Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
darkserge
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Wymazany

widziany: 3.12.2015 14:36

 • pliki muzyczne
  9078
 • pliki wideo
  0
 • obrazy
  1342
 • dokumenty
  427

11145 plików
50 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
darkserge
Dokumenty
Galeria
Muzyka
 
Hip Hop
Instrumenta l Hip Hop Free
 
Podziemie
 
(2004) Bla-Bla - Krzyczy Kraj Cały EP
 
(2004 ) Bla-B la - Krzyc zy Kraj Cały EP
(2008) Antylogi a - Antylogi ka (Bootleg )
+Bla Bla_-_Do bra Bla Noc (2004)
101_Decy beli-Pom iedzy_Bi tami-PL- 2011
 
101 decyb eli - Pomię dzy bitam i
1SMACK - Dobre życie EP 2011
 
1SMAC K - Dobre życie EP 2011
2005-pat r00-Rand om note-LP
 
2005- patr0 0-Ran dom note- LP
2012 Odczucia (prod. Ziemak)
 
2012 Odczu cia (prod . Ziemn iak)
3czwarte sukcesu - No women, no cry. No women, no love (muz.Now ik)
3czwarte sukcesu& Performe n-Ślady mixtape [2010]
 
3czwa rte sukce su&Pe rform en-Śl ady mixta pe
834 - Kolumny Plona
834-Chce _to_Miec -Bootleg -PL-2005 -B2R
834-To.C o.Nas.Ro zni
 
834 - To co nas r+-+- ni
834-Wher e.Have.Y ou.Been
 
834 - Where have you been
AbJo - Obrigado !
 
Other s
ACME-Gab inet.Cie ni-2009
 
ACME- Gabin et_Ci eni-2 009
AES-III
 
AES-I II
Afront-J uz.Takic h.Nie.Ro bia-2002
 
Afron t Juz takic h nie robia 2002
Aifam-Na sza.Rewo lucja-20 05
 
Aifam -Nasz a.Rew olucj a-200 5
AJKS - Jestem Diabłem
AKJ_-_Po koj_nr_8 _[2012]
 
AKJ - Pokój nr 8 [2012 ]
Al.Paciw o-Genesi s-2007
 
AlPac iwo-G enesi s[200 7]
Albi - Zajawecz ka SP
 
Albi - Zajaw eczka SP
amb_-_bl ask-ep-2 010-sliz g.eu
 
AMB - Blask (EP)
Amonn - FenAMONN alnie EP
 
Amonn - FenAM ONNal nie EP
Anemik & Udar - Ten Sam
 
Anemi k & Udar - Ten Sam
Anim - _'Lolli Where Are You_' Mixtape 2011
 
Anim - 'Loll i Where Are You' Mixta pe 2011
Argon - Entropia (2012)
 
Argon - Entro pia (2012 )
Arski & Koel - Czas Zamarł
Arski.Ko eL.Singi el2011
 
Arski .KoeL .Sing iel20 11
aruzo-ve ron_-_ry tm_ziemi -sp-2010 -slizg.e u
 
Aruzo Veron - Rytm Ziemi SP - Slizg .eu
Aura-Kol ekcjoner _Mysli-B ootleg-P L-2010
Azja - Ekwilibr ystyka Butleg 10
 
Azja - Ekwil ibrys tyka Butle g 10
Azja_-_M akrokosm os_LP_20 10
 
Azja - Makro kosmo s LP 2010
AzjaDjBa jer_-_Z_ Dala_Od_ Zgielku_ LP[2011]
 
AzjaD jBaje r - Z Dala Od Zgieł ku LP [2011 ]
B.Lewis - See-Saw Kids
B.O.K_-_ Wywolamy _Deszcz_ (Pokaz_r mx)
B.O.K-Od _Lat_Rob imy_Swoj e_Na_BOK u-Bootle g_CD-PL- 2011-p4w eu
 
B.O.K -Od_L at_Ro bimy_ Swoje _Na_B OKu-B ootle g_CD- PL-20 11-p4 weu
BaFlou&C yga-Rapi nkarnacj a
 
BaFlo u & Cyga - Rapin karna cja
Bakan- Naprzeci w Źrenic EP
 
Bakan - Naprz eciw Źreni c EP
Bas_Tajp an_&_Bob _One_-_W szystko_ na_sprze daz_2012
 
Bas_T ajpan _&_Bo b_One _-_Ws zystk o_na_ sprze daż_2 012
Bassgrou -Ssijjj. EP-2007
 
Bassg rou_S sijjj _2007 EP
Bearde Larmes - The Remixtap e 2010 (RespecT HH.pl)
 
Beard e Larme s - The Remix tape 2010_ www.R espec THH.p l
Beat Squad - O Czym Szumia Liscie (2010)
 
Beat Squad - O Czym Szumi a Lisci e (2010 )
MO JE UP LO AD Y NA HO ST AC H NO LI MI TS !
beat-it
 
beat- it
Bedozet_ Na_gruza ch_życia _(2012)
 
Bedoz et_Na _gruz ach_ż ycia_ (2012 )
Bek-On - Nie wszystko jedno [2011] mp3
 
Bek-O n - Nie wszys tko jedno [2011 ] mp3
Benzyna_ -_Benzyn a_LP__20 10_
 
Benzy na - Benzy na LP [2010 ]
Beu_-_Sz ybka_Epk a
 
Beu_- _Szyb ka_Ep ka
bo nu s
t a g i
Bia__322 _as_H8M3 mixtape_ vol._3__ 2008_
 
Biała s H8M3m ixtap e vol. 3 [2008 ]
Bia__as_ -_Kiedy_ __i_Tera z_Cz__ow ieku_-_M ixtape__ 2008_
 
Biała s - Kiedy ś i Teraz Człow ieku - Mixta pe [2008 ]
Bia__as_ -_Love_M e_Mixtap e_2zeroz ero8
 
Biała s - Love Me Mixta pe 2zero zero8
Bia__as_ -_Nie_Je stem_w_4 MiE_MIXT APE
 
Biała s - Nie Jeste m w 4MiE MIXTA PE
Bialas_H 8M3mixta pe_vol._ 1__2006_
 
Biala s H8M3m ixtap e vol. 1 [2006 ]
Bialas_H 8M3mixta pe_vol._ 2__2007_
 
Biała s H8M3m ixtap e vol. 2 [2007 ]
BialasKa zzam__So larMMX__ Zakazane _Owoce_N ad_Przep ascia
 
Biala sKazz am_ Solar MMX_ Zakaz ane Owoce _Nad Przep ascia
BialasMM X_-_Miej _Wiare_E P__2007_
 
Biala sMMX - Miej Wiare EP [2007 ]
Biegaj- Night noise
 
Biega j- Night noise
Bill-Kix nare-DJ_ Freezby- Piec_Pia tek-Boot leg_EP-P L-2010
Binek_Ta s-Funk.J est.w.Na s-2007
 
binek _tas_ -_fun k_jes t_w_n as_(w ww.po znanh iphop .pl)
Bisz
 
Bisz
Bisz_Kos a_-_Id__ 261_c_na ___379_y wio__322 _
 
Bisz& Kosa - Idąc na Żywio ł
Bisz_Pek ro_Burza _i_Napor
 
Bisz- Pekro - Burza i Napór
Bisz-Kos a_-_Zimy _Ep
 
Bisz- Kosa_ -_Zim y_Ep
BiszOerK ay - BalladyH ymnyHity (www.byd goskirap .pl)
Bisz-Pek ro_Serce _musi_bi c-singie l
 
Bisz- Pekro _Serc e_mus i_bic -sing iel
Bity, Rymy, Weekend - BOOTLEG
 
Bity, Rymy, Weeke nd - BOOTL EG
Bla-Bla- W_Pracow ni_Slowa _I_Dzwie ku-PL-20 05-41ST- bunitas
 
Bla-B la-W_ Praco wni_S lowa_ I_Dzw ieku- PL-20 05-41 ST
Blady - Nim dogoni nas śmierć (2009)
 
Blady - Nim dogon i nas śmier ć (2009 )
Bob Air - Instrume ntale (2011)
 
Bob Air - Instr ument ale (2011 )
Bob_Air_ -_instru mentale_ Vol.2
 
Bob Air - instr ument ale Vol.2
Bobby_Fi scher_(A _capella )
 
acc
BOK_Rapo rt_z_wal ki_o_war tosc
 
BOK - Rapor t z walki o warto ść
Bonson&B rus_-_Br ud_SP_(2 010)
 
Bonso n&Bru s_-_B rud_S P_(20 10)
Bonson_M atek-His toria_po _pewnej_ historii _LP_2011
 
Bonso n&Mat ek-Hi stori a po pewne j histo rii LP 2011
BONSOUL (Bonus&s oulpete) - Lepiej Się Witać [EP]
 
BONSO UL (Bonu s&sou lpete ) - Lepie j Się Witać [EP]
Bonus_an d_Matek- Wspomnie nia_Z_Do mu_Umarl ych-Boot leg_EP-P L-2008
Boomer_I _Ask-Gdz ie_Jest_ Vibe-Boo tleg_CD- PL-2010- 211
 
Boome r_I_A sk-Gd zie_J est_V ibe-B ootle g_CD- PL-20 10-21 1
Brama 88-Dalej bez zmian 2010
 
Brama 88 - Dalej BezZm ian (2010 )
ok ła dk a
bubel-pr owizorka -2006
 
Bubel -Prow izork a-Boo tleg- PL-20 06-Bi L
Bubson-P ro-Mo-Cj a-2007
 
Bubso n - Pro-M o-Cja (2007 )
bugseed - Bohemian Beatnik LP
bugseed - Flipping Formats Beattape
bugseed - SILLA Beattape
Buka - Opowieśc i z miasta fatum 2010
 
Buka - Opowi eści z miast a fatum
buka_-_p o_drugie j_stroni e_lustra _ep_(www .maxflor ec.pl)
 
Buka - Po Drugi ej Stron ie Lustr a EP
Buka_-_S wit_Zywy ch_Trupo w
 
Buka - Świt Żywyc h Trupó w
bybzi_by bzi_ep_L ikeIke1_ M__322_o dzik_Dj_ Dobry_Do tyk
 
bybzi bybzi ep_Li keIke 1_Mło dzik_ Dj Dobry _Doty k
BzyqAdik - Royal
 
BzyqA dik - Royal
Bzzzt_So und_Syst em-Ryjst rumental -EP-PL-2 009-211
chemol_c hemps__u ltra_-_e p_2013
 
Chemo l Chemp s & Ultra - EP 2013
Chok-Zap ach szkła (prod.Zi elichows ki) SP
 
Chok- Zapac h szkła (prod .Ziel ichow ski) SP
ChokZiel ichowski -Rezoner EP(2011)
 
Chok& Zieli chows ki - Rezon er EP (2011 )
chonabib e_sound_ -_chonab ibe_miks tejp
 
Chona bibe Sound - Chona bibe Mikst ejp
Chudini - 'Czterop ak' 2012 [High Time Label]
 
Chudi ni - 'Czte ropak ' 2012 [High Time Label ]
Chudini_ __Mazik_ Yo__flow _2010_-S tG
 
Chudi ni_&_ Mazik _Yołf low_2 010_- StG
chudini_ -_83200_ ep-2010- slizg.eu
 
Chudi ni - 83200 ep
Ciech__M alolat-Z adlo-200 4
 
Ciech _And_ Malol at_-_ Zadlo _-_Li mited _Edit ion-B ootle g-PL- 2004
Cira - Zapracow any Obibok
 
Cira - Zapra cowan y Obibo k
Cira_i_N ikon-Pal i_Sie-20 08
 
Cira_ i_Nik on-Pa li_Si e-200 8
Cira-DJ_ Fejm-Tas mociag_Z agubione _Znalezi one_I_No wsze_Mix tape-Boo tleg-PL- 2010
Cira-Kro mka-EP-P L-2007
 
Cira- Kromk a-EP- PL-20 07
Cncpts Selektio ns Mixtape
 
__MAC OSX
 
Cn cp ts Se le kt io ns Mi xt ap e
Cncpt s Selek tions Mixta pe
Cok - 2861 Mixtape
 
Cok - 2861 Mixta pe
Cokebeat z - Nic tu po mnie LP (2010) www.coke beatz.bl og.pl
 
Cokeb eatz - Nic tu po mnie LP (2010 ) www.c okebe atz.b log.p l
Cokebeat z - Wizja Sztuczne go Raju EP (2012)
 
Cokeb eatz - Wizja Sztuc znego Raju EP (2012 )
Cokebeat z-Lepsze _Dni-WEB -PL-2012 -p4weu
Cromm.Cr uac-Lapu .Capu.Op owiesci. Po.Pijak u-PDG-20 08
 
Cromm .Crua c-Lap u.Cap u.Opo wiesc i.Po. Pijak u-PDG -2008
CruzZasp ał - czerniab iela
 
Zespó ł Cruz Zaspa ł - Czern iąbie
wo ka l 73 .3 84 bp m + in st ru me nt al
CruzZzZa spał-Zes zyt-Rymó w-SINGIE L
 
CruzZ zZasp ał - Zeszy t Rymów SINGI EL
pa tr on at
Cyga - Koniec Dowodzi Czynów
 
Cyga - Konie c Dowod zi Czynó w
Cyga - Trzecia Fala
 
Cyga - Trzec ia Fala
Cyga - Without Me
 
Cyga - Witho ut Me
Czlowien _-_Czlow iek_z_kr wi_i_kos ci__2009 _
 
Czlow ien - Czlow iek z krwi i kosci (2009 )
Cz ło wi ek - Cz ło wi ek z kr wi i ko śc i (2 00 9)
Człuchów i Okolice
 
dada
 
Cruz. Zaspa ł - Dada
DADOS - (O Powrotac h SP)(Wyzw olenie SP) Intergal aktyczne Wiersze EP 2010
DADOS_-_ INTERGAL AKTYCZNE _WIERSZE _EP_2010
 
DADOS _-_IN TERGA LAKTY CZNE_ WIERS ZE_EP _2010
Daj spokój 2012
 
Daj spokó j 2012
Pa rt aq &D k& Dj Ms - Da j sp ok ój EP 20 12
Dedoen - Istotnie Underdog Mixtape [easymon day] 2013
 
Dedoe n - Istot nie Under dog Mixta pe [easy monda y] 2013
Deep_i_B obik-Ref leksje-2 006
 
Deep_ i_Bob ik-Re fleks je-20 06
Deep-We. Mnie-200 4
 
Deep_ -_We_ mnie_ (www. pozna nhiph op.pl )
Dejan - Kielce Się Walą Mikstejp 2010
Deobe-De na-Deobe dena.Com -PL-2004 -FST
 
Deobe -Dena -Deob edena .Com- PL-20 04-FS T
Dinal-ka seta_dem onstracy jna
 
dinal -kase ta_de monst racyj na
Dinal-W strefie jarania i strefie rymowani a
 
dinal
Diox-HiF i
 
Diox [Hi-F i] - Ep
DJ CIDER - HIP HOP ORCHESTR A (2010)
DJ Niewidzi alna Reka - Przedsie wziecie Moralnie Niepewne
 
DJ Niewi dzial na Reka - Przed siewz iecie Moral nie Niepe wne
DJ.B.Mix tape-200 8
 
DJ.B- Mixta pe_20 08-Li mited _Edit ion_B ootle g-PL- 2008- WGM
DJ_BUHH- AMERICAN _MYLFFON _MIXTAPE -2007
 
DJ_BU HH-AM ERICA N_MYL FFON_ MIXTA PE-20 07
dj_czarn y_i_tas_ -_passio n_music_ hip-hop
 
DJ Czarn y Tas - Passi on, music , hip-h op (2011 )
po br an e z ww w. ra pv is io n. pl
DJ_Racy_ AJ_-_Rus t_Tree
DLA_KONT RASTU_vo l._1_(20 12)
 
DLA KONTR ASTU vol. 1 (2012 )
Dla_Sieb ie_i_Dla _Swoich_ -_Plyty_ i_Litery -PL-2010
 
Dla Siebi e i Dla Swoic h - Płyty i Liter y
Dobre EP
 
Dobre EP
DOBRE SŁOWA 2011
 
DOBRE SŁOWA 2011
Doktor strangeh ate
 
Dokto r stran gehat e
Dola_Bru
 
Dola_ Bru
Do la r & Br ud ny Wo sk - Dw an ci e Ta śm [2 01 0]
dondi - podzieku jesz mi pozniej mixtape
 
dondi - podzi ekuje sz mi pozni ej mixta pe
Dongural esko-Joi nty.Kons erwy.Muz yka.Bez. Przerwy
 
Dongu rales ko-Jo inty. Konse rwy.M uzyka .Bez. Przer wy
DP-NHHv1
 
Duże Pe - Nowoc zesny Hip-H op vol 1 (2011 )
Druh_Sla wek-Rap_ History_ 1988-Boo tleg-201 0-BiL
 
Druh_ Slawe k-Rap _Hist ory_1 988-B ootle g-201 0-BiL
dsk6tape
DTP-Rap. W.Rytmie .Serca-2 007
 
DTP-R ap.W. Rytmi e.Ser ca-20 07
Duchu - Pod Koniec Mixtape www.funk ra.weebl y.com
Duze_Pe_ and_Kixn are-Zapi ski_Z_Zy cia_Na_T erytoriu m_Wroga- PL-2010- BiL
 
Duze_ Pe_an d_Kix nare- Zapis ki_Z_ Zycia _Na_T eryto rium_ Wroga -PL-2 010-B iL
Dwa Slawy - Muzyka Kozacka (2011)
 
Dwa Sławy - Muzyk a Kozac ka MP3 (2011 )
Dwa.i.Po l.Promil a-Ze.Skr ajnosci. W.Skrajn osc-2007
 
Dwa.i .Pol. Promi la-Ze .Skra jnosc i.W.S krajn osc-2 007
Dwa.Podw orka-Po. Raz.Pier wszy-200 3
 
Dwa Podw+ -rka - Po raz pierw szy
Dwa.Podw orka-Spo jrz.w.Gw iazdy.i. Wez.Gleb oki.Odde ch-2005
 
Dwa Podw+ -rka - Sp+-j rz w gwiaz dy i we+¦ g+é¦Ö boki oddec h
Dwa_Podw orka-Pla c_zabaw- 2007
 
Dwa_P odwor ka-Pl ac_za baw-2 007
Dwa_Slaw y-Dla_Sl awy-16We rsow_200 7
 
Dwa Sławy - Dla Sławy (16We rsów 20007 )
dwie_twa rze
 
Eskau bei - Dwie Twarz e
dyspensa _-_dyson ans-2010 -slizg.e u
 
Dyspe nsa - Dyson ans (2010 ) slizg .eu
efen_fig ovsky - bootleg2 012
eFiBe - Na nocnym niebie pelnia 2012
 
eFiBe - Na nocny m niebi e pelni a 2012
Efter - Czas nie potrafi mnie zmienić (2011)
 
Efter - Czas nie potra fi mnie zmien ić (2011 )
egotrue_ w_drodze _do_jutr a
 
egotr ue_w_ drodz e_do_ jutra
Ejnstejn
eL-Cooki zo - Na peryferi ach wszechśw iata (2012)
 
eL-Co okizo - Na peryf eriac h wszec hświa ta (2012 )
Eldo-Tru eschool_ Demo-200 1
 
Eldo- Trues chool _Demo -2001
elhuana - Snow
 
elhua na - Snow
elhuana - We- the Kings of the Planet
EMAS_-_D rugi_Obi eg_2011
 
EMAS - Drugi Obieg [2011 ]
EMAS_and _Karwan- Odciski- WEB-PL-2 012-p4we u
 
EMAS_ and_K arwan -Odci ski-W EB-PL -2012 -p4we u
Ematic_- _Pakiet_ Dobrych_ Minut_(2 012)
 
Emati c - Pakie t Dobry ch Minut (2012 )
Emblemat -Dla.Zio mkow.i.W rogow
 
Emble mat-D la.Zi omkow .i.Wr ogow- 2006
emdol - Pieskie Popołudn ie (EP 2012)
 
emdol - Piesk ie Popoł udnie (EP 2012)
Emen - Światła w Weekend EP
 
Emen - Świat ła w Weeke nd EP
emen-prz edmiesci a2013
 
__MAC OSX
 
FI NA L MA ST ER MP 3
FINAL MASTE R MP3
Emrat-Ex pe-Zycie _rapera_ vol._1
 
Emrat -Expe -Zyci e_rap era_v ol._1 -Prom o-PL- 2010
emtes_-_ krzyki_s rodka-20 10-slizg .eu
 
Emtes - Krzyk i Środk a (2010 )
PATRO NAT MEDIA LNY - Slizg .eu
Enbe_-_T heory_of _Jazz
 
Enbe - Theor y of Jazz
Energia. Membran- eM.jak.M uzyka-20 07
 
Energ ia.Me mbran -eM.j ak.Mu zyka- 2007
Enes - To Samo - Nic Nowego 2011 (RespecT HH.pl)
 
Enes - To Samo - Nic Noweg o 2011_ www.R espec THH.p l
Enson
Enson-Os iem_Krok ow_Dalej -Bootleg -PL-2009
Erade_Ni e_mam_cz asu_na_r ap_[EP_2 013]
 
Erade - Nie mam czasu na rap [EP 2013]
eRbit - Człowiek Z Plejbeku [320kbps ]
 
eRbit - Człow iek Z Plejb eku [320k bps]
Erem-Ren
 
Erem- Ren
Eripe_-_ Chamskie _Rzeczy_ 2012
 
Eripe - Chams kie Rzecz y (2012 )
Eripe_-_ Odium_EP _2012
 
Eripe - Odium EP (2012 )
Erking_& _NNFOF_- _Sixpack _EP
 
Erkin g NNFOF - Sixpa ck EP
Erking_& _NNFOF_- _Sixpack _Instrum entals
 
Erkin g & NNFOF - Sixpa ck Instr ument als
Esdwa__P ogz-Nic. Nowego-M IXTAPE-2 007
 
Esdwa _and_ Pogz- Nic_N owego _Mixt ape-P L-200 7-WGM
Eskaubei -Znasz.T ego.Kota
 
eskau bei - znasz tego kota (web wersj a)
Exiger - Afektacj a
Fama.Fam ilia-B.S .T.O.K-2 010
 
Fama. Famil ia-B. S.T.O .K-20 10
Fenix-Pa mietaj-2 008
 
Fenix -Pami etaj- 2008
Fenix-Zy cie_Jest _Do_Wzie cia-WEB- PL-2011
 
Fenix -Zyci e_Jes t_Do_ Wziec ia-WE B-PL- 2011
flajs zerojede n - backstag e [ep][201 1][320 kbps]
 
Flajs ZeroJ eden - Backs tage [EP][ 2011] [320 kbps]
Fleszbek Mixtape
 
Flint & DJ Vinyl steal er - Flesz bek Mixta pe
Flint-Ra dosny.Fu tbol.Mix tape-200 8
 
Flint -Rado sny_F utbol _Mixt ape-( Limit ed_Ed ition )-Boo tleg- PL-20 08-TE T
FlojdWir o_Dzisia j,jutro, zawsze
 
Flojd Wiro_ Dzisi aj,ju tro,z awsze
Flowmake rs - Brudnopi s 2013
 
Flowm akers - Brudn opis 2013
foka from_gre ybox_-_r awmixes
 
__MAC OSX
Folku & Juhacino - Dwójkę, Proszę
 
Folku & Juhac ino - Dwójk ę, Prosz ę
Freak-Hu ragan_F. R.E.-200 8
 
Freak - Hurag an F.R.E . (2008 )
Fresz - Styl Dowolny 2 Mixtape (2012)
 
Fresz - Styl Dowol ny 2 Mixta pe (2012 )
from_gre ybox_-_r awmixes
 
__MAC OSX
Funkalog ic-_Tudz ie___Mar engo
 
Funka logic - Tudzi eż Maren go
Te ks ty
FunkyFlo w - Wyjście z szafy EP (2013)
 
Funky Flow - Wyjśc ie Z Szafy EP (2013 )
Gandi.Ga nda-My.U lica.Rap -2008
 
Gandi Ganda - My_ul ica_r ap_20 08
My ul ic a ra p
Ok ła dk a
Gedz
 
SPONT ANY
Golin - Katakumb y (2012)
 
Golin - Katak umby (2012 )
GolinWal lcut-Dys trans [EP]
 
Golin Wallc ut-Dy stran s [EP]
Gontar Awi-Od akapitu mixtape 2011 (RespecT HH.pl)
 
Gonta r Awi-O d akapi tu mixta pe 2011_ www.R espec THH.p l
Goodlife _2013[mp 3_320_kb ps]
 
Goodl ife 2013 [mp3 320 kbps]
Graf_-_P erspekty wy_-_Mie jski Groove_2 010_CDS
 
Graf_ -_Per spekt ywy_- _Miej ski Groov e_201 0_CDS
Gramatik - Street Bangerz Volume 1 (2008)
Gramatik --Street _Bangerz _Volume_ 2-BUSTED 18-WEB-2 009-dh_n led
gres_sna tch-noc_ ep
Grzesiek Label & Tomasz Rytm - Coś więcej Ep
 
Grzes iek Label & Tomas z Rytm - Coś więce j Ep
H.i.V-Uz aleznien i-2007
 
HiV - Uzale żnien i
Hajskul- Hajlajf- 2007
 
Hajsk ul-Ha jlajf (2007 )
Haju.Haj s.-.Poet a.Z.Lawk i.[2007] -sdf123
 
Haju Hajs - Poeta Z Ławki [2007 ]
Haju_and _Zlote_T warze-Mi edzyswia t-Bootle g-PL-201 1-p4weu
 
Haju_ and_Z lote_ Twarz e-Mie dzysw iat-B ootle g-PL- 2011- p4weu
HalaOber - Nadaję Rytm [Ep][201 0]
Hary - Jesli My Tego Nie Zniszczy my, Nikt Tego Nie Zniszczy (2013)
 
Hary - Jesli My Tego Nie Znisz czymy , Nikt Tego Nie Znisz czy (2013 )
Hary-Mix tapeWdyc haj-2008
 
pozna nskir ap.co m preze ntuje - Hary - Mixta pe wdych aj
HB-FLP5M M-R-P-21 -B
 
Hifi_ Banda -Fakt y_Lud zie_P ienia dze_( 5_Min ut_Mi xtape )-(Re issue )-PL- 2010- BiL
Hemikren ia__Mroc zny_pasa zer
 
Hemik renia __Mro czny_ pasaz er
He mi kr en ia - Mr oc zn y pa sa że r
Hesik-Pa mietaszM nie-2007
 
Hesik -Pami etasz Mnie- 2007
Hory-Zna k.Zapyta nia
 
Hory- Znak. Zapyt ania
HUCZU HUCZ - Haust
 
HUCZU HUCZ - Haust
HuczuHuc z - Zabili Mi DJ'a
 
Huczu Hucz - Zabil i Mi DJ'a
Hukos-Os trze.Moi ch.Oskar zen-2007
 
Hukos -Ostr ze.Mo ich.O skarz en-20 07
Ill.Sugi - HOBO-BEA TZ
 
Ill.S ugi - HOBO- BEATZ
Immortal Techniqu e - The Martyr
 
__MAC OSX
 
Im mo rt al Te ch ni qu e - Th e Ma rt yr
Immor tal Techn ique - The Marty r
indywidu alizm_-_ rill_mat erial_lp _2010
 
Indyw idual izm - Rill Mater ial LP 2010
indywidu alizm_-_ rill_mat erial-20 10-slizg .eu
 
Indyw idual izm - Rill Mater ial LP 2010
INFLACJA (Robak Szewc Brus) 2011 LP
 
INFLA CJA (Roba k Szewc Brus) 2011 LP
gr af ik a
Jaca - Dalej niż bliżej EP (2012)
 
Jaca - Dalej niż bliże j EP (2012 )
jacek - charakte ry ep (2009) 256kbps
 
jacek - chara ktery ep (2009 ) 256kb ps
Jagła & GalonPZW & FeRu - Gniazdo Kłamliwy ch Ust EP (2010)
 
Jagła & Galon PZW & FeRu - Gniaz do Kłaml iwych Ust EP (2010 )
Jajco__B la-Bla__ -_Podaj_ Dalej
Jamnik__ _Peter_E P__2010_
 
Jamni k & Peter EP (2010 )
Jezozwie rz-PanKo lczasty( 2011)
 
Jezoz wierz -PanK olcza sty(2 011)
JIMB-Pow rot_W_Pr zod
 
J.I.M .B. - Powr+ -t W Prz+- d
jimmy
 
jimmy
Me fl i Fa m - EP [2 00 3]
Jimson
 
Beef_ -_VNM _vs_J imson __200 7_
 
Be ef - VN M vs Ji ms on [2 00 7]
Ejnst ejn Jimso n
jimso n
ji ms on
Jimson - Oddychaj
 
Jimso n-Odd ychaj -CDM- 2005- SRT
Jimson 1
 
Jimso n
Jimson_- _Miedzy_ slowami
 
Jimso n_-_M iedzy _slow ami
jimson-g oraczka_ w_parku_ igiel_ep -2008
 
Jimso n - Gorąc zka w Parku Igieł EP
Jimson-G ram_Na_C zarno-Bo otleg-PL -2005-Ne C
 
Jimso n-Gra m_Na_ Czarn o-Boo tleg- PL-20 05-Ne C
JK-PZWNW 010
 
Juras _Kora s-Pok oj_Z_ Widok iem_N a_Woj ne-PL -2010
JodSen - AudioBuc h (v.MXTP)
 
JodSe n - Audio Buch (v.MX TP)
jot_-_od liczanie _ep
 
jot_- _odli czani e_ep
JotasKes -aDj Pstyk - BFZTNN EP 2010
 
Jotas Kes-a Dj Pstyk - BFZTN N EP 2010
Joterpe & Nowik - 'Lovesch ool' - proporcj a.com
 
Joter pe & Nowik - 'Love schoo l' - propo rcja. com
JoterpeN owik - Jazzuj SP (2011)
 
Joter peNow ik - Jazzu j SP (2011 )
Joterpe- Nowik-Sp okojnie_ To_Tylko _Jazz-WE B-PL-201 1
 
Joter pe-No wik-S pokoj nie_T o_Tyl ko_Ja zz-WE B-PL- 2011
Joteste- Zycie_Kt oreMnieW ybralo-2 008
 
Jotes te - Życie , które mnie wybra ło
Jot-Pcha j_To_Z_T asmy-Boo tleg-PL- 2010
 
Jot-P chaj_ To_Z_ Tasmy -Boot leg-P L-201 0
Jot-Stan _Rownowa gi-PL-20 10-BiL
Jubilerz y-Szmery .w.Uchu- 2008
 
Jubil erzy- Szmer y.w.U chu-2 008
Juniores - Pozostaw ilem cos 2012
 
Junio res - Pozos tawil em cos 2012
K2F - Taki jak Ty (2001)
 
K2F - Taki jak Ty (2001 )
K2F.-.Pe wnego.Dn ia.Bede. Zyl.Wiec znie.[20 00]
 
K2F - Pewne go Dnia Będę Żył Wiecz nie [2000 ]
Kaa - Bibliote ka 2010 (RespecT HH.pl)
 
Kaa - Bibli oteka 2010_ www.R espec THH.p l
KaeN-Szt uka.Ulic y-2009
 
KaeN - Sztuk a Ulicy
KaeRZet Magier - Na Powaznie 2010 (RespecT HH.pl)
 
KaeRZ et Magie r - Na Powaz nie 2010_ www.R espec THH.p l
KaFF KaFF-L
 
KaFF KaFF- L
Ka FF _k aF F. L- Cz ar na .K re w- 20 09
Ka ff -L - 4 nu me ry
KaIeM-Za chodni_F ront_EP- 2008
 
KaIeM -Zach odni_ Front _EP-B ootle g-PL- 2008- B3PL
Kalas_Ka di_-_Lep iej_pozn o_niz_sl abo_EP
 
Kalas _Kadi _-_Le piej_ pozno _niz_ slabo _EP
Te ks ty _L ep ie j_ po zn o_ ni z_ sl ab o
Kapah feat. dj Czarny - Tak the lady out walking
 
__MAC OSX
 
Ka pa h fe at . dj Cz ar ny - Ta k th e la dy ou t wa lk in g
Kapah feat. dj Czarn y - Tak the lady out walki ng
Kapsel%2 520Slima k%2520-% 2520Wiem %2520%28 singiel% 29%2520% 28Respec THH.pl%2 9
 
Kapse l Slima k - Wiem (sing iel) (Resp ecTHH .pl)
Karwan - Fabryka Snów - 2012
 
Karwa n - Fabry ka Snów - 2012
Karwan Street Bootleg 2012-201 3
 
Karwa n Stree t Bootl eg 2012- 2013
Karwan_- _Wielkie _Serce__ 2009_
 
Karwa n - Wielk ie Serce (2009 )
KBPS - Podlaski Syf
 
KBPS - Podla ski Syf
KBPS - Stare tracki
 
KBPS - Stare track i
Kecaj - Liga
kecajlnd
 
Kecaj - Liga Niezw ykłyc h Dżent elmen ów
Kedyf-Ni e.Moge.N arzekac- 2009
 
Kedyf - Nie moge narze kac
KeKe
 
KęKę
KESH_-_D awno_po_ terminie _MIXTAPE _2013
 
KESH - Dawno po termi nie MIXTA PE 2013
KFW - Podróże w czasie
Kiju WestOne - Kijowe nagrywki
 
Wszys tko
Ki ju We st On e - Ki jo we na gr yw ki
Kilka Moich Przemyśl eń EP 5
 
Kilka Moich Przem yśleń EP 5
Killaz.G roup-Pra wdziwosc .Dla.Gry -1998
 
KILLA Z GROUP - PRAWD ZIWO+ ܦć DLA GRY
Kixnare- Digital_ Garden-2 010-BiL
 
Kixna re-Di gital _Gard en-20 10-Bi L
Kobra__O ldas-Kla sycznie
 
Kobra Oldas - Klasy cznie (2006 )
Kocur_x_ Boomer-S urowe_Mi eso_EP
Koke-Wez .Nas.Pod rob-2007
 
KoKe- Wez_N as_Po drob_ EP-Bo otleg -PL-2 007-S RT
Koke-Wez _Nas_Pod rob_EP-B ootleg-P L-2007-S RT
 
Koke- Wez_N as_Po drob_ EP-Bo otleg -PL-2 007-S RT
Koligacj a Gie Ka - 200 Procent (z archiwum szarych komórek)
 
Kolig acja Gie Ka - 200 Proce nt (z archi wum szary ch komór ek)
Koncept- Plaskowy z.Dzwiek u-2007
 
Konce pt-Pl askow yz.Dz wieku -2007
konik_ku oter_-_p are_prze myslen_2 013_vibe 2nes
 
konik _kuot er_-_ pare_ przem yslen _2013 _vibe 2nes
Ko ni k & Ku ot er - Pa rę Pr ze my śl eń [2 01 3, Vi be 2N ES ]
Kosaaa - Sweter Od Lany (Album Instrume ntalny 2013)
Kosaaa-W .Dobra.S trone-20 08
 
Kosaa a- W dobr¦ ů stron ¦Ö EP [CP Recor ds 2008]
Kosaaa-W iecej.Ja zzu-2007
 
Kosaa a-Wie cej.J azzu- 2007
Kosaaa-W szystko. Jedno-20 09-www.n ielegale 33.pl
Kosaj--- Czy-ktok olwiek-t o-us--ys zy--2013 -
 
Kosaj - Czy ktoko lwiek to usłys zy (2013 )
KOTY KATZ EP (2011)
 
KOTY KATZ EP (2011 )
Krychol - Wczoraj i dzis LP 2010 (RespecT HH.pl)
 
Krych ol - Wczor aj i dzis LP 2010_ www.R espec THH.p l
Kubiszew -Towar_Z _Gornej_ Polki-PL -2011
 
Kubis zew-T owar_ Z_Gór nej_P ółki- PL-20 11-RI LIS
Kubson-I gla_W_St ogu_PCV- Bootleg_ CD-PL-20 11-211
 
Kubso n-Igl a_W_S togu_ PCV-B ootle g_CD- PL-20 11-21 1
Kubson-M aterial. Numer.Je den-2007
 
Kubso n-Mat erial .Nume r.Jed en-20 07
K-ZD21
 
Kendo - Z-odz iej Dwa [2010 ]
Labirynt - Zapisane w Kościach EP
 
Labir ynt - Zapis ane w Kości ach EP
Ładzik&B olo-Necr ofilia
 
Ładzi k&Bol o-Nec rofil ia
Laikike1
 
Laiki ke1
La ik ik e1
LaikIke1 -pack.vo l2
 
LaikI ke1-p ack.v ol2
landuch- krol-200 9
 
landu ch-kr ol-20 09
Ła ńd uc h - Kr ól
Lay Low - Wypisane na twarzy EP
 
Lay Low - Wypis ane na twarz y EP
Lehmk - Funkyter apia - Przerwa Na Funk & Soul
LeonRaz- 1984_Czy li_Plyta _Roku-Bo otleg-PL -2008-WT F
 
LeonR az-19 84_Cz yli_P lyta_ Roku- Bootl eg-PL -2008 -WTF
lettrist e crew - Lettrist e Crew - Rewolucj a Życia Codzienn ego SP
lilu
 
Lilu_ and_D J_DBT -Natu ralna _Kole j_Rze czy_M ixtap e-WEB -PL-2 013-p 4weu
Litery.J utra-Lit ery.Jutr a-2007
 
LJ - Liter y Jutra EP 2007
Little__ _DJ_Chwi a__Demo_ 2006
 
Littl e & DJ Chwia ł Demo 2006
liwenlwc _-_antol ogia-201 0-slizg. eu
 
Liwen lwc - Antol ogia [2010 ] - Slizg .eu
Lont___K owall-Sz ybki.Pom ysl-2007
 
Lont_ __Kow all-S zybki .Pomy sl-20 07
lozo_aka _pitahay a_back_t o_the_fu ture
Lozon Aka Pitahaya -Z Lotu Ptaka-PL -2009
 
Lozon Aka Pitah aya-Z Lotu Ptaka -PL-2 009
mad_amon n_-_ep_2 006
MAdlib-M edicine_ Show_Vol ._4_-_42 0_Chalic e_All-St ars-2010 -FTD
 
Madli b-Med icine _Show _Vol. _4_-_ 420_C halic e_All -Star s-201 0-FTD
Małaz - Niewygod ny Gracz Mixtape (2011)
 
Małaz - Niewy godny Gracz Mixta pe (2011 )
Małpa & 2sty - Kilka Blendów O Hajsie, Jointach I Dupach! [Mixtape 2010]
 
Małpa & 2sty - Kilka Blend ów O Hajsi e, Joint ach I Dupac h! [Mixt ape 2010]
Malpa_-_ Kilka_nu merow_o_ czyms
 
Małpa - Kilka numer ów o czymś
Maly_Esz -Mixtape _Przez_M ale_Esz- WEB-PL-2 011
 
Maly_ Esz-M ixtap e_Prz ez_Ma le_Es z-WEB -PL-2 011
Mario - Bardziej (2012)
Marsan - Garbage Mixtape
Marson - Sens EP
 
Marso n - Sens EP
Maz x Chok x Zielicho wski - Długa Deszczow a Jesień EP
Maz_and_ Scor-Sin giel-200 9-PiP
 
Maz_a nd_Sc or-Si ngiel -2009 -PiP
maz_bili _kes_a_s lupski_s tyl_ep
 
Maz_B ili_K es-a - Słusp ki Styl EP (2011 )
meansys
 
Monic a - Still Stand ing
Mo ni ca - St il l St an di ng (2 01 0)
Medium-S eans_Spi rytystyc zny-Boot leg-PL-2 008
Mef_-_Pr zy_zdrow ych_zmys lach_LP_ 2007_Kix nare_DjI ke
 
Mef_- _Przy _zdro wych_ zmysl ach_L P_200 7_Kix nare_ DjIke
Me-How- - Beat Battle II Poznań
Me-How- - Świat zamienił się w słuch SP
Mejdi&Fl esz - Historie nocne
 
Mejdi & Flesz - Histo rie nocne
ok ła dk a
te ks ty
Mel_i_Ka zzam_-_K ultywuj_ EP
 
Mel i Kazza m - Kulty wuj EP
Mensenti s - Iskra EP (2011)
 
Mense ntis - Iskra EP (2011 )
MeriDial u-Znowu. To.Samo- 2008
 
MeriD ialu- Znowu .To.S amo-2 008
Miasta.F uria-Mel odie.Uli c-2007
 
Miast a.Fur ia-Me lodie .Ulic -2007
MiedzySl owami_-_ Nazwij_t o_jak_ch cesz_201 2
 
Międz ySłow ami - Nazwi j to jak chces z 2012
Miejski_ Klasyk-N ajwyzszy _Czas_EP -Bootleg -PL-2003 -BFPMP3
 
Miejs ki_Kl asyk- Najwy zszy_ Czas_ EP-Bo otleg -PL-2 003-B FPMP3
Miles Po Prostu Rap
 
Po Prost u Rap EP
MIRAHO_- _Rebelia _Swiadom osci
 
MIRAH O - Rebel ia Swiad omosc i
MI RA HO - Re be li a Sw ia do mo sc i (C D1 )
MI RA HO - Re be li a Sw ia do mo sc i (C D2 )
Miuosh-M aue.LP-2 007
 
Miuos h- Maue lp by MSi
MŁDCZRLS NEP
Młody Chest Tomi Shymuon Dj Kouticat - Undergro und
 
Młody Chest Tomi Shymu on Dj Kouti cat - Under groun d
Mlodzik- Laborato rium-PL- 2006-IFF
 
Mlodz ik-La borat orium -PL-2 006-I FF
Monofoni a - Nie nawinięt e EP [2011]
 
Monof onia - Nie nawin ięte EP [2011 ]
Monofoni a _ Cofamy sie _2009 LP_
 
Monof onia - Cofam y się (2009 LP)
Morte - On My Way to Solitari a
 
Morte - On My Way to Solit aria
Mroku - To tylko deszcz
Mroku__B labla_-O d_Sceny_ Do_Sceny -Bootleg -PL-2003 -BFPMP3
 
Mroku _(Bla bla)- Od_Sc eny_D o_Sce ny-Bo otleg -PL-2 003-B FPMP3
mroku_-_ bootleg
 
Mroku - Bootl eg
Mroku-Mr oczne_Na grania-L imited_E dition-P L-2009-W PRF
 
Mroku _(Bla -Bla) -Mroc zne_N agran ia-Li mited _Edit ion-P L-200 9-WPR F
Mroku-Zn amy.Sie. Ze.Slysz enia-200 7
 
Mroku -Znam y.Sie .Ze.S lysze nia-2 007
Mysta-Wy jscie.Ew akuacyjn e-2008
 
Mysta -Wyjs cie.E wakua cyjne -2008
Na.Pol.E tatu-200 7
 
NPE-N a.Pol .Etat u
Nastaw Radio - Nastaw Radio (2011)
 
Nasta w Radio - Nasta w Radio (2011 )
Netterta inment_E P_ll_Cyf ry_Sherl Ock_Mp3
 
Nette rtain ment EP ll Cyfry Sherl Ock Mp3
NIGER_-_ CO_BIALY _MA_CZAR NEGO_MIX TAPE_201 1_[MaxFl oRec]
 
NIGER - CO BIAŁY MA CZARN EGO MIXTA PE 2011 [MaxF loRec ]
noc_ep_a capella
Nocna Zmiana-D o Góry Dnem E
 
Nocna Zmian a-Do Góry Dnem EP 2012
No cn a Zm ia na -D o Gó ry Dn em EP 20 12
Ok ła dk a
Nocne Nagrania - Linia 0014
 
Nocne Nagra nia - Linia 0014
Normano- W.Sluszn ej.Spraw ie-2007
 
norma no-w_ slusz nej_s prawi e
Nowik - Remiksuj e
NSB-Zzo- 28
 
Nocna Stron a Basu - +¬yci e z odzys ku (2008 )
NSC.Klik a-Wypisa ne.Na.Dl oni-2009 -n33
 
NSC.K lika- Wypis ane.N a.Dlo ni-20 09-ww w.nie legal e33.p l
NSS- I CO, DA SIE
 
NSS- I CO, DA SIE
Numer.Ra z__Dj.Ab dool-Dok ladnie.T ak-MIXTA PE-2007
Numer.Ra z__Dj.Ab dool-Min elo.4375 6200.Obr otow.Win yla-MIXT APE-2006
Numer_Ra z_Mixtap e
 
Numer _Raz_ Mixta pe
Ober___H ala-X_-_ Look_Out _2009_Lp
 
Ober & Hala- X - Look Out 2009 Lp
OerBeatz (B.O.K) - REMIXES & COOPERAT IONS
Okoliczn y_Elemen t-Schody _Donikad -WEB-PL- 2011
 
Okoli czny_ Eleme nt-Sc hody_ Donik ad-WE B-PL- 2011- p4weu
Opiat - Mroczna strona jazzu
 
Opiat - Mrocz na stron a jazzu
Opiat - Story Of A Messy Basement
Orson-Dw ie Twarze
 
Orson -Dwie Twarz e
Ortega Podziemn e+wszyst ko
Ortega_C artel_-_ Zakazany _Owoc_[2 004]
 
Orteg a_Car tel_- _Zaka zany_ Owoc_ [2004 ]
Ortega_C artel-La vorama-S PCD-509- CD-PL-20 09-211
 
Orteg a_Car tel-L avora ma-(S PCD-5 09)-C D-PL- 2009- 211
ortega_c artel-ni c_sie_ni e_dzieje -2007
 
orteg a_car tel-n ic_si e_nie _dzie je-20 07
ortega_c artel-pa skowy_du el-SP-20 05-mtl
 
orteg a_car tel-p askow y_due l-SP- 2005- mtl
ortega_c artel-po dziemne_ disco-20 06
 
orteg a_car tel-p odzie mne_d isco- 2006
Orzel_-_ Emocje_L PPP_2010
 
Orzeł - Emocj e LP (2010 ) (niez alezn yhh.p l)
OrzeuMat ek- Idealne Proporcj eEP
 
Orzeu Matek - Ideal ne Propo rcjeE P
Or ze uM at ek - Id ea ln e Pr op or cj e EP
Osiedle. Tworcow- 1-2007
 
Osied le Tworc ow 1
Osiedle. Tworcow- 2-2007
 
Osied le Tworc ow 2
Osiedle. Tworcow- 3-2007
 
Osied le Tworc ow 3
Osiedle. Tworcow- 4-2008
 
Osied le Tworc ow 4
Os ie dl e Tw or co w 4
Osiedle. Tworcow- 5-2008
 
Osied le Tworc ow - 5
OsobieSa m friQ - Z doza samouwie lbienia EP [dsdb.pl ]
 
Osobi eSam friQ - Z dozą samou wielb ienia EP
co ve r
Oxon_Los tTapes_2 011
 
Oxon - Lost Tapes (2011 )
Oxon_ZTB CJL_2011
 
Oxon - Z tym będzi e Ci jeszc ze łatwi ej (2011 )
Ok ła dk i i te ks ty
Paluch_- _Bezgran icznie_O ddany-Re tail-LP- PL-2010- NSX
Paluch_A ifam-Biu ro_ochro ny_rapu- 2007
 
Paluc h_Aif am-Bi uro_o chron y_rap u-200 7
Pan X
 
Paczk a X
ParaGraf -Szeroki m.Echem- 2007
 
ParaG raf-S zerok im.Ec hem-2 007
ParExcel lence-Do kladnie. Tak-2007
 
ParEx celle nce-D oklad nie.T ak-20 07
PATOKALI PSA_-_ZA MKNIJ_MO RDE_JAK_ RAP_GRA_ BOOTLEG_ 2012
 
PATOK ALIPS A - ZAMKN IJ MORDE JAK RAP GRA BOOTL EG (2012 )
patr00-R andom note-LP
 
2005- patr0 0-Ran dom note- LP
Pawel Wu _ Shymuon - Esencja Stylu [2010]
 
Pawel Wu _ Shymu on - Esenc ja Stylu [2010 ]
Peczu - 77 ep
 
Peczu - 77 ep
peerzet czy ktos mondry jeszcze sooha
 
czy
kt os
m o n d r y
j e s z c z e
s o o c h a
g r u d z i e n _ 2 0 1 0
PeeRZet- Czy-ktos -mondry- jeszcze- sooha-20 10
PeeRZet- Hipocent rum-2008
 
PeeRZ et - Hipoc entru m
PeeRZetR as-_O_dw och_taki ch_co_kr adli_bit y
 
PeeRZ etRas - O dwoch takic h co kradl i bity
Petroche mia-2-20 08
 
Petro chemi a 2$$$
Pe tr oc he mi a 2$ $$
Phonolof taleina- Spadam-W EB_Bootl eg-PL-20 08-D2T
 
Phono lofta leina -Spad am-WE B_Boo tleg- PL-20 08-D2 T
Piastows kie_Mias to-Dejmu _2010
 
Piast owski e Miast o - PMixt ape Dejmu
Pierwsze .Skrzypc e-Rap.Az .Do.Skut ku-2007
 
Pierw sze.S krzyp ce-Ra p.Az. Do.Sk utku- 2007
Pietras - Próżnia EP (2012)
 
Pietr as - Próżn ia EP (2012 )
Pjentak_ Siejek_R in_Zbylu -Oddycha my_Miast em-Bootl eg_EP-PL -2011
Planet ANM SYGNAŁ
 
Plane t ANM SYGNA Ł
Planet.H ash-W.Ty m.Tkwi.S ila-2007
 
plane t_has h-w_t ym_tk wi_si la
Plejer - Poznaj Moje Życie Mixtape (2010)
 
Pleje r - Pozna j Moje Życie Mixta pe (2010 )
Plus-Per cepcja-2 008
 
Plus- Perce pcja- 2008
P-O
 
P-O
Pe eR Ze t -o fi cj al ne ot wa rc ie gł ów [M IX TA PE ]
o k l a d k a
t e k s t y
Podaj dalej 2 [MaxFloR adio, 01.08.20 12]
 
Podaj dalej 2 [MaxF loRad io, 01.08 .2012 ]
podroze_ po_sampl ach
Podziemn a.Strukt ura-Post .Scriptu m-2006
 
Podzi emna Struk tura- Post Scrip tum 2006
Po dz ie mn a St ru kt ur a- Bo nu s
Poetik-B allady_U lic-WEB_ EP-PL-20 09-D2T
Pogo-Tow ar.Spod. Lady.vol .1-2006
 
PoGo - Towar Spod Lady Vol.1
Pogo-Tow ar.Spod. Lady.vol .2-2007
 
Pogo- Towar .Spod .Lady .vol. 2-200 7
Pogz
 
Wietr zenie Magaz ynków
Polip Dot - Ołowiany Deszcz - 2010
Polskie. Podziemi e.vol.1- 2008
 
Polsk ie.Po dziem ie.vo l.1-2 008
Pomau-Fo tosyntez a
Pono.fea t.Sok__- To.Prawd ziwa.Wol nosc.Cz_ owieka._ 2009_.Ge bels
 
Ponof eat.S okół- To.Pr awdzi wa.Wo lnosc .Czło wieka .(200 9).Ge bels
Popkille r Młode Wilki (2011)
Popkille r Młode Wilki 2 (2012)
Praktis- kilka_mi ejsc
 
Prakt is
Problem_ &_Klon_- _Nie_Oga rniam._S wiat
 
Probl em & Klon - Nie Ogarn iam. Świat
Proceent e-2012__ Podroz_D o_Zrodel _Czasu-P romo_CDM -PL-2009 -211
 
Proce ente- 2012_ _Podr oz_Do _Zrod el_Cz asu-P romo_ CDM-P L-200 9-211
Prod.B - Simple Melodies
 
Prod. B - Simpl e Melod ies
Progress -Na_Rewi rach_-_P o_Rewirz e-2010
 
Progr ess-N a_Rew irach _-_Po _Rewi rze-B ootle g_EP- PL-20 10-21 1
Projekt Ganges - Tylko Kochac
Projekt_ 5-6_-_Ci ezki_Kaw alek_Wie lkiego_O rzecha_N ie_Do_Zg ryzienia _2010
 
Proje kt 5-6 - Ciężk i Kawał ek Wielk iego Orzec ha Nie Do Zgryz ienia (2010 )
Projekt_ Ganges_- _Kontras ty_%5B20 11%5D
 
Proje kt Gange s - Kontr asty [2011 ]
Projekta nci-Brat erstwoKr wi-2008
 
Proje ktanc i-Bra terst woKrw i-200 8
ProjektK tóryNieM iałKońca - ProjektK tóryNieM iałKońca (2012)
 
Proje ktKtó ryNie MiałK ońca - Proje ktKtó ryNie MiałK ońca (2012 )
Projekto r-Remira z-WEB-PL -2011
 
Proje ktor- Remir az-WE B-PL- 2011
Proximit e
 
proxi mite
Prys-Mil osnik_Kl otni_W_K lotni_O_ Milosc
 
Prys- Milos nik_K lotni _W_Kl otni_ O_Mil osc-B ootle g-PL- 2010
Pr ys -M il os ni k_ Kl ot ni _W _K lo tn i_ O_ Mi lo sc -B oo tl eg -P L- 20 10 -B iL
PUP-2T
 
PUP-2 T
PUP-Mied zyosiedl owy_Tand em_Z_Bra cikiem_n a_ramie- 2006
 
PUP-M iedzy osied lowy_ Tande m_Z_B racik iem_n a_ram ie-20 06
Puzzel +1dB - 2005 - 311pro.c om
PWS-Proj ekt.Wlas ny.Styl- Hardcore .Demowka -2001
 
PWS - Hardc ore Dem+- wka.. . (2001 r.)
PWS-Proj ekt.Wlas ny.Styl- PDG.Repe rtuar-20 04
 
PWS-P rojek t.Wol ny.St yl-PD G.Rep ertua r-200 4
Pycio - Mały Książę Wielkich Spraw EP [2011]
 
Pycio - Mały Książ ę Wielk ich Spraw EP [2011 ]
Quiz-Mat erial.Pr oducenck i._2009_
 
Quiz
Ma te ri ał Pr od uc en ck i [2 00 9]
RA(LP)
 
Rap Addix (LP)
Raca - Kruki Nad Miastem
Raca_-_P amietnik i_Ludzi_ Nienorma lnych_[2 013]
 
Raca - Pamię tniki Ludzi Nieno rmaln ych [2013 ]
Raca_Pee RZet_-_V is_A_Vis
 
Raca & PeeRZ et - Vis A Vis (www. rapvi sion. pl)
Raca_Sto na_DJ_Ik e-Samoto nosc_Wol nosc_Pas ja-Bootl eg-PL-20 08_
 
Raca_ Stona _DJ_I ke-Sa moton osc_W olnos c_Pas ja-Bo otleg -PL-2 008-F IRSTR AP
Raca-Pee rzet-Jed en_Dzien -CDM-200 9-PiP
 
Raca- Peerz et-Je den_D zien- CDM-2 009-P iP
RacaSton a-Ona-i- On-SP-20 08-kropk akompl
 
RacaS tona - Ona i On SP (2008 )
RacaSton a-Znasz- Nas-EP-2 007
 
RacaS tona - Znasz Nas EP (2007 )
Radar-Zn ak_Sprze ciwu-Boo tleg_CDM -PL-2011 -p4weu
Ramona23 -Czerwon acka.Mas akra.Wod ka.Zolad kowa-200 8
 
Ramon a_23- Czerw onack a_Mas akra_ Wodka _Zola dkowa _Feat ._Gal on-Ad vance _Boot leg-P L-200 8-1SR
Ramona23 -Lestern 3
 
Ramon a23-L ester n3
Ramona23 -Western
 
Ramon a23-W ester n
Ramona23 -Western 2
 
Ramon a23-W ester n2
Rap_Addi x-Wlasci we_Propo rcje-200 9
 
Rap_A ddix- Wlasc iwe_P ropor cje-W EB_EP -PL-2 009-D 2T
Rap_TeAm -Rap.z.T eAmperat ura-2008
 
Rap_T eAm-R ap.z. TeAmp eratu ra-20 08
rapaddix nieuciek nieszep
 
Rap Addix - Nie Uciek niesz [EP]
Raport - Zapiski Z Wieczoru (2012)
 
Rapor t - Zapis ki Z Wiecz oru (2012 )
raport artykuł III
 
rapor t artyk uł III
RAS & DJ TORT- MAUi WOW!E EP (MP3)
 
RAS & DJ TORT- MAUi WOW!E EP (MP3)
Rasmenta lism_Dro gowskazy
 
__MAC OSX
 
Ra sm en ta li sm - Dr og ow sk az y (f ea t. Fl ir ti ni )
Rasme ntali sm - Drogo wskaz y (feat . Flirt ini)
rasmenta lism-del oran
 
Rasme ntali sm - Delor ean SP
Rasmenta lism-Dob ra_Muzyk a_Ladne_ Zycie-Bo otleg-PL -2008-B3 PL
rasmenta lism-kil kasetkul
 
__MAC OSX
 
Ra sm en ta li sm - Ki lk as et Ku l Od Do mu SP
Rasme ntali sm - Kilka set Kul Od Domu SP
Razzimow ski_-_Co ś więcej niż gra o prestiż
 
Razzi mowsk i_-_C oś_wi ęcej_ niż_g ra_o_ prest iż_20 09
reno-boo tleg
 
Reno- Bootl eg-Bo otleg -PL-2 011
Reperkus je EP
 
Tusz Na Ręk ach - Reper kusje EP_
Rete__Ko saa-Unik at.EP-20 07
 
Rete & Kosaa a- Unika t EP [CP Recor ds 2007]
Revo-Roz mowa_Kwa lifikacy jna-WEB- PL-2012- p4weu
 
Revo- Rozmo wa_Kw alifi kacyj na-WE B-PL- 2012- p4weu
Rezpektz __Emrat- 120.Uder zen.Na.M inute-20 08
 
Rezpe ktz__ Emrat -120. Uderz en.Na .Minu te-20 08
Robie_Bi ty_Recor ds_-_I_M ake_Beat s_(robie bityreco rds.pl)
 
Robię Bity Recor ds - I Make Beats (robi ebity recor ds.pl )
Robie_Bi ty_Recor ds_-_I_M ake_Beat s_vol_2( robiebit yrecords .pl)
 
Robię Bity Recor ds - I Make Beats vol 2 (robi ebity recor ds.pl )
Rolo-Mel anZcholi a
 
Rolo- Melan (Z)Ch olia- Bootl eg-PL -2008
Rondoban da _R7B7_ ( 2011 Brzeskie Produkcj e)
 
Rondo banda _R7B7 _ ( 2011 Brzes kie Produ kcje)
Rose - Konkret Gastro (2013)
 
Rose - Konkr et Gastr o (2013 )
RR_Bryga da-Pozna jZasade
 
RR_Br ygada -Pozn ajZas ade
RR_Bryga da-Zasad a
 
Bryga da RR - Zasad a
Rychu dłb_The Art Of Smooth Rap vol.1
 
Rychu dłb_T he Art Of Smoot h Rap vol.1
Sekaku Liveband - Z-a Karma [2009]
 
Sekak u Liveb and - Z-a Karma [2009 ]
Sekaku Liveband - Zla Karma [2009]
 
Sekak u Liveb and - Z-a Karma [2009 ]
SekakuLi veband_- _Greates t_Hits__ 2007_
 
Sekak uLive band - Great est Hits [2007 ]
Sexion_D assaut_- _2010_-_ Lecole_D es_Point s_Vitaux _(VBR)
 
Sexio n D'ass aut - 2010 - L'eco le Des Point s Vitau x [VBR]
Shelleri ni_i_Slo n-Wyzsza .Szkola. Robienia .Halasu- 2008
 
Shell erini _i_Sl on-Wy zsza. Szkol a.Rob ienia .Hala su-20 08
Shot-Ori gami-PL- 2009
 
Shot- Origa mi-(B ootle g)-PL -2009 -D1
SHOVANY MIXTAPE vol.2
Siedem Łez - Wielki Sen
silawyzs za_-_lep sze_czas y_mixtap e_2010_n iezalezn yhh.pl
 
siłaW yższa - Lepsz e Czasy Mixta pe (2010 ) (niez alezn yhh.p l)
Siny_-_W _sin%C4% 85_dal-2 002
 
Siny - W siną dal-2 002
Siny_-_W _sin__26 1__dal-2 002
 
Siny - W siną dal-2 002
Siwers_A nd_Tomik o-Ogien_ -_Intenc je-2CD-L imited_E dition-P L-2010-K 1X
 
Siwer s_And _Tomi ko-Og ien_- _Inte ncje- 2CD-L imite d_Edi tion- PL-20 10-K1 X
Skor_-_D wie_Stro ny_Mocy
 
Skor - Dwie Stron y Mocy
Skor_-_W _teatrze _niemych _lalek
 
Skor - W teatr ze niemy ch lalek
Skow-Nie .Dla.Lud zi.Spoza -2007
 
Skow - Nie dla ludzi spoza
Slon_%26 _Mikser- Demonolo gia
 
Słoń_ &_Mik ser-D emono logia
Slon_Mik ser_-_Dz ieci_Ogn ia_(Sing iel)
 
Słoń Mikse r - Dziec i Ognia (sing iel)
Slon-Cho reMelodi e(2009)
 
Slon- Chore Melod ie
Sloneczn y_Solar_ -_Eksper ymentaln ie_EP_vo l._1__20 09_
 
Slone czny Solar - Ekspe rymen talni e EP vol. 1 [2009 ]
Sloneczn y_Solar_ -_Na_Fal i_MIXTAP E__2009_
 
Slone czny Solar - Na Fali MIXTA PE [2009 ]
SMA 83
 
SMA 83
smark
Smarki.S mark-Ton y.Flegmy -2007
 
Smark i.Sma rk-To ny.Fl egmy- 2007
Smarki_S mark_Vs. _KNO_of_ Cunninly guists_- _Moda_na _chytre_ blendy
 
Smark i_Sma rk_Vs ._KNO _of_C unnin lygui sts_- _Moda _na_c hytre _blen dy
Smarki_S mark-Pys k-Kixnar e-Moda_N a_Epke_( Najebaws zy_EP)-( Demo_EP)
Smolak & Tofik - Wyczekan i
 
Smola k & Tofik - Wycze kani
Smooth Poet - Sankhja (2010)
 
Smoot h Poet - Sankh ja (2010 )
soker_ty no_-_pon ad_miare _2013_vi be2nes
 
Soker Tyno - Ponad Miarę [2013 , Vibe2 NES]
Solar_-_ Godzina_ Mixtape_ -_Archiw um__2006 -2008_
 
Solar - Godzi na Mixta pe - Archi wum [2006 -2008 ]
So la r - Go dz in a Mi xt ap e - Ar ch iw um [2 00 6- 20 08 ]
Solar_Bi a__as_-_ Burza_Po _Ciszy_M ixtape_2 010
 
Solar Biała s - Burza Po Ciszy Mixta pe 2010
So la r Bi as - Bu rz a Po Ci sz y Mi xt ap e [2 01 0]
Solar_Bi a__as_-_ Odliczan ie_Mixta pe__2011 _
 
Solar Biała s - Odlic zanie Mixta pe [2011 ]
So la r Bi as - Od li cz an ie Mi xt ap e [2 01 1]
Solar_So ulPete_- _Kwadran s_EP__20 08_
 
Solar &Soul Pete - Kwadr ans EP [2008 ]
SolarBia %C5%82as _-_Z_ost atniej_% C5%82awk i_%5B201 1%5D
 
Solar Biała s - Z ostat niej ławki [2011 ]
So la rB ia ła s - Z Os ta tn ie j Ła wk i [2 01 1]
SolarBia las - Z oślej ławki MIXTAPE [2011]
 
Solar Biala s - Z oślej ławki MIXTA PE [2011 ]
SolarBia las%20-% 20Na%20C zczo%20M IXTAPE%2 0%5B2009 %5D
 
Solar Biala s - Na Czczo MIXTA PE [2009 ]
SolarBia las_-_Dz ie___Chu ja_2__Of icjalny_ hymn_wal entynek_
SolarBia łas_-_Że gnaj_SP_ 2010
 
Solar Bia-a s - »egna j [SP][ 2010]
 
So la rB ia -a s - »e gn aj [S P] [2 01 0]
Solar Bia-a s - ¬egna j [SP][ 2010]
So la rB ia -a s - ¬e gn aj [S P] [2 01 0]
SolarMMX -BialasK azzam
 
RAZEM
Bi as Ka zz am - Za ka za ne Ow oc e EP [2 01 0]
So la rM MX - Na d Pr ze pa śc ią [2 01 0]
SosnaMC- BlantLir ykaLajt
 
Sosna MC-Bl antLi rykaL ajt[2 007]
Te ks ty
Soulpete _-_SoSou lSynergy _EP_EtRe cs_2012
 
Soulp ete_- _SoSo ulSyn ergy_ [EP]_ EtRec s_201 2
Sova - Bez Zastrzez en EP 2010 (RespecT HH.pl)
 
Sova - Bez Zastr zezen EP 2010_ www.R espec THH.p l
TE KS TY
Sova - Na Serio zDolni [LP 2010] (RespecT HH.pl)
 
Sova - Na Serio zDoln i [LP 2010] (Resp ecTHH .pl)
SpecGruc ha - Goście (2011)
 
SpecG rucha - Gości e (2011 )
Splot - Niewiedz a Jest Błogosła wieństwe m
 
Splot - Niewi edza Jest Błogo sławi eństw em
Splot - Z Dala Od Babilonu
 
Splot - Z Dala Od Babil onu
stahu_pr ojekt_sc isle_faj ny-2007
 
Stahu _Proj ekt_Ś ciśle _Fajn y_200 7
Stejcz - Niezależ ny EP
 
Stejc z - Nieza leżny EP
Stępel - Relacje 2012
 
Stępe l - Relac je 2012
STILLO ''Trajek toria Lotu'' - zremikso wał ZamoT (2012)
 
STILL O ''Tra jekto ria Lotu' ' - zremi ksowa ł ZamoT (2012 )
IN ST RU ME NT AL E
Stiwen - Druga Strona 2011
 
Stiwe n - Druga Stron a 2011
STREETWO RKERZ_-_ Swiat_je st_moj_( Singiel) _2009
 
STREE TWORK ERZ_- _Swia t_jes t_moj _(Sin giel) _2009
Streetwo rkerz-St reet_Art -Bootleg _CD-PL-2 010-211
 
Stree twork erz-S treet _Art- Bootl eg_CD -PL-2 010-2 11
Strofosf era - Uszy Pełne Wosku Mixtape 2010
 
Strof osfer a - Uszy Pełne Wosku Mixta pe 2010
Sughar_P ereł_TEO RIA Z PYSKU (2012)
 
Sugha r_Per eł_TE ORIA Z PYSKU (2012 )
SumaStyl i_-_Czte ry_scian y_ciszy_ EP_2007_ by_JBL
 
SumaS tyli - Czter y scian y ciszy EP 2007
SumaStyl i_-_De_I ntegro
 
SumaS tyli - De Integ ro
Su ma St yl i - De In te gr o
Swiatmis tyka
 
Świat misty ka
Szczyta Kaerżet
 
2006 Szczy ta KaeRŻ et - Usiąd ź, Pomyś l, Czeka j EP
2008 Szczy ta_Ka eRŻet _-_Sp ływ__ EP
sznyty.s pojrzen. ep
 
Igrek zet x NoTim e - Sznyt y Spojr zeń EP (2012 )
Szops - Goodlife _sp (2012)
 
Szops - Goodl ife_s p (2012 )
Szops-Sy nonim_Wh iskey-Bo otleg_CD -PL-2009
 
Szops -Syno nim_W hiske y-Boo tleg_ CD-PL -2009 -211
szpalows ky -Wlasciw e Proporcj e Remixed
 
szpal owsky -Wlas ciwe Propo rcje Remix ed
sztukana iwna
 
CruzZ zZasp ał - Sztuk a Naiwn a
Szybki Szmal - Mixtape 2005
 
Szybk i_Szm al_-_ Mixta pe_20 05
Taki_Jed en_Krzys iek-Boot leg
Temate%2 0Henson% 20-%20Mi ejski%20 Styl%20B ycia
Terminol ogia_-20 13-..eu- 07
 
Termi nolog ia_(2 013)
Te rm in ol og ia (2 01 3)
M e r i D i a l u - T e r m i n o l o g i a ( 2 0 1 3 )
TeTris
 
TE TRIS - NATUR ALNIE
Te_Tr is_Po go_-_ Frees tyle_ Sessi on
Tetris_a nd_DJ_To rt-Stick _2_My_Na me_Right -WEB_Boo tleg-PL- 2009-D2T
 
Tetri s_and _DJ_T ort-S tick_ 2_My_ Name_ Right -WEB_ Bootl eg-PL -2009 -D2T
tetris_d j_tort_s hovany_m ixtape_v ol_1__tr istape_
 
te-tr is_dj _tort _shov any_m ixtap e_vol _1_(t rista pe)
Te-Tris- Naturaln ie_Dodat ki-Bootl eg-PL-20 11
 
TeTri s - Natur alnie dodat ki
The_Retu rners-Nu _Blend_O rder_(Mi xtape)-B ootleg_C D-2010-2 11
 
The_R eturn ers-N u_Ble nd_Or der_( Mixta pe)-B ootle g_CD- 2010- 211
threone1 _-_alter
 
threo ne1_- _alte r
jp g
TlustyKo t_DJ_Bid i_-_TheR apy_2011
 
Tłust yKot & DJ Bidi - TheRa py (2011 )
Tomiko_i _Siwers- Intencje -2006
 
Tomik o_And _Siwe rs-In tencj e-PL- 2006
Tomiko-S wiadomos ci-PL-20 09-WGM
 
Tomik o-Swi adomo sci-P L-200 9-WGM
Tommy Gun Hits Zeus
 
Tommy Gun Hits Zeus
Top_Smok in_-_Zie lone__wi at_o
 
Top Smoki n - Zielo ne świat ło
TREFNO&D FJ - Prawda Czy Fałsz
 
TREFN O&DFJ - Prawd a Czy Fałsz
Triada-C o.Sie.Dz ieje.W.B lokach-2 008
 
Triad a - Co siÓ dziej e w bloka ch
Triad a - Co siŕ dziej e w bloka ch
trzy
 
trzy
TrzyBe & Kosaaa - Pierwias tek Emocje
 
TrzyB e & Kosaa a - Pierw iaste k Emocj e
TrzyBe&K osaaa - Punkt X (feat. Dj Te)
 
TrzyB e&Kos aaa - Punkt X (feat . Dj Te)
Trzy-Sze ść - 24tv
Trzy-Sze sc_-_Des Ant_2010
 
mp3
TSN-Toni ekwestia przeznac zeniaEP
 
TSN - To nie kwest ia przez nacze nia EP
Tusz na Rękach & Nocne Nagrania - Kurz ma slodki smak
 
Tusz na Rękac h & Nocne Nagra nia - Kurz ma slodk i smak
Tusz_Na_ Rekach-R eminisce ncje-Boo tleg_EP- PL-2011
 
Tusz_ Na_Re kach- Remin iscen cje-B ootle g_EP- PL-20 11
tusz_na_ rekach-w racam_do _miejsca _startu
 
Tusz_ Na_Re kach- Wraca m_Do_ Miejs ca_St artu- Promo _Boot leg_S P-PL- 2011
Tusz_Na_ Rkach__V oskovy
 
Tusz Na Rękac h & Vosko vy
20 10 - Ge t Fe jm Or Di e Tr yi n'
Tutor_-_ Gorae_cz ka_Sobot niej_Noc y
 
Tutor - Gorąc zka Sobot niej Nocy
Tu to r - Go cz ka So bo tn ie j No cy
Tytuz_-_ Miejski_ Sport_Cz ęść_2_Mi xtape_-_ 2013
 
Tytuz - Miejs ki Sport Część 2 Mixta pe - 2013 {wsl_ ...}
VitoWS-W ciaz.Sch izolsko- 2008
 
VitoW S-Wci az.Sc hizol sko
VNM_-_Ni uskul_Mi xtape
 
u61_l ol42
VN M - Ni us ku l Mi xt ap e
VNM-De_N ekst_Bes t-PL-201 1-p4weu
 
VNM-D e_Nek st_Be st-PL -2011 -p4we u
VNM-Na.S zlaku.Po .Czek-20 07
 
VNM-N a.Szl aku.P o.Cze k-200 7
W ZMOWIE - Jestem
 
W ZMOWI E - Jeste m
W.B.U.-P owiem.Ci .Ze-2008
 
W.B.U .-Pow iem_c i_ze_ 2008
W.B.U.-S kladanka .z.W.B.U .cz.1-20 08
 
W.B.U . - Sk+éa danka z W.B.U . cz.1
W.B.U.-T ylko.Ci. Mowie-20 06
 
W.B.U - Tylko _ci_m owie_ 2006
W.B.U.-W .Bloku.U kryty-20 03
 
WBU_W _blok u_ukr yty20 03
W.E.N.A. -Wyzsze. Dobro-20 07
 
W.E.N .A.-W yzsze .Dobr o-200 7
w0b
 
Werga wer-0 710.B utleg -Boot leg-P L-201 0
W2B-Scyz orak_Tur istyczny -Bootleg -PL-2009 -WTF
 
W2B-S cyzor ak_Tu risty czny- Bootl eg-PL -2009 -WTF
Walles - Lodzkie Gawedy Mixtape 2011
 
Walle s - Łódzk ie Gawęd y Mixta pe 2011
Warszafs ki.Deszc z__3H-Wu WuA-1997
 
3H - Wuwua
Wedlug-C zarny.Ko n-2008
 
Wedłu g - Czarn y Koń
Weno_-_A ll_In_Al l_2010__ LP_
 
Weno - All In All 2010 [LP]
Wersy Z Kolan! (epe 2009)
 
Wersy Z Kolan ! (epe 2009)
Whatever _fm
 
Whate ver_f m
Wiadrosk lad-Oczy _Wasko_O twarte-W EB-PL-20 12-p4weu
WiadroSk lad-The. Giecikow e-2007
 
Wiadr oSkla d-The _Giec ikowe _Albu m-200 7-WSP
Wicher - Efekt Motyla
Wicher - Wicher - Mozaika EP
Wicher & Jimmy Kiss - Werniks (2013)
 
Wiche r & Jimmy Kiss - Werni ks (2013 )
WICIU - DWA BIEGUNY [2011]
 
WICIU - DWA BIEGU NY [2011 ]
wiecej_t hc_klika -przedsm ak-2002
 
Wiece j_THC _Klik a_-_P rzeds mak-B ootle g-PL- 2002- RCC
wocc
Wprost - Ten towar
 
Wpros t - Ten towar
WSRH_(Sh ellerini _and_Slo n)-Unhum an_Mixta pe-Bootl eg-PL-20 09-BiL
 
WSRH_ (Shel lerin i_and _Slon )-Unh uman_ Mixta pe-Bo otleg -PL-2 009-B iL
Wszystko Jasne - Vinyla Trzaski EP+
 
Vinyl a Trzas ki EP+
Tu ni e wc ho !! !
wuwunio_ ambulans _vol_2_l ansylwan ia
 
WuWun io - Ambul ans Vol. 2 - Lansy lwani a
Wuyon - Nekrolog Po Zyciu Zycie 2010_www .RespecT HH.pl
 
Wuyon - Nekro log Po Zyciu Zycie 2010_ www.R espec THH.p l
W-WZU-28
 
WZU-W .Zwie rciad le.Ul icy-2 008
Wyjdzie w praniu EP
 
Tymin &Peus - Wyjdz ie w prani u EP
Wyraz - Idee LP
 
Wyraz - Idee LP
Wyraz - List do ludzi - Baron[25 .09.2010 ]
Wyraz - Nad Obrecza (2009)
Wyraz feat James From Mars aka Graf - Z Ostatnie go Tygodnia 06.09.20 10
Yappe - 90 (320kbps )
 
Yappe - 90 (320k bps)
YappeJog - Oriental nie
 
Yappe Jog - Orien talni e
You Are Banished - Words are not enough
 
You Are Banis hed - Words are not enoug h
Z the Z - (2011) Mieszane Uczucia EP
 
Z the Z - (2011 ) Miesz ane Uczuc ia EP
Zabity_Z a_Bity
 
Zabit y_Za_ Bity_ -_89_ EP__2 009_
Za bi ty _Z a_ Bi ty _- _8 9_ EP _[ 20 09 ]
Zaginion y_Skajsd elimit_- _Legendy _plynace _z_tych_ okolic_( LP_2012) _officia l_downlo ad
 
foto
ZamoT 'Brzeski e Brzmieni e' (2012)
 
ZamoT ''Brz eskie Brzmi enie' ' (2012 )
zDP_-_BO MBY_W_ME MBRANY_m p3
 
zDP - BOMBY W MEMBR ANY mp3
Zdrowa Rywaliza cja - - Balans
Zeto-Pan .Szef-20 07
 
Zeto - Pan Szef (311. pl - 2007)
Zeus - Muzyka Ofensywn a
zeus-al_ zeu-2k9- emp
Zeus-Co_ Nie_Ma_S obie_Row nych-PL- 2008
 
Zeus- Co_Ni e_Ma_ Sobie _Rown ych-P L-200 8
Ze us -C o_ Ni e_ Ma _S ob ie _R ow ny ch -P L- 20 08 -E MB
Zibi - W imię zasad ep (2012)
 
Zibi - W imię zasad ep (2012 )
Zi bi - W im ię za sa d EP (2 01 2)
Zido_-_S pisani_N a_Straty
 
Zido - Spisa ni Na Strat y
ZIO-SIE
 
ZIO-S IE
20 10 - Zi o - Si em a LP
ZiroSolo -Bawie.S ie.w.Ska ndal-201 0
 
Bawie sie w Skand al - Ziro Solo 2010
Zolnierz _Pod_Bit y
 
Zolni erz_P od_Bi ty
Żo łn ie rz Po d Bi ty (2 00 9- 20 12 ) MP 3 al bu m
Zwierzu_ SENs_ep
 
Zwier zu
SE Ns
ZWR -operacj aTERROR 2010 (Rrespec THH.pl)
 
ZWR -oper acjaT ERROR 2010_ www.r espec thh.p l
Żyt Toster - Pięć Miejsc Po Przecink u (2012)
 
Żyt Toste r - Pięć Miejs c Po Przec inku (2012 )
Zyt Toster - Rap od kuchni
Zyt Toste r - Rap od kuchn i
Podziemie Zagranica
Prywatne
 • Odtwórz folderOdtwórz folder
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  7

8 plików
55,96 MB
darkserge

darkserge napisano 16.05.2012 11:50

zgłoś do usunięcia
Zapraszam również na mojego bloga z darmową muzyką: http://wymazany.blogspot.com/ Podziemne płyty na bieżąco również.
aresxd

aresxd napisano 4.10.2012 12:49

zgłoś do usunięcia
Dziękii ziom !
pawel03b

pawel03b napisano 14.04.2013 18:14

zgłoś do usunięcia
DZIĘKI!
Sezar18

Sezar18 napisano 30.09.2013 12:31

zgłoś do usunięcia
ellegancko

ellegancko napisano 21.10.2013 06:38

zgłoś do usunięcia
dzięki
darmowe_fragmenty

darmowe_fragmenty napisano 17.11.2013 22:46

zgłoś do usunięcia

"Posiadanie marzenia to pierwszy krok na drodze ku jego realizacji. Kiedy już uporasz się z przeszłością, zaakceptujesz siebie samego oraz zobowiążesz do samospełnienia, następnym krokiem będzie puszczenie wodzy fantazji. Zaplanuj podróż ku marzeniom. Wyobraź sobie ich realne spełnienie. Kiedy już ośmieliłeś się zamarzyć o czymś, podążanie w kierunku spełnienia tej rzeczy stanie się koniecznością . W przeciwnym razie marzenie zacznie zżerać cię od środka. Nic nie zabija nas tak, jak świadomość tego, że posiadało się marzenie, które nigdy nie doczekało się spełnienia. Uznaj zatem, że podążanie ścieżką marzeń jest koniecznością."

Les Brown

BUSIU1988

BUSIU1988 napisano 3.02.2014 12:11

zgłoś do usunięcia
darmowe_fragmenty

darmowe_fragmenty napisano 11.07.2014 19:52

zgłoś do usunięcia
Zapraszam do siebie

Radioaktywność banana

VmaxEr

VmaxEr napisano 25.03.2016 17:38

zgłoś do usunięcia
kate-5

kate-5 napisano 15.04.2018 10:37

zgłoś do usunięcia
Wielkie dzięki! Pozdrawiam

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności