Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Dr.Rockit
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna Josef

widziany: 29.10.2017 11:35

 • pliki muzyczne
  204
 • pliki wideo
  89
 • obrazy
  4375
 • dokumenty
  4199

9178 plików
48,15 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
Dr.Rockit
CZASOPISMA
 
ANGIELSKIE
NIEMIECKIE
POLSKIE
GRAFIKA
 
KSIAŻKI I BOOKS
 
ANGIELSKIE I ENGLISH DIVISION
 
NIEMIECKIE I DEUTSCH DIVISION
 
MEDIZIN
PHYSIOTHERA PIE
POLSKIE
AKUPRESURA
ANATOMIA
 
ANTROPOLOGI A
ANTROPOMOTO RYKA
BADANIE KLINICZNE
BIOCHEMIA
 
BIOCHEMI A - KRZYSZTO F SOBIECH
Chemia Medyczna Iwona Żak
Praktiku m z chemii medyczne j Iwona Żak
BIOFIZYKA
 
KSIAZKI
WYKLADY
BIOLOGIA
 
GRAFIKI
WYKŁADY
BIOLOGIA MEDYCZNA
 
GRAFIKI
NOTATKI
BIOMECHANIK A
 
PREZENTA CJE
BOTANIKA
BUDOWLANE
CHEMIA
 
INNE
 
SEKOW SKI
NIEORGAN ICZNA
ORGANICZ NA
MCMUR RY - CHEMI A ORGAN ICZNA
CHEMIA MEDYCZNA
 
Ćwiczeni a z chemii medyczne j
CHIRURGIA
 
chirurgi a dzieciec a
chirurgi a naczyn
CYTO I HISTO FIZJOLOGIA
DERMATOLOGI A
DIAGNOSTYKA
DIETETYKA
ECHOKARDIOG RAFIA
EMBRIOLOGIA
ENDOKRYNOLO GIA
EPIDEMIOLOG IA
ETYKA
FARMACJA
 
FILOZOFIA
FIZJOLOGIA
FIZJOTERAPI A
 
FIZYKA
 
Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 1-5
FIZYKOTERPI A
 
Podstawy Fizykote rapii - Jan Łazowski
Przewodn ik metodycz ny po wybranyc h zabiegac h fizykaln ych - A. Bauer, M. Wiecheć
GENETYKA
 
STRUKTUR A I EWOLUCJA CHROMOSO MU
GINEKOLOGIA & SEKS
HEMATOLOGIA
HIGIENA
HISTOLOGIA
HISTORIA
 
II WOJNA SWIATOWA W EUROPIE 1939-194 5 - MAPY WOJSKOWE
HISTORIA CHOROBY
IMMUNOLOGIA
 
Immunolo gia molekula rna
INFORMATYKA MEDYCZNA
INFRASTRUKT URA ROWEROWA
INTENSYWNA TERAPIA
JEZYK ANGIELSKI
 
JEZYK ANGIELSK I W FIZJOTER APII
JEZYK CZESKI
JEZYK ESPERNTO
JEZYK LACINSKI
JEZYK NIEMIECKI
 
Repetyto rium leksykal ne 1 M Rostek Niemieck i.pdf
Repetyto rium leksykal ne 2 M Rostek Niemieck i.pdf
JEZYK POLSKI
 
LEKTURY
KARDIOLOGIA
 
FILMY
KINESIO TAPING
 
KTA
KINEZJOLOGI A
KINEZYTERAP IA
 
GONIOMET RY
KRIOTERAPIA
LABOLATORIU M
LOGISTYKA
MATEMATYKA
MATURA
 
BIOLOGIA
CHEMIA
MEDYCYNA NUKLEARNA
MEDYCYNA WEWNETRZNA
MIKROBIOLOG IA
 
WYKŁADY
NEUROLOGIA
NORMY BUDOWLANE
 
ASLAN Polskie Normy i Prawo Budowlan e - PROGRAM
BN
EUROKOD
IBDIM
Nie posegreg owane
Normy na wpływ środowis ka
PN-B
PN-C
PN-E
PN-EN
PN-H
PN-IEC
PN-M
PN-S
PN-V
OCHRONA SRODOWISKA
 
RAPORT O STANIE SRODOWIS KA 2008 DOLNYSLA SK
OKULISTYKA
ONKOLOGIA
ORNITOLOGIA
ORTOPEDIA
 
Notatki
ORTHOPAE DIC EXAMINAT ION EVALUATI ON & INTERVEN TION
PATOFIZJOLO GIA
PATOLOGIA
 
CHOROBY ZAKAZNE
PATOMORFOLO GIA
PEDAGOGIKA
PIERWSZA POMOC
 
PNEUMOLOGIA
PODSTAWY CYTOFIZJOLO GII I HISTOFIZJOL OGII
PODSTAWY ORTOPEDII
PRAWO
 
PROFILAKTYK A
PSYCHOLOGIA
PSYCHOLOGIA KLINICZNA
RADIOLOGIA
 
WYKŁADY
ZDJEC IA RTG
REHABILITAC JA
 
RÓŻNE
SOCJOLOGIA
SPORT & FITNESS
 
STOMATOLOGI A
TERAPIA MANUALNA
 
TORAKOCHIRU RGIA
 
PREZENTA CE
TRAUMATOLOG IA
TURYSTYKA
WYPRACOWANI A
 
FILOZOFI A - PSYCHOLO GIA- SOCJOLOG IA - INNE
ZARZADZANIE MARKETING EKONOMIA
ZIOLOLECZNI CTWO
KSIĄŻKI NA INNYCH DARMOWYCH SERWERACH
MUZYKA
 
Playlisty
PROGRAMY
 
Przypadek Włodzimierza N
TUTAJ PROSZĘ DODAWAĆ WASZE NOWOŚCI
 
INNE
KSIAZKI
UV
Pokazuj foldery i treści
NORMY BUDOWLANE

BN:

-BN_6738-07_1962.Beton hydrotechniczny.Wymagania techniczne
-BN_6775-03_01_1980.Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni dróg ulic parkingów i torowisk tramwajowych.Wspolne wymagania i badania
-BN_6775-03_02_1980.Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni dróg ulic parkingów.Plyty drogowe
-BN_6775-03_03_1980.Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni drog ulic parkingow i torowisk tramwajowych.Plyty chodnikowe
-BN_6775-03_04_1980.Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni dróg ulic parkingów.Krawężniki i obrzeża chodnikowe
-BN_8931_01_1964 .Drogi samochodowe.Oznaczanie wskaznika piaskowego
-BN_8931_02_1964.Drogi samochodowe.Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta
-BN_8931_03_1975.Drogi samochodowe.Pobieranie probek gruntu do celów drogowych i lotniskowych
-BN_8931_05_1970 .Drogi samochodowe.Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych
-BN_8931_12_1977.Drogi samochodowe.Oznaczanie wskaźnika zageszczenia gruntu
-BN_8950_03_1976.Budownictwo hydrotechniczne.Obliczanie wspolczynnika filtracji gruntow
-BN_8971_07_1986.Prefabrykaty budowlane betonu.Rury cisnieniowe o przekroju kolowym BETRASniespoistych na podstawie uziarnienia i porowatosci

IBDIM:

-IBDIM z 60 EmA-99
-IBDiM z 61 war tech wyk MCE
-IBDiM.Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.Zeszyt 66
-IBDiM.Zalecenia wykonywania cienkich warstw scieralnych ZW-CWG-95.Zasady wykonywania naw z mma o nieciaglym uziarnieniu.ZW-NU-95
-IBDiM.Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanek SMA ZW-SMA 2001.Zeszyt 62
-instr bad podł grunt I
-instr bad podł grunt II

PN-B:

-PN-B-01027_2002.Rysunek budowlany.Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dzialki lub terenu
-PN-B-01030_2000.Rysunek budowlany.Oznaczenia graficzne materialow budowlanych
-PN-B-01080_1984 .Kamien dla budownictwa i drogownictwa.Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fiz chem
-PN-B-01100_1987.Kruszywa mineralne.Kruszywa skalne.Podzial nazwy i okreslenia
-PN-B-01101_1978.Kruszywa sztuczne.Podzial nazwy i okreslenia
-PN-B-01801_1982.Antykorozyjne zabezpieczenia w bud.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Podstawowe zasady projektowania
-PN-B-01802_1986.Antykorozyjne zabezpieczenia w bud.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Nazwy i okreslenia
-PN-B-01807_1988.Antykorozyjne zabezpieczenia w bud.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Zasady diagnostyki konstrukcji
-PN-B-01808_1988.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Konnstrukcje betonowe i zelbetowe.Zasady okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstr zelbetowe i stalowe
-PN-B-01810_1986.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Wlasnosci ochronne bet w stosunku do stali zbrojeniowej.Badania elektrochemiczne
-PN-B-01811_1986.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Ochrona materialowo strukturalna.Wymagania
-PN-B-01813_1991.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Zabezpieczenia powierzchniowe.Zasady doboru
-PN-B-01814_1992.Antykorozyjne zabezpiecenia w budownictwie.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Matody badan przyczep powlok ochronnych
-PN-B-01815_1992.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Konstrukcje betonowe i zelbetowe.Metody badan przepuszczalnosci pary wodnej przez powloki ochronne
-PN-B-02000_1982.Obciazenia budowli.Zasady ustalania wartosci
-PN-B-02001_1982.Obciazenia budowli.Obciazenia stale
-PN-B-02010_1980.Obciazenia w obliczeniach statycznych.Obciazenia sniegiem
-PN-B-02011_1977.Obciazenia w obliczeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.czesc 1
-PN-B-02011_1977.Obciazenia w obliczeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.czesc 3
-PN-B-02011_1977.Obciazenia w obliczeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.czesc 4
-PN-B-02011_1977.Obciazenia w obliczeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.czesc 5
-PN-B-02011_1977.Obciażenia w obliczeniach statycznych.Obciazenia wiatrem.czesc 2
-PN-B-02014_1988.Obciazenia budowli.Obciazenia gruntem
-PN-B-02479_1998.Dokumentowanie geotechniczne.Zasady zasady ogolne
-PN-B-02480_1986.Grunty budowlane.Okreslenia symbole podzial i opis gruntow
-PN-B-02481_1998.Geotechnika.Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar
-PN-B-02482_1983 .Fundamenty budowlane.Nosnosc pali i fundamentow palowych
-PN-B-02483_1978 .Pale wielkosrednicowe wiercone.Wymagania i badania
-PN-B-03020_1981.Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie.Obliczenia statyczne i projektowanie
-PN-B-03200_1990.Konstrukcje stalowe.Obliczenia statyczne i projektowanie
-PN-B-03205_1984.Elektroenergetyczne linie napowietrzne.Stalowe konstrukcje wsporcze.Obliczenia statyczne i projektowanie
-PN-B-03380_Az1.2001_Elementy prefabrykowane z betonu.Plyty stropowe i plaskie.Zmiany
-PN-B-04101_1985.Materialy kamienne.Oznaczanie nasiakliwosci woda
-PN-B-04102_1985_Marerialy kamienne.Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
-PN-B-04110_1984_Materiały kamienne.Oznaczanie wytrzymalosci na sciskanie.
-PN-B-04111_1984.Materialy kamienne.Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
-PN-B-04120_1988.Kamien budowlany.Podzial pojecia podstawowe nazwy i okreslenia
-PN-B-04452_2002 .Geotechnika.Badania polowe.czesc 1
-PN-B-04452_2002.Geotechnika.Badania polowe.czesc 2
-PN-B-04452_2002.Geotechnika.Badania polowe.czesc 3
-PN-B-04481_1988.Grunty budowlane.Badania probek gruntu
-PN-B-04492_1955.Grunty budowlane.Badania wlasciwosci fizycznych.Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
-PN-B-04493_1960.Grunty budowlane.Oznaczanie kapilarnosci biernej
-PN-B-06050_1999.Geotechnika.Roboty ziemne.Wymagania ogolne
-PN-B-06250_1988.Beton zwykly
-PN-B-06251_1963.Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne
-PN-B-06258_1989.Autoklawizowany beton komorkowy
-PN-B-06258_1989_Az1.Autoklawizowany beton komorkowy.Zmiany
-PN-B-06261_1974.Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymalosci na sciskanie
-PN-B-06262_1974.Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci na sciskani.Mlotek Szmidta
-PN-B-06263_1991.Beton lekki kruszywowy
-PN-B-06264_1978.Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.Badania radiograficzne
-PN-B-06270_1972.Roboty betonowe i zelbetowe.Konstrukcje kablobetonowe.Wymagania i badania przy obiorze
-PN-B-06711_1979.Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
-PN-B-06712_1986.Kruszywa mineralne do betonu
-PN-B-06712_1997_A1.Zmiana.Kruszywa mineralne do betonu
-PN-B-06714_1966.Kruszywo mineralne.Kruszywo kamienne budowlane.Badania techniczne
-PN-B-06714-12_1976.Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczania zawartości zanieczyszczeń obcych
-PN-B-06714-13_1978.Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych
-PN-B-06714-15_1991.Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczanie składu ziarnowego
-PN-B-06714-16_1978.Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczanie ksztaltu ziarn
-PN-B-06714-17_1977.Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczanie wilgotności
-PN-B-06714-26_1978_Kruszywa mineralne_Badania_Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
-PN-B-11112_1996.Kruszywa mineralne.Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
-PN-B-11112_2001_Az1.Zmiana.Kruszywa mineralne.Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.Wymagania techniczne
-PN-B-11113_1996.Kruszywa mineralne.Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
-PN-B-11114_1996.Kruszywa mineralne.Kruszywa naturalne do nawierzchni kolejowych
-PN-B-19301_1997.Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.Elementy drobnowymiarowe
-PN-B-19304_1997.Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego.Elementy drobnowymiarowe
-PN-B-19308_1999.Preparaty antykorozyjne do zabezp zbrojenia w elementach z autoklawizow betonu komorkowego
-PN-B-19501_1997.Prefabrykaty z betonu.Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
-PN-B-19701_1997.Cement.Cement powszechnego uzytku.Skład wymagania i ocena zgodności
-PN-B-24620_1998.Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
-PN-B-30000_1988.Cement portlandzki
-PN-B-30000_A1_1996.Zmiany.Cement portlandzki
-PN-B-32250_1988.Materiały budowlane.Woda do betonów i zapraw

PN-C

-PN 81_C-89203

PN-E

-PN-E-02032_1976.Oświetlenie dróg publicznych
-PN-E-05009-41_1992.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.Ochrona przeciwpożarowa


PN-EN

-PN-EN 1097-1_2000.Badania mechanicznych i fizycznych wl kruszyw.Oznaczanie odpornosci na sciskanie mikro Deval
-PN-EN 1097-2_2000.Badania mechanicznych i fizycznych wl kruszyw.Metoda oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
-PN-EN 1097-3_2000.Badania mechanicznych i fizycznych wl kruszyw.Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
-PN-EN 1097-4_2002.Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.Oznaczanie pustych przestrzeni suchego zageszczonego wypelniacza
-PN-EN 1097-5_2001.Badanie mechanicznych i fizycznych wl kruszyw.Oznaczanie zawartosi wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
-PN-EN 1097-6_2002.Badania mechanicznych i fizycznych wl kruszyw.Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci
-PN-EN 1097-7_2001.Badania mech i fiz wl kruszyw.Oznaczanie gestosci wypelniacza.Metoda piknometryczna
-PN-EN 1097-8_2002.Badanie mechanicznych i fizycznych wl kruszyw.Oznaczanie polerowalnosci kamienia
-PN-EN 1097-9_2000.Badania mech i fiz wl kruszyw.Oznaczanie odpornosci na scieranie abrazyjne przez opony z kolcami.Bad skandynawskie
-PN-EN 11091_ISO_2001.Rysunek budowlany.Projekty zagospodarowania terenu
-PN-EN 12190_2000.Wyroby i systemy do ochr i napr konstr bet.Met bad.Oznaczanie wytrzymalosci na sciskanie zaprawy naprawczej
-PN-EN 12350-2_2001.Badania mieszanki betonowej.Badanie konsystencji metoda opadu stozka
-PN-EN 12350-3_2001.Badania mieszanki betonowej.Badania konsystencji metoda Vebe
-PN-EN 12350-5_2001.Badania mieszanki betonowej.Badanie konsystencji metoda stolika rozplywowego
-PN-EN 12350-6_2001.Badania mieszanki betonowej.Gestosc
-PN-EN 12350-7_2001.Badania mieszanki betonowej.Badanie zawartosci powietrza.Metody cisnieniowe
-PN-EN 12371_2002.Metody badań kamienia naturalnego.Oznaczanie mrozoodpornosci
-PN-EN 12390-1_2001.Badania betonu.Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form
-PN-EN 12390-2_2001.Badania betonu.Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymalosciowych
-PN-EN 12390-4_2001.Badania betonu.Wytrzymalosc na sciskanie.Wymagania dla maszyn wytrzymalosciowych
-PN-EN 12390-5_2001.Badania betonu.Wytrzymalosc na zginanie probek do badania
-PN-EN 12390-6_2001.Badania betonu.Wytrzymalosc na rozciaganie przy rozlupywaniu probek do badania
-PN-EN 12390-7_2001.Badania betonu.Gestosc betonu
-PN-EN 12390-8_2001.Badania betonu.Glebokosc penetracji wody pod cisnieniem
-PN-EN 12620_2004.Kruszywa do betonu
-PN-EN 12944-3 ISO.Farby i lakiery.Ochrona korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich.Zasady projektowania
-PN-EN 12944-4 ISO.Farby i lakiery.Ochrona korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow.Rodzaje powierzchni i sposoby ich przygotowania
-PN-EN 12944-5 ISO.Farby i lakiery.Ochrona korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow.Ochronne systemy malarskie
-PN-EN 12944-7 ISO.Farby i lakiery.Ochrona korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow.Wykonywanie i nadzor prac malarskich
-PN-EN 13009_2002.Cieplno wilgotnosciowe wl materialow i wyrobow budowlanych.Okreslanie wspl rozszerzalnosci wilgotnosciowej
-PN-EN 13043_2004.Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach lotniskach i innych
-PN-EN 1317-1_2001.Systemy ograniczajace droge.Terminologia i ogolne kryteria metod badan
-PN-EN 1317-2_2001.Systemy ograniczajace droge.Klasy dzialania kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych
-PN-EN 13179-1_2002.Badanie kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych.Badanie metoda pierscienia delta i kuli
-PN-EN 13179-2_2002.Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych.Liczba bitumiczna
-PN-EN 1367-1_2001.Badania wl cieplnych i odpornosciowych kruszyw na dzial czynnikow atm.Badanie mrozoodporności
-PN-EN 1367-1_2001_Ap1_2004.Poprawka do polskiej normy
-PN-EN 1367-2_2000.Badanie wl cieplnych i odpornosciowych kr na dzialanie czynnikow atm.Badanie w siarczanie magnezu
-PN-EN 1367-3_2002.Badania wl cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atm.Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania
-PN-EN 1367-4_2000.Badania wl cieplnych i odpornosci kr na dzialanie czynnikow atm.Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
-PN-EN 13755_2002.Metody badan kamienia naturalnego.Oznaczanie nasiakliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.
-PN-EN 1423_2000.Materialy do poziomego oznakowania drog.Mat do posypywania.Kulko szklane kr przeciwposlizgowe
-PN-EN 1425_2002.Asfalty i produkty asfaltowe.Ocena organoleptyczna
-PN-EN 1426_2001.Asfalty i produkty asfaltowe.Oznaczanie penetracji igla
-PN-EN 1427_2001.Asfalty i produkty asfaltowe.Oznaczanie temperatury mieknienia.Metoda Pierscien i Kula
-PN-EN 1436_2000.Materialy do poziomego oznakowania drog.Wymagania dot poziomego oznakowania drog
-PN-EN 1463-1_2000.Materialy do poziomego oznakowania drog.Punktowe elementy odblaskowe.Wymagania
-PN-EN 1504-1_2000.Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstr betonowych.Definicje wymagania kontrola jakosci i ocena zgodnosci
-PN-EN 1536_2001.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Pale wiercone.Czesc 1
-PN-EN 1536_2001.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Pale wiercone.Czesc 2
-PN-EN 1536_2001.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Pale wiercone.Czesc 3
-PN-EN 1537_2002.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Kotwy gruntowe.Czesc 1
-PN-EN 1537_2002.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Kotwy gruntowe.Czesc 2
-PN-EN 1538_2002.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Sciany szczelinowe.Czesc 1
-PN-EN 1538_2002.Wykonastwo specjalnych robot geotechnicznych.Sciany szczelinowe.Czesc 2
-PN-EN 1542_2000.Wyroby i systemy do ochrony konstr bet.Metody badan.Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
-PN-EN 1543_2000.Wyroby do ochrony konstr bet.Metody badan.Oznaczanie narastania wytrzymalosci na rozciaganie polimerow
-PN-EN 1744-1_2000.Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw.Analiza chemiczna
-PN-EN 1766_2001.Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstr bet.Metody badan.Betony wzorcowe do badan
-PN-EN 1770_2000.Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.Metody badan.Oznaczanie wspl rozszerzalnosci cieplnej
-PN-EN 1790_2002.Materialy do poziomego oznakowania drog.Prefabrykowane materialy do poziomego oznakowania drog
-PN-EN 1793-1_2001.Drogowe urzadenia przeciwhalasowe.Metoda badania w celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych.Wlasciwa charakterystyka pochl;aniania dzwieku
-PN-EN 1793-2_2001.Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe.Metoda badania w celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych.Wlasciwa charakterystyka izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych
-PN-EN 1793-3_2001.Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe.Metoda badania w celu wyznaczenia wlasciwosci akustycznych.Znormalizowane widmo halasu drogowego
-PN-EN 1794-1_2002.Drogowe urzadzenia pezeciwhalasowe.Wymagania pozaakustyczne.Wlasciwosci mechaniczne i statecznosc
-PN-EN 1794-2_2002.Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe.Wymagania pozaakustyczne.Ogolne bezpieczenstwo i wymagania ekologiczne
-PN-EN 1799_2000.Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.Metody badan.Badania przydatnosci konstr klejacych do pow betonowych
-PN-EN 1824_2001.Materialy do poziomego oznakowania drog.Odcinki doswiadczalne
-PN-EN 1946-3_2000.Wlasciwosci wyrobow i komponentow bud.Kryteria oceny lab wykonujacych pomiary ciepla.Metoda czujnikow strumienia cieplnego
-PN-EN 196-6_1997.Metody badania cementu.Oznaczanie stopnia zmielenia
-PN-EN 197-1_2002.Cement.Sklad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
-PN-EN 197-2_2002.Cement.Ocena zgodnosci
-PN-EN 206-1_2000.Beton.Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnosc
-PN-EN 206-1_2003.Beton.Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnosc
-PN-EN 2592_ISO_2002.Przetwory naftowe.Oznaczanie temp zaplonu i palenia.Pomiar metoda otwartego tygla Clevelarda
-PN-EN 480-1_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Matody badan.Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
-PN-EN 480-10_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie
-PN-EN 480-12_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Oznaczanie zaw alkaliow w domieszkach
-PN-EN 480-11_2000.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Oznaczanie charakt porow pow w stwardnialym betonie
-PN-EN 480-2_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Oznaczanie czasu wiazania
-PN-EN 480-4_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie z mieszanki bet
-PN-EN 480-5_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Oznaczanie absorbcji kapilarnej
-PN-EN 480-6_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Metody badan.Analiza w podczerwieni
-PN-EN 480-8_1999.Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu.Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji
-PN-EN 58_1997.Przetwory naftowe.Pobieranie probek produktow asfaltowych
-PN-EN 7345 ISO_1998.Izolacja cieplna.Wielkosci fizyczne i definicje
-PN-EN 8990 ISO_1998.Izolacja cieplna.Okreslanie wlasciwosci zwiazanych z przenikaniem ciepla w stanie ustalonym.Met kalibrowanej skrzynki grzejnej
-PN-EN 9251 ISO_1998.Izolacja cieplna.Warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materialow
-PN-EN 932-1_1999.Badania podstawowych wł kruszyw.Metody pobierania probek
-PN-EN 932-2_2001.Badania podstawowych wl kruszyw.Metody pomniejszania probek laboratoryjnych
-PN-EN 932-3_1999.Badania podstawowych wl kruszyw.Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
-PN-EN 932-5_2001.Badania podstawowych wl kruszyw.Wyposazenie podstawowe i wzorcowe
-PN-EN 932-6_2002.Badania podstawowych wl kruszyw.Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci
-PN-EN 933-1_2000.Badania geometrycznych wl kruszyw.Oznaczanie skladu ziarnowego.Metoda przesiewania
-PN-EN 933-10_2002.Badania geometrycznych wl kruszyw.Czesc 10.Ocena zawartosci drobnych czastek.Uziarnienie wypelniaczy
-PN-EN 933-2_1999.Badania geometrycznych wl kruszyw.Oznaczanie skladu ziarnowego.Nominalne wymiary otworow sit badawczych
-PN-EN 933-3_1999.Badania geometrycznych wl kruszyw.Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika plaskosci
-PN-EN 933-4_2001.Badania geometrycznych wl kruszyw.Oznaczanie ksztaltu ziarn.Wskaznik ksztaltu
-PN-EN 933-5_2000.Badania geometrycznych wl kruszyw.Ozn proc zawartosci ziarn o pow powstalych w wyniku przekruszenia lub lamania
-PN-EN 933-7_2000.Badania geometrycznych wl kruszyw.Oznaczanie zawartosci muszli.Zaw proc muszli w kruszywach grubych
-PN-EN 933-8_2001.Badania geometrycznych wl kruszyw.Ocena zawartosci drobnych czastek.Badanie wskaznika piaskowego
-PN-EN 933-9_2001.Badania geometrycznych wl kruszyw.Ocena zawartosci drobnych czastek.Badanie blekitem metylowym
-PN-EN 934-2_2002.Domieszki do betonu zaczynu i zapraw.Definicje wymagania zgodnosc znakowanie i etykietowanie
-PN-EN 9346 ISO_1998.Izolacja cieplna.Wymiana masy.Wielkosci fizyczne i definicje
-PN-EN_45014_2000.Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców
-PN-ISO 10209-4_2002.Dokumentacja techniczna wyrobu.Terminologia.Terminy odnoszace sie do dokumentacji technicznej
-PN-ISO 8302_1999.Izolacja cieplna.Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwiazane w stanie ustalonym. Aparat plytowy

PN-H

-PN-H-74051-2_1994.Włazy kanałowe.Klasy B125 C250

PN-IEC

-PN2528~1
-PN4B7C~1
-PN-IEC 364-4-481_1994.Instalacje elektrycznych w obiektach budowlanych.Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
-PN-IEC 364-703_1993.Instalacje elektryczne w budownictwie.Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny
-PN-IEC 60364-1_2000.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Zakres przedmiot i wymagania podstawowe
-PN-IEC 60

Nie ma plików w tym folderze

 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

0 plików
0 KB
Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (28)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (28)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności