.Gigla, K.Stróż, M.Surowiec
Książka obiektu budowlanego
Kształtowan ie architektur y przez zmianę rozwiązań budowlanych – P.Markiewic z
Laboratoriu m aparatury procesowej (ćwiczenia laboratoryj ne) - J.Warych
Laboratoriu m elektrotech niki dla wydziałów nieelektryc znych - skrypt nr 389 - E.Gierczak, K.Ciosk, M.Włodarczy k
Laboratoriu m maszyn elektryczny ch - 2003 - skrypt nr 396 - E.A.Mendrel a
Laboratoriu m mechaniki płynów - 2005 - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - M.Wysocki
Laboratoriu m z chemii budowlanej - 2010 - E.Ozimina, K.Sułko
Lekkie konstrukcje oporowe - A.Jarominia k
Lekkie konstrukcje stalowe - Arkady 1971 - J.Bródka, M.Łubiński
Mały domek z drewna - P.Kozarski
Maszynoznaw stwo - W.Biały
Maszyny i urządzenia spawalniczn e - wyd 2 - E.Dobaj
Materiałozn awstwo - materiały i ich cechy
Materiały budowlane tom 1 - E.Szymański
Materiały budowlane. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku budownictwo - Pol. Św. - Kielce 2010 - Ł.Nowak, G.Stelmaszc zyk
Materiały do ćwiczeń projektowyc h z budownictwa ogólnego - K.Schabowic z, T.Gorzelańc zyk
Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli - K.Maszałek, H.Nowak, L.Śliwowski
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla kierunku architektur a - P.Arlet
Materiały pomocnicze do laboratoriu m z wytrzymałoś ci materiałów - Wyd Pol. Św Kielce - P.Kossakows ki
Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii - J.Dołęga, R.Rogala
Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej - S.Ochoński, H.Rola, P.Dobosz
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część I - PŚ - I.Duda, P.Kossakows ki, G.Świt
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część II - PŚ - I.Duda
Materiały w budowie maszyn (przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych) - A.Barbacki
Mechanik silników spalinowych - F.Rawski
Mechanik wydziałowy - R.Bandorowi cz, J.Szotek
Mechanika - I.W.Mieszcz erski (zadania)
Mechanika - R.Romicki (rozwiązani a zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - R.Romicki (rysunki do zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - S.Banach
Mechanika budowli - A.Iwanczews ka
Mechanika budowli - L.Urban
Mechanika Budowli - Skrypt - J.Rakowski
Mechanika budowli cz.1 Statyka prętowych układów statycznie wyznaczalny ch - J.Ledziński
Mechanika budowli cz.2 Statyka prętowych układów statycznie niewyznacza lnych - J.Ledziński
Mechanika budowli dla architektów - T.Kolendowi cz
Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne - Z.Cywiński
Mechanika budowli. Metoda sił - skrypt 410 - U.Radoń
Mechanika budowli. Wspomaganie komputerowe CAD-CAM - T.Chmielews ki, H.Nowak
Mechanika budowli. Zbiór zadań. Konstrukcje budowlane - G.Janik
Mechanika gruntów - SGGW 2007 - A.Szymański
Mechanika gruntów. Wydanie II - S.P.Gilnick i
Mechanika i wytrzymałoś ć materiałów - Z.Konarzews ki
Mechanika konstrukcji (przykłady obliczeń) - S.Pyrak, K.Szulborsk i
Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych - A.Gawędzki
Mechanika ogólna - Kinematyka - Z.Hendzel, W.Żylski (150dpi)
Mechanika ogólna - Statyka - Z.Hendzel, W.Żylski
Mechanika ogólna Tom 1 - Statyka i kinematyka - J.Misiak
Mechanika płynów - A.Bartosik
Mechanika płynów - R.Gryboś
Mechanika płynów (zbiór zadań) - Z.Bechtold
Mechanika Płynów Skrypt - K.Jeżowieck a-Kabsch, H.Szewczyk
Mechanika techniczna - W.Siuta
Mechanika teoretyczna - P.Wilde, M.Wizmur
Metaloznaws two - M.Głowacka
Metoda Crossa - S.Błaszkowi ak, Z.Kączkowsk i
Metoda elementów skończonych System COSMOS(M) - E.Rusiński
Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnienia ch mechaniki inżynierski ej - T.Łodygowsk i, W.Kąkol
Metoda przemieszcz eń w analizie konstrukcji prętowych - 2011 - P.Obara
Metoda przemieszcz eń. Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Stateczność ustrojów prętowych - J.Bogusz
Metoda sił - Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Przykłady - J.Bogusz
Metodologia projektowan ia realizacji budowy - K.M.Jaworsk i
Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas - W.Biały
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - B.Cieślar
Metodyka konstruowan ia maszyn - A.Dziama
Metodyka rozwiązywan ia zadań z mechaniki - wyd II - J.Nizioł
Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania mi - wyd II - S.Adamczak, W.Makieła
Mieszanki mineralno-a sfaltowe - B.Stefańczy k, P.Mieczkows ki
Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-po włokowych - Cz.Machelsk i
Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacj i - J.Bień
Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstrukcją prętową - Z.Kiełbasa
Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-bet onowe. Zasady projektowan ia - J.Karlikows ki, A.Madaj, W.Wołowicki
Mosty betonowe. Wymiarowani e i konstruowan ie - A.Madaj, W.Wołowicki
Mosty dla pieszych – A.Flaga
Mosty drewniane - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kamienne - M.Thullie (A-tekst)
Mosty kamienne - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kolejowe - J.Marszałek , R.Chmielews ki, A.Wolniewic z
Mosty kratowe żelazne - M.Thullie
Mosty łukowe i wiszące - M.Thullie
Mosty podwieszane , projektowan ie i konstrukcja - J.Biliszczu k
Mosty podwieszone - A.Jarominia k
Mosty składane. Projektowan ie, budowa i eksploatacj a - J.Marszałek
Mosty stalowe - A.Ryżyński, W.Wołowicki , J.Skarżewsk i, J.Karlikows ki
Mosty stalowe - J.Karlikows ki, K.Sturzbech er
Mosty Wojenne I - Warszawa 1920 - W.Głogowski
Mosty Wojenne II - Warszawa 1920 - W.Glogowski
Mosty zespolone - K.Furtak
Mosty zintegrowan e - K.Furtak, B.Wrana
Nadwytrzyma łość metali - M.Ch.Rabino wicz
Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatyc znych i pneumatyczn ych - 1A4 - 2009 - R.Dindorf
Naprawa i obsługa pojazdów samochodowy ch - 1969 - S.Orzełowsk i
Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych - L.Czarnecki , P.H.Emmons
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - artukuł - M.Król
Naprawy, remonty i modernizacj e budynków - Cz.Linczows ki
Nawierzchni e asfaltowe - J.Piłat, P.Radziszew ski
Nawierzchni e betonowe na drogach gminnych - poradnik - A.Szydło, P.Mackiewic z
Nawierzchni e drogowe z betonu cementowego - A.Szydło
Niepełnospr awni - wymagania techniczno- budowlane - B.Nowak
Nośność graniczna nieużebrowa nych cylindryczn ych płaszczy silosów stalowych - 2003 - E.Hotała
Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - 1997 - A.Biegus
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnien iem obiektów mostowych - K.Furtak
Nowe sposoby odprowadzan ia wód deszczowych - W.Geiger, H.Dreiseitl
Nowoczesne konstrukcje w budownictwi e ogólnym – Z.Mielczare k
Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane o obróbce skrawaniem - M.Wisiecki
Nowoczesne projektowan ie dróg - E.Buszma
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego - Arkady 2008 - J.Panas
Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji - J.A.Żurańsk i
Obiekty halowe. Współpraca blach profilowany ch z k onstrukcją pretową. Dachy płatwiowe i bezplatwiow e . Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstr ukcją prętową - Z.Kiełbasa
Obiekty inżynierski e z blach falistych. Projektowan ie i wykonastwo - 2007 - L.Janusz, A.Madaj
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - J.Hoła, P.Pietrasze k, K.Schabowic z
Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90-B-032 00 - J.Niewiadom ski, J.Głąbik, M.Kazek, J.Zamorowsk i
Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-B-03264 (1999) - K.Grabiec, J.Bogucka, T.Grabiec-M izera
Ocena bezpieczeńs twa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowa nia - S.Żukowski
Ocena jakości energetyczn ej budynków (wymagania, dane, obliczenia) - M.Robakiewi cz
Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacy jnych i prawnych - K.Kurtz, D.Gawin, H.Nowak
Ochrona konstrukcji żelbetowych - Z.Ściślewsk i
Oczyszczani e gazów. Procesy i aparatura - J.Warych
Oczyszczani e wód powierzchni owych - Materiały do ćwiczeń projektowyc h - wyd V - 1989 - K.Bolek
Oczyszczani e wody - wyd IV - PWN 2003 - A.L.Kowal, M.Świderska -Bróż
Oddziaływan ia klimatyczne na konstrukcje budowlane - 2011 - J.A.Żurańsk i, M.Gaczek
Odwodnienia budowlane i osiedlowe - J.Sokołowsk i, A.Żbikowski
Odwodnienia budowli komunikacyj nych - Z.Szling, E.Pacześnia k
Odwodnienie dróg - R.Edel
Ogrzewanie domów z zastosowani em pomp ciepła - W.Oszczak
OKWPPK - Akcesoria i elementy dla realizacji połączeń i uciągleń w konstrukcja ch żelbetowych
OKWPPK - Betony o niskim skurczu, ekspansywne i o małej przesiąkliw ości
OKWPPK - Betony wysokowarto ściowe
OKWPPK - Deskowania
OKWPPK - Metody i środki pielęgnacji betonu w formach IN SITU
OKWPPK - Metody zagęszczani a betonu na budowie technologie sprzęt wydajność
OKWPPK - Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowy ch
OKWPPK - Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie
OKWPPK - Strunobeton - sprzęt, technologie , możliwości produkcyjne , zalecenia konstrukcyj ne
OKWPPK - Współczesne cementy - rodzaje zakresy zastosowań
OKWPPK - Zbrojenie przeciwskur czowe obliczenia zalecenia konstrukcyj ne w budownictwi e powszechnym
Operator maszyn do robót ziemnych - M.Jodłowski
Optymalne kształtowan ie stalowo-bet onowych dźigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania - H.Laskowski
Organizacja budowy - T.Maj
Pale i fundamenty palowe. Projektowan ie i realizacja wzmocnień - K.Gwizdała
Państwowy system odniesień przestrzenn ych i mapy - E.Osada
Podpory mostów. Wybrane zagadnienia - A.Jarominia k
Podręcznik badania gleby - J.Mayer
Podręcznik projektowan ia architekton iczno-budow lanego - E.Neufert
Podstawy Agro-Meteor ologii - Z.Szwejkows ki
Podstawy akustyki - M.Kirpuk
Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych . Cz .3 Konstrukcje żelbetowe - W.Mrozek
Podstawy budownictwa podziemnego - S.Gałczyńsk i
Podstawy budownictwa . Cz. I Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - E.Moj, M.Śliwiński
Podstawy budownictwa . Cz. II Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - Cz.Byrdy, D.Kram, K.Korepta, M.Śliwiński
Podstawy budowy mostów betonowych - F.Leonhardt
Podstawy budowy tuneli - K.Furtak, M.Kędracki
Podstawy energetyki cieplnej - J.Szargut, A.Ziętek
Podstawy inżynierii chemicznej - J.Ciborowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn - A.Dziama, Z.Osiński, M.Warszyńsk i, J.Wróbel
Podstawy konstrukcji maszyn - Materiały pomocnicze do projektowan ia - tablice
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 2 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. Połączenia i elementy podatne. - J.Sempruch, T.Piątkowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn. Niezawodnoś ć w obliczeniac h konstrukcyj nych - M.Warszyńsk i
Podstawy konstrukcji maszyn. Podstawy obliczeń zmęczenowyc h - S.Kocańda, J.Szala
Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowan ie - L.W.Kurmaz
Podstawy konstrukcji maszyn. Sprzęgła i hamulce - Z.Osiński
Podstawy konstrukcji maszyn. Technika smarowania - Z.Lawrowski
Podstawy konstrukcji maszyn. Tolerancje geometryczn e - S.Białas
Podstawy konstrukcji maszyn. Wały maszynowe - Z.Dąbrowski
Podstawy konstrukcji maszyn. Zębate przekładnie obiegowe - L.Muller, A.Wilk
Podstawy konstrukcji metalowych. Tom 2. 1994 - J.Bródka, J.Juchniewi cz
Podstawy konstrukcji napędów maszyn - B.Branowski
Podstawy konstrukji żelbetowych - cz.I - wypadkowe brył i naprężeń - S.Goszczyńs ki, B.Goszczyńs ka, W.Raczkiewi cz, M.Włodarczy k
Podstawy kosztorysow ania - P.Bogacz
Podstawy kosztorysow ania robót budowlanych - E.Plebankie wicz
Podstawy mechaniki budowli - J.Przewłóck i, J.Górski
Podstawy mechaniki budowli - M.Paluch
Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - ćwiczenia praktyczne - S.Adamczyk, W.Makieła
Podstawy nauki o materiałach i metaloznaws two - L.A.Dobrzań ski
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - SGGW 2010 - E.Kubrak, J.Kubrak
Podstawy obróbki skrawaniem (skrypt) - B.Storch
Podstawy organizacji budowy - K.M.Jaworsk i
Podstawy projektowan ia budowli mostowych - A.Madaj, W.Wołowicki
Podstawy projektowan ia energooszcz ędnych stropodachó w szczelinowy ch poddaszy mieszkalnyc h - Cz. Byrdy
Podstawy projektowan ia i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - A.Łapko, B.C.Jensen
Podstawy projektowan ia instalacji elektryczny ch - H.Markiewic z
Podstawy projektowan ia konstrukcji metalowych - J.Żmuda
Podstawy projektowan ia konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EC2
Podstawy projektowan ia konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 - M.Kamiński
Podstawy projektowan ia procesów technologic znych typowych części maszyn - WNT 2009 - M.Feld
Podstawy projektowe systemów oczyszczani a wód - A.L.Kowal, L.Maćkiewic z, M.Świderska -Bróż
Podstawy spawalnictw a - M.Mazur
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolityczn ego - Z.Orłowski
Podstawy teorii sprężystośc i i plastycznoś ci z przykładami - M.Paluch
Podstawy utrzymania mostów - A.Jarominia k
Pojazdy samochodowe . Podstawy obsługiwani a i napra w - WKŁ - K.F.Abramek , M.Uzdowski
Pojazdy samochodowe . Samochody ciężarowe i autobusy - WKŁ - L.Prochowsk i, A.Żuchowski
Pojazdy samochodowe . Technika transportu ładunków - WKŁ - L.Prochowsk i, A.Żuchowski
Połączenia śrubowe - 1997 - A.Biegus
Polsko-angi elsko-niemi ecki ilustrowany słownik budowlany - W.K. Killer - Arkady
Pomiary geometryczn e powierzchni . Zarysy kształtu, falistość i chropowatoś ć - 2008 - S.Adamczak
Pompy ciepła - podręcznik
Pompy i turbiny wodne - G.Gładysiew icz
Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - F.Jankowski
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 1 - Zagadnienia ogólnotechn iczne
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 2 - Zagadnienia konstrukcyj ne
Poradnik Inżyniera - Spawalnictw o tom 1
Poradnik Inżyniera - Spawalnictw o tom 2
Poradnik Inżyniera Elektryka - Tom 1
Poradnik Inżyniera Elektryka - Tom 2
Poradnik Inżyniera Elektryka - Tom 3
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 1 - A.Szymkowia k
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 2 - A.Szymkowia k
Poradnik Mechanika T. I
Poradnik Mechanika T. II
Poradnik projektanta elektryka - J.Wiatr, M.Orzechows ki
Poradnik technologa przemysłu cementowego - W.Kurdowski
Poradnik tokarza - K.Dudik, E.Górski
Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzani a dokumentacj i zgłoszeń - A.Pyrża
Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościow ych - D.Brzezińsk a, R.Jędrzejew ski
Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowan ia złączy budowlanych - A.Dylla
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu T
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS L=21 - Obliczenia statyczno-w ytrzymałośc iowe
Prezentacja nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Probabilist yczna analiza konstrukcji stalowych - 1999 - A.Biegus
Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej - M.L.Paderew ski
Procesy oczyszczani a gazów. Problemy projektowo- obliczeniow e - J.Warych
Projekt jednego domu w pięciu technologia ch - P.Markiewic z
Projektowan ie Budynków Halowych. Vademecum Projektanta - P.Markiewic z
Projektowan ie elementów konstrukcji metalowych wg Eurokodów 1993 i 1999 - Poradnik konstruktor a
Projektowan ie fundamentów bezpośredni ch według Eurokodu 7 - O.Puła
Projektowan ie fundamentów . Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - 1999 - I.Cios, S.Garwacka- Piórkowska
Projektowan ie fundamentów . WPB 1983 - H.Sieczka, R.Steckiewi cz
Projektowan ie i budowa jachtów żaglowych - Z.J.Milewsk i
Projektowan ie instalacji gazowych - K.Bąkowski, J.Bartuś, R.Zajda
Projektowan ie konstrukcji budynków wielokondyg nacyjnych - M.Kapela, J.Sieczkows ki
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część I - Cz.Malinows ki, R.Peła
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część II - R.Peła
Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264- 2002 - DWE 2004 - M.Kamiński, J.Pędziwiat r, D.Styś
Projektowan ie konstrukcyj ne budynków - B.Lewicki
Projektowan ie procesów kucia matrycowego odkuwek, kołowo-syme trycznych na młotach i prasach korbowych 2011 - J.Pacanowsk i, J.Chałupak
Projektowan ie procesów technologic znych na obrabiarki i sterowanie numeryczne - J.Szadkowsk i, R.Styczek, G.Nikiel
Projektowan ie słupowo-pły towych ustrojów i fundamentow żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo - W.Starosols ki
Projektowan ie stalowych kładek dla pieszych - J.Biliszczu k, W.Barcik, C.Machelski , J.Onysyk, K.Sadowski, M.Pustelnik
Projektowan ie stalowych konstrukcji spawanych - E.Śledziews ki
Projektowan ie technologic zne zakładów gastronomic znych, kuchni hotelowych i szpitalnych - B.Koziorows ka, M.Biernat
Projektowan ie torów jezdnych suwnic i elektrowcią gów - J.Żmuda
Projektowan ie umocnień brzegowych - K.W.Pilarcz yk
Projektowan ie węzłów i części maszyn - PŚ - L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz
Projektowan ie wybranych konstrukcji przemysłowy ch. Przykłady - W.Włodarczy k, A.Kowalski, K.Pietrzak
Projektowan ie z podstaw konstrukcji maszyn - L.W.Kurmaz
Projektowan ie zbiorników żelbetowych . Zbiorniki na materiały sypkie - A.Halicka, D.Franczak
Prowizorycz ne wzmocnienia i odbudowa obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przebudowa i wzmacnianie mostów - M.Rybak
Przeglądy obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przeszklone ściany osłonowe - Kraków 2008 - P.Markiewic z, A.Bojęś
Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki gruntów - J.Z.Wojnick i
Przydomowe oczyszczaln ie ścieków - poradnik
Przykłady obliczeń belek i ram metodą Crossa - J.Sieczkows ki, L.Łopieński
Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych - W.Włodarczy k
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część I - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część II Hale przemysłowe - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - J.Goczek, Ł.Supeł, M.Gajdzicki
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - Z.Boretti,W .Bogucki,S. Gajowniczek ,W.Hryniewi ecka
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn - J.Banaszek
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.1 - E. Mazanek
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.2 (łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne ) - E.Mazanek
Przykłady projektowan ia wybranych stalowych konstrukcji prętowych - M.Gwóźdź, M.Maślak
Reologia - M.Chrzanows ki, P.Latus
Roboty ciesielskie - W.Grzyb
Roboty ziemne i rekultywacy jne w budownictwi e komunikacyj nym - M.Głażewski , E.Nowocień, K.Piechowic z
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru – 1994 - MOŚZNiL
Ruch wody. Teoretyczne podstawy - K.Kasprzak
Rurowe konstrukcje stalowe - J.Bródka
Rury kanalizacyj ne, tom 2 - Projektowan ie konstrukcji - A.Kuliczkow ski
Rusztowania mostowe - K.Furtak, W.Wołowicki
Rysunek techniczny - K.Paprocki
Rysunek techniczny - T.Buksiński , A.Szpecht
Rysunek techniczny budowlany - ARKADY - E.Miśniakie wicz, W.Skowrońsk i
Rysunek techniczny CAD - F.Cybichows ki
Rysunek techniczny i CAD - A.Jarocki, J.Kajrunajt ys, E.Kalinowsk a, K.T.Tytkows ki
Rysunek techniczny maszynowy - T.Dobrzańsk i wyd.24
Rysunek techniczny w budownictwi e - J.Bieniasz, B.Januszews ki, M.Piekarski
Schody - J.Tajchman
Sieci cieplne - J.Górecki
Sieci i instalacje gazowe - K.Bąkowski
Silniki indukcyjne. Projektowan ie, konstruowan ie, wytwarzanie . - H.Kozłowski , E.Turowski
Słownik budowlany czterojęzyc zny - Warszawa 1992
Słownik drogowy agielsko-po lski, polsko-angi elski - GDDKiA
Słownik inżynierii ruchu angielsko-p olski - BZDBDiM
Słownik polsko-angi elski geodezyjny, map, planów i nieruchomoś ci - J.Downarowi cz
Słownik Techniczny Angielsko-P olski Haynes
Spawalnictw o - Skrypt Politechnik i Radomskiej - L.Halamus
Spawanie Metodą MAG - S.Jarmoszuk
Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali.Tech nologie - A.Klimpel
Spawanie. Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalnicze go - J.Mizerski
Specjalne konstrukcje inżynierski e. Teoria i technologia - A.Surowieck i, Z.Zamiar
Specyfika projektowan ia i budowy mostów miejskich - A.Jarominia k
Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - J.Nowacki
Śródlądowy transport wodny - J.Kulczyk, J.Winter
Stalowe budynki halowe – A.Biegus
Stalowe budynki szkieletowe - J.Bródka, A.Kozłowski
Stalowe konstrukcje budowlane - PWN 1980 - J.Medwadows ki
Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - tom I - J.Bródka
Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie . Cz. I. Elementy konstrukcji hal przemysłowy ch oraz obiektów użytecznośc i publicznej - Z.Kurzawa
Stalowe konstrukcje prętowe zespolone z płytą żelbetową - W.Nurek
Stalowe pomosty użebrowane. Obliczanie i konstruowan ie. Arkady 1978 - H.Czudek, T.Pietrasze k
Stateczność pojedynczyc h fundamentów blokowych oraz słupowych z płytami poprzecznym i. PWN 1981 - E.Dembicki
Stateczność pojedynczyc h fundamentów słupowych - E.Dembicki
Stateczność pojedynczyc h fundamentów słupowych w gruncie spoistym - E.Dembicki
Statyka - Z.Engel, J.Giergiel
Statyka budowli - 2002 - J.Januszek, U.Pawlak-La skowska, U.Radoń
Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną. Szczecin 1988 - M.Kosecki
Stropy z drobnowymia rowych elementów - Ł.Drobiec, Z.Pająk
Suwnice, żurawie i wciągniki - UDT
System konstrukcyj no - montażowy żelbetowych hal przemysłowy ch JSB - H - Katalog rozwiązań projektowyc h
Systemy budownictwa przemysłowe go P-70
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantó w i instalatoró w - S.Broszkiew icz, M.Dobrzyńsk i, K.Gasz,
Systemy rozdziału energii do 4000 A - Poradnik techniczny 2008-2009
Szkody górnicze - O kwalifikowa niu przyczyn uszkodzeń w obiektach na szkodach górniczych - Projektowan ie fundamentów - M.Kawulok
Szkody górnicze - Zastosowani e gruntu zbrojonego geosiatkami do konstrukcji oporowych na terenach górniczych - P.Urbański, Z.Stoiński
Sztuka rzeźbienia w drewnie - Ilustrowany podręcznik snycerza - J.T.Cami, J.Santamera
Tablice cieplne z wykresami - K.Raźnjewić
Tablice do obliczeń hydrauliczn ych - K.W.Książyń ski, P.Jeż, Z.Gręplowsk a
Tablice do obliczeń procesowych - L.Troniewsk i
Tablice do obliczeń projektowo- konstrukcyj nych aparatury procesowej - G.Filipczak , L.Troniewsk i, S.Witczak
Tablice do projektowan ia konstrukcji metalowych - W.Bogucki, M.Zyburtowi cz
Tablice Matematyczn e, Fizyczne i Chemiczne
Techniczny słownik drogowy (polsko-ang ielsko-niem iecko-franc uski) - J.Kołodziej czyk
Technik budownictwa MEN
Technik urządzeń sanitarnych MEN
Technika kominowa Schiedel
Technologia betonu modyfikowan ego domieszkami i dodatkami - J.Jasiczak, P.Mikołajcz ak
Technologia materiałów budowlanych - E.Szymański
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych (laboratori um) - M.Kalabińsk a, J.Piłat
Technologia robót budowlanych - Cz.Linczows ki
Technologia robót budowlanych - W.Martinek, M.Książek, W.Jackiewic z-Rek
Technologia warstw asfaltowych - WKŁ - K.Błażejows ki, S.Styl
Technologia wody - 1977 - A.L.Kowal
Technologic zność konstrukcji stalowych - 1981 - J.Augustyn, E.Śledziews ki
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska - 2010 - A.Kuliczkow ski
Technologie Budowlane II - J.Jasiczak
Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologic znego - Z.Kobylińsk i
Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania - K.Krzakiewi cz
Teoria maszyn i mechanizmów . Zestaw problemów analizy projektowan ia - A,Gronowicz , S.Miller, W.Twaróg
Teoria obwodów elektryczny ch - zadania - S.Bolkowski , W.Brociek, H.Rawa
Teoria spreżystośc i i plastycznoś ci - skrypt Politechnik i Poznańskiej - J.Rakowski
Teoria systemów cieplnych. Termodynami ka - podstawy - D.Foltańska -Werszko
Termodynami ka - J.Tomeczek
Termodynami ka dla chemików, fizyków i inżynierów - R.Hołyst, A.Poniewier ski, A.Ciach
Termodynami ka stopów - Z.Kędziersk i
Tłoczenie na zimno. Poradnik - W.P.Romanow ski
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrot owe - J.A.Wajand, J.T.Wajand
Toksygologi a- skrypt dla techników BHP
Tory poddźwignic owe. Część 1 - Gdańsk 1990 - K.Kowalski, B.Mazurkiew icz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych - M.Maślak
Trzy lekcje metody elementów skończonych - W.Śródka
Tunele wieloprzewo dowe - WPS 2002 - A.Kuliczkow ski , C.Madryas
Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - PŚWK - D.Ozimina, M.Madej
Tworzywa sztuczne. Właściwości , przetwórstw o, zastosowani e. - I.Hyla
Typowe rozwiązania projektowe dla architektów - P.Markiewic z
Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktor a - T.Dobrzańsk i
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - cz II, tom I, wyd I - 2009 - E.Gadomska
Urządzenia do oczyszczani a ścieków. Projektowan ie i przykłady obliczeń - Z.Heidrich, A.Witkowski
Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowan ia i przykłady obliczeń - Z.Heidrich
Ustroje budowlane - Wyd .IV - 2007 - J.Sieczkows ki, T.Nejman
Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych , posadzek-ry sy, pęknięcia - Konferencja szkoleniowa
Vademecum inwestora - R.Zdrojewsk i
Walcowanie blach grubych - A.Chojkowsk i
Warunki techniczne utrzymywani a nawierzchni na liniach kolejowych - PLK
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - M.Płucienni k
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Poradnik projektanta , kierownika budowy i inspektora nadzoru - A.Ujma
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj nych - zeszyt 9
Wentylacja i klimatyzacj a - M.Malicki
Wentylacja i Klimatyzacj a - podstawy - A.Pełech
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - K.Michalski , G.Wiśniewsk a, P.Złotkowsk i
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - T.Gabryszew ski
Wibroizolac ja maszyn wirnikowych - J.A.Golińsk i
Właściwości betonu - A.Neville
Wprowadzeni e do historii budowy miast. Ludzie i środowisko - W.Ostrowski
Wprowadzeni e do inżynierii materiałowe j - H.Leda
Wprowadzeni e do kartografii i topografii - 2010 - Nowa era - J.Pasławski
Współczesne instalacje elektryczne w budownictwi e jednorodzin nym - Poradnik elektroinst alatora
Wstęp do mechaniki gruntów - W.Trąmpczyń ski, K.Sokołowsk i
Wstęp do projektowan ia konstrukcji metalowych wg normy PN-90-B-032 00 - M.Broniewic z
Wstęp do projektowan ia konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008 - J.Pędziwiat r
Wybrane aspekty projektowan ia elementów wirujących maszyn przepływowy ch z wykorzystan iem wspomagania komputerowe go - M.Cygnar, G.Budzik
Wybrane zagadnienia komputerowe go modelowania konstrukcji inżynierski ch - W.Starosols ki
Wybrane zagadnienia z fundamentow ania. Przykłady obliczeń - M.Obrycki, S.Pisarczyk
Wybrane zagadnienia z mechaniki - siły przekrojowe w układach płaskich, ocena jakościowa zależności - T.Borowicz
Wybrane zagadnienia z zastosowani a geosyntetyk ów w budownictwi e wodno-melio racyjnym - H.Orzeszyna , A.Pawłowski , D.Garlikows ki
Wykorzystan ie energii słonecznej w budownictwi e jednorodzin nym - M.A.Wołoszy n
Wymagania Techniczne - 1 Kruszywa 2008 - IBDiM
Wymagania Techniczne - 2 Nawierzchni e asfaltowe 2008 - IBDiM
Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania - P.Furmański , R.Domański
Wymiana ciepła. Tablice i wykresy - W.Gogół
Wymiana i wymienniki ciepła - W.Pudlik
Wymiarowani e konstrukcji stalowych metodą stanów granicznych - PWN 1979 - M.Łubiński, A.Filipowic z,W.Żółtows ki
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Bodnar
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Garstecki , J.Dębiński
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Jakubowic z, Z.Orłoś
Wytrzymałoś ć materiałów - Część I - Teoria, zastosowani e - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część II - Wybrane zagadnienia - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część III - Sprężystość i plasyczność - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część IV - Eksperyment - S.Wolny
Wytrzymałoś ć materiałów - M.E.Niezgod ziński, T.Niezgodzi ński
Wytrzymałoś ć materiałów - tom II - J.Muttermil ch, W.Orłowski, P.Jastrzębs ki
Wytrzymałoś ć materiałów - wyd II - M.M.Bielaje w
Wytrzymałoś ć materiałów - Z.Brzoska
Wytrzymałoś ć materiałów (Skrypt) - S.Banach
Wytrzymałoś ć materiałów dla wydziałów budowlanych - S.Piechnik
Wytrzymałoś ć materiałów w badaniach doświadczal nych - J.Marcinows ki, S.Wójcik
Wytrzymałoś ć materiałów z elementami mechaniki konstrukcji - tom 2 zbiór zadań 2007 - W.Bodaszews ki
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.1 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.2 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.3 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytyczne do projektowan ia stropów z płyt sprężonych typu SP - G.Troszczyń ski
Wytyczne obliczania elementów konstrukcji ze stalowych rur prostokątny ch i kwadratowyc h giętych na zimno – 2006 – A.Matusiak, K.Miłaczews ki
Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów - M.Rybak
Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach - Z.Iwulski
Wyzwania zrównoważon ego rozwoju w Polsce - J.Kronenber g, T.Bergier
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Masłowski , D.Spiżewska
Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów - M.Łagoda
Wzory wykresy i tablice wytrzymałoś ciowe - M.E.Niezgod ziński, T.Niezgodzi ński
Z elektrotech niką na ty - W.Suder
Z tworzywami sztucznymi na ty - S.Sękowski
Zadania z hydrostatyk i - A.Prystaj
Zadania z mechaniki budowli - I.Lubowieck a, M.Skowronek
Zadania z mechaniki gruntów i zarys materiałów pomocniczyc h - PG - A.Niemunis
Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka - cześć II - J.Misiak
Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka - cześć I - J.Misiak
Zadania z wytrzymałoś ci materiałów - M.E.Niezgod ziński, T.Niezgodzi ński
Zagadnienia projektowan ia konstrukcyj no-budowlan ego zakładów przemysłowy ch - J.M.Sieczko wski
Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjac h elektryczny ch - H.Markiewic z
Zaopatrzeni e w wodę i kanalizacja wsi - A.Szpindor
Zapis konstrukcji (materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowyc h) - skrypt AGH - K.Sujecki
Zapory ziemne - Wytyczne projektowan ia - Ministerstw o Rolnictwa
Zarys geotechniki - Z.Wiłun
Zarys historii architektur y - W.Bogusz
Zarys krystalogra fii - T.Penkala
Zarządzanie nieruchomoś ciami mieszkaniow ymi - E.Bończak-K ucharczyk
Zasilanie silników wysokoprężn ych paliwami węglowodoro wymi i roślinnymi - W.Lotko
Zastosowani e siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni - OST
Zastosowani e wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometryczn ych i mechaniczny ch - P.Ruta
Zbiór zadań z mechaniki - Metodyka rozwiązań - J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata
Zbiór zadań z mechaniki budowli - cz.1 - S.Konieczny , B.Michalak
Zbiór zadań z mechaniki budowli - Metoda przemieszcz eń i metoda elementów skończonych - T.Chmielews ki, P.Górski, B.Kaleta
Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 1 Układy statycznie wyznaczalne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 2 Układy statycznie niewyznacza lne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 1 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 2 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki płynów i termodynami ki - W.Roszczyni alski, K.Filek
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.1 Kinematyka - Cz.Witkowsk i
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.2 Dynamika - Cz.Witkowsk i
Zbiór zadań z podstaw statyki - R.Chrobok
Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem - Z.Gręplowsk a
Zbiór zadań z przepływu ciepła - E.Kostowski
Zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - J.Grabowski , A.Iwanczews ka
Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałoś ci materiałów - T.Rajfert, J.Rżysko
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy - ARKADY 1970 - J.Ziółko
Zbrojarz - T.Kijowska
Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnyc h - A.Gaweł, M.Stepaniuk
Żelbetowe konstrukcje cienkościen ne - K.Grabiec
Żelbetowe ustroje płytowo-słu powe - A.Ajdukiewi cz, W.Starosols ki
Zespolone mosty płytowe z belek strunobeton owych - Kujan
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Podstawy projektowan ia konstrukcji , oddziaływan ia na konstrukcje , projektowan ie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg EC2
Złacza ciesielskie - PISTORA
Pokazuj foldery i treści
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  1
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

1 plików
13,1 MB
FILMY--2017

FILMY--2017 napisano 25.09.2017 14:57

zgłoś do usunięcia
ewkkkaa

ewkkkaa napisano 6.10.2017 20:07

zgłoś do usunięcia
poprosze o hasło do ; Operator maszyn do robót ziemnych - M.Jodłowski
Martyna951105

Martyna951105 napisano 9.10.2017 17:46

zgłoś do usunięcia
Witam, poproszę o hasło do Konstrukcji żelbetowych - tom 1, 2, 3 - W. Starosolski
AmigasD

AmigasD napisano 9.10.2017 20:15

zgłoś do usunięcia
proszę o hasło do Konstrukcje żelbetowe - tom 2 - W.Starosolski
sebastiansobczak

sebastiansobczak napisano 16.10.2017 09:48

zgłoś do usunięcia
Proszę o hasło do pozycji: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo - A.Siemińska
magojka

magojka napisano 18.10.2017 09:54

zgłoś do usunięcia
Dzien dobry, czy jest możliwość uzyskania hasła do ITB 332 , 364, 391, 416 . Z góry dziękuję
Damian-D80

Damian-D80 napisano 22.10.2017 21:07

zgłoś do usunięcia
Witam, poproszę o hasło do Konstrukcji żelbetowych - tom 1, 2, 3 - W. Starosolski
regroz16352

regroz16352 napisano 9.11.2017 21:26

zgłoś do usunięcia
proszę o hasło do Konstrukcje żelbetowe - tom 2 - W.Starosolski
tomcio12340

tomcio12340 napisano 13.11.2017 19:11

zgłoś do usunięcia
proszę o hasło geodezja 1 kraków 2005 jagielski
Tiili

Tiili napisano 21.11.2017 20:35

zgłoś do usunięcia
Witam, pozdrawiam i zapraszam do mnie Filmy, ciekawe Filmy Dokumentalne, Seriale, TV Show, Książki, Artykuły, Teledyski, Tapety, Emotki i wiele innych. obrazek

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności