zapomniałem
Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

Za obce pieniadze - Najwieksza wymyślona legenda PRL - Śmierć gen. Świerczewskiego - film w całości.avi

jarekdr / ZAPRASZAM / Za obce pieniądze / Za obce pieniadze - Najwieksza wymyślona legenda PRL - Śmierć gen. Świerczewskiego - film w całości.avi
Download: Za obce pieniadze - Najwieksza wymyślona legenda PRL - Śmierć gen. Świerczewskiego - film w całości.avi

261,53 MB

Długość filmu: 45 min

5,0 / 5  (1 głos)
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011


ZA OBCE PIENIĽDZE - NAJWIĘKSZA WYMYŒLONA LEGENDA PRL - U

Kameralne i studyjne (widowisko), 19 min, Polska, 2008

Karol Œwierczewski, ps. Walter, sowiecki komunista polskiego
pochodzenia będšcy w latach PRL jednym z ważniejszych bohaterów
i symboli władzy komunistycznej.
Abstrahujšc od wielu nawet istotnych okolicznoœci i charakterystycznych
dla systemu manipulacji, postać nieżyjšcego Œwierczewskiego posiadała
wystarczajšco dużo cech, by stać się komunistycznym herosem. Najważniejsze
elementy jego biografii użyteczne dla propagandy PRL to wrogoœć do niepodległej
Polski i silne zwišzki z ZSRR od rewolucji bolszewickiej.


ŚŒMIERĆ GENERAŁA ŒWIERCZEWSKIEGO

Reportaż, 15 min, Polska, 1994
Reżyseria: Dariusz Baliszewski

W tym materiale po raz kolejny powrócono do okolicznoœci œmierci
Karola Œwierczewskiego. Autor próbował zrekonstruować ostatnie godziny
z życia gen. Waltera. W programie wzięli udział uczestnicy tamtych wydarzeń.

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

Inne pliki do pobrania z tego chomika
Za obce pieniadze - Zapomnieli o Polakach - Defilada Bez Zwycięzców - film w całości.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE PIENI¥DZE - ZAPOMNIELI O POLAKACH Kameralne i studyjne (widowisko), 7 min, Polska, 2008 Scenariusz: Nobert Noga W rok po zakoñczeniu II wojny œwiatowej w Londynie odby³a siê wielka defilada wojsk alianckich. G³ównymi arteriami brytyjskiej stolicy maszerowa³y reprezentacje nawet najmniejszych armii pañstw sprzymierzonych. Zabrak³o przedstawicieli tylko jednej armii, bowiem Polacy zaproszenia na tê uroczystoœæ nie dostali. Czy skomplikowana sytuacja polityczna Polski na arenie miêdzynarodowej usprawiedliwia³a taki afront? W programie wykorzystano film W³odzimierza Stêpiñskiego Defilada bez zwyciêzców. 11:40 DEFILADA BEZ ZWYCIÊZCÓW Film dokumentalny, 25 min, Polska, 1995 Scenariusz: W³odzimierz Stêpiñski Nie by³o nas na wielkiej paradzie z okazji pierwszej rocznicy zwyciêstwa nad faszyzmem, która odby³a siê w czerwcu 1946 roku w Londynie. Polscy ¿o³nierze musieli jakoœ prze³kn¹æ nieeleganckie zachowanie Brytyjczyków i wolno zacz¹æ przygotowywaæ siê do ¿ycia w cywilu na obczyŸnie. Na swoj¹ paradê zwyciêstwa musieli czekaæ kilkadziesi¹t lat. Nie wszyscy doczekali uroczystoœci w 1992 roku w Warszawie w których wziêli udzia³ kombatanci wszystkich polskich si³ zbrojnych
Za obce pieniadze - Wanda Lwowna Wasilewska - Słowem i czynem - film w całosci.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 22 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 22 mar 2011 ZA OBCE PIENIĽDZE - WANDA LWOWNA WASILEWSKA Kameralne i studyjne (widowisko), 7 min, Polska, 2008 Scenariusz: Manuel Ferreras-Toscon Maria Dšbrowska, zazwyczaj łagodna w ferowaniu ocen, w swoich Dziennikach pisze z pasjš: Wanda Wasilewska wyparła się ojczyzny wtedy, kiedy Polska leżała zdruzgotana i pokonana. Wyparła się aktywnie, już nie krytykujšc, ale spotwarzajšc Polskę. (...) Zdradziła i lud, gdy na gruzach ojczyzny panoszyła się w pięknej willi, a miliony polskich ludzi gnane były na Sybir. Trudno o czystsza formę zdrajcy i renegata. (...) Wasilewska jest najautentyczniejszš wdowš po Berii i lokajskš liżydupš Stalina. Czy rzeczywiœcie dzierży niechlubnš palmę pierwszeństwa? Bo konkurentów w lizaniu miała wielu. 14:05 SŁOWEM I CZYNEM Film dokumentalny, 27 min, Polska, 1978 Reżyseria: Krzysztof Pol Film biograficzny o Wandzie Wasilewskiej. Kroniki filmowe, zdjęcia z epoki, wypowiedzi tych, którzy jš znali: Janiny Broniewskiej (pierwszej żony poety); Jana Karaskiewicza komunisty - tramwajarza; Włodzimierza Sokorskiego. W sekwencjach z pogrzebu uderza brak szarf na wieńcach w języku polskim. Widać kilka cyrylicš.
Za obce pieniadze - Bolesław Bierut - Kochany Panie Prezydencie - film w całości.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 22 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 22 mar 2011 ZA OBCE PIENI¥DZE - BOLES£AW BIERUT Kameralne i studyjne (widowisko), 4 min, Polska, 2008 Autor: Jakub P¹czek Boles³aw Bierut pojawi³ siê na scenie politycznej niczym Cezar Klaudiusz. Szpetnego i ukrywanego przez rodzinê Klaudiusza znalaz³ za kotar¹ jeden z pretorian zaraz po zamordowaniu Kaliguli i w formie dowcipu og³osi³ cezarem. By³ bowiem jedynym ¿yj¹cym cz³onkiem rodziny cesarskiej. Dojœcie Bieruta do w³adzy nosi wiele analogii do tej sytuacji. Zawdziêcza³ je paradoksalnie przedwojennym w³adzom sanacyjnym, które za dzia³alnoœæ agenturaln¹ na rzecz Sowietów osadzi³y go w wiêzieniu, przez co bezpiecznie przeczeka³ stalinowskie czystki. Program poœwiêcony jest kulisom sprawowania w³adzy przez Bieruta. Wykorzystano w nim film Krzysztofa Wojciechowskiego Kochany Panie Prezydencie. W studio red. Marek Lasota rozmawia z prof. Ryszardem Tereleckim na temat bilansu panowania "ma³ego Stalina". KOCHANY PANIE PREZYDENCIE Film dokumentalny, 45 min, Polska, 1996 Scenariusz: Janusz Kotañski, Janusz Horodniczy Film dokumentalny zrealizowany wed³ug pomys³u historyka i archiwisty Janusza Kotañskiego. Autor i by³y wiêzieñ polityczny lat 50 - tych Janusz Horodniczy udaj¹ siê œladem odnalezionych w archiwum dokumentów na poszukiwanie ¿yj¹cych jeszcze w Polsce osób skrzywdzonych przez stalinowski aparat represji. Film odpowiada na pytania, czy proœby o u³askawienie kierowane do prezydenta Bieruta zosta³y uwzglêdnione.
Za Obce Pieniadze - Krwawy Feliks - Wskrzeszenie Feliksa Dzierzynskiego - film w całości.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE PIENIĽDZE - KRWAWY FELIKS Kameralne i studyjne (widowisko), 9 min, Polska, 2008 Feliks Dzierżyński. Twórca budzšcej grozę Czeki (Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucjš i Sabotażem) bez której terroru bolszewicy nie utrzymali by się przy władzy. Założyciel obozów koncentracyjnych i katowni. Polski szlachcic, krajan Piłsudskiego. Dlaczego odwrócił się od Ojczyzny, najechał jš z obcym wojskiem? O zdradzie Feliksa Dzierżyńskiego rozmowa z goœćmi: prof. Pawłem Wieczorkiewiczem i dr. Piotrem Gontarczykiem. PRAWDZIWA HISTORIA NIECHCIANYCH POMNIKÓW - WSKRZESZENIE FELIKSA Film dokumentalny, 24 min, Polska, 1997 Scenariusz: Jacek Sawicki Cykl filmów dokumentalnych przedstawiajšcych historię pomników w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tym odcinku przedstawiono burzliwe dzieje pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie
Za obce pieniadze - KBW Utrwalacze Komunizmu - Zawsze Wierni - film w całości.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 22 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 22 mar 2011 ZA OBCE PIENI¥DZE - KBW - UTRWALACZE KOMUNIZMU Kameralne i studyjne (widowisko), 8 min, Polska, 2008 Autor: Bart³omiej Grudnik Korpus Bezpieczeñstwa Publicznego powsta³ jako jednostka wzorowana na wojskach NKWD, a jej dowódcy byli agentami NKWD, szkolonymi w Sowietach. Zadaniem Korpusu by³a bezpoœrednia walka z opozycj¹ polityczn¹, podziemiem niepodleg³oœciowym i wszystkimi formami oporu wobec komunistów rz¹dz¹cych w Polsce, w tym tak¿e UPA. By³a to si³a militarna podlegaj¹ca pod Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, a póŸniej MSW. ZAWSZE WIERNI Film dokumentalny, 19 min, Polska, 1994 Re¿yseria: Andrzej Brzozowski Scenariusz: Andrzej Brzozowski Zdjêcia: Andrzej Adamczak W koœciele œw. Jacka na warszawskiej Starówce umieszczono w latach siedemdziesi¹tych tablice poœwiêcone pamiêci czterech genera³ów, komendantów Armii Krajowej - Micha³a Tokarzewskiego, Stefana Grota Roweckiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego i Leopolda Okulickiego. W filmie przedstawione zosta³y ma³o znane fragmenty ich ¿yciorysów . Pierwszy z bohaterów gen. Micha³ Tokarzewski urodzi³ siê we Lwowie i z tym miastem zwi¹zany by³ przez ca³e ¿ycie. Ju¿ jako student medycyny w Krakowie zosta³ cz³onkiem PPS. Po latach powie, ¿e socjalizm pojmowa³ wówczas w kategoriach ludzkich, chrzeœcijañskich, nie materialistycznych, dialektycznych, czy marksistowskich. W Krakowie te¿ wst¹pi³ do Zwi¹zku Strzelców i stamt¹d wyruszy³ na wojnê. Za odmowê przysiêgi na wiernoœæ Austrii zosta³ internowany i aresztowany. Po zwolnieniu z wiêzienia rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku wyst¹pi³ z PPS i zwi¹za³ siê z Polskim Towarzystwem Teozoficznym, a nastêpnie z ruchem wolnomularskim. By³ czcigodnym bratem w lo¿y "Œw. Graala" - st¹d te¿ wziê³o siê jego zakonne imiê Torwid. Kilka lat po I wojnie awansowa³ do stopnia genera³a brygady i zosta³ dowódc¹ 19 dywizji piechoty w Wilnie. Tu¿ przed nastêpn¹ wojn¹, ze wschodnich kresów przeniesiono go na stanowisko dowódcy VII Okrêgu Wojskowego w Toruniu, najbardziej zagro¿onego odcinka. W czasie kampanii wrzeœniowej podczas dzia³añ wojennych armii "Poznañ" i "Comone" by³ dowódc¹ etapów, a póŸniej stra¿y tylnej oddzia³ów wycofuj¹cych siê do Warszawy. Do stolicy przedar³ siê 19 wrzeœnia. Jeszcze przed kapitulacj¹ Warszawy zg³osi³ siê do gen. Juliusza Rómmla, wyra¿aj¹c gotowoœæ zorganizowania zbrojnego oporu narodu przeciwko okupantom. Zbieg³o siê to z rozkazem Naczelnego Wodza przywiezionym do oblê¿onego miasta, powierzaj¹cym to zadanie gen. Rómmlowi. Ten przekaza³ pe³nomocnictwo gen. Tokarzewskiemu. Tak powsta³a organizacja pod nazw¹ S³u¿ba Zwyciêstwu Polski, przekszta³cona póŸniej w Zwi¹zek Walki Zbrojnej, a Torwida mianowano dowódc¹ jego lwowskiego odcinka. W 1940 roku zosta³ aresztowany przez w³adze radzieckie. Nie rozpoznano go jednak i z wiêzienia w Dniepropietrowsku przewieziono do wiêzienia pod Archangielskiem. Wkrótce zosta³ zidentyfikowany przez NKWD. Otrzyma³ propozycjê kolaboracji. Gdy odmówi³, trafi³ na £ubiankê. W 1941 roku zosta³ dowódc¹ 6 dywizji piechoty Armii Polskiej w ZSRR, a w 1943
Za obce pieniadze - WSI na pasku GRU - Raport WSI - film w całosci.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE PIENI¥DZE - WSI NA PASKU GRU Kameralne i studyjne (widowisko), 17 min, Polska, 2008 Scenariusz: Nobert Noga Budowanie nowego, demokratycznego ³adu to proces, który trwa latami. Mimo, ¿e Polska od lat by³a ju¿ cz³onkiem NATO i Unii Europejskiej to dopiero w 2007 roku nast¹pi³ jego kolejny etap - likwidacja Wojskowych S³u¿b Informacyjnych - dawnych komunistycznych, a w konsekwencji - rosyjskich wp³ywów w polskim wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym. Przez kilkanaœcie lat oficerowie wytypowani i wyszkoleni przez KGB i radziecki wywiad wojskowy - GRU sprawowali dowództwo w Wojskowych S³u¿bach Informacyjnych. Po 1990 roku, ju¿ w wolnej Polsce, dzia³a³y wojskowe s³u¿by specjalne, których dowództwo wywodzi³o siê bezpoœrednio ze struktur poprzedniego ustroju. Decyzjê o ich likwidacji Sejm podj¹³ dopiero w roku 2006. Likwidatorem WSI zosta³ Antoni Macierewicz goœæ tego programu. RAPORT WSI Reporta¿, 19 min, Polska, 2007 Autor: Jêdrzej Lipski, Piotr Mielech Raport WSI to cykl reporta¿y wyjaœniaj¹cy okolicznoœci powstania raportu i wprowadzaj¹cy widza w konkretne tematy, które sk³ada³y siê przez kilkanaœcie lat na istotê niezgodnej z prawem dzia³alnoœci Wojskowych S³u¿b Informacyjnych. Cykl sk³ada siê z czterech czêœci, które krok po kroku wyjaœniaj¹ zawik³e kwestie powstania WSI - historiê dzia³alnoœci osób zwi¹zanych z WSI, kwestie inwigilacji partii prawicowych i ich czo³owych dzia³aczy, dzia³ania pozaprawne funkcjonariuszy WSI, przypadki werbowania agentów w œrodowiskach dziennikarskich i medialnych, handlu broni¹ i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez ludzi WSI
Za obce pieniadze - Polacy Praskiej Wiosny - Praski Sierpień Wojska Polskiego - film w całości.avi play
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE ...
Przesłane przez rzesza1978 dnia 21 mar 2011 ZA OBCE PIENI¥DZE - POLACY PRASKIEJ WIOSNY Kameralne i studyjne (widowisko), 9 min, Polska, 2008 Scenariusz: Nobert Noga Inwazja na Czechos³owacjê w 1968 roku to jedno z bardziej wstydliwych wydarzeñ w powojennej historii Polski. Z jednej strony W³adys³aw Gomu³ka jeden z przywódców pañstw komunistycznych, który popar³, a nawet zabiega³ o wojskow¹ interwencjê w staraj¹cej siê nadaæ komunizmowi ludzk¹ twarz Czechos³owacji. Z drugiej Ryszard Siwiec, który w proteœcie przeciwko inwazji dokona³ samobójczego aktu samospalenia w czasie uroczystoœci do¿ynkowych na Stadionie Dziesiêciolecia w Warszawie w 1968 roku. To dwa skrajne przyk³ady stanowisk Polaków, o których opowiada program. Odpowiada równie¿ na pytanie jaki by³ udzia³ Polaków w t³umieniu Praskiej Wiosny i jaki by³ ich stosunek do zbrojnej interwencji w Czechos³owacji w 1968 roku. W studio rozmowa z dr. Maciejem Korkuciem z krakowskiego IPN. PRASKI SIERPIEÑ WOJSKA POLSKIEGO Film dokumentalny, 25 min, Polska, 1995 Re¿yseria: Alina Mrowiñska Armia Polska bra³a udzia³ w zd³awieniu praskiej wiosny w 1968 roku. Wydarzenie to nale¿y do najbardziej haniebnych w historii powojennej Europy. Pod p³aszczykiem rzekomego prawa armie pañstw europejskich pacyfikowa³y jedno z pañstw, którego w³adze wcale nie zaprasza³y intruzów. Film opowiada jak dosz³o do interwencji w Czechos³owacji w 1968 roku oraz o udziale w niej Ludowego Wojska Polskiego. Kategoria:
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności