Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
singer5
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

ola

widziany: dzisiaj o 13:54

 • pliki muzyczne
  2522
 • pliki wideo
  809
 • obrazy
  879
 • dokumenty
  27814

32216 plików
324,94 GB

Ukryj opis
« poprzednia stronanastępna strona »
 • 177,0 MB
 • 10 mar 12 16:51
Teatr i polityka. Dziady 1967 68
Program dokumentalny prezentujcy wypadki zwizane z tzw. spraw Dziadów w aspekcie zwizków teatru i polityki. Inscenizacja Dziadów Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym wywoBaBa gorce emocje, które doprowadziBy do wypadków marcowych 1968 roku. Spektakl staB si ofiar prowokacji politycznej. W programie wykorzystano materialy archiwalne, wypowiedzi Kazimierza Dejmka Casus Dziady oraz fragmenty samego spektaklu Dziady. |Rok produkcji: 1990|
 • 242,8 MB
 • 9 mar 12 17:51
Krolik po berlinsku
Film dokumentalny, 52 min, Polska 2009 Scenariusz i re|yseria: Bartek Konopka Zdjcia: Piotr RosoBowski Opowie[ o królikach |yjcych w ssiedztwie muru berliDskiego, mimowolnych [wiadkach burzliwej, powojennej historii miasta i dzielcego go muru. Prowadzona zza kadru, peBna absurdalnego humoru narracja o codziennym bytowaniu królików przeradza si niepostrze|enie w opowie[ o ludziach, mieszkaDcach nie tylko Berlina Wschodniego, ale i caBej NRD, poddanych wbrew woli, spoBecznemu i politycznemu eksperymentowi, odcitych dosBownie i w przeno[ni murem od reszty [wiata. Dziwnym trafem, historia tamtejszych królików stanowi wierne odbicie historii ludzi. Przed wojn Plac Poczdamski byB ttnicym |yciem fragmentem Berlina. Po wojnie zamieniB si w dzik Bk, na której wkrótce zaczBy powstawa ogródki dziaBkowe. W poszukiwaniu po|ywienia [cigaBy tam dzikie króliki z caBego miasta. Ale pewnego dnia na Bce pojawili si |oBnierze, którzy poprowadzili przez [rodek zasieki z drutu kolczastego, by niebawem zastpi je wysokim, ceglanym murem zwieDczonym opaskami z drutu. Ludzie stawali po obu stronach muru na ró|nych skrzynkach i stoBkach, zagldali na drug stron, machali do siebie, wysyBali sygnaBy [wietlne, wypatrywali si przez lornetki, ustawiali transparenty, co[ wykrzykiwali. Króliki nie rozumiaBy z tego nic, mogBy si tylko przyglda. Krzyki pBoszyBy je, cho z czasem zwierzta zaczBy si do nich przyzwyczaja. Jednak ludzie zachowywali si coraz dziwniej. Niektórzy próbowali przeskoczy mur, potem szybko przebiec szeroki pas ziemi i przedrze si przez zapor z drutu kolczastego. Czasami im si to udawaBo, wic niebawem zamiast drutów pojawiB si drugi mur. Pomidzy murami cignB si pas ziemi niczyjej. Teraz ju| ucieczka byBa du|o trudniejsza, zwBaszcza |e wzdBu| muru kr|yli uzbrojeni |oBnierze z psami i wyBapywali desperatów. Niekiedy do nich strzelali, mimo |e ka|dy strzaB wymagaB udokumentowania w raporcie. Do królików, które te| znalazBy si midzy murami, nie strzelano, wida nie zasBugiwaBy na raporty, ale staBy si wizniami. Nawet je[li biegBy dBugo wzdBu| muru, nie mogBy opu[ci swojego terytorium, a jedynie wróci w to samo miejsce. Królicze wizienie zaczBo jednak zwierzakom odpowiada: nikt tam na nie nie polowaB, nic nie zakBócaBo ich spokoju, a sporadyczne strzelanie do uciekinierów dawaBo si jako[ znie[. Króliki mogBy nawet doj[ do wniosku, |e wzniesiono mur i wystawiono stra|e po to, |eby je chroni. Ludzie z caBego [wiata przyje|d|ali, |eby zobaczy ten jedyny w swoim rodzaju króliczy rezerwat, fotografowali zwierzaki, uwieczniali ich wizerunki na murze. Króliki rozmna|aBy si wic na potg, |eby nie zawie[ widowni. Z czasem jednak brak zewntrznych zagro|eD zaczB obraca si przeciwko nim: straciBy zainteresowanie otoczeniem, popadBy w bierno[ i apati. Kiedy na czele kraju stanB Erich Honecker, miBo[nik zwierzt, postanowiB udowodni, |e rezerwat jest idealnym miejscem do |ycia. BraB po|yczki z Zachodu na
 • 60,9 MB
 • 16 lut 12 12:47
Festung Glogau twierdza Glogow
Filmowa opowie[ o GBogowie - mie[cie, które od [redniowiecza po czasy ostatniej wojny wielokrotnie speBniaBo funkcj twierdzy. Po raz ostatni GBogów ufortyfikowano na przeBomie 1944/1945 roku. W planach niemieckiego dowództwa miasto usytuowane na linii Odry miaBo stanowi jedno z ogniw BaDcucha miast - twierdz (obok m.in. WrocBawia, Opola, OBawy, Raciborza) majcych za zadanie powstrzymanie Sowietów przed wkroczeniem do serca Rzeszy. 12 lutego 1945 Festung Glogau otoczyBy wojska radzieckie. W efekcie krwawych walk prowadzonych do 1 kwietnia 1945 miasto zostaBo zniszczone w 90-95 %. O tamtych dramatycznych dniach opowiadaj ludzie mieszkajcy przed wojn w GBogowie - ci , którzy opu[cili miasto podczas ewakuacji w styczniu 45 i ci, którzy prze|yli piekBo obl|enia. Nie zabraknie te| wypo- wiedzi osób, które po zakoDczeniu wojny tam si osiedliBy. Ich wypowiedzi ilustruje bogaty materiaB ikonograficzny i fragmenty filmów archiwalnych. |Rok produkcji: 2005|
 • 98,9 MB
 • 16 lut 12 12:03
Legendy dziennikarstwa Leopold Tyrmand
Leopold Tyrmand (1920 - 1985) ju| za |ycia dwukrotnie stawaB si czBowiekiem - legend. Pierwszy raz jako autor ZBego, pierwszego peerelowskiego bestsellera tBumaczonego na kilkana[cie jzyków. Po raz drugi, gdy wydaB Dziennik 1954. Obie te ksi|ki zyskaBy status kultowych. Nazwisko ich autora staBo si za[ synonimem ekstrawagancji i niezale|no[ci ducha na przekór grozie i wbrew nudzie epoki komunizmu. Film ma wyja[ni kontrowersje, które budzi jego osoba do dzi[. Jest oparty na sporze, który wywoBaBa niedawna publikacja zbioru tekstów publicystycznych Tyrmanda. Na krytyczny tekst Krzysztofa MasBonia (Tyrmand dla dorosBych) z pasj odpowiedziaB BronisBaw Wildstein (Zwiat na gBowie, czyli Tyrmand politruk). Pierwszy stawiaB znak zapytania nad spójno[ci postawy i czysto[ci intencji Tyrmanda, drugi za[ stanowczo oprotestowaB kwestionowanie integralno[ci pogldów i przypisywanie pisarzowi etnicznych motywacji. Ten spór bdzie zreprodukowany na u|ytek filmu. W ostr wymian zdaD wplecione zostan podstawowe fakty z biografii pisarza oraz wspomnienia drugiej |ony pisarza i materiaBy archiwalne, m. in. nagrania Radia Wolna Europa. |Re|yser: Grzegorz Braun|Rok produkcji: 2010|
 • 96,6 MB
 • 4 lut 12 13:40
Legendy dziennikarstwa Kazimierz Kozniewski
Kazimierz Kozniewski |yB w latach 1919 - 2005. Powszechnie znany jako dziaBacz i historyk harcerstwa, pisarz, publicysta, eseista, reporta|ysta, a tak|e autor scenariuszy filmowych, m. in. Pitka z ulicy Barskiej, Warszawa,Pary| bez wizy. W latach 1939 - 1940 byB jednym z zaBo|ycieli Polskiej Ludowej Akcji NiepodlegBo[ciowej. ZostaB te| czBonkiem Naczelnictwa Szarych Szeregów. Od jesieni 1945 roku czBonek redakcji Przekroju, a od roku 1957 do [mierci redaktor Polityki. W latach 1957 - 1982 byB naczelnym redaktorem Magazynu Polskiego, a w latach 1982 - 1985 Tu i teraz. WspóBpracowaB z wieloma pismami i gazetami. Autor okoBo 50 ksi|ek i co najmniej 6000 artykuBów w prasie periodycznej. WspóBpracowaB tak|e z Urzdem BezpieczeDstwa, a nastpnie SBu|b BezpieczeDstwa niemal przez caBy okres trwania PRL - u i byB wyjtkowo gorliwym konfidentem. W filmie przedstawione zostan materiaBy dotyczce dziaBalno[ci Kozniewskiego na tych polach. Wypowiedz si m. in: Marek GajdziDski (harcmistrz), SBawomir Cenckiewicz (historyk IPN) Joanna Sedlecka (pisarka i publicystka) Aleksandra ZióBkowska - Boehm (sekretarka Melchiora WaDkowicza), zaproszone s te| osoby z redakcji Polityki. W ikonografii znajd si materiaBy radiowe, telewizyjne, filmowe, a tak|e cytaty z pi[miennictwa. |Re|yser: Andrzej Gajewski|Rok produkcji: 2007|
 • 101,5 MB
 • 4 lut 12 13:03
Film dokumentalny po[wicony Powstaniu Wielkopolskiemu. Autor programu skupia si na oddaniu specyficznej mentalno[ci wielkopolskiej, nie tylko na przypomnieniu dat i przebiegu powstania. |Re|yser: Marek Nowakowski|Rok produkcji: 1996|
 • 208,3 MB
 • 23 sty 12 19:02
Film dokumentalny, 57 min, Polska, 2008 Re|yseria: Beata Hy|y - CzoBpiDska Scenariusz: Beata Hy|y - CzoBpiDska Zdjcia: Roman Wasiluk Wykonawcy: Alicja Kapu[ciDska, Piotr ZaBuski, Janina Szestakowska, Helena SzoBomicka, StanisBawa Mocek Ryszard Kapu[ciDski, jeden z najbardziej znanych i cenionych na [wiecie polskich pisarzy, od kilku lat wymieniany jako powa|ny kandydat do literackiej nagrody Nobla, zmarB 23 stycznia 2007 roku. ByB autorem wielu reporta|y i ksi|ek dotyczcych problematyki caBego [wiata. DzieliB si w nich wiedz i przemy[leniami wyniesionymi z wieloletnich podró|y. MówiB, |e w swej karierze reportera uczestniczyB w 24 rewolucjach, 4 razy wyznaczono go do rozstrzelania, byB na 12 frontach. UrodziB si w 1932 r w PiDsku na Polesiu w rodzinie nauczycieli. I cho jako o[mioletni chBopiec opu[ciB wraz z rodzicami to miasto, to tskniB do miejsc, gdzie jako chBopiec bawiB si z kolegami. TskniB przez caBe |ycie. Wspomnienia z dzieciDstwa i swoich dorosBych ju| powrotów na Polesie pojawiaBy si na Bamach ró|nych ksi|ek i reporta|y Ryszarda Kapu[ciDskiego. W ostatnich latach |ycia jednak coraz cz[ciej wspominaB o tym, |e chce napisa oddzieln ksi|k o PiDsku, Polesiu i o swoim dzieciDstwie. MiaBa to by jego ostatnia ksi|ka. Nie zd|yB.. |Re|yser: Beata Hy|y-CzoBpiDska|Rok produkcji: 2008|
 • 91,7 MB
 • 23 sty 12 14:57
Polskie powstania obrosBe legend, opisane przez historyków, opiewane przez poetów znalazBy swoje trwaBe miejsce w naszej historii i [wiadomo[ci. O ich sens spierano si zaciekle - do dzi[ zreszt sporom tym nie wida koDca. Co do jednego wszyscy s zgodni - bez powstaD nie byBoby niepodlegBej Polski. Autorzy programu skupili si na powstaniu styczniowym i odpowiedzi m. in. na pytanie czy musiaBo doj[ do wybuchu powstania w styczniu i dlaczego obojtna wobec powstania Europa rekrutowaBa ochotników. Dowiemy si te| dlaczego Rosjanie, majc tak du| przewag, przez 15 miesicy nie mogli rozbi sBabych partyzantów. |Rok produkcji: 2008|
 • 89,6 MB
 • 20 sty 12 17:54
Pan Bogdan urodziB si przed II wojn [wiatow pod Kuznic BiaBostock w Polsce. Opowiada synowi histori zmiany granic na wBasnym podwórku, jednocze[nie nawizujc do historii Polski. Do dzi[ na podwórzu pana Bogdana zachowaBy si [lady pasa granicznego. |Rok produkcji: 2005|
« poprzednia stronanastępna strona »
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  100
 • pliki muzyczne
  0

100 plików
15,82 GB
Claudia98he napisano 12.06.2016 20:00

zgłoś do usunięcia
obrazek

Atydonek_07 napisano 1.10.2016 20:49

zgłoś do usunięcia
Witcherxxx

Witcherxxx napisano 14.10.2016 21:39

zgłoś do usunięcia
aneto1

aneto1 napisano 22.11.2016 14:54

zgłoś do usunięcia
Najgorsze dopiero nadejdzie Robert Małecki- dziękuję za książkę!!!
pelovsky

pelovsky napisano 5.05.2017 08:04

zgłoś do usunięcia
Rewers - uwielbiam takie zestawy opowiadań. dzięki!
kuciek61

kuciek61 napisano 14.07.2017 03:10

zgłoś do usunięcia
Audiobooki spakowane,czytane przez profesjonalnych polskich lektorów. Thrillery,sensacja,kryminały. Filmy z lektorem polskim. Zapraszam do pobierania.
kuciek61

kuciek61 napisano 7.08.2017 01:32

zgłoś do usunięcia
Audiobooki spakowane,czytane przez profesjonalnych polskich lektorów. Thrillery,sensacja,kryminały. Filmy z lektorem polskim. Zapraszam do pobierania.
Filmy-_2017

Filmy-_2017 napisano 27.09.2017 14:12

zgłoś do usunięcia
Filmowo2012

Filmowo2012 napisano 19.11.2017 15:36

zgłoś do usunięcia
Zapraszam na nowości filmowe
HoldFastUp-Filmy-Chomikuj

HoldFastUp-Filmy-Chomikuj napisano 27.03.2018 17:46

zgłoś do usunięcia

Hasło To: 123456

obrazek
Serdecznie Zapraszam.

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności