Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
backe57
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna Backe57

widziany: 9.01.2018 14:52

 • pliki muzyczne
  436
 • pliki wideo
  19
 • obrazy
  3056
 • dokumenty
  1659

6903 plików
3,21 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
backe57
_REGULAMIN
Dodatki
 
Na Allegro
Na Chomikuj
 
Świąteczny mix dla Chomików
Sony Vegas
Pluginy
GRAFIKA
 
Inne
 
Komputerek
 
Gry
 
SPOLSZCZENI A
Inne
HideIP
Pomocne programy do gier
Kulinaria, przepisy (Ciasta, pizza itp. )
 
Poradniki i kursy
 
Rzeczy do szkoły
 
Gimnazjum
 
Klasa I
 
Klasa II
 
Klasa III
Gotowe wypracowania
 
MINI
Polski
Wypracowani a - Inne
Inne
 
Polski
opracowania z j.polskiego
Prace
Prezentacje
 
prezentacje z chemi (seba9220)
Programy komputerowe do nauki
 
Ściągi
 
ANGIELSKI
BIOLOGIA
FIZYKA
 
Nowy folder (2)
GEOGRAFIA
HISTORIA
 
absoluty zm-franc ja-rosja -prusy, branderb urskie-m onarch.b rand
adolf hitler
agresja niemiec na polskę początki em ii wojny światowe j
agresja zssr na polskę
anglia - rządy parlamen tarne
autonomi a galicji
bałkany
bitwa o wielką brytanię
bolesław chrobry
bolesław krzywous ty
cesarstw o rzymskie
cesarz otton
chłopi - przemian y ekonomic zne miast
cichocie mni
czasy stanisła wowski e i sejm konwokac yjny
dalsze działani a wojenne w europie
daty
daty - polski
demokrac ja ateńska
demokrac ja parlamen taryzm faszyzm totalita ryzm
demokrac ja szlachec ka
demokrac ja szlachec ka w polsce
demokrac ja szlechec ka
dokonani a i porażki jana iii sobieski ego. wojny z turcją w i
dzieło sejmu 4 letniego
emigracj a
europa xv i xvi wiek (odkryci a geografi czne i nietylko ) - śc
faszyzm i totalita ryzm jako systemy politycz ne w europie mię
faszyzm we włoszech
faszyzm. doc
faszyzm. htm
feudaliz m i system wasalno- lenny definicj e feudaliz mu
feudaliz m i system wasalno- lenny definicj e feudaliz mu(v)
francja po 1791
francja w okresie konsulat u i cesarstw a
francja, niemcy, austria
geneza i wojny światowe j
geneza, zasady i funkcjon owanie unii polsko-l itewskie j w xiv
gospodar ka - część 1
gospodar ka - część 2
gospodar ka - część 3
gospodar ka - część 4
gospodar ka i kultura polski w latach 30-tych
gospodar ka polska w xiii wieku
granica zachodni a państwa polskieg o
hegemoni a
hegemoni a francji w europie
hegemoni a w europie
hegemoni a w europie w xviw
hegemoni a we francji
historia
historia polski - daty
historia polski - królowie xi i xii wieku
historia powszech na
historia powszech na 1953-196 3
hotel lambert
i rozbiór polski
i wojna światowa - plany i działani a wojenne na froncie wsch
i wojna światowa .doc
i wojna światowa .htm
ii rozbiór polski.d oc
ii rozbiór polski.h tm
ii wojna - plan wydarzeń
ii wojna - zniszcze nie
ii wojna światowa
ii wojna światowa - atak na polskę
ii wojna światowa - bitwa o anglię
ii wojna światowa - sytuacja po wojnie
ii wojna światowa - wojna obronna polski
ii wojna światowa - wybuch(v )
ii wojna światowa 1939-194 5 - wydarzen ia
iii rozbiór polski - insurekc ja kościusz kowska
imperium hiszpańs kie
insurekc ja kościusz kowska.h tm
insurekc ja kościusz kowska.r tf
integrac ja w europie
interwen cja w rosji
jóref beck
józef piłsudsk i
kampania wrześnio wa
kazimier z jagiello ńczyk
koalicje i sprawa francji
kolonial izm
kolonial na ekspansj a europejs ka
konferen cja w jałcie i sprawa polski 1944
konferen cje
konferen cje wielkiej koalicji
konflikt polsko-k rzyżacki xiv-xvi w. (geneza, skutki)
konfucju sz
kongres wiedeńsk i.doc
kongres wiedeńsk i.htm
kongres wiedeńsk i1
konstytu cja 3 maja
królestw o kongreso we
królestw o polskie
królestw o polskie do 1830
królestw o polskie1
królestw o polskie2
królowie
kruzus ekonomic zny i powstani e iii rzeszy
kryzys i odbudowa państwa piastów, krzywous ty(v)
księstwo warszaws kie
księstwo warszaws kie1
kształto wanie się demokrac ji szlachec kiej.htm l
kształto wanie się demokrac ji szlachec kiej.rtf
kultura międzywo jnia
kwatera hitlera
ład wersalsk o - waszyngt oński
legiony polskie
legiony polskie i udział polaków w wojnach napoleoń skich
monarchi a absolutn a we francji
monarchi a konstytu cyjna w anglii
monarchi a w angli i parlamen taryzm
n a t o
napoleon bonapart e.doc
napoleon bonapart e.htm
napoleon bonapart e.rtf
napoleon .htm
napoleon .rtf
napoleon 1
narodzin y r. robotnic zego
niemcy
niepodle głe państwo polskie
niewola awiniońs ka papieży
od mieszka i przez odkrycia geogr(v)
odkrycia geografi czne
odkrycia geografi czne1
okres napoleoń ski
okres stalinow ski w polsce
okupacja hitlerow ska w inowrocł awiu
osiągnię cia cywiliza cyjne ludów starożyt nego wschodu
ottoni
państwa słowiańs kie
państwo kazimier za wielkieg o
partie politycz ne na ziemiach polskich
pażdzier nik 1956 roku bz
pierwsze bezkróle wie
pierwszy rozbiór polski
początki państwa polskieg o
polityka bałtycka
polityka dynastyc zna jagiello nów
polityka zagranic zna - zmiany terytori alne
polityka zagranic zna francji
polska
polska do 1945
polska i litwa w dobie jagiello nów
polska pod okupacją
polska podzielo na na dzielnic e
polska w 1831-48
polska xii - xv wiek m.in. próby zjednocz enia polski
polska xvii wiek
polskie państwo podziemn e
postanow ienia politycz ne na kongresi e wiedeńsk im
postawa polaków wobec i wojny
potop szwedzki z ii połowy xvii wieku
powstani e legionów
powstani e legionów i księstwo warszaws kie
powstani e niepodle głej polski
powstani e obozu komunist ycznego
powstani e państwa polskieg o
powstani e pkwn
powstani e polskieg o komitetu wyzwolen ia narodowe go (pkwn)
powstani e stanów zjednocz onych ameryki płn
powstani e stycznio we
powstani e stycznio we1
powstani e stycznio we2
powstani e w wielkopo lsce
powstani e warszaws kie.doc
powstani e warszaws kie.html
powstani e wielkiej koalicji
powstani e wielkopo lskie
praska wiosna 1968
przedsta w osiągnię cia cywiliza cyjne ludów starożyt nego wscho
przemian y społeczn o - gospodar cze na ziemiach polskich w lat
przyczyn y klęski powstani a listopad owego i jego konsekwe ncje.doc
przyczyn y klęski powstani a listopad owego i jego konsekwe ncje.rtf
przyczyn y wybuchu, przebieg i skutki i wojny światowe j
przywile je szlachec kie
publicys tyka, teatr, szkolnic two
reforma walutowa
reformac ja
reformac ja w europie
reformac ja w europie w vxi w
reformac ja w niemczec h
reformy solona
religia starożyt nego rzymu
rewolucj a (1905-19 06) na ziemiach polskich
rewolucj a 1905 - 1906 w rosji
rewolucj a francusk a
rewolucj a lutowa w rosji
rewolucj a na ziemiach polskich
rewolucj a paździer nikowa w rosji
rewolucj a przemysł owa
rewolucj a przemysł owa w angli1
rewolucj a przemysł owa w anglii
rewolucj a przemysł owa w polsce
rewolucj a w rosji
rewolucj a we francji
rosja
rozbicie dzielnic owe
rozbiory
rozkwit gospodar ki i kultury europejs kiej
różne koncepcj e walki o niepodle głość polski na przełomi e xi
rozwój folwarku w polsce
rozwój parlamen taryzmu
rozwój przywile jów stanowyc h
rozwój ruchu opor2
rozwój ruchu oporu
rozwój społeczn o-gospod arczy europy
ruch robotnic zy
ruch soborowy w xiv i xv w
rząd polski na emigracj i
rządy konstytu cyjne
rzeczpos polita w ii połowie xvii wieku
rzym
sasowie1 697-1763
sejm 4-letni
sejm konwokac yjny
sejm walny itd
sejm wielki
sobory xv w
społecze ństwo polski wobec zaborców
społecze ństwo polskie a powstani e stycznio we
sprawa inflant
średniow iecze
staliniz m
staliniz m w polsce
stan wojenny w polsce
stany zjednocz one
starozyt ne chiny
starożyt ne indie
stosunki polsko - krzyżack ie
stosunki polsko krzyżack ie od xiii do xviw
stosunki polsko-l itewskie
sytuacja międzyna rodowa polski w latach trzydzie stych
sytuacja polaków w trzech zaborach
sytuacja politycz na 1918-192 6
sytuacja polski w 1945
sytuacja społeczn o - gospodar cza
szlachta polska i jej państwo. doc
szlachta polska i jej państwo. rtf
tadeusz kościusz ko
tworzeni e się ładu wersalsk o-waszyn gtońskie go
udział polaków w wojnach napoleoń skich
umiędzyn arodowie nie polski
umiędzyn arodowie nie sprawy polski
unia lubelska
unia lubelska 1569
unia polsko-l itewska
upadek napoleon a
ustaleni e granic pol
ustaleni e granic polski po ii wojnie światowe j
ustaleni e władzy komunist ów 1945
utworzen ie 2 frontu
w okresie rządów sanacji
walka o hegemoni ę w europie średniow iecżnej (spór papiestw a
walka ukrainy o niepodle głość w xvii w
widmo zagłady
widmo zagłady - kampania wrześnio wa
wielka brytania
wielka emigracj a po powstani u listopad owym
wielka emigracj a.doc
wielka emigracj a.htm
wielkie rokosze
wielkie wyprawy morskie
wierzeni a i bogowie słowian
wiosna ludów
wiosna ludów w europie
wiosna ludu
władysła w łokietek
włochy
wojna 1939-41
wojna 1943-45
wojna japońsko - chińska
wojna na dalekim wschodzi e
wojna o sukcesje polską 1733-38, wojny śląskie,
wojna obronna polski we wrześniu 1939r
wojna północna
wojna rosyjsko - fińska
wojna rosyjsko -fińska
wojna secesyjn a
wojna w afryce.d oc
wojna w afryce.d oc.doc
wojna w europie w 1940r
wojny
wojny o inflanty
wojny o panowani e nad bałtykie m.doc
wojny o panowani e nad bałtykie m.rtf
wojny polsko-r osyjskie
wojny polsko-s zwedzkie
wojny polsko-t ureckie
wojny religijn e
wojny rzeczpos politej z siąsiada mi w 17 wieku (v)
wojny z turcją i jan ii sobieski
wyprawy krzyżowe
wyprawy morskie
zachodni sąsiedzi polski
zamach majowy
zawiłośc i polityki europejs kiej
ziemie polskie
ziemie polskie pod okupacją niemieck ą i radzieck ą
złoty wiek w polsce
zmiany terytori alne
znaczeni e epoki napoleoń skiej
zygmunt stary i hołd pruski
historia sztuki
matematyka
 
matematy ka ii
matemtyk a
pola figur plaskich
obrazki do ściąg
opracowania
Sprawdziany
 
Zwolnienia itp
Telefony Komórkowe
 
Programy do modyfikacji telefonu - HTC HD2
Ufo & Odtajnione informacje
 
Zdjęcia, obrazki i inne z tego pokroju
WEBSITE ( WWW )
HTML
PHP
Osobne skrypty
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  2
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
18 KB
dan2300

dan2300 napisano 6.07.2013 21:58

zgłoś do usunięcia
fl086ets

fl086ets napisano 22.12.2013 02:50

zgłoś do usunięcia
juf66x4

juf66x4 napisano 26.12.2013 21:18

zgłoś do usunięcia
XXXXXXXXXXXpp

XXXXXXXXXXXpp napisano 2.11.2014 17:22

zgłoś do usunięcia

Sex-2016 napisano 18.12.2014 15:49

zgłoś do usunięcia
Zapraszam
anya-86

anya-86 napisano 23.09.2015 20:05

zgłoś do usunięcia
SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 5.10.2015 14:51

zgłoś do usunięcia
SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności