Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

SPEEDY GO! V1.05.SiGNED.SIS

pacia91krk / Nokia 5530 xpressmusic / aplikacje / SPEEDY GO! V1.05.SiGNED.SIS
Download: SPEEDY GO! V1.05.SiGNED.SIS

159 KB

0.0 / 5 (0 głosów)
Speedy Go V1.05 aplikacja przyspieszajaca nasz telefon.

1.Zainstaluj
2.Otworz aplikacje
3.Wykonaj test predkosci
4.Wlacz przyspieszenie
5.wyjdz z aplikacji nie zamykajac jej (dzialanie w tle)

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

Inne pliki do pobrania z tego chomika
Apli ka cja Mykey lock V1.1.8 by Yuelongr wydaje się być zara zem apli ka cją śmieszną, jak i w miarę uży teczną. Pod sta wową funk cją apli ka cji jest moż li wość uży cia cha rak te ry stycz nego dźwięku, który wyko rzy sty wany jest przy zamy ka niu samo chodu z uży ciem pilota. Dodat kową funk cją apli ka cji jest moż li wość zablo ko wa nia ekranu głów­nego tele fonu poprzez wyko na nie odpo wied niego ruchu - usta wie nie tele fonu ekra nem do ziemi, obrót o 360 stopni, dotknię cie wybra nego ele mentu tele fonu itp. Apli ka cja jest naprawdę świetna i dostępna dla tele fo nów Nokia z sys te mem Sym bian S60v5 (Nokia 5800 Xpres­sMu sic, Nokia 5530 Xpres sMu sic, Nokia N97, Nokia N97 Mini, Nokia 5230). Mykey lock jest pro gra mem darmo­wy.
obrazek Bikini Clock to apli ka cja w stylu cza so umi lacz, zaka zana na Ovi Store, ale nie zaka zana przez twórcę - firmę Pico Bro thers. Apli ka cja ta dostępna jest dla wszyst kich tele fo nów z sys te mem Sym bian S60v5 - doty kowe Nokie. Pozwala poma rzyć choć na chwilę, o kobie tach z Copa ca bana.
obrazek Apli ka cja Avis Touch Restart to szybki restart Two jego tele fonu, wystar czy naci snąć ikonę apli ka cji by zaraz mieć z powro tem włą czony swój tele fon. Apli ka cja bar dzo przy datna w przy padku insta la cji dużej ilo ści pro gra mów oraz przy wszyst kich insta la cjach nowych apli ka cji na naszych tele fo nach. Avis Touch Restart to apli ka cja prze zna­czona na tele fony z sys te mem Sym bian S60v3 oraz Sym bian S60v5 (więk szość Nokii).
obrazek Music Stop per to pro sta lecz przy datna apli ka cja słu żąca do kon tro lo wa nia i zarzą dza nia cza sem przy słu cha niu muzyki, radia czy też korzy sta nia z innych funk cji tele fonu. Usta wiamy czas, jaki ma dana funk cja być włą czona i możemy być pewni, że po tym cza sie nic już nie usły szymy. Apli ka cja jest dar mowa i może cie ją pobrać w dal­szej czę ści newsa na wszyst kie tele fony z sys te mem Sym bian S60v5.
obrazek Express – The Pro xi mity Com mu ni ca tor to apli ka cja, która daje nowe moż li wo ści komu ni ko wa nia się pomię dzy użyt kow ni kami tele fo nów oraz moż li wość wyra ża nia wła snych emo cji. Nie posiada ona co prawda moż li wo ści prze­sy ła nia wia do mo ści do innych użyt kow ni ków, ale w cie kawy spo sób może zapre zen to wać nasz obecny nastrój, sko men to wać dane wyda rze nie czy zadać kole dze pyta nie. Apli ka cja ta jest dar mowa i prze zna czona na tele fony z sys te mem Sym bian S60v5. Może cie ją pobrać w dal szej czę ści newsa i zoba czyć video z pre zen ta cją aplikacji. Apli ka cja Express – The Pro xi mity Com mu ni ca tor powinna współ pra co wać z nastę pu jącymi mode lami telefonów: Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 Mini, Nokia X6, Sam sung i8910 Omnia HD, Sony Erics son Satio, Sony Erics son Vivaz, Sony Erics son Vivaz pro
obrazek Chyba, każdy kto choć tro chę inte re suje się piłką nożną i poje dyn kami dru żyn wal czą cych o miano naj lep szego pił­kar skiego temu świata, sły szał już magiczne słowo Vuvu zela – czyli pew nego rodzaju trąbka wyda jąca dźwięk o natę że niu 120 decy beli. Dostęp do tego rodzaju akce so rium pił kar skiego fana w Pol sce nie jest jesz cze aż tak powszechny, dla tego też twórcy apli ka cji mobil nych nie mogli pomi nąć faktu by stwo rzyć dar mową apli ka cję na tele fony z sys te mem Sym bian S60v3 i S60v5 o nazwie Vuvu zela, dzięki któ rej będziemy mogli dopin go wać każdą dru żynę w każ dych warun kach.
obrazek Mam zaszczyt powiadomić wszystkich, że świetna aplikacja TrueCaller na telefony z Symbian S60v5 i S60v3, Androida i Windows Mobile dostępna jest już dla Polaków. Wiadomość o tym, przekazał mi sam twórca aplikacji Alan Mamedi. TrueCaller to aplikacja o której pisałem już kiedyś, zapowiadając, że gdyby aplikacja była dostępna na polskim rynku niewątpliwie stałaby się wielkim hitem i mam nadzieje, że tak właśnie będzie. Aplikacja ta pozwala na identyfikacje numeru, który do nas dzwoni – to oczywiście nie główna zaleta, bo potrafi to każdy telefon komórkowy. Główną atrakcją jest to, że aplikacja identyfikuje z jakiego miasta ktoś do Nas dzwoni, a także z jakiej ulicy. Można powiedzieć, że z aplikacją TrueCaller poczujemy się FBI, CBŚ i ABW razem wzięci – pełna inwigilacja:)
obrazek FingerPrint Scanner Express v2.00 to świetna aplikacja dla Symbian’a S60v5 (Nokia N97, 5800XM, 5530XM), która nie dość, że skanuje nasze linie papilarne to jeszcze pozwala na blokowanie ekranu telefonu poprzez odcisk naszego palca. Tak więc, żeby odblokować nasz telefon i móc z niego korzystać musimy przyłożyć właściwy palec do ekranu, co umożliwi odblokowanie telefonu. W przypadku gdy przyłożymy inny palec, bądź inna osoba będzie próbowała dostać się do naszego telefonu nie uda się to z prostej przyczyny – program FingerPrint Scanner nie zidentyfikuje jej odcisku. Aplikacja jest nie tylko świetnym gadżetem, ale także chroni nasz telefon przed wpadnięciem w niechciane ręce.
obrazek Zgubiłeś się? Nie wiesz jaki autobus pojedzie na Twoją dzielnicę? Nie martw się, z pomocą przyjdzie Ci aplikacja Metro v5.8.2, która doczekała się kontynuacji na telefony z systemem Symbian S60v5 (wcześniej tylko S60v3). Metro to aplikacja mająca szereg możliwości informacyjnych (metro, tramwaje, autobusy) dzięki niej poznamy jak dotrzeć do wybranego miejsca (jaką linią dojechać, w jaką linię się przesiąść). Aplikacja Metro to zbiór ponad 300 miast Świata, w tym także polskich – Poznań, Warszawa, Gdańsk, Kraków. Dodatkowo nie musimy się martwić o kłopotliwe użytkowanie związane z językiem obcym czy skomplikowanym interfejsem. Metro obsługuje 46 języków, w tym także polski, a posługiwanie się tym programem jest banalnie proste.
obrazek Virtual Zippo to aplikacja legenda, która w App Store została ściągnięta ponad 5 milionów razy, teraz dostępna jest dla wszystkich dotykowych Nokii (Symbian S60v5 – Nokia N97, N97 Mini 5800 XpressMusic, 5530 XpressMusic, X6). Dodatkowym plusem pojawienia się “wirtualnej zapalniczki” jest możliwość ściągnięcia jej za darmo, wystarczy przejść do dalszej części posta. Aplikacja posiada wiele gażdeciarskich funkcji – poza samym sterowaniem płomieniem ognia, dzięki czujnikowi ruchu, mamy także możliwość wyboru designu naszej zapalniczki, oraz możliwość efektownego otwierania zapalniczki.
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności