Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
miepaj
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna Mieczysław

widziany: dzisiaj o 09:15

 • pliki muzyczne
  108123
 • pliki wideo
  1431
 • obrazy
  3722
 • dokumenty
  982

117642 plików
3488,42 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
miepaj
Audiobooki
 
(powoli wstawiam - są 3433, będzie dużo więcej)
A
 
B
 
C
 
D
 
Deutsch
 
Stieg Larsson
E
 
English
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
Kaczkowski Zygmunt
 
Mąż szalony (10h 33m 13s)
Murdelio (16h 25m 15s)
Olbracht owi rycerze (34h 03m 11s)
Kaczorowska Zofia
 
Urlop z mordercą (4h 46m 7s)
Kaczyński Witold
 
Spogląda m na świat oczyma duszy (2h 5m 45s)
Spogl ądam na świat oczym a duszy (w częśc iach)
Kafka Franz
 
Kąkolewski Krzysztof
 
Diament odnalezi ony w popiele (4h 51m 8s)
Kalicińska Małgorzata
 
Kalicińska Małgorzata, Grabowska Basia
 
Irena (11h 37m 23s)
Irena (w częśc iach)
Kalinin Andrzej
 
I Bóg o nas zapomnia ł (10h 4m 33s)
W cieniu złych drzew (10h 9m 17s)
 
W cieni u złych drzew (w częśc iach)
Ze sztambuc ha starego komucha (11h 24m 30s)
Ze sztam bucha stare go komuc ha (w częśc iach)
Kałużyńska Magdalena Maria
 
YMAR (8h 57m 34s)
Kamieńska Anna
 
Poezje wybrane (1h 56m 48s)
Poezj e wybra ne (w częśc iach)
Kamiński Aleksander
 
Kamienie na szaniec (4h 49m 0s)
Kamiński Marek
 
Dotykani e świata (6h 14m 18s)
 
Dotyk anie świat a (w częśc iach)
Moje bieguny (10h 52m 49s)
Razem na biegun (4h 09m 04s)
Kampen Anthony van
 
Życie Mary Bryant (30h 33m 3s)
Kaniewski Jarosław
 
Kanowicz Grigorij
 
Nie odwracaj twarzy od śmierci (13h 53m 28s)
Świece na wietrze (21h 38m 8s)
Kaplow Robert
 
Kto zabija najsławn iejszych amerykań skich pisarzy (6h 49m 12s)
Kapp Colin
 
Formy chaosu t. 1 Formy chaosu (5h 47m 43s)
Formy chaos u t. 1 Formy chaos u (w częśc iach)
Kapuściński Ryszard
 
Kästner Erich
 
Latająca klasa (3h 34m 16s)
 
Lataj ąca klasa
Mania czy Ania (3h 11m 17s)
 
Mania czy Ania (w częśc iach)
Zaginion a miniatur a (5h 6m 46s)
Zagin iona minia tura (w częśc iach)
Kava Alex
 
Kazan Elia
 
Ameryka Ameryka (4h 9m 4s)
Mordercy (15h 6m 55s)
Układ (23h 15m 51s)
Kazantzakis Nikos
 
Grek Zorba (12h 22m 4s)
Kellerman Jonathan
 
Kempis Tomasz á
 
O naśladow aniu Chrystus a (8h 46m 1s)
O naśla dowan iu Chrys tusa (w częśc iach)
Kępiński Antoni
 
Rytm życia (15h 9m 30s)
Kernick Simon
 
Ścigany (brak odc. 32)
Kerouac Jack
 
W drodze (16h 7m 38s)
Kesey Ken
 
Lot nad kukułczy m gniazdem (11h 53m 23s) (czyta Jan Peszek)
 
Lot nad kukuł czym gniaz dem (w częśc iach) (czyt a Jan Pesze k)
Lot nad kukułczy m gniazdem (5h 41m 34s) (czyta Zbigniew Zapasiew icz)
Lot nad kukuł czym gniaz dem (w częśc iach) (czyt a Zbign iew Zapas iewic z)
Khoury Raymond
 
Diabelsk i eliksir (12h 20m 55s)
 
Diabe lski eliks ir (w częśc iach)
Zbawieni e templari uszy (16h 58m 20s)
Kilian Michael
 
Z rozkazu prezyden ta (17h 22m 51s)
King Stephen
 
King Stephen, Hill Joe
 
W wysokiej trawie (1h 57m 4s)
W wysok iej trawi e (w częśc iach)
King Stephen, O'Nan Stewart
 
Twarz w tłumie (1h 39m 54s)
Twarz w tłumi e (w częśc iach)
King-Smith Dick
 
Babe - świnka z klasą (2h 5m 24s)
Babe - śwink a z klasą (w częśc iach)
Kinney Jeff
 
Dziennik Cwaniacz ka
Kinsella Sophie
 
Kipling Rudyard
 
1 Księga dżungli (6h 26m 23s)
2 Druga księga dżungli (7h 54m 54s)
Kim (13h 54m 44s)
Kim
Kirkman Robert, Bonansinga Jay
 
Żywe trupy. Droga do Woodbury (10h 46m 11s)
Żywe trupy . Droga do Woodb ury (w częśc iach)
Kirkman Robert, Wojnarowski Michał
 
1 Żywe trupy z. 1-12 (5h 21m 6s)
 
Żywe trupy z. 1-12
2 Żywe trupy z. 13-24 (2h 25m 53s)
 
2 Żywe trupy z. 13-24
3 Żywe trupy z. 25-36 (2h 40m 46s)
3 Żywe trupy z. 25-36
Kirst Hans Hellmut
 
Kisielewski Stefan
 
Dziennik i (48h 45m 34s)
Testamen t Kisiela (6h 46m 2s)
Kisielewski Tadeusz
 
1 Zamach. Tropem zabójców generała Sikorski ego (11h 1m 30s))
 
Zamac h (w częśc iach)
2 Zabójcy. Widma wychodzą z cienia (14h 42m 55s)
Zabój cy (w częśc iach)
Kizinczuk Sergiusz
 
Techniki manipula cji (4h 37m 7s)
Kochanowski Jan
 
Treny (33m 52s)
Kołakowski Leszek
 
Kolonko Mariusz Max
 
Odkrywan ie Ameryki (8h 40m 45s)
Odkry wanie Amery ki
Komuda Jacek
 
Banita (5h 21m 59s)
 
Banit a
Krzyżack a zawieruc ha (6h 17m 56s)
Krzyż acka zawie rucha
Konopnicka Maria
 
Konwicki Tadeusz
 
Koontz Dean
 
Korczak Janusz
 
1 Król Maciuś I (9h 13m 47s)
 
Król Maciu ś I (w częśc iach)
2 Król Maciuś na wyspie bezludne j (6h 57m 15s)
 
Król Maciu ś na wyspi e bezlu dnej (w częśc iach)
Bankruct wo Małego Dżeka (5h 12m 18s)
Bankr uctwo Małeg o Dżeka (w częśc iach)
Korkozowicz Kazimierz
 
Kosik Rafał
 
cykl Felix, Net i Nika
Felix , Net i Nika oraz Gang Niewi dzial nych Ludzi (14h 40m 47s)
Felix , Net i Nika oraz Pałac Snów (18h 4m 31s)
Kosiński Jerzy
 
Malowany ptak (11h 0m 38s)
 
Malow any ptak (w częśc iach)
Wystarcz y być (3h 9m 41s)
Wysta rczy być (w częśc iach)
Kossak Zofia
 
Kostecki Tadeusz
 
Dom cichej śmierci (6h 11m 59s)
Waza z epoki Ming (7h 27m 29s)
Wilk (16h 11m 45s)
Kotowski Krzysztof
 
Marika (8h 46m 41s)
Noc kapłanów (9h 38m 54s)
Kownacka Maria
 
Kajtkowe przygody (1h 50m 43s)
 
Kajtk owe przyg ody
Plastusi owy pamiętni k (1h 48m 54s)
 
Plast usiow y pamię tnik
Rogaś z Doliny Roztoki (2h 44m 1s)
Rogaś z Dolin y Rozto ki
Krajewski Marek
 
Cykl o Eberhard zie Mocku
 
Cykl o Edwardzi e Popielsk im
1 Eryni e (3h 57m 52s)
Er yn ie
Krajewski Marek, Czubaj Mariusz
 
Cykl o Jarosław ie Paterze
Aleja samob ójców (9h 10m 28s)
Róże cment arne (8h 8m 26s)
Krall Hanna
 
Krantz Judith
 
Dopóki się znów nie spotkamy (23h 50m 46s)
 
Dopók i się znów nie spotk amy (w częśc iach)
Księżnic zka Daisy (24h 2m 2s)
Księż niczk a Daisy (w częśc iach)
Krąpiec Mieczysław
 
Rozmowy o metafizy ce (3h 1m 0s)
 
Rozmo wy o metaf izyce (w częśc iach)
Teoria poznania (1h 28m 26s)
 
Teori a pozna nia (w częśc iach)
Wprowadz enie do filozofi i (2h 28m 44s)
Wprow adzen ie do filoz ofii (w częśc iach)
Krasnodębsk a Ewa
 
Jak odkrywał am Amerykę (11h 57m 38s)
Kraszewski Józef Ignacy
 
Krawczuk Aleksander
 
Krüger Maria
 
Godzina pąsowej róży (8h 5n 51s)
Karolcia (4h 47m 15s)
 
Karol cia
Witaj, Karolciu (2h 47m 40s)
Witaj , Karol ciu
Krzysztoń Jerzy
 
1 Wielbłąd na stepie (9h 22m 21s)
 
Wielb łąd na stepi e (w częśc iach)
2 Krzyż Południa (10h 4m 12s)
 
Krzyż Połud nia (w częśc iach)
Obłęd (41h 18m 37s)
Obłęd (w częśc iach)
Książkiewic z Teodor
 
Ziołolec znictwo Ojców Bonifrat rów (16h 28m 31s)
Kursa Małgorzata
 
Najlepsz e jest najbliże j (17h 35m 29s)
Najlepsz e jest najbliże j (w częściac h)
Kuśniewicz Andrzej
 
Kuttner Henry
 
Stos kłopotów (3h 18m 58s)
Kwietniewsk a-Talarczyk Marzena
Baśnie mojego dziecińs twa (1h 30m 38s)
Baśni e mojeg o dziec iństw a (w częśc iach)
L
 
Ł
 
M
 
N
 
O
 
P
 
Q
 
R
 
Ś
 
Sa-Sh
 
Si-Sz
 
T
 
U
 
V
 
W
 
Y
 
Z
 
Ż
Filmy (niewiele, m.in. TW Bolek przeciek z TVN)
 
Kreacjonizm
 
Inne teksty kreacjonistycz ne
 
Moje publikacje kreacjonistycz ne (ok. 1000 publikacji, stopniowo je wstawiam)
 
Tak powstał świat
Słuchowiska
 
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Marek Kamiński, Razem na biegun
Wielkość całości: 379 MB
Czas: 04h 09m 04s
Bit rate: 320kbps
Zawartość uploadu: plik .mp3
Wersja językowa: polska
Czyta: Jacek Labijak

OPIS:
W tej całej niemożliwości wyprawy z Jaśkiem jest coś pociągającego. Może nie samo przekraczanie fizycznych barier i osiągnięcie niemożliwego na pozór celu, jakim jest biegun. Pociągające jest przekraczanie barier między ludźmi i między różnymi światami. I to jest czymś, dla czego warto porzucić pewność i realność i zanurzyć się w nierealności i marzeniach. I spróbować znaleźć tu wąską ścieżkę, która prowadzi z tamtego świata do tego, w którym żyjemy. Zaczynam posługiwać się skrótem „Duży i mały na Biegun.”
– Marek Kamiński „Razem na biegun”

Pomimo trudności i barier w kwietniu 2004 roku Marek Kamiński, Jaś Mela, Wojtek Moskal oraz Wojtek Ostrowski wyruszyli na wyprawę. Celem wyprawy było zdobycie Bieguna Północnego, nie był to jednak cel jedyny. Równie ważne było udowodnienie sobie i całemu światu, że to, co wydaje się na pozór niemożliwe do osiągnięcia, dzięki wierze i wytrwałej pracy może stać się rzeczywistością.

"Fascynująca opowieść o dwóch takich, którzy postanowili zdobyć oba końce świata - o ich sile, wyobraźni i pięknych duszach, które pomogły im zwyciężyć... "
- Beata Pawlikowska

"W tej historii jest wiele mistycznej siły. I nie biegun sam w sobie jest tu najważniejszy. Najważniejsza jest podróż, droga. Droga w głąb siebie, spotkanie ze swoim wnętrzem , ograniczeniami i barierami które tak często podcinają nam skrzydła w życiu codziennym. Słuchając tej opowieści dowiecie się dużo o sobie".
- Artur Rojek)
 • 379,6 MB
 • 5 lis 11 22:49
Cała książka w jednym pliku.
Poniżej to samo, ale w mniejszych częściach.
 • 109,6 MB
 • 5 lis 11 21:00
 • 108,7 MB
 • 5 lis 11 19:20
 • 95,9 MB
 • 5 lis 11 18:55
 • 65,4 MB
 • 5 lis 11 18:33
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  5

6 plików
759,32 MB

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (24)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (24)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności