Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
singer5
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

ola

widziany: dzisiaj o 09:06

 • pliki muzyczne
  2688
 • pliki wideo
  826
 • obrazy
  718
 • dokumenty
  27939

32367 plików
334,71 GB

Ukryj opis
« poprzednia stronanastępna strona »
 • 177,0 MB
 • 10 mar 12 16:51
Teatr i polityka. Dziady 1967 68
Program dokumentalny prezentujcy wypadki zwizane z tzw. spraw Dziadów w aspekcie zwizków teatru i polityki. Inscenizacja Dziadów Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym wywoBaBa gorce emocje, które doprowadziBy do wypadków marcowych 1968 roku. Spektakl staB si ofiar prowokacji politycznej. W programie wykorzystano materialy archiwalne, wypowiedzi Kazimierza Dejmka Casus Dziady oraz fragmenty samego spektaklu Dziady. |Rok produkcji: 1990|
 • 242,8 MB
 • 9 mar 12 17:51
Krolik po berlinsku
Film dokumentalny, 52 min, Polska 2009 Scenariusz i re|yseria: Bartek Konopka Zdjcia: Piotr RosoBowski Opowie[ o królikach |yjcych w ssiedztwie muru berliDskiego, mimowolnych [wiadkach burzliwej, powojennej historii miasta i dzielcego go muru. Prowadzona zza kadru, peBna absurdalnego humoru narracja o codziennym bytowaniu królików przeradza si niepostrze|enie w opowie[ o ludziach, mieszkaDcach nie tylko Berlina Wschodniego, ale i caBej NRD, poddanych wbrew woli, spoBecznemu i politycznemu eksperymentowi, odcitych dosBownie i w przeno[ni murem od reszty [wiata. Dziwnym trafem, historia tamtejszych królików stanowi wierne odbicie historii ludzi. Przed wojn Plac Poczdamski byB ttnicym |yciem fragmentem Berlina. Po wojnie zamieniB si w dzik Bk, na której wkrótce zaczBy powstawa ogródki dziaBkowe. W poszukiwaniu po|ywienia [cigaBy tam dzikie króliki z caBego miasta. Ale pewnego dnia na Bce pojawili si |oBnierze, którzy poprowadzili przez [rodek zasieki z drutu kolczastego, by niebawem zastpi je wysokim, ceglanym murem zwieDczonym opaskami z drutu. Ludzie stawali po obu stronach muru na ró|nych skrzynkach i stoBkach, zagldali na drug stron, machali do siebie, wysyBali sygnaBy [wietlne, wypatrywali si przez lornetki, ustawiali transparenty, co[ wykrzykiwali. Króliki nie rozumiaBy z tego nic, mogBy si tylko przyglda. Krzyki pBoszyBy je, cho z czasem zwierzta zaczBy si do nich przyzwyczaja. Jednak ludzie zachowywali si coraz dziwniej. Niektórzy próbowali przeskoczy mur, potem szybko przebiec szeroki pas ziemi i przedrze si przez zapor z drutu kolczastego. Czasami im si to udawaBo, wic niebawem zamiast drutów pojawiB si drugi mur. Pomidzy murami cignB si pas ziemi niczyjej. Teraz ju| ucieczka byBa du|o trudniejsza, zwBaszcza |e wzdBu| muru kr|yli uzbrojeni |oBnierze z psami i wyBapywali desperatów. Niekiedy do nich strzelali, mimo |e ka|dy strzaB wymagaB udokumentowania w raporcie. Do królików, które te| znalazBy si midzy murami, nie strzelano, wida nie zasBugiwaBy na raporty, ale staBy si wizniami. Nawet je[li biegBy dBugo wzdBu| muru, nie mogBy opu[ci swojego terytorium, a jedynie wróci w to samo miejsce. Królicze wizienie zaczBo jednak zwierzakom odpowiada: nikt tam na nie nie polowaB, nic nie zakBócaBo ich spokoju, a sporadyczne strzelanie do uciekinierów dawaBo si jako[ znie[. Króliki mogBy nawet doj[ do wniosku, |e wzniesiono mur i wystawiono stra|e po to, |eby je chroni. Ludzie z caBego [wiata przyje|d|ali, |eby zobaczy ten jedyny w swoim rodzaju króliczy rezerwat, fotografowali zwierzaki, uwieczniali ich wizerunki na murze. Króliki rozmna|aBy si wic na potg, |eby nie zawie[ widowni. Z czasem jednak brak zewntrznych zagro|eD zaczB obraca si przeciwko nim: straciBy zainteresowanie otoczeniem, popadBy w bierno[ i apati. Kiedy na czele kraju stanB Erich Honecker, miBo[nik zwierzt, postanowiB udowodni, |e rezerwat jest idealnym miejscem do |ycia. BraB po|yczki z Zachodu na
 • 86,4 MB
 • 17 lut 12 17:30
Rok produkcji: 1991|
 • 60,9 MB
 • 16 lut 12 12:47
Festung Glogau twierdza Glogow
Filmowa opowie[ o GBogowie - mie[cie, które od [redniowiecza po czasy ostatniej wojny wielokrotnie speBniaBo funkcj twierdzy. Po raz ostatni GBogów ufortyfikowano na przeBomie 1944/1945 roku. W planach niemieckiego dowództwa miasto usytuowane na linii Odry miaBo stanowi jedno z ogniw BaDcucha miast - twierdz (obok m.in. WrocBawia, Opola, OBawy, Raciborza) majcych za zadanie powstrzymanie Sowietów przed wkroczeniem do serca Rzeszy. 12 lutego 1945 Festung Glogau otoczyBy wojska radzieckie. W efekcie krwawych walk prowadzonych do 1 kwietnia 1945 miasto zostaBo zniszczone w 90-95 %. O tamtych dramatycznych dniach opowiadaj ludzie mieszkajcy przed wojn w GBogowie - ci , którzy opu[cili miasto podczas ewakuacji w styczniu 45 i ci, którzy prze|yli piekBo obl|enia. Nie zabraknie te| wypo- wiedzi osób, które po zakoDczeniu wojny tam si osiedliBy. Ich wypowiedzi ilustruje bogaty materiaB ikonograficzny i fragmenty filmów archiwalnych. |Rok produkcji: 2005|
 • 98,9 MB
 • 16 lut 12 12:03
Legendy dziennikarstwa Leopold Tyrmand
Leopold Tyrmand (1920 - 1985) ju| za |ycia dwukrotnie stawaB si czBowiekiem - legend. Pierwszy raz jako autor ZBego, pierwszego peerelowskiego bestsellera tBumaczonego na kilkana[cie jzyków. Po raz drugi, gdy wydaB Dziennik 1954. Obie te ksi|ki zyskaBy status kultowych. Nazwisko ich autora staBo si za[ synonimem ekstrawagancji i niezale|no[ci ducha na przekór grozie i wbrew nudzie epoki komunizmu. Film ma wyja[ni kontrowersje, które budzi jego osoba do dzi[. Jest oparty na sporze, który wywoBaBa niedawna publikacja zbioru tekstów publicystycznych Tyrmanda. Na krytyczny tekst Krzysztofa MasBonia (Tyrmand dla dorosBych) z pasj odpowiedziaB BronisBaw Wildstein (Zwiat na gBowie, czyli Tyrmand politruk). Pierwszy stawiaB znak zapytania nad spójno[ci postawy i czysto[ci intencji Tyrmanda, drugi za[ stanowczo oprotestowaB kwestionowanie integralno[ci pogldów i przypisywanie pisarzowi etnicznych motywacji. Ten spór bdzie zreprodukowany na u|ytek filmu. W ostr wymian zdaD wplecione zostan podstawowe fakty z biografii pisarza oraz wspomnienia drugiej |ony pisarza i materiaBy archiwalne, m. in. nagrania Radia Wolna Europa. |Re|yser: Grzegorz Braun|Rok produkcji: 2010|
 • 114,0 MB
 • 5 lut 12 19:34
Polska i swiat w reportazu Swiadectwo
 • 96,6 MB
 • 4 lut 12 13:40
Legendy dziennikarstwa Kazimierz Kozniewski
Kazimierz Kozniewski |yB w latach 1919 - 2005. Powszechnie znany jako dziaBacz i historyk harcerstwa, pisarz, publicysta, eseista, reporta|ysta, a tak|e autor scenariuszy filmowych, m. in. Pitka z ulicy Barskiej, Warszawa,Pary| bez wizy. W latach 1939 - 1940 byB jednym z zaBo|ycieli Polskiej Ludowej Akcji NiepodlegBo[ciowej. ZostaB te| czBonkiem Naczelnictwa Szarych Szeregów. Od jesieni 1945 roku czBonek redakcji Przekroju, a od roku 1957 do [mierci redaktor Polityki. W latach 1957 - 1982 byB naczelnym redaktorem Magazynu Polskiego, a w latach 1982 - 1985 Tu i teraz. WspóBpracowaB z wieloma pismami i gazetami. Autor okoBo 50 ksi|ek i co najmniej 6000 artykuBów w prasie periodycznej. WspóBpracowaB tak|e z Urzdem BezpieczeDstwa, a nastpnie SBu|b BezpieczeDstwa niemal przez caBy okres trwania PRL - u i byB wyjtkowo gorliwym konfidentem. W filmie przedstawione zostan materiaBy dotyczce dziaBalno[ci Kozniewskiego na tych polach. Wypowiedz si m. in: Marek GajdziDski (harcmistrz), SBawomir Cenckiewicz (historyk IPN) Joanna Sedlecka (pisarka i publicystka) Aleksandra ZióBkowska - Boehm (sekretarka Melchiora WaDkowicza), zaproszone s te| osoby z redakcji Polityki. W ikonografii znajd si materiaBy radiowe, telewizyjne, filmowe, a tak|e cytaty z pi[miennictwa. |Re|yser: Andrzej Gajewski|Rok produkcji: 2007|
 • 101,5 MB
 • 4 lut 12 13:03
Film dokumentalny po[wicony Powstaniu Wielkopolskiemu. Autor programu skupia si na oddaniu specyficznej mentalno[ci wielkopolskiej, nie tylko na przypomnieniu dat i przebiegu powstania. |Re|yser: Marek Nowakowski|Rok produkcji: 1996|
 • 208,3 MB
 • 23 sty 12 19:02
Film dokumentalny, 57 min, Polska, 2008 Re|yseria: Beata Hy|y - CzoBpiDska Scenariusz: Beata Hy|y - CzoBpiDska Zdjcia: Roman Wasiluk Wykonawcy: Alicja Kapu[ciDska, Piotr ZaBuski, Janina Szestakowska, Helena SzoBomicka, StanisBawa Mocek Ryszard Kapu[ciDski, jeden z najbardziej znanych i cenionych na [wiecie polskich pisarzy, od kilku lat wymieniany jako powa|ny kandydat do literackiej nagrody Nobla, zmarB 23 stycznia 2007 roku. ByB autorem wielu reporta|y i ksi|ek dotyczcych problematyki caBego [wiata. DzieliB si w nich wiedz i przemy[leniami wyniesionymi z wieloletnich podró|y. MówiB, |e w swej karierze reportera uczestniczyB w 24 rewolucjach, 4 razy wyznaczono go do rozstrzelania, byB na 12 frontach. UrodziB si w 1932 r w PiDsku na Polesiu w rodzinie nauczycieli. I cho jako o[mioletni chBopiec opu[ciB wraz z rodzicami to miasto, to tskniB do miejsc, gdzie jako chBopiec bawiB si z kolegami. TskniB przez caBe |ycie. Wspomnienia z dzieciDstwa i swoich dorosBych ju| powrotów na Polesie pojawiaBy si na Bamach ró|nych ksi|ek i reporta|y Ryszarda Kapu[ciDskiego. W ostatnich latach |ycia jednak coraz cz[ciej wspominaB o tym, |e chce napisa oddzieln ksi|k o PiDsku, Polesiu i o swoim dzieciDstwie. MiaBa to by jego ostatnia ksi|ka. Nie zd|yB.. |Re|yser: Beata Hy|y-CzoBpiDska|Rok produkcji: 2008|
 • 91,7 MB
 • 23 sty 12 14:57
Polskie powstania obrosBe legend, opisane przez historyków, opiewane przez poetów znalazBy swoje trwaBe miejsce w naszej historii i [wiadomo[ci. O ich sens spierano si zaciekle - do dzi[ zreszt sporom tym nie wida koDca. Co do jednego wszyscy s zgodni - bez powstaD nie byBoby niepodlegBej Polski. Autorzy programu skupili si na powstaniu styczniowym i odpowiedzi m. in. na pytanie czy musiaBo doj[ do wybuchu powstania w styczniu i dlaczego obojtna wobec powstania Europa rekrutowaBa ochotników. Dowiemy si te| dlaczego Rosjanie, majc tak du| przewag, przez 15 miesicy nie mogli rozbi sBabych partyzantów. |Rok produkcji: 2008|
« poprzednia stronanastępna strona »
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  103
 • pliki muzyczne
  0

103 plików
16,52 GB

mariusz19730511

mariusz19730511 napisano 4.02.2015 09:18

zgłoś do usunięcia

MaxFILM_2016

MaxFILM_2016 napisano 16.05.2015 08:03

zgłoś do usunięcia
Witaj singer5! Zapraszam na mojego chomcóra . Dziś dodane nowe pliki, filmy, ebooki i aplikacje na androida. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam Michał (maxim184), hasło do wszystkich folderów to "184"

anya.86 napisano 10.07.2015 22:06

zgłoś do usunięcia
NOWE FILMY 2015 - ZAPRASZAM
k.1949

k.1949 napisano 6.09.2015 10:07

zgłoś do usunięcia
anya-86

anya-86 napisano 8.09.2015 18:32

zgłoś do usunięcia
SERIALE 2015 FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
ginger.86

ginger.86 napisano 20.09.2015 14:05

zgłoś do usunięcia
>>>>>> obrazek<<<<<
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 5.10.2015 18:51

zgłoś do usunięcia
---------------->SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
Whitch33

Whitch33 napisano 29.10.2015 12:24

zgłoś do usunięcia
dziękuję za książkę Ryszarda Firleja "Tam ci będzie lepiej"
Whitch33

Whitch33 napisano 11.12.2015 11:57

zgłoś do usunięcia
dziękuję za książkę Grzegorza Kalinowskiego "Śmierć frajerom"
InvisibleGhost

InvisibleGhost napisano 2.04.2016 16:53

zgłoś do usunięcia
Cześć, Zapraszam na mojego chomika. - Nowe seriale - Nowe filmy - Kolekcje filmowe - 100% Własny upload Zapraszam do Pobierania jak i Chomikowania Jak chcesz coś pobrać u mnie, a nie widzisz tego, wystarczy że napiszesz wiadomość, zaraz po odczytaniu postaram się dodać. Głownie jeszcze tego samego dnia. Zapraszam do dodania do polecanych. Pozdrawiam

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności