Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
noveyy777
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Bio-Sławek.

widziany: 7.03.2016 00:41

 • pliki muzyczne
  28
 • pliki wideo
  954
 • obrazy
  1642
 • dokumenty
  402

3071 plików
338,17 GB

Ukryj opis
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
Filmik ilustrujący przebieg PCR.avi play
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) o ...
PCR.avi play
Filmik pokazuje jak biotechnolog przygotowuje proces PCR ...
Polymerase Chain Reaction PCR.avi play
Na tym filmiku zilustrowano przebieg reakcji PCR. Cykli ...
O pochodzeniu Kodu genetycznego-czyli o ewolucji w rosole część dalsza.avi play
Ten filmik to sprytna preparacja faktów z mitami. Na poc ...
Filmik Replikacja DNA.mov play
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji ...
http://creationism.org.pl/info/historia

"Ewolucjonizm jest propagowany przez ewolucjonistów jako coś więcej niż tylko nauka. Ewolucjonizm jest rozpowszechniany jako ideologia, jako świecka religia - jako dojrzała alternatywa dla chrześcijaństwa, dająca sens i moralność. Jestem zawziętym ewolucjonistą i byłym chrześcijaninem, ale muszę przyznać, że skarżąc się (...) literaliści mają absolutną rację. Ewolucjonizm jest religią. Było to prawdą o ewolucjonizmie na początku i jest prawdą o ewolucjonizmie nadal dzisiaj".
(Michael Ruse, How evolution became a religion. Creationism correct?: Darwinians wrongly mix science with morality, politics, National Post, Saturday, May 13, 2000)

' Powstanie

W kwietniu 1993 roku zawiązała się Grupa Inicjatywna Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, która postawiła sobie za cel stworzenie i zarejestrowanie pierwszej polskiej organizacji kreacjonistycznej, a w oparciu o nią propagowanie w polskim społeczeństwie idei stworzenia świata i człowieka przez specjalne akty stwórcze Boga. Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne zostało zarejestrowane w 1995 roku.

Nasze credo

Jako kreacjoniści sprzeciwiamy się bardzo dziś rozpowszechnionej idei ewolucjonizmu - że człowiek i wszystkie inne organizmy żywe powstały wyłącznie wskutek ślepo działających przez miliardy lat czynników przyrodniczych. Widzimy kilka powodów, dla których należy w sposób zorganizowany rozpowszechniać myśl kreacjonistyczną.

Po pierwsze, nie uważamy, by posiadane fakty naukowe popierały tak jednoznacznie teorię ewolucji, jak to nam ewolucjoniści wmawiają. Więcej - uważamy, że zdobyte dotąd fakty lepiej pasują do kreacjonistycznej wizji życia, że przewidywania ewolucjonistów (np. dotyczące tzw. ogniw pośrednich) zakończyły się fiaskiem.

Po drugie, monopol, jaki ewolucjoniści sobie zapewniają, jest niebezpieczny dla prawdy naukowej. Nawet gdyby naukowy kreacjonizm był koncepcją fałszywą, to jako radykalna alternatywa poznawcza wobec ewolucjonizmu zmusza ewolucjonistów do większego wysiłku, pozwala zidentyfikować słabe miejsca w przyjmowanej doktrynie pochodzenia życia i żywych organizmów, a przez to sprzyja postępowi w nauce.

Po trzecie, rozpowszechnianie idei kreacjonistycznych może pomóc w walce z zalewem ateizmu i laicyzacji. Społeczeństwa końca XX wieku przeżywają kryzys widoczny gołym okiem: rosnąca przestępczość, narkomania, zanik więzi rodzinnych (np. rozwody), upadek autorytetów świeckich i religijnych, wzrost relatywizmu moralnego połączony z postawą konsumpcyjną, czego skutkiem jest na przykład liczba dokonywanych aborcji itd. Uważamy, że w istocie jest to kryzys moralny, a przyczyną tego kryzysu jest stopniowa utrata wiary w Boga-Stworzyciela, który nie tylko stworzył świat i człowieka, ale który także zostawił mu zasady właściwego życia: stosunku do Boga, do innych ludzi i do świata. Propagowanie kreacjonistycznej wizji świata może ten niedobry trend choćby częściowo zahamować, może przynajmniej niektórym pomóc odzyskać utracone poczucie ładu moralnego.
Statut Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego

Statut ten, przyjęty na walnym zebraniu Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego w Warszawie , 27 listopada 2000 r.

1. Przepisy ogólne. »
2. Cel i środki działania. »
3. Członkowie, ich prawa i obowiązki. »
4. Struktura organizacyjna Towarzystwa. »
5. Władze Towarzystwa. »
6. Oddziały, Sekcje i Koła. »
7. Przynależność do organizacji krajowych i międzynarodowych. »
8. Majątek i fundusze Towarzystwa. »

Rozdział 1. - Przepisy ogólne.
§ 1

Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne (w skrócie PTKr). W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Towarzystwem.
§ 2

Towarzystwo jest organizacją zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Towarzystwo może nabywać i zbywać wszelki majątek, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanym.
§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.
§ 4

Towarzystwu przysługuje prawo zakładania oddziałów, kół i sekcji na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach statutu.
§ 5

Towarzystwo może nadawać dyplomy i odznaki honorowe za zasługi położone w realizacji zadań statutowych osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom i organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej.
§ 6

Towarzystwo może współdziałać z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych założeniach programowych przy zachowaniu samodzielności organizacyjnej.
Rozdział 2. - Cel i środki działania.
§ 7

Towarzystwo jest organizacją ponadwyznaniową, której celem jest obrona, rozwój i propagowanie idei kreacjonistycznych (kreacjonizmu naukowego i kreacjonizmu biblijnego) w postaci badań naukowych, popularyzacji oraz dydaktyki.
§ 8

Towarzystwo nie zajmuje oficjalnego stanowiska na temat niektórych kontrowersji niższego rzędu występujących wśród kreacjonistów (np. w sporze między kreacjonistami starej i nowej Ziemi o wiek Wszechświata i Ziemi czy w sporze o zasięg biblijnego Potopu) dopuszczając u swoich członków twórczą niezgodę myśli.
§ 9

Do realizacji celu Towarzystwa służą następujące środki:

1. działalność wydawnicza i biblioteczna,
2. działalność oświatowa,
3. działalność naukowa.

§ 10

Fundusze na działalność statutową pochodzą ze składek członkowskich i funduszy od osób fizycznych i prawnych.
Rozdział 3. - Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 11

Do Towarzystwa może należeć każda osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz każda osoba pochodzenia polskiego mieszkająca za granicą, bez względu na wykształcenie czy wyznanie.
§ 12

Członkiem Towarzystwa może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeżeli:

1. złoży deklarację członkowską,
2. zobowiąże się do przestrzegania statutu i akceptowania uchwał władz Towarzystwa,
3. zobowiąże się do czynnej realizacji programu Towarzystwa i opłacania składek członkowskich,
4. zostanie przyjęta prawomocną uchwałą właściwego Zarządu.

§ 13

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 16 lat mogą zostać członkami Towarzystwa, jeżeli spełniają wszystkie warunki paragrafu poprzedniego oraz jeżeli zgodę na ich członkostwo w Towarzystwie wyrażą ich prawni opiekunowie (np. rodzice).
§ 14

W przypadkach działania na szkodę Towarzystwa i jego celów, naruszania uchwał władz statutowych, dopuszczenia się czynów karalnych z niskich pobudek członkowie Towarzystwa mogą być zawieszeni w swoich prawach lub wykluczeni przez Sąd Koleżeński. Wnioski do Sądu Koleżeńskiego w tej sprawie mogą kierować jednostki organizacyjne bądź indywidualni członkowie. Zawieszeni członkowie mogą odwołać się od decyzji Sądu Koleżeńskiego niższej instancji do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
§ 15

Członkostwo wygasa przez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie lub śmierć,
2. skreślenie z ewidencji członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku po upływie co najmniej jednego miesiąca od pisemnego upomnienia przez właściwy Zarząd,
3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w przypadkach wymienionych w pierwszym zdaniu par.,
4. utratę praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

§ 16

Przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków przeprowadza właściwy terenowo Zarząd na podstawie swojej uchwały lub na podstawie pisemnego dokumentu Sądu Koleżeńskiego opisującego sytuację z §15 pkt c). Od decyzji o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
§ 17

Członkowie Towarzystwa mają

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
2. prawo uczestniczenia w pracach struktur Towarzystwa,
3. prawo nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów oraz zgłaszania wniosków do władz Towarzystwa, oceniania działalności struktur Towarzystwa i jego władz,
4. prawo noszenia odznaki i legitymacji Towarzystwa,
5. obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
6. obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa,
7. obowiązek sumiennego wykonywania powierzonych im zadań,
8. obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkowie płacą składkę comiesięczną. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może zwolnić członka z płacenia składek na czas określony lub nieokreślony, o ile uzna, że sytuacja finansowa Towarzystwa na to pozwala.
Rozdział 4. - Struktura organizacyjna Towarzystwa.
§ 19

Podstawową jednostką organizacyjną jest utworzone na zasadzie terytorialnej Koło złożone z co najmniej 3 członków. Koło funkcjonuje w jednej miejscowości lub w kilku blisko siebie położonych tak, że zamieszkali w nich członkowie Koła względnie łatwo mogą się osobiście kontaktować. Koła podlegają Zarządowi najbliższego Oddziału lub - jeśli zdaniem członków Koła jest to niewygodne lub niewskazane - bezpośrednio Zarządowi Głównemu za zgodą tego ostatniego.
§ 20

Jednostkami organizacyjnymi średniego szczebla są Oddziały złożone z co najmniej 10 członków. Oddziały organizowane są na zasadzie terytorialnej i grupują Koła znajdujące się na danym terenie (np. w województwie czy regionie).
§ 21

Członkowie Towarzystwa mogą niezależnie od przynależności do Kół i Oddziałów za zgodą Zarządu Głównego grupować się w Sekcje organizowane na zasadzie zawodowej, wyznaniowej lub innej. Regulamin (cele i zasady funkcjonowania) Sekcji formułują jej członkowie. Podlega on akceptacji Zarządu Głównego.
§ 22

Istnienie Kół, Oddziałów i Sekcji winno być zarejestrowane przez Zarząd Główny na drodze uchwały (w przypadku Sekcji w oparciu o dostarczony regulamin). Zarząd Główny może na drodze uchwały rozwiązać Koło, Oddział lub Sekcję.
§ 23

Do zadań jednostek organizacyjnych Towarzystwa należy:

1. organizowanie działalności Koła, Oddziału lub Sekcji,
2. przydzielanie członkom konkretnych zadań i rozliczanie z ich wykonania,
3. bieżące informowanie członków o uchwałach władz Towarzystwa,
4. sygnalizowanie władzom Towarzystwa inicjatyw indywidualnych członków, Kół, Oddziałów i Sekcji,
5. prowadzenie dokumentacji, w przypadku Kół i Oddziałów także zbieranie składek, a w przypadku Oddziałów również przyjmowanie nowych członków.

§ 24
Uchwały i decyzje na zebraniach ogólnych jednostek organizacyjnych podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały i decyzje podejmowane są jawnie tylko za zgodą wszystkich obecnych, w innym przypadku podejmowane są w głosowaniu tajnym.
Rozdział 5. - Władze Towarzystwa.
§ 25

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Naczelna Rada Naukowa Towarzystwa, zwana dalej Radą,
3. Zarząd Główny Towarzystwa zwany dalej Zarządem,
4. Naczelna Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją,
5. Naczelny Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem.

§ 26
W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa.
§ 27

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
3. uchwalanie zasad i kierunków działania Towarzystwa,
4. zatwierdzanie przynależności do organizacji międzynarodowych,
5. rozpatrywanie uchwał Naczelnej Rady Naukowej i Zarządu Głównego zawieszonych przez Naczelną Komisję Rewizyjną,
6. rozpatrywanie sporów, w których jedną ze stron jest Rada lub Zarząd Główny, Naczelna Komisja Rewizyjna bądź Naczelny Sąd Koleżeński,
7. wybory Przewodniczącego Towarzystwa, Naczelnej Rady Naukowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego,
8. podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach.

§ 28
Uchwały Zgromadzenia dotyczące zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów pod warunkiem obecności przynajmniej 50% uprawnionych do głosu. Pozostałe uchwały i decyzje zapadają niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.
§ 29

Gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 100, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zastąpieniu Zgromadzenia przez Zjazd Delegatów, przy czym:

* uchwała musi określić zasady wyznaczania liczby delegatów poszczególnych Oddziałów i Kół;
* wybory delegatów przeprowadzane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę oddanych głosów z tym, że wybory delegatów odbywają się w Oddziałach i Kołach;
* kadencja delegata trwa do najbliższych wyborów delegatów;
* w razie wygaśnięcia mandatu delegata mandat pozostaje nieobsadzony do najbliższych wyborów;
* Zjazd Delegatów ma te same uprawnienia co Zgromadzenie.

§ 30

Zgromadzenie jest zwoływane i organizowane nie rzadziej niż raz na trzy lata przez Naczelną Radę Naukową korzystającą z pomocy Zarządu Głównego. Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane i zorganizowane także przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej dwudziestu członków Towarzystwa, którzy zawiążą Komitet Nadzwyczajny:

1. Zgromadzenie zostaje zwołane w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a jeśli inicjatywa nie pochodzi od Rady - nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wysłania zawiadomień o Zgromadzeniu.
2. Jeśli w przeciągu dwu tygodni od daty złożenia wniosku Zarząd Główny nie ogłosi terminu Zgromadzenia, Zgromadzenie może zostać zwołane przez ciało, które złożyło wniosek. Organizacja Zgromadzenia oraz jego sfinansowanie ciążą wówczas na ciele, które złożyło wniosek.
3. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Zjazdu Delegatów.

§ 31

W sprawach pilnych, gdy nie istnieje możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (decyzję w tej sprawie podejmuje Rada po konsultacji z Zarządem Głównym), można podejmować decyzje w drodze Referendum Towarzystwa. W Referendum mają prawo brać udział jedynie członkowie Zgromadzenia (lub delegaci na Zjazd Delegatów). W drodze Referendum można podjąć wszystkie decyzje oprócz wyboru władz Towarzystwa, uchwalania statutu i jego zmian oraz podejmowania uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
§ 32

Referendum może być podjęte z inicjatywy naczelnych władz Towarzystwa (Przewodniczącego lub Radę) lub przez co najmniej dwudziestu członków Towarzystwa, którzy zawiążą Komitet Nadzwyczajny ds. Referendum. Referendum przeprowadzane jest przez Zarząd Główny (ewentualnie we współpracy z Komitetem Nadzwyczajnym ds. Referendum) w drodze odpowiedzi na pytania wysłane listami poleconymi do wszystkich członków Zgromadzenia (względnie wszystkich delegatów Zjazdu Delegatów). W przypadku referendum podjętego z inicjatywy Komitetu Nadzwyczajnego ds. Referendum, kosztami referendum obciąża się Komitet. Odpowiedź na referendum musi wpłynąć w ciągu miesiąca od daty wysłania pisma. Referendum jest ważne, jeżeli pisemnie wypowie się przynajmniej połowa osób uprawnionych.
§ 33

Zgromadzenie wybiera ze swego grona Radę Naczelną Towarzystwa w ilości nie mniejszej niż 3 osoby. W skład Rady z urzędu wchodzi urzędujący Przewodniczący Towarzystwa. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku.
§ 34

Do kompetencji Rady należy:

1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
2. rozpatrywanie zawieszonych przez Naczelną Komisję Rewizyjną uchwał Zgromadzenia i Zarządu Głównego,
3. przedstawianie wykładni postanowień statutu,
4. przedstawianie swoich wniosków i uwag Zgromadzeniu,
5. podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla pozostałych Władz Towarzystwa.

§ 35
Wybory Przewodniczącego Towarzystwa przeprowadza się bezwzględną liczbą głosów w kolejnych turach głosowania, w których po jednym odpadają kandydaci, jacy w ostatnim głosowaniu uzyskali najmniejszą liczbę głosów. W ostatniej turze, w której pozostaje tylko dwóch kandydatów, do wyboru Przewodniczącego wystarczy zwykła większość głosów. Przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji więcej niż dwie kadencje pod rząd.
§ 36

Wybory członków Naczelnej Rady Naukowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przeprowadzane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę oddanych głosów. Wybory przeprowadza się kolejno na Przewodniczącego, członków Rady, Komisji i Sądu.

1. Przewodniczący Towarzystwa mianuje (i odwołuje) Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego oraz innych członków Zarządu. Przewodniczący Towarzystwa przewodniczy Zarządowi Głównemu oraz Naczelnej Radzie Naukowej.
2. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego. W razie odmowy, Rada ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie, by wybrać nowego Przewodniczącego. Skład władz Stowarzyszenia może być uzupełniony przez kooptację, nie więcej jednak niż o 1/3 swej pierwotnej liczebności.
3. Kadencja władz Towarzystwa trwa nie dłużej niż trzy lata.

§ 37

W skład Zarządu wchodzi co najmniej czterech członków (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik) i - jeśli tak zdecyduje Przewodniczący - inni członkowie Zarządu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków.
§ 38

Szczegółowe kompetencje członków Zarządu określa Zarząd uchwałą.
§ 39

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy do roku. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności także i Wiceprzewodniczącego — wylosowany członek Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uwzględniając pisemnie wyrażoną wolę nieobecnych członków Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
§ 40

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa i skreślanie dawnych — w obu przypadkach tylko mieszkających w miejscowościach nie objętych działaniem właściwego Oddziału,

c) podejmowanie uchwał o zarejestrowaniu bądź wyrejestrowani Kół, Oddziałów i Sekcji Towarzystwa,

d) ustalanie wysokości regularnych i jednorazowych składek członkowskich.

e) zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa,

f) powołanie i odwoływanie komisji i komitetów stałych i doraźnych do realizacji poszczególnych zadań ( uchwała o powołaniu komisji lub komitetu musi zawierać regulamin jego działalności ),

g) sporządzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

h) wydawanie centralnych organów ( czasopism lub biulet6ynów ) Towarzystwa, mianowanie ich redaktorów naczelnych oraz udzielanie zgody na wydawanie lokalnych biuletynów Towarzystwa przez Oddziały i Sekcje.
§ 41
Naczelna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego Komisji i dwóch członków. Przewodniczącego wybierają spośród siebie nowo wybrani członkowie Komisji na pierwszym jej posiedzeniu wkrótce po wyborze.
§ 42

Do kompetencji Komisji należy:

1. kontrola działalności władz Towarzystwa oraz innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
2. kontrola bilansu i sprawozdania Zarządu oraz stawianie na posiedzeniu Zgromadzenia wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3. zawieszanie niezgodnych ze statutem uchwał Zgromadzenia i przekazywanie ich do ponownego rozpatrzenia Zgromadzeniu lub - jeśli nie obraduje - Radzie,
4. zawieszanie niezgodnych ze statutem lub uchwałami Zgromadzenia uchwał Zarządu lub innych organów Towarzystwa i przekazywanie ich do rozpatrzenia Radzie,
5. wszystkie uchwały, o których mowa w punkcie d), muszą być dostarczone członkom Komisji w terminie dwu tygodni od ich podjęcia,
6. każdy członek niezadowolony z uchwały Zarządu może w ciągu dwu tygodni od dnia ogłoszenia lub doręczenia uchwały odwołać się od niej do Komisji. Jeżeli Komisja uzna ją za niezgodną ze statutem, innymi uchwałami Władz Towarzystwa lub interesem Towarzystwa, może ją zawiesić i przekazać do rozpatrzenia Radzie,
7. uchwały, o których mowa w punkcie c), muszą zostać potwierdzone uchwałą przyjętą bezwzględną większością głosów, pozostałe uchwały potwierdza lub uchyla odpowiedni organ uchwałą podjętą w zwykłym trybie, w przeciwnym przypadku oprotestowane uchwały ulegają uchyleniu.

§ 43
W skład Naczelnego Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków. Wybierają oni Przewodniczącego i Wice-przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu, które musi się odbyć nie później niż miesiąc po wyborze.
§ 44
Sąd rozpoznaje sprawy o wykroczenia czło
 • 6 KB
 • 1 cze 11 22:12
Technika PCR (Łańcuchowej Reakcji Polimerazy http://skroc.pl/5a33 http://skroc.pl/6c7f ) została przeze mnie opisana w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogezeza w prawdziwym zwierciadle')". Ponadto w sieci dostępnych jest mnóstwo stron opisujących tą powszechnie znaną metodę biotechnologiczną. Jak wcześniej napisałem ewolucjoniści idąc o całą, niezasypaną faktami , przepaść dalej w swoich "modelowaniach teoretycznych" dotyczacych kwestii SAMOdziejnego powstania życia, postulują etap, w którym istnieje bliżej niezidentyfikowany enzym (istnieje on w marzeniach zwolenników SAMOdziejstwa, jak i na rysuneczkach i filmikach "edukacyjnych" serwowanych przez nich) , który w bliżej niezidetyfikowany sposób byłby zdolny robić replikację na matrycy łańcucha rybo-nukleinowego, na podobieństwo współczesnej replikacji DNA czy RNA. A własciwie na podobieństwo replikacji DNA (in vitro) uzyskiwanej w technice PCR. Od razu przejdę do rzeczy : do SKUTECZNEJ/WYDAJNEJ replikacji jakiegokolwiek materiału genetycznego (czy to będzie DNA czy RNA http://skroc.pl/7286 ) NIEZBĘDNY jest odpowiedni, bardzo złożony, enzym. Polimeraza DNA, lub Polimeraza RNA. Enzymy te należy widzieć nie jako złozonych z czteronukleotydowego łańcucha rybonukleotodów, lub kilku takich łańcuchów pozwijanych w rybozym, ale jako swoiste (białkowe)maszynki molekularne , które są zdolne do wiązania do odpowiednich domen wysokoenergetycznych nukleotydów i będąc napedzane przez ich hydrolizę są one w stanie przesuwać się wzdłuż matrycy będącej łańcuchem polinukleotydowym i rozpoznając odpowiednie zasady azotowe komplementarnie do nich dobudowywać odpowiednie (A-T, C-G) nukleotydy. Takich złożonych enzymów nie mogło być na poczatku (zakładanej) ewolucji życia i co do tego nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości ! Poza tym te molekularne 'maszynki' występujące u współczesnych najprostszych organizmów, służące do replikacji, zależne są od innych enzymów. Bez wnikania w szczegóły, ponieważ zostało to szeroko omówione w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle'), wspomnę tylko , że żywa komórka sama produkuje odpowiednie wysokoenergetyczne nukleotydy wykorzystywane przez polimerazy do replikacji. Natomiast w technice PCR dodaje się gotowe nukleotydy (ponieważ nukleotydy , jak i same polimerazy [replikazy] używane w tym procesie są wyizolowane z żywych komórek).

z chomika PTKr

 • 57 KB
 • 1 cze 11 22:12
Enzym ten to istna miniaturka precyzyjnej maszynki zaawansowanej technologicznie. Skałada się on z kilkusen precyzyjnie poukładanych aminokwasów (z 20 Lewoskrętnych ich rodzajów), co daje mu bardzo duże własciwości, a co za tym idzie możliwości enzymatyczne (m.in.replikazy). Takiego enzymu nie mogło być na początku (zakładanej) ewolucji prebiotycznej.
Zdawał sobie z tego sprawę nieżyjący już biolog ewolucyjny J.M.Smith czemu wyraz dał w swojej książce (dostępnej rónież w Polsce) "Tajemnice przełómów w ewolucji". W której to pozycji omawia m.in. zagadnienie SAMOistnego pochodzenia życia. Jak widać niektórzy badacze i zwolennicy SAMOdziejstwa nie są na tyle skrupulatni.
Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu ewoluowania tak precyzyjnych i złożonych maszynek molekularnych !

z chomika PTKr

 • 22 KB
 • 1 cze 11 22:12
Rybozymy (enzymy złożone z RNA) mają bardzo słabe właściwości katalityczne (biochemiczne). Te ich małe możliwości wykluczają je skutecznie z kandydatów do pełnienia takich funkcji, jak prowadzenie skutecznej replikacji na wzór białkowych enzymów, takich jak Poliemerazy DNA (czy Polimerazy RNA). FAKTY powyższe są dobrze potwiedzone wieloma badaniami nad rybozymami. Najważniejsze z tych badań opisano w opracowaniu : "Abiogeneza-Sławek ('Abiogezeza w prawdziwym zwierciadle')". Rybozymy składają się tylko z czterech różnych nukleotydów (A ,G, U,C) w przeciwnieństwie do białek, które składają się z 20 róznych L-aminokwasów. Same te fakty WYRAZNIE pokazują , że biochemiczna rola kwasów nukleinowych w żywym organizmie jest wyraznie określona i ograniczona. Innymi słowy : wszelkie zapewnienia iż mógł w przeszłości istnieć rybo-organizm (żywa komórka [replikator], której funkcje życiowe oparte były na samym tylko RNA), który ponadto byłby prekursorem (protobiontem) współczesnych żywych komórek, śmiało między bajki można włożyć !
Prace nad rybozymami WYRAZNIE pokazały ich szczyt możliwości biochemicznych. Uzasadniłem ten fakt w poprzednim komentarzu, w którym to omawiałem doświadczenie z 'replikującymi się' rybozymami.

z chomika PTKr

 • 6 KB
 • 1 cze 11 22:12
Porównajmy polimerazę DNA do najbardziej złożonego (zaprojektowanego w całosci przez inteligentnego człowieka) rybozymu zdolnego do cyklicznej replikacji na zasadzie komplemetnarnego parowania takich samych podjednostek. Na zamieszczonej ilustracji widzimy schemat obrazujacy dwa takie połączone rybozymy. Każdy z nich składa się z czterech rodzajów nukleotydów [każdy z kilkudziesięciu]. Jak to się ma do biomolekularnej 'maszynki', jaką jest białkowa replikaza złożona z kilkuset L-aminokwasów (20 ich rodzajów) ? Z resztą konstruktorzy tych rybozymów przyznają , że są one i tak zbyt bardzo złożone, żeby móc SAMOistnie powstać w (rybo)racemacie na pierwotnej ziemi.
(doświadczenie to szeroko opisano w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')". Wykazano w tym opracowaniu (co z resztą [z ciężkim sercem] przyznali poniekąd sami eksperymentatorzy), że i tego typu 'replikacji' nie można żadną miarą traktować jako choćby przypominającej kandydata na prekursora replikacji , jaką obserwujemy we współczesnych żywych komórkach. Dyskusja we wspomnianym opracowaniu dotyczy doświadczenia opisanego przez jego autorów. Można o tym poczytać tutaj :
http://www.sciencemag.org/content/323/5918/1229.abstract Tracey A. Lincoln , Gerald F. Joyce
"Self-Sustained Replication of an RNA Enzyme"

z chomika PTKr

 • 20 KB
 • 1 cze 11 22:12
Dla wyrobienia sobie jeszcze lepszego poglądu proszę porówniać ten rybozym z transferowym RNA (tRNA), który to kwas nukleinowy jest niezbędny dla procesu syntezy białek (dostarcza odpowiednie aminokwasy do rybosomu).

z chomika PTKr

 • 8,5 MB
 • 1 cze 11 22:12
Na tym filmiku zilustrowano przebieg reakcji PCR. Cykliczne podnoszenie się i obniżanie temteratury (o tym było więcej w poprzednim wpisie) w środowisku reakcyjnym zilustrowano termomenrem w lewym górmym rogu ekranu. Sama grafika bardzo się kojarzy z filmikami dotyczącymi osobistych fantazji Jacka Szostaka. Zwłaszcza tej części jego twórczości , która dotyczy wyimaginowanego etapu w ewolucji żywej komórki, który obrazuje "wyewoluowanie" enzymatycznego typu replikacji. No cóż SAMoistne procesy przyrodnicze nie są w stanie wyprodukować niezgodnych z prawami samej przyrody procesów. Widać jednak fantazja niektórych uczonych, wsparta nowoczesnymi metodami grafiki komputerowej, może czynić cuda !:-).

z chomika PTKr

 • 6,1 MB
 • 1 cze 11 22:12
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) odpowiednią mieszaninę reakcyjną należy umieścić w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu. Jest nim tzw. : termocykler (amplifikator). Urządzenie to na przemian obniża i podnosi temperaturę w środowisku reakcyjnym , co umożliwia rozdzielanie się zsyntetyzowanych i połączonych komplementarnie łańcuchów DNA. Rozdzielenie się tych łańcuchów umożliwia ponadto ponowne przyłączenie się do każdego z nich polimerazy DNA, co pozwala na wykładniczy wzrost syntetryzowanych cząsteczek DNA. Proces może trawać aż do wyczerpania zasobów, to znaczy wysokoenergetycznych nukleotydów. Na filmiku cykliczne zmiany temperatury obrazują zmiany kolorów na ekranie. Jack Szostak w swoich wyimaginowanych rozważaniach na temat początków życia, początkowej postaci replikacji upatrywał właśnie w komplementarnym łączeniu się nukleotydów , lub całych łańcuchów nukleotydowych. "Termocyklerem" ułatwiającym rozdzielenie się dwóch koplementarnych łańcuchów i (spontaniczne) przyłączenie się nowych nukleotydów (do wolnej matrycy) miały być zmienne pory dobowe. To znaczy naprzemienne ocieplanie się otoczenia i oziębianie. Taki typ "skutecznej replikacji" (której Szostak nawet nie zaobserwował w swoich eksperymentach z pęcherzykami ! ) mógł przypominać-zdaniem Jacka Szostaka-proto-replikację , która doprowadziła do wyewoluowania replikacji enzymatycznej. Czy znając realia biologiczne towarzyszące prawdziwej replikacji DNA, w prawdziwych żywych komórkach, nie czujemy że takie zapewnienia nie mają nic wspólnego z poważną nauką , ale za to bardzo dużo z dobrym blefowaniem !?

z chomika PTKr

 • 13,3 MB
 • 1 cze 11 22:12
Filmik pokazuje jak biotechnolog przygotowuje proces PCR. Jest to proces od początku do końca inteligentnie zaprojektowany i nadzorowany, a do jego przeprowadzenia niezbędne są wyszukane narzędzia molekularne i urzadzenia techniczne. Bez udziału inteligetnego człowieka (poza środowiskiem komórki) ten proces (replikacja in vitro) nigdy by nie mógł zajść.

z chomika PTKr

 • 18,6 MB
 • 1 cze 11 22:12
Zanim przejdziemy do ostatniego etapu rozważań zaprezentuję jeszcze jeden filmik. Jest do szczegółówe (z polskimi napisami) objaśnienie poglądów opartych na doświadczeniach Jacka Szostaka. Po sprowadzeniu pogladów zwolenników inteligentnego projektu żywej komórki do karykaturalnej postaci (resztę wywodu można zamknąć w stwierdzeniu : 'ZYCIE POWSTAŁO STOPNIOWO') autor przechodzi do rzeczy. Opisuje i ilustruje doświadczenia Jacka Szostaka nadając im status jakiego one nie mają. W sposób nieuprawniony używa przy tym określeń funkcjonujących w naukowym opisie żywej komórki. Np. genetyczne śmieci , które spontanicznie 'wyłapują' wspomniane we wczesniejszym wpisie pęcherzyki z eksperymentu Jacka Szostaka nazywa on : "MATERIAŁEM GENETYCZNYM". Natomiast spontaniczne rozpadanie się tych pęcherzyków na kilka mniejszych okręśla : "PROTO-PODZIAŁAMI KOMÓRKOWYMI". Nie będę się tutaj rozwodził nad zasadnością tych określeń , ponieważ szeroko to omówiłem w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle'). Innymi słowy dowiedziono tam , że ani tego : "materiału genetycznego" , ani tych : "proto-podziałów komórkowych" nie można traktować jako prekursorów prawdziwych procesów komórkowych (ani nawet w jakimś sensie je przypominających !). Zaprzeczanie tym faktom przez człowieka uzbrojonego w wiedzę z dziedziny biologii molekularnej; jest po prostu nazwyczajniejszym świadomym wprowadzaniem w błąd ! Na koniec autor napisał o hipotetycznym enzymie (mitycznej rybo-replikazie) , który na pewnym etapie ewolucji żywej komórki miał robić replikację na podobieństwo komórek współczesnych. Ale o tym już przy omawianiu techniki PCR.

z chomika PTKr

 • 20,7 MB
 • 1 cze 11 22:12
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na przekonaniu o prawdziwości zjawiska abiogenezy i ich krytyka. Drugi to prymitywna propagandówka wyprodukowana przez zwolennika SAModziejstwa.
Po opublikowaniu doświadczeń Jacka Szostaka i nadaniu tym doświadczeniom statusu , którego one NIGDY nie posiadały wielu zwoleników poglądu SAModziejnego (przypadkowego) pochodzenia pierwszej żywej komórki zamieściło w sieci wiele (wręcz szyderczych) materiałów mających na celu zdyskredytowanie oczywistych wniosków dotyczących inteligentnego zaprojektowania żywej komórki. Zamieszczam tutaj trochę materiałów na ten temat przede wszystkim po to , żeby każdy nainteresowany (i nie zapoznany z rzeczywistością biologiczną) mógł zostać gruntownie zapoznany z tymi bajeczkami. Jestem przekonany , że tego rodzaju gruntowna wiedza w konfrontacji z faktyczną wiedzą dotyczącą biologii żywej komórki pozwoli każdemu uczciwemu człowiekowi wyrobić sobie obiektywny pogląd na tematy związane z biogenezą. Pragnę ponadto przypomnieć , że wszelkie hipotezy dotyczące abiogenezy zostały opisane szczegółówo w opracowaniu: "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')", natomiast najważniejsze procesy biochemiczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie żywej komórce w miarę szczegółowo opisano w opracowaniu: "Wielki projekt życia". (napisy w prezentowanych filmikach są w jezyku polskim).

z chomika PTKr

 • 8,9 MB
 • 1 cze 11 22:12
Ten filmik to sprytna preparacja faktów z mitami. Na początku informuje on o prawdziwych procesach komórkowych , a następnie autor filmiku, opierając swoją argumentację głównie na doświadczeniach Jacka Szostaka, sugeruje iż (opisane przeze mnie wcześniej) 'zbieranie' przez spontanicznie powstające pęcherzyki tłuszczowe molekularnych śmieci mogło dać początek prymitywnej replikacji i w końcu doprowadzić do takiego typu replikacji , jaka występuje w prawdziwych żywych komórkach. Autor (idąc w ślady Jacka Szostaka-choć nie pozostaje już tak ostrożny i dwuznaczny w swoich sformułowaniach) opisuje jakąś wyimaginowaną sekwencję zdarzeń , w której uczestniczy jakiś wyimaginowany enzym (rybozym), który mógł powodować 'proto-replikację' na wzór replikacji odbywającej się we współczesnych żywych komórkach , gdzie taki bardzo złożony enzym (którego nie mogło być na samym początku zakładanego procesu abiogenezy) replikował 'proto-materiał genetyczny' złozony z RNA. Miało się to dziać na podobieństwo przeprowadzanej in vitro (szczegółówo zaplanowanej z użyciem gotowych składników żywej komórki) Reakcji Łańcuchowej Polimerazy (PCR). Technika ta została omówiona w opracowaniu "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle') i postanowiłem dodatkowo zamieścić tutaj dwa filmiki poglądowe (z krótkim opisem) dotyczące tego narzędzia biotechnologicznego.
Poza tym w tym bajkowym filmiku autor usiłuje "wyjaśnić" ewolucję rybosomów i samej translacji. Nieprzebyte problemy związane z przekonaniem o ewolucji rybosomów (choć autor filmiku nie widzi tutaj żadnych problemów) opisałem w opracowaniu "Wielki projekt życia". Każdy , kto zapozna się z tym materiałem szybko uświadomi sobie bajkowatość argumentów zawartych w tego typu filmikach. Napisałem "bajkowatość" , ponieważ tego typu wprowadzające w błąd bajeczki powstają w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości biochemicznej.
z chomika PTKr

 • 25,9 MB
 • 1 cze 11 22:12
Filmik ten prezentuje bajkową (modną wśród zwolenników PSEUDOnaukowego przekonania o udziale SAMOdziejstwa w powstawaniu molekularnych obiektów 'mających wszystkie cechy zaawansowanych technicznie urzadzeń inteligentnie zaprojektowanych') historyjkę o pochodzeniu życia; zaprezentowaną przez genetyka (i laureata Nagrody Nobla za badania nad telomerami) Jacka Szostaka. W opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')"- dokładnie opisano status jego doświadczeń (jak i wszystkich innych dotychczasowych [podstawowych] doświadczeń i rozważań w tej dziedzinie) oraz wykazano, że wnioski jakie wyciągnięto z tego doświadczenia nie są w żadnym wypadku adekwatne do tego , co dzieje się w prawdziwych żywych komórkach. A już absolutnie nie dają uczonym najmniejszej wskazówki rzucajacej choćby cień wyjaśnienia na to, w jaki spoób życie mogło powstać inaczej niż za pośrednictwem inteligetnego projektu. Tak prawdę mówiąc, to taką "ewolucję", przeprowadzeniem jakiej chlubi się zespół Jacka Szostaka, możemy obserwować w niedzielnym rosole, gdy mniejsze pęcherzyki tłuszczu łączą się w większe, a następnie te większe pęchrzerzyki rozpadają się na kilka mniejszych. Fragmenty RNA (i innych genetycznych śmieci dodanych do roztworu z pęcherzykami [w doświadczeniu Jacka Szostaka]), które przenikały do wnętrza pęchrzerzyków (co widać na filmie), a następnie, po tym jak opisane większe pęcherzyki rozpadały się na mniejsze pęcherzyki, część tych bio-monomerów spontanicznie (nierównomiernie) rozdzielała się do "potomnych" pecherzyków. Jack Szostak, oraz inni zwolennicy mitu SAMOdziejstwa, wmówili światu , że podobny proces mógł zapoczątkować prawdziwą replikację i podział prawdziwej żywej komórki (no cóż: 'na bezrybiu i rak ryba') ! Status tego doświadczenia (podobne już były przeprowadzane wczesniej) niczym nie różni się od eksperymentów Stanleya Millera, o których znana biolog Lynn Margulis napisała : "„Najprostsza bakteria o wiele bardziej przypomina ludzi niż mieszaninę związków chemicznych, otrzymaną przez Stanleya Millera, gdyż ma już owe właściwości (biochemicznego) systemu. Toteż mniejsza odległość dzieli bakterię od człowieka niż ową mieszaninę aminokwasów od bakterii”.
W dodaku filmik nie pokazuje jedynie prawdy dotyczącej samego doświadczenia. Pod koniec wyobraznia animatora była posunięta do tego stopnia , że narysował (całkowicie w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej-niewątpliwie pod dyktando autorów doświadczenia) "proto-replikację" na wzór replikacji, jaka się odbywa (in vitro) w technice PCR (w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek" zostało to szeroko omówione). Sugerowanie laikom że coś takiego mogło być możliwe (taki etap w zakładanej ewolucji prebiotycznej) i mogło się wywodzić (mieć w tym procesie prekursora) z tego spontanicznego podziału śmieci pomiędzy "potomne" pęcherzyki, to wmawianie laikom , że CZARNE jest BIAŁYM ! Dodatkowo zamieszczam kilka wybranych filmików (niestety, jak ten, w języku angielskim), które ilustrują procesy w prawdziwych żywych komórkach. Są to oczywiście uproszczone animacje , ale i tak potrafią wyrobić właściwy pogląd.

z chomika PTKr

 • 10,3 MB
 • 1 cze 11 22:12

z chomika PTKr

 • 14,0 MB
 • 1 cze 11 22:12
Dodaje nowy świetny filmik (angielski narrator). Daje on poglądowy obraz komplikacji witki bakteryjnej. Wcześniej zamieściłem kilka zdjęć z tego obrazu , które ukazują sekwencje w powstawaniu witki bakteryjnej, podczas jej syntetyzowania w organizmie bakterii. Teraz macie okazję zobaczyć to wszystko w ruchu. Oczywiście filmik nie oddaje całej złożoności tego organu (w tym celu należałoby nakręcić chyba serial odcinkowy) oraz procesów związanych z jego molekularnym monażem. Ale już sama ta animajcja pozwala wyrobić sobie pewne zdanie o tym fenomenie ! Pod spodem (dla kontrastu) zamieszczam ilustrację Aparatu sekrecyjnego typu III (służącego bakterii do infekowania eukariontów). Ta rotacyjna pompa służąca bakterii za strzykawkę zdaniem neodarwinistów jest prekursorem ewolucyjnym o wiele bardziej złożonej witki bakteryjnej.
O bezpodstawności takich przekonań napisali już p. Michał Ostrowki w swoim artykule : "Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli" http://www.creationism.org.pl/artykuly/MOstrowski2 . Czy p. Dariusz Sagan w artykule: " Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności" http://minds.pl/Filozofia-ORF/Ewaluacja-ewolucjonistycznych-rozwiazan-problemu-nieredukowalnej-zlozonosci.html Ja, jak już wspomniałem w jednym z wcześniejszych wpisów , w niedalekiej przyszłości mam w planach zamieścić tutaj tekst podający więcej (technicznych) szczegółów, które stanowczo przeczą tej bajkowej opowieści.

z chomika PTKr

 • 51 KB
 • 1 cze 11 22:12

z chomika PTKr

 • 13 KB
 • 1 cze 11 22:12

z chomika PTKr

 • 102 KB
 • 1 cze 11 22:12
Na dwóch kolejnych ilustracjach zamieszczam modele witki bakteryjnej. Niektórzy twierdzą , że organ ten mógł wyewoluować z prostszego aparatu sekrecyjnego, który i tak jest nieredukowalnie złożony (podobnego do pąpy jonowej ATP-azy. Temat możliwości ewolucji pąpy jonowej ATP-azy omówiono szerzej w opracowaniu 'Wielki projekt zycia'). Niebawem ukaże się osobny tekst, który będzie stanowił polemikę z modelami usiłującymi rzucić światło na ewolucję tej struktury (witki bakteryjnej). Jeden z czołowych przeciwników koncepcji nieredukowalnej złożoności Bruce Weber powiedział :

www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=89

"Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji
genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną. Obecnie jesteśmy jednak na etapie gromadzenia wystarczającej ilości danych na podstawie sekwencji DNA i trójwymiarowych struktur białek, by w niedalekiej przyszłości przeprowadzać liczne testy przypuszczalnych
wyjaśnień ewolucyjnych, co do których można by się spodziewać, że nie będą „takimi sobie bajeczkami."

Ostatnie słowa Webera, obietnica nawołująca do optymizmu w prawdziwość hipotez SAMOdziejstwa, opierają się na dwóch błędach logicznych ["Argument to the future"- 'Błąd ten popełnia się, gdy się twierdzi, że coś w przyszłości uda się wykazać, choć teraz jest to niemożliwe'. "Hypothesis contrary to fact"-Błąd tego typu powstaje wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie tego, że coś mogło się zdarzyć, choć jednocześnie nic nie wskazuje na to, że tak się zdarzyło, lub nawet coś temu przeczy.'].

Przy okazji Weber potwierdza prawdę , którą ogłosił już światu Michael Behe, biochemik i propagator nieredukowaniej złożoności różnych układów biochemicznych. Neodawiniści jednak powszechnie głoszą , że wnioskowanie o nieredukowalnej złożoności tych układów zostało podważone, a sam Michael Behe skompromitowany ! Więc uznałem , że należy sporządzić szersze opracowanie i merytorycznie wykazać , że takie twierdzenia nie opierają się na nieprawdzie.

z chomika PTKr

 • 3,5 MB
 • 1 cze 11 22:12
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji DNA w żywej komórce. Taki proces jest już obecny u najprostszych oraganizmów żywych. Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu powstawania tych zaawansowanych technicznie urządzeń molekularnych. Więcej na temat kompleksu replikacyjnego oraz hipotez dotyczących ewolucji prebiotycznej (chemicznej) można znalezć w opracowaniu 'Abiogeneza-Sławek' ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle').

z chomika PTKr

 • 2,5 MB
 • 1 cze 11 22:12
Zamieszczam kilka ilustracji oraz dwa filmiki , które pokazują naocznie niektóre elementy żywej komórki , które posiadają wszystkie cechy zaawansowanych urządzeń inteligentnie zaprojektowanych. Proszę szczególną uwagę zwrócić na sposób narracji (polskiego) lektora. Do opisu funkcjonowania tych struktur używa on żargonu środowiskowego (z resztą powszechnie używanego na całym świecie) , jaki funkcjonuje pośród inżynierów i projektanów.

z chomika PTKr

 • 14 KB
 • 1 cze 11 22:12

z chomika PTKr

 • 2,2 MB
 • 1 cze 11 22:12
W swojej głośniej książce: "Ślepy zegarmistrz" (Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) Richard Dawkins napisał: "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia.Widzieliśmy już, jak niesłychanie spektakularne jest jej działanie jako urządzenia precyzyjnie przechowującego informację.(....)"-Dyskusja dotyczy opracowania "Definicja projektu według Richarda Dawkinsa ('OSTATECZNY BOEING 747') ". Pokazuje ona przejrzyście na jakich nierealnych zasadach opiera się podważanie wniosków o inteligentnym zaprojektowaniu żywej komórki. Oprócz argumentacji zawartej w samym opracowaniu , które wywołało polemikę, w toku dalszej dyskusji autor opracowania podaje szereg dodatkowych argumentów potwierdzających jego tezy. Poszczególne twierdzenia są często ubarwione ciekawymi ilustracjami poglądowymi i linkami do ciekawych stron internetowych. Dyskusja odbyła się na Forum "Sfinia Wuja-Zbója".

z chomika PTKr

 • 0,6 MB
 • 1 cze 11 22:12
Być może się zdziwisz, ale to właśnie Richard Dawkins sprecyzował najlepszą definicję, która skutecznie odróżnia to ,co inteligentnie zaprojektowane od tego , co niezaprojektowane. Według własnych kryterii uznał on , że : "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia." ("Ślepy zegarmistrz" ,Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) .

z chomika PTKr

 • 2,4 MB
 • 1 cze 11 22:12
Opracowanie koncentruje się głównie na opisie złożonych procesów obecnych już u najprostszych organizmów żywych, przy okazji poddając tą wiedzę analizie w kontekstach ewolucji chemicznej i biologicznej. Zwraca uwagę na nieredukowalną złożoność wielu podzespołów z których sklada się bakteria, wykazując że ta nieredukowalna złożoność dla najprostszego żywego organizmu to kwestia typu : WSZYSTKO ALBO NIC. Innymi słowy tekst wykazuje bezasadność zapewniania o możliwości STOPNIOWEJ ewolucji nawet najprostszej żywej komórki ! Tekst pokazuje , że aby zrozumieć w jakiejkolwiek mierze oszałamiającą złożoność procesów biochemicznych należy najpierw zrozumieć prostotę na jakich się one opierają. Jeżeli zdecydujesz się zapoznać z tym opracowaniem , to jeśli nawet nie przekona Cię ono do teorii inteligentnego projektu , to na pewno przyda Ci się do zdobycia więcej niż podstawowej wiedzy z dziedziny biologii komórki.

z chomika PTKr

 • 1,2 MB
 • 1 cze 11 22:12
W tym opracowaniu omówiono wszelkie 'hipotezy' pretendujące do wyjaśniania zagadki SAMOdziejnego pochodzenia życia. Wszystkie te koncepcje zostały poddane gruntownej analizie metodologicznej , co pozwoliło nie pozostawić na nich suchej nitki. Tkekst ten pokazuje niedwuznacznie, że na rynku ideii naukowych nie ma (i nigdy nie było) żadnej wiarogodnej (a choćby godnej poważnej uwagi) koncepcji ewolucyjnego pochodzenia życia. Opracowanie ponadto pokazuje w jaki sposób na przestrzeni długiego czasu (poprzez tłumienie naukowej krytyki i wszelkie możliwe fałszerstwa) zwolennicy SAMOdziejstwa często utrzymywali w świadomości laików dawno sfalsyfikowane 'hipotezy', dotyczące postulowanej ewolucji chemicznej, czyniąc to tylko dlatego , że nie mieli w ich miejsce żadnej innej koncepcji ('Na bezrybiu i rak ryba'). Artykuł pokazuje z jakim entuzjazmem i rozmachem były kolejne takie 'hipotezy' lansowane, oraz w jakiej tajemniczej ciszy i spokoju urządzano im 'pogrzeb' (czasami owe 'hipotezy' wskrzeszając , a następnie znowu odstawiając do lamusa). I w końcu opracowanie pokazuje jak w sposób nieuprawniony, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej ,metodologicznej przy pogwałceniu zdrowego rozsądku, zwolennicy SAMOdziejstwa nieustannie przypisywali swoim doświadczeniom statusy , których one nigdy nie posiadały !

z chomika PTKr

 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  4
 • obrazy
  11
 • pliki wideo
  12
 • pliki muzyczne
  0

27 plików
167,09 MB

beautiful.anya

beautiful.anya napisano 5.11.2014 11:10

zgłoś do usunięcia
Zapraszam
My_word

My_word napisano 7.11.2014 13:30

zgłoś do usunięcia

chuck-y

chuck-y napisano 1.12.2014 11:40

zgłoś do usunięcia
daniel5999

daniel5999 napisano 19.04.2015 23:24

zgłoś do usunięcia
WITAM ,Życzę miłej i spokojnej nocy .Pozdrawiam Daniel

Boleslaw3333 napisano 2.05.2015 10:26

zgłoś do usunięcia
SERIALE FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

C-H-O-M-I-K-P-R-Y-W-A-T-N-Y napisano 6.05.2015 09:30

zgłoś do usunięcia
Ⓩ Ⓐ Ⓟ Ⓡ Ⓐ Ⓢ Ⓩ Ⓐ Ⓜ
MaxFILM_2017

MaxFILM_2017 napisano 16.05.2015 21:35

zgłoś do usunięcia
Witaj noveyy777! Zapraszam na mojego nowego chomika, znajdziesz na nim najnowsze filmy, ebooki, muzyke i wiele, wiele innych plików. Pozdrawiam MaxFILM_2015. (hasło do wszystkich folderów to "184")
Aga_Slodka

Aga_Slodka napisano 17.05.2015 18:40

zgłoś do usunięcia

anya.86 napisano 10.07.2015 20:52

zgłoś do usunięcia
NOWE FILMY 2015 - ZAPRASZAM
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 6.10.2015 19:27

zgłoś do usunięcia
------------------------>SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (4)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (4)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności