Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
backe57
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna Backe57

widziany: 27.06.2016 20:09

 • pliki muzyczne
  2802
 • pliki wideo
  50
 • obrazy
  3137
 • dokumenty
  1769

9960 plików
19 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
backe57
Dodatki
 
Na Allegro
Na Chomikuj
 
Świąteczny mix dla Chomików
Sony Vegas
Pluginy
FILMY
 
GRAFIKA
 
Inne
 
Komputerek
 
Kulinaria, przepisy (Ciasta, pizza itp. )
 
MUZA ( PASS = 2013 )
Poradniki i kursy
 
REGULAMIN
Rzeczy do szkoły
 
Gimnazjum
 
Klasa I
 
Klasa II
 
Klasa III
Gotowe wypracowania
 
MINI
Polski
Wypracowani a - Inne
Inne
 
Polski
opracowania z j.polskiego
Prace
Prezentacje
 
prezentacje z chemi (seba9220)
Programy komputerowe do nauki
 
Ściągi
 
ANGIELSKI
BIOLOGIA
FIZYKA
 
Nowy folder (2)
GEOGRAFIA
HISTORIA
 
absoluty zm-franc ja-rosja -prusy, branderb urskie-m onarch.b rand
adolf hitler
agresja niemiec na polskę początki em ii wojny światowe j
agresja zssr na polskę
anglia - rządy parlamen tarne
autonomi a galicji
bałkany
bitwa o wielką brytanię
bolesław chrobry
bolesław krzywous ty
cesarstw o rzymskie
cesarz otton
chłopi - przemian y ekonomic zne miast
cichocie mni
czasy stanisła wowski e i sejm konwokac yjny
dalsze działani a wojenne w europie
daty
daty - polski
demokrac ja ateńska
demokrac ja parlamen taryzm faszyzm totalita ryzm
demokrac ja szlachec ka
demokrac ja szlachec ka w polsce
demokrac ja szlechec ka
dokonani a i porażki jana iii sobieski ego. wojny z turcją w i
dzieło sejmu 4 letniego
emigracj a
europa xv i xvi wiek (odkryci a geografi czne i nietylko ) - śc
faszyzm i totalita ryzm jako systemy politycz ne w europie mię
faszyzm we włoszech
faszyzm. doc
faszyzm. htm
feudaliz m i system wasalno- lenny definicj e feudaliz mu
feudaliz m i system wasalno- lenny definicj e feudaliz mu(v)
francja po 1791
francja w okresie konsulat u i cesarstw a
francja, niemcy, austria
geneza i wojny światowe j
geneza, zasady i funkcjon owanie unii polsko-l itewskie j w xiv
gospodar ka - część 1
gospodar ka - część 2
gospodar ka - część 3
gospodar ka - część 4
gospodar ka i kultura polski w latach 30-tych
gospodar ka polska w xiii wieku
granica zachodni a państwa polskieg o
hegemoni a
hegemoni a francji w europie
hegemoni a w europie
hegemoni a w europie w xviw
hegemoni a we francji
historia
historia polski - daty
historia polski - królowie xi i xii wieku
historia powszech na
historia powszech na 1953-196 3
hotel lambert
i rozbiór polski
i wojna światowa - plany i działani a wojenne na froncie wsch
i wojna światowa .doc
i wojna światowa .htm
ii rozbiór polski.d oc
ii rozbiór polski.h tm
ii wojna - plan wydarzeń
ii wojna - zniszcze nie
ii wojna światowa
ii wojna światowa - atak na polskę
ii wojna światowa - bitwa o anglię
ii wojna światowa - sytuacja po wojnie
ii wojna światowa - wojna obronna polski
ii wojna światowa - wybuch(v )
ii wojna światowa 1939-194 5 - wydarzen ia
iii rozbiór polski - insurekc ja kościusz kowska
imperium hiszpańs kie
insurekc ja kościusz kowska.h tm
insurekc ja kościusz kowska.r tf
integrac ja w europie
interwen cja w rosji
jóref beck
józef piłsudsk i
kampania wrześnio wa
kazimier z jagiello ńczyk
koalicje i sprawa francji
kolonial izm
kolonial na ekspansj a europejs ka
konferen cja w jałcie i sprawa polski 1944
konferen cje
konferen cje wielkiej koalicji
konflikt polsko-k rzyżacki xiv-xvi w. (geneza, skutki)
konfucju sz
kongres wiedeńsk i.doc
kongres wiedeńsk i.htm
kongres wiedeńsk i1
konstytu cja 3 maja
królestw o kongreso we
królestw o polskie
królestw o polskie do 1830
królestw o polskie1
królestw o polskie2
królowie
kruzus ekonomic zny i powstani e iii rzeszy
kryzys i odbudowa państwa piastów, krzywous ty(v)
księstwo warszaws kie
księstwo warszaws kie1
kształto wanie się demokrac ji szlachec kiej.htm l
kształto wanie się demokrac ji szlachec kiej.rtf
kultura międzywo jnia
kwatera hitlera
ład wersalsk o - waszyngt oński
legiony polskie
legiony polskie i udział polaków w wojnach napoleoń skich
monarchi a absolutn a we francji
monarchi a konstytu cyjna w anglii
monarchi a w angli i parlamen taryzm
n a t o
napoleon bonapart e.doc
napoleon bonapart e.htm
napoleon bonapart e.rtf
napoleon .htm
napoleon .rtf
napoleon 1
narodzin y r. robotnic zego
niemcy
niepodle głe państwo polskie
niewola awiniońs ka papieży
od mieszka i przez odkrycia geogr(v)
odkrycia geografi czne
odkrycia geografi czne1
okres napoleoń ski
okres stalinow ski w polsce
okupacja hitlerow ska w inowrocł awiu
osiągnię cia cywiliza cyjne ludów starożyt nego wschodu
ottoni
państwa słowiańs kie
państwo kazimier za wielkieg o
partie politycz ne na ziemiach polskich
pażdzier nik 1956 roku bz
pierwsze bezkróle wie
pierwszy rozbiór polski
początki państwa polskieg o
polityka bałtycka
polityka dynastyc zna jagiello nów
polityka zagranic zna - zmiany terytori alne
polityka zagranic zna francji
polska
polska do 1945
polska i litwa w dobie jagiello nów
polska pod okupacją
polska podzielo na na dzielnic e
polska w 1831-48
polska xii - xv wiek m.in. próby zjednocz enia polski
polska xvii wiek
polskie państwo podziemn e
postanow ienia politycz ne na kongresi e wiedeńsk im
postawa polaków wobec i wojny
potop szwedzki z ii połowy xvii wieku
powstani e legionów
powstani e legionów i księstwo warszaws kie
powstani e niepodle głej polski
powstani e obozu komunist ycznego
powstani e państwa polskieg o
powstani e pkwn
powstani e polskieg o komitetu wyzwolen ia narodowe go (pkwn)
powstani e stanów zjednocz onych ameryki płn
powstani e stycznio we
powstani e stycznio we1
powstani e stycznio we2
powstani e w wielkopo lsce
powstani e warszaws kie.doc
powstani e warszaws kie.html
powstani e wielkiej koalicji
powstani e wielkopo lskie
praska wiosna 1968
przedsta w osiągnię cia cywiliza cyjne ludów starożyt nego wscho
przemian y społeczn o - gospodar cze na ziemiach polskich w lat
przyczyn y klęski powstani a listopad owego i jego konsekwe ncje.doc
przyczyn y klęski powstani a listopad owego i jego konsekwe ncje.rtf
przyczyn y wybuchu, przebieg i skutki i wojny światowe j
przywile je szlachec kie
publicys tyka, teatr, szkolnic two
reforma walutowa
reformac ja
reformac ja w europie
reformac ja w europie w vxi w
reformac ja w niemczec h
reformy solona
religia starożyt nego rzymu
rewolucj a (1905-19 06) na ziemiach polskich
rewolucj a 1905 - 1906 w rosji
rewolucj a francusk a
rewolucj a lutowa w rosji
rewolucj a na ziemiach polskich
rewolucj a paździer nikowa w rosji
rewolucj a przemysł owa
rewolucj a przemysł owa w angli1
rewolucj a przemysł owa w anglii
rewolucj a przemysł owa w polsce
rewolucj a w rosji
rewolucj a we francji
rosja
rozbicie dzielnic owe
rozbiory
rozkwit gospodar ki i kultury europejs kiej
różne koncepcj e walki o niepodle głość polski na przełomi e xi
rozwój folwarku w polsce
rozwój parlamen taryzmu
rozwój przywile jów stanowyc h
rozwój ruchu opor2
rozwój ruchu oporu
rozwój społeczn o-gospod arczy europy
ruch robotnic zy
ruch soborowy w xiv i xv w
rząd polski na emigracj i
rządy konstytu cyjne
rzeczpos polita w ii połowie xvii wieku
rzym
sasowie1 697-1763
sejm 4-letni
sejm konwokac yjny
sejm walny itd
sejm wielki
sobory xv w
społecze ństwo polski wobec zaborców
społecze ństwo polskie a powstani e stycznio we
sprawa inflant
średniow iecze
staliniz m
staliniz m w polsce
stan wojenny w polsce
stany zjednocz one
starozyt ne chiny
starożyt ne indie
stosunki polsko - krzyżack ie
stosunki polsko krzyżack ie od xiii do xviw
stosunki polsko-l itewskie
sytuacja międzyna rodowa polski w latach trzydzie stych
sytuacja polaków w trzech zaborach
sytuacja politycz na 1918-192 6
sytuacja polski w 1945
sytuacja społeczn o - gospodar cza
szlachta polska i jej państwo. doc
szlachta polska i jej państwo. rtf
tadeusz kościusz ko
tworzeni e się ładu wersalsk o-waszyn gtońskie go
udział polaków w wojnach napoleoń skich
umiędzyn arodowie nie polski
umiędzyn arodowie nie sprawy polski
unia lubelska
unia lubelska 1569
unia polsko-l itewska
upadek napoleon a
ustaleni e granic pol
ustaleni e granic polski po ii wojnie światowe j
ustaleni e władzy komunist ów 1945
utworzen ie 2 frontu
w okresie rządów sanacji
walka o hegemoni ę w europie średniow iecżnej (spór papiestw a
walka ukrainy o niepodle głość w xvii w
widmo zagłady
widmo zagłady - kampania wrześnio wa
wielka brytania
wielka emigracj a po powstani u listopad owym
wielka emigracj a.doc
wielka emigracj a.htm
wielkie rokosze
wielkie wyprawy morskie
wierzeni a i bogowie słowian
wiosna ludów
wiosna ludów w europie
wiosna ludu
władysła w łokietek
włochy
wojna 1939-41
wojna 1943-45
wojna japońsko - chińska
wojna na dalekim wschodzi e
wojna o sukcesje polską 1733-38, wojny śląskie,
wojna obronna polski we wrześniu 1939r
wojna północna
wojna rosyjsko - fińska
wojna rosyjsko -fińska
wojna secesyjn a
wojna w afryce.d oc
wojna w afryce.d oc.doc
wojna w europie w 1940r
wojny
wojny o inflanty
wojny o panowani e nad bałtykie m.doc
wojny o panowani e nad bałtykie m.rtf
wojny polsko-r osyjskie
wojny polsko-s zwedzkie
wojny polsko-t ureckie
wojny religijn e
wojny rzeczpos politej z siąsiada mi w 17 wieku (v)
wojny z turcją i jan ii sobieski
wyprawy krzyżowe
wyprawy morskie
zachodni sąsiedzi polski
zamach majowy
zawiłośc i polityki europejs kiej
ziemie polskie
ziemie polskie pod okupacją niemieck ą i radzieck ą
złoty wiek w polsce
zmiany terytori alne
znaczeni e epoki napoleoń skiej
zygmunt stary i hołd pruski
historia sztuki
matematyka
 
matematy ka ii
matemtyk a
pola figur plaskich
obrazki do ściąg
opracowania
Sprawdziany
 
Zwolnienia itp
Telefony Komórkowe
 
Ufo & Odtajnione informacje
 
Zdjęcia, obrazki i inne z tego pokroju
ZDJĘCIA STATKÓW KOSMICZNYCH
ZDJĘCIA UFO
WEBSITE ( WWW )
HTML
 
Inne
Minecraft
PHP
Osobne skrypty
Pokazuj foldery i treści
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  2
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
18 KB

dan2300

dan2300 napisano 6.07.2013 21:58

zgłoś do usunięcia
fl086ets

fl086ets napisano 22.12.2013 02:50

zgłoś do usunięcia
juf66x4

juf66x4 napisano 26.12.2013 21:18

zgłoś do usunięcia
XXXXXXXXXXXpp

XXXXXXXXXXXpp napisano 2.11.2014 17:22

zgłoś do usunięcia

Sex-2016 napisano 18.12.2014 15:49

zgłoś do usunięcia
Zapraszam
ginger.86

ginger.86 napisano 20.09.2015 13:09

zgłoś do usunięcia
>>>>>> obrazek<<<<<
anya-86

anya-86 napisano 23.09.2015 20:05

zgłoś do usunięcia
SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 5.10.2015 14:51

zgłoś do usunięcia
SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności