Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
singer5
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

ola

widziany: 4.02.2016 16:09

 • pliki muzyczne
  2683
 • pliki wideo
  857
 • obrazy
  600
 • dokumenty
  24606

28901 plików
340,02 GB

Ukryj opis
« poprzednia stronanastępna strona »
 • 242,8 MB
 • 17 mar 12 17:19
Bazrach czyli sen o wolnym kamieniu
D|annet D|abagi-Skibniewska - wnuczka ostatniego chana Inguszy, córka Wassana Gireja D|abagi, twórcy Konfederacji Narodów Kaukazu, i Helen Bajraszewskiej, potomkini polskich Tatarów. Jako kilkuletnia dziewczynka musiaBa ucieka przed bolszewikami za granic. Wcze[niej ojciec daB D|annet i jej dwóm siostrom kamienie z ich rodzinnych gór. PowiedziaB, |e je[li bd o nie dbaBy i przechowaj je, powróc na Kaukaz. D|annet swój kamyk przechowaBa. WierzyBa, |e wBa[nie dziki niemu, kiedy rozpadB si Zwizek Radziecki, w koDcu powróciBa na ruiny ojczystego domu, w swoje góry. I tam te| umarBa w maju 1992 roku, podczas realizacji filmu o jej niezwykBych i dramatycznych losach. Kiedy w 1918 roku powstaBa Federacja Narodów Kaukazu, Wassan D|abagi zostaB marszaBkiem jej parlamentu i ministrem spraw zagranicznych. WyjechaB do Tyflisu. W 1921 roki Federacja przestaBa istnie. Wassana i jego brata Mohamada, twórc alfabetu Inguszów, bolszewicy skazali na [mier. Obu m|czyznom udaBo si, dziki pomocy ambasadora Turcji, dotrze do Pary|a. Helen z trzema córkami musiaBa ucieka z Kaukazu. UdaBo jej si. Wszyscy mówili, |e to cud. PoBczyBa si z m|em. ChciaB pozosta we Francji, ale j cignBo do Polski. Tak D|annet dotarBa do kraju swoich tatarskich przodków. W Polsce Wassan D|abagi zaBo|yB wBasn agencj prasow Orient. PracowaBa w niej caBa rodzina. D|annet w wieku 15 lat wstpiBa do Przysposobienia Wojskowego Kobiet. WyjechaBa do Gdyni, gdzie zostaBa adiutantk w Komendzie Okrgu Nadmorskiego PWK. W nocy z 13 na 14 wrze[nia 1939 roku, z maleDkim synkiem, uciekBa znad morza. M| - marynarz - gdzie[ zaginB. DotarBa do Krakowa. zostaBa Bczniczk w ZWZ. Jednocze[nie pomagaBa Gruzinom i Inguszom, których los jeszcze przed wojn rzuciB do Polski. Po wsypie, D|annet przez Wgry przedostaje si do Libanu. Tam oddaje synka do domu dziecka, a sama walczy w II Brygadzie Strzelców Karpackich. Jest sanitariuszk i korespondentk wojenn. W Bari wydaje pismo dla polskich dzieci. Po wojnie odnajduje syna i za jego namow wraca do Polski. Tu jest oskar|ana o reakcj. Po upadku Zwizku Radzieckiego wreszcie jedzie w rodzinne strony. Raz, a potem drugi, kiedy w wdrówce towarzyszy jej kamera. Przez Inguszów i Czeczenów witana jest z najgBbszym szacunkiem, jako symbol wolno[ci. Ze Bzami w oczach oglda Kaukaz i wspomina burzliw przeszBo[ - swoj, rodziny i narodów tej cz[ci [wiata, które od dziesitków lat usiBuj wybi si na niepodlegBo[. |Rok produkcji: 1992|
 • 177,0 MB
 • 10 mar 12 16:51
Teatr i polityka. Dziady 1967 68
Program dokumentalny prezentujcy wypadki zwizane z tzw. spraw Dziadów w aspekcie zwizków teatru i polityki. Inscenizacja Dziadów Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym wywoBaBa gorce emocje, które doprowadziBy do wypadków marcowych 1968 roku. Spektakl staB si ofiar prowokacji politycznej. W programie wykorzystano materialy archiwalne, wypowiedzi Kazimierza Dejmka Casus Dziady oraz fragmenty samego spektaklu Dziady. |Rok produkcji: 1990|
 • 116,7 MB
 • 10 mar 12 16:23
Kalendarium historyczne Swiadkowie nieznanych historii Marzec
Marzec 1968 roku znany jest niemal wyBcznie z perspektywy wydarzeD w Warszawie. Dziady Dejmka, bunt studentów na Uniwersytecie Warszawskim, reakcja wBadzy, czyli paBowanie, a nastpnie areszty, wizienia, represje i kampania antysemicka. Protesty lokalne - w Krakowie, Aodzi, WrocBawiu, GdaDsku s mniej opisane i mniej znane. Dopiero po 40 latach zajmuj si nimi historycy. |Rok produkcji: 2008|
 • 102,0 MB
 • 9 mar 12 18:36
Polska z bocznej drogi Ulica Fabryczna
Kiedy[ ulica Fabryczna w Ludwikowicach KBodzkich byBa peBna |ycia. Na odcinku 1600 metrów dziaBaBo tam 13 zakBadów. Dzi[ jest to ulica Fabryczna bez |adnej fabryki. PozostaBy tylko ruiny, na miejscu dawnych hal rosn Bki. Tylko emeryci co miesic maj pienidze. Utrzymuj za to caBe rodziny i martwi si, co bdzie z wnukami gdy oni umr. Ale jednak |ycie toczy si dalej. Ludzie si pobieraj, rodz si nowe dzieci.... |Rok produkcji: 2004|
 • 242,8 MB
 • 9 mar 12 17:51
Krolik po berlinsku
Film dokumentalny, 52 min, Polska 2009 Scenariusz i re|yseria: Bartek Konopka Zdjcia: Piotr RosoBowski Opowie[ o królikach |yjcych w ssiedztwie muru berliDskiego, mimowolnych [wiadkach burzliwej, powojennej historii miasta i dzielcego go muru. Prowadzona zza kadru, peBna absurdalnego humoru narracja o codziennym bytowaniu królików przeradza si niepostrze|enie w opowie[ o ludziach, mieszkaDcach nie tylko Berlina Wschodniego, ale i caBej NRD, poddanych wbrew woli, spoBecznemu i politycznemu eksperymentowi, odcitych dosBownie i w przeno[ni murem od reszty [wiata. Dziwnym trafem, historia tamtejszych królików stanowi wierne odbicie historii ludzi. Przed wojn Plac Poczdamski byB ttnicym |yciem fragmentem Berlina. Po wojnie zamieniB si w dzik Bk, na której wkrótce zaczBy powstawa ogródki dziaBkowe. W poszukiwaniu po|ywienia [cigaBy tam dzikie króliki z caBego miasta. Ale pewnego dnia na Bce pojawili si |oBnierze, którzy poprowadzili przez [rodek zasieki z drutu kolczastego, by niebawem zastpi je wysokim, ceglanym murem zwieDczonym opaskami z drutu. Ludzie stawali po obu stronach muru na ró|nych skrzynkach i stoBkach, zagldali na drug stron, machali do siebie, wysyBali sygnaBy [wietlne, wypatrywali si przez lornetki, ustawiali transparenty, co[ wykrzykiwali. Króliki nie rozumiaBy z tego nic, mogBy si tylko przyglda. Krzyki pBoszyBy je, cho z czasem zwierzta zaczBy si do nich przyzwyczaja. Jednak ludzie zachowywali si coraz dziwniej. Niektórzy próbowali przeskoczy mur, potem szybko przebiec szeroki pas ziemi i przedrze si przez zapor z drutu kolczastego. Czasami im si to udawaBo, wic niebawem zamiast drutów pojawiB si drugi mur. Pomidzy murami cignB si pas ziemi niczyjej. Teraz ju| ucieczka byBa du|o trudniejsza, zwBaszcza |e wzdBu| muru kr|yli uzbrojeni |oBnierze z psami i wyBapywali desperatów. Niekiedy do nich strzelali, mimo |e ka|dy strzaB wymagaB udokumentowania w raporcie. Do królików, które te| znalazBy si midzy murami, nie strzelano, wida nie zasBugiwaBy na raporty, ale staBy si wizniami. Nawet je[li biegBy dBugo wzdBu| muru, nie mogBy opu[ci swojego terytorium, a jedynie wróci w to samo miejsce. Królicze wizienie zaczBo jednak zwierzakom odpowiada: nikt tam na nie nie polowaB, nic nie zakBócaBo ich spokoju, a sporadyczne strzelanie do uciekinierów dawaBo si jako[ znie[. Króliki mogBy nawet doj[ do wniosku, |e wzniesiono mur i wystawiono stra|e po to, |eby je chroni. Ludzie z caBego [wiata przyje|d|ali, |eby zobaczy ten jedyny w swoim rodzaju króliczy rezerwat, fotografowali zwierzaki, uwieczniali ich wizerunki na murze. Króliki rozmna|aBy si wic na potg, |eby nie zawie[ widowni. Z czasem jednak brak zewntrznych zagro|eD zaczB obraca si przeciwko nim: straciBy zainteresowanie otoczeniem, popadBy w bierno[ i apati. Kiedy na czele kraju stanB Erich Honecker, miBo[nik zwierzt, postanowiB udowodni, |e rezerwat jest idealnym miejscem do |ycia. BraB po|yczki z Zachodu na
 • 119,9 MB
 • 4 mar 12 15:02
Jak Tykocin zdobywano
24 lutego 2007 roku w Tykocinie miaBa miejsce rekonstrukcja historycznego wydarzenia sprzed 350 lat, czyli ataku wojsk Rzeczypospolitej, pod dowództwem hetmana Sapiehy, na zamek, którego broniBy wojska szwedzkie. Udokumentowany historycznie szturm na Tykocin opisaB niezwykle plastycznie Henryk Sienkiewicz w Potopie. To w czasie tego wBa[nie szturmu, wg powie[ci, umarB na zamku wojewoda wileDski, wielki hetman litewski - Janusz RadziwiBB. |Rok produkcji: 2007|
 • 143,6 MB
 • 3 mar 12 9:08
Testament wiekow Len i klejnoty
|Rok produkcji: 2011|
 • 185,7 MB
 • 2 mar 12 17:46
Ostatni partyzant Rzeczypospolitej
Film dokumentalny, 56 min, TVP 1996 Autor: Tadeusz Arciuch Józef Franczak, pseudonim Lalek od 1939 roku przez 18 lat pozostawaB w cigBej konspiracji. ZginB 21 pazdziernika 1963 roku w czasie obBawy zorganizowanej przez UB. ByB zawodowym oficerem Wojska Polskiego, po klsce wrze[niowej udaBo mu si uciec z radzieckiej niewoli i przej[ do AK. W roku 1944 wstpiB w szeregi formowanej na terytorimu ZSRR Armii Polskiej. Jesieni tego roku jego oddziaB zostaB skierowny do Kkolewnicy koBo Radzymina. Tam zobaczyB masowe rozstrzeliwania czBonków AK przez NKWD. ZdezerterowaB z armii i od tej pory ukrywaB si. Film Tadeusza Arciucha przypomina histori tego ostatniego partyzanta Rzeczypospolitej. |Re|yser: Tadeusz Arciuch|Rok produkcji: 1996|
 • 87,9 MB
 • 28 lut 12 18:02
Konflikty bitwy wojny Pogromcy czambulow
Tatarzy zamieszkujcy ziemie od Budziaku, poprzez Oczaków po Chanat Krymski prowadzili od schyBku Zredniowiecza Bupie|cze najazdy na ssiadujce obszary Polski i Litwy. Wykorzystywali w tym celu kilka szlaków. Konne zagony najezdzców, zwane czambuBami zapuszczaBy si w gBb ziem koronnych (m. in. z Zaporo|a) szlakiem czarnym i kuczmaDskim. Szczególnie grozny byB kierunek przez MoBdawi na Pokucie. Tu zagro|one byBy obszary g[ciej zaludnione. ByB to tak zwany szlak pokucki lub woBoski. Tatarskie czambuBy zapuszczaBy si a| po Sokal i Zawichost, na Litwie po Wilno. Wszdzie niosBy po|og i zniszczenia. Tylko w latach 1474 - 1569 Tatarzy urzdzili 95 napadów na ziemie Korony i Wielkiego Ksistwa Litewskiego. GBównym celem najazdów byBo zdobycie Bupów i jeDców, czyli jasyru. TBumy mBodych m|czyzn, kobiet i dzieci gnano najcz[ciej na bazary Krymu. Najwa|niejszy i najwikszy znajdowaB si nad Czarn Rzek, czyli Karasubazar. Przeciwstawianie si najazdom tatarskim byBo gBównym zadaniem polskiej obrony potocznej, a pózniej wojsk kwarcianych. W walkach z niezwykle ruchliwym przeciwnikiem, wojska polskie powstaBy na szybkie dziaBania kawalerii, a w sprzyjajcych okoliczno[ciach na wsparcie ogniowe piechoty i artylerii. W odpieraniu Bupie|czych wypraw tatarskich du|e znaczenie miaBy umocnienia staBe - zamki, a nawet maBe fortyfiakcje ziemno - drewniane wokóB dworów, czy ko[cioBów. |Rok produkcji: 2007|
« poprzednia stronanastępna strona »
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  132
 • pliki muzyczne
  0

132 plików
21,74 GB

Filmy-chomikuj-2015

Filmy-chomikuj-2015 napisano 8.01.2015 08:37

zgłoś do usunięcia
ZAPRASZAM
mariusz19730511

mariusz19730511 napisano 4.02.2015 09:18

zgłoś do usunięcia

MaxFILM_2016

MaxFILM_2016 napisano 16.05.2015 08:03

zgłoś do usunięcia
Witaj singer5! Zapraszam na mojego chomcóra . Dziś dodane nowe pliki, filmy, ebooki i aplikacje na androida. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pozdrawiam Michał (maxim184), hasło do wszystkich folderów to "184"
anya.86

anya.86 napisano 10.07.2015 22:06

zgłoś do usunięcia
NOWE FILMY 2015 - ZAPRASZAM
k.1949

k.1949 napisano 6.09.2015 10:07

zgłoś do usunięcia
anya-86

anya-86 napisano 8.09.2015 18:32

zgłoś do usunięcia
SERIALE 2015 FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
ginger.86

ginger.86 napisano 20.09.2015 14:05

zgłoś do usunięcia
>>>>>> obrazek<<<<<
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 5.10.2015 18:51

zgłoś do usunięcia
---------------->SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
Whitch33

Whitch33 napisano 29.10.2015 12:24

zgłoś do usunięcia
dziękuję za książkę Ryszarda Firleja "Tam ci będzie lepiej"
Whitch33

Whitch33 napisano 11.12.2015 11:57

zgłoś do usunięcia
dziękuję za książkę Grzegorza Kalinowskiego "Śmierć frajerom"

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności