Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 21:24

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10407
 • obrazy
  4904
 • dokumenty
  1158

21032 plików
6725,42 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
2020
 
2021
 
2025 The World Ensla ved by a Virus (2021 ) [napi sy ang + trans ]
A Mothe r of No Desti natio n (2021 ) [napi sy ang + trans ]
A Nuvem Rosa {The Pink Cloud } - Róźow a chmur a (2021 ) [napi sy ang + trans ]
A World Witho ut (2021 ) [osob ne napis y pl]
 
A Wo rl d Wi th ou t (2 02 1) [o so bn e na pi sy pl ]
After Blue - After Blue Przek roczy ć błęki t (2021 ) [napi sy ang + trans ]
After Yang (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Af te r Ya ng (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Agent Revel ation (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ag en t Re ve la ti on (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Alien Battl efiel d Earth (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Conqu est {The War of the World s} - Wojna Świat ów (2021 ) [lekt or pl]
Alien Whisp ers (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Alpha Rift (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Alter nate Groun d (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Ameri can Insur recti on (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Am er ic an In su rr ec ti on (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Anoth er Us (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Ape Vs. Monst er - Małpa kontr a potwó r (2021 ) [lekt or pl]
 
Ap e Vs . Mo ns te r - Ma łp a ko nt ra po tw ór (2 02 1) [l ek to r pl ]
Apex (2021 ) [lekt or pl]
 
Ap ex (2 02 1) [l ek to r pl ]
Aquar ium of the Dead - Martw e ocean arium (2021 ) [lekt or pl]
Armag eddon Tales (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Army of the Dead - Armia umarł ych (2021 ) [lekt or pl]
 
Ar my of th e De ad - Ar mi a um ar ły ch (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Ascen dant aka Risin g Wolf (2021 ) [wgra ne napis y pl]
Ashma n (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Aster oid (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
As te ro id (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Astro Loco (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Attac k of the Giant Blurr y Finge r (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Awake - Gdy sen nie nadch odzi (2021 ) [lekt or pl]
 
Aw ak e - Gd y se n ni e na dc ho dz i (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Ayar (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Battl e in Space The Armad a Attac ks (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Befor e Im Dead (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Beyon d Paran ormal (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Bigfo ot UFOs And Jesus (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Black Easte r (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Bliss - Błogo ść (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Bl is s - Bł og ć (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Boss Level (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Bo ss Le ve l (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
C.A.M . (2021 ) [org ang]
Capta in Nova - Kapit an Nova (2021 ) [napi sy nl, ang + trans ]
 
Ca pt ai n No va - Ka pi ta n No va (2 02 1) [n ap is y nl , an g + tr an s]
Carol inas Calli ng (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Cereb rum (2021 ) [wgra ne napis y pl]
Chaos Walki ng - Rucho my chaos (2021 ) [lekt or pl]
 
Ch ao s Wa lk in g - Ru ch om y ch ao s (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Churu li - Labir ynt (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Claw (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Conta ctee (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Cosmi c Sin (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Co sm ic Si n (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
COVID -21 Letha l Virus (2021 ) [wgra ne napis y pl]
Cowgi rls vs. Ptero dacty ls (2021 ) [wgra ne napis y pl]
Creat ures (2021 ) [napi sy ang + trans ]]
Dange r Dange r (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Darwi n {Conf ineme nt} {2149 The After math} (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Day of Desti ny (2021 ) [napi sy ang + trans ]
De uskyl dige {The Innoc ents} - Niewi niątk a (2021 ) [lekt or pl]
 
De us ky ld ig e {T he In no ce nt s} - Ni ew in tk a (2 02 1) [l ek to r pl ]
Dead Again (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Death Valle y - Dolin a śmier ci (2021 ) [lekt or pl]
Deep (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Demon ic (2021 ) [lekt or pl]
 
De mo ni c (2 02 1) [l ek to r pl ]
Devil s Trian gle - Diabe lski trójk ąt (2021 ) [lekt or pl]
DimLa nd (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Dinos aur Hotel (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Disco rd - The Movie (2021 ) [shor t] [napi sy ang + trans ]
Don't Look Up - Nie patrz w górę (2021 ) [lekt or pl]
 
Do n' t Lo ok Up - Ni e pa tr z w gó rę (2 02 1) [l ek to r pl ]
Doors (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Dune World (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Du ne Wo rl d (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Ecos {Echo es} (2021 ) [org sp]
El Ascen sor (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Encou nter - Starc ie (2021 ) [lekt or pl]
 
En co un te r - St ar ci e (2 02 1) [l ek to r pl ]
Entre la niebl a {A Vanis hing Fog} - Znika jąca mgła (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
En tr e la ni eb la {A Va ni sh in g Fo g} - Zn ik aj ąc a mg ła (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Envis ion (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Escap e From Area 51 (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Escap e Room Tourn ament of Champ ions - Escap e Room Najle psi z najle pszyc h (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Es ca pe Ro om To ur na me nt of Ch am pi on s - Es ca pe Ro om Na jl ep si z na jl ep sz yc h (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Espir itu sagra do - Święt y duch (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Es pi ri tu sa gr ad o - Św ty du ch (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Exodu s (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Expir y (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Extra ction Point (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Final Frequ ency (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Finch (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Fi nc h (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
First Signa l (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Flash back (2021 ) [napi sy fr, ang + trans ]
Fores t monst er (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Fo re st mo ns te r (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s] {r id di ck }
Free Guy (2021 ) [dubb ing pl]
 
Fr ee Gu y (2 02 1) [d ub bi ng pl ]
Futur e Fear aka Stell anomi con Futur e Fear (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Glass house (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Happi ly - I szczę śliwi e (2021 ) [lekt or pl]
 
Ha pp il y - I sz cz ęś li wi e (2 02 1) [l ek to r pl ]
Ich bin dein Mensc h aka I'm Your Man - Jeste m twój (2021 ) [napi sy ang, niem + trans ]
 
Ic h bi n de in Me ns ch ak a I' m Yo ur Ma n - Je st em tw ój (2 02 1) [n ap is y an g, ni em + tr an s]
Impla nted (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Im pl an te d (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
In the Earth - Na Ziemi (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
In th e Ea rt h - Na Zi em i (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Infin ite - W niesk ończo ność (2021 ) [lekt or pl]
 
In fi ni te - W ni es ko ńc zo no ść (2 02 1) [l ek to r pl ] {r id di ck }
Infin itum Subje ct Unkno wn (2021 ) [napi sy nl + trans ]
Intui t (2021 ) [wgra ne napis y en]
Ji hun - The Soul (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ji hu n ak a Th e So ul (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Juras sic Hunt (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ju ra ss ic Hu nt (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Juras sic Shark 2 - Aquap ocaly pse (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Justi ce Socie ty World War II (2021 ) [lekt or pl]
 
Ju st ic e So ci et y Wo rl d Wa r II (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s; le kt or pl ] {→ ri dd ic k}
Karma link (2021 ) [napi sy ang + trans ]
La pasaj era aka The Passe nger (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
La pa sa je ra ak a Th e Pa ss en ge r (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
La terra dei figli - Ziemi a swoic h synów (2021 ) [lekt or pl]
 
La te rr a de i fi gl i - Zi em ia sw oi ch sy w (2 02 1) [l ek to r pl ]
Lagun a Ave (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Lamb (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
La mb (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Last Call in the Dog House (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Lazar us (2021 ) [lekt or pl]
 
La za ru s (2 02 1) [l ek to r pl ] {r id di ck }
Let Us In (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Lets Dream (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Lockd own 2025 (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Lone Wolf (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Maana adu (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Marfa aka Desti natio n Marfa (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Meand er (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Megal odon Risin g (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Memor ia (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Me mo ri a (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Minna l Mural i - Mural i Błysk awica (2021 ) [wgra ne napis y pl]
Mobil e Suit Gunda m Hatha way (2021 ) [wgra ne napis y pl]
Mondo Holly woodl and (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Mondo cane - Dysto pia (2021 ) [lekt or pl]
 
Mo nd oc an e - Dy st op ia (2 02 1) [l ek to r pl ]
Mothe r Andro id (2021 ) [lekt or pl]
 
Mo th er An dr oi d (2 02 1) [l ek to r pl ]
Mount Adams (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Mousa (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Nebul ous Dark (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Neptu ne Frost (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Night of the Falli ng Stars (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Night Raide rs - Nocni łowcy (2021 ) [lekt or pl]
 
Ni gh t Ra id er s - No cn i ło wc y (2 02 1) [l ek to r pl ]
No Runni ng - Outsi ders (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Norma n (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Nothi ng Else (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Offse ason - Poza sezon em (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Of fs ea so n - Po za se zo ne m (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Old (2021 ) [lekt or pl]
 
Ol d (2 02 1) [l ek to r pl ]
Out of Time (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Out of Time (2021 ) [wgra ne napis y en]
Outsi de the Wire - W stref ie wojny (2021 ) [lekt or pl]
 
Ou ts id e th e Wi re - W st re fi e wo jn y (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Oxyge n - Tlen (2021 ) [lekt or pl, wgran e napis y pl]
 
Ox yg en - Tl en (2 02 1) [l ek to r pl , wg ra ne na pi sy pl ] {r id di ck }
Parad ox Lost (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Petro vy v gripp e - Gorąc zka (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Pe tr ov y v gr ip pe - Go cz ka (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Plane t Dune (2021 ) [lekt or pl]
 
Pl an et Du ne (2 02 1) [l ek to r pl ]
Plura lity (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Priso ners of the Ghost land - Więźn iowie Ghost land (2021 ) [osob ne napis y pl]
 
Pr is on er s of th e Gh os tl an d - Wi ęź ni ow ie Gh os tl an d (2 02 1) [o so bn e na pi sy pl ] {r id di ck }
R.I.A - R.I.A Zemst a dosko nała (2021 ) [lekt or pl]
 
R. I. A - R. I. A Ze ms ta do sk on a (2 02 1) [l ek to r pl ]
Remin iscen ce - Remin iscen cja (2021 ) [lekt or pl]
 
Re mi ni sc en ce - Re mi ni sc en cj a (2 02 1) [l ek to r pl ]
Repea t (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Resta rt The Earth (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Re st ar t Th e Ea rt h (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Risen (2021 ) [napi sy ang + trans ]
River (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Robot Apoca lypse - Roboa pokal ipsa (2021 ) [lekt or pl]
Sensa tion (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Seobo k (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Se ob ok (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Settl ers - Osadn icy (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Se tt le rs - Os ad ni cy (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Seung riho - Space Sweep ers (2021 ) [lekt or pl]
 
Se un gr ih o - Sp ac e Sw ee pe rs (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Silen t River (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Sol Invic tus (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Spide r from the Attic (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Stowa way - pasaż er nr 4 (2021 ) [lekt or pl]
 
St ow aw ay - pa sa że r nr 4 (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Swan Song - Łabęd zi śpiew (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Sw an So ng - Ła dz i śp ie w (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Synap se (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Tethe red (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Alter nate (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Blazi ng World - Niezw ykły świat (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Bl az in g Wo rl d - Ni ez wy y św ia t (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
The Chang ed (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Conne ction (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Door Into Summe r (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Eden Theor y (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Mutat ion (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Range rs Blood stone (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Rise Of Sir Longb ottom (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Seed (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Stair s (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Thing Insid e Us (2021 ) [napi sy ang + trans ]
The Tomor row War - Wojna o jutro (2021 ) [lekt or pl]
 
Th e To mo rr ow Wa r - Wo jn a o ju tr o (2 02 1) [l ek to r pl ]
Thund er Force (2021 ) [dubb ing pl]
 
Th un de r Fo rc e (2 02 1) [d ub bi ng pl ] {→ ri dd ic k}
Tides aka The Colon y - Nowa Ziemi a (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ti de s ak a Th e Co lo ny - No wa Zi em ia (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Titan e (2021 ) [wgra ne napis y pl]
 
Ti ta ne (2 02 1) [w gr an e na pi sy pl ]
Tokyo Riben jazu aka Tokyo Reven gers (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
To ky o Ri be nj az u ak a To ky o Re ve ng er s (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Trias sic Hunt (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Ultra sound (2021 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ul tr as ou nd (2 02 1) [n ap is y an g + tr an s]
Visit ante aka Visit or - Gość (2021 ) [lekt or pl]
 
Vi si ta nt e ak a Vi si to r - Go ść (2 02 1) [l ek to r pl ]
Voyag e of The Chime ra (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Voyag ers (2021 ) [lekt or pl]
 
Vo ya ge rs (2 02 1) [l ek to r pl ]
War of the World s Annih ilati on (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Warni ng - Przes troga (2021 ) [lekt or pl]
 
Wa rn in g - Pr ze st ro ga (2 02 1) [l ek to r pl ]
You Might Get Lost - Zagub iona w czasi e (2021 ) [lekt or pl]
 
Yo u Mi gh t Ge t Lo st - Za gu bi on a w cz as ie (2 02 1) [l ek to r pl ]
Zack Snyde r's Justi ce Leagu e - Liga Spraw iedli wości Zacka Snyde ra (2021 ) [lekt or pl]
 
Za ck Sn yd er 's Ju st ic e Le ag ue - Li ga Sp ra wi ed li wo śc i Za ck a Sn yd er a (2 02 1) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Zone 414 (2021 ) [lekt or pl]
 
Zo ne 41 4 (2 02 1) [l ek to r pl ]
Zone Drift er (2021 ) [napi sy ang + trans ]
Zooey (2021 ) [napi sy ang + trans ]
2022
 
2023
Jung_ E {Jeon g-i} (2023 ) [lekt or pl]
 
Ju ng _E {J eo ng -i } (2 02 3) [l ek to r pl ]
Secre t Seam (2023 ) [org ang]
Tomor row's Game (2023 ) [org ang]
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
obrazek

reżyseria: Aozaru Shiao
scenariusz: Tzu-Yung Hung, Benjamin Lin, Aozaru Shiao
gatunek: Akcja, Sci-Fi, Thriller
produkcja: Tajwan
premiera: 26 lutego 2021

ocena: Fw - ? IMDb - 5,6

Człowiek, który budzi się ze śpiączki i zostaje załadowany umysłami czterech martwych podejrzanych o seryjne morderstwo. Zawierają one jedyne wskazówki dla policji, aby wyśledzić ostatnią żyjącą ofiarę.
[IMDb]
 • 2,03 GB
 • 24 sty 23 19:32
obrazek

reżyseria: Aozaru Shiao
scenariusz: Tzu-Yung Hung, Benjamin Lin, Aozaru Shiao
gatunek: Akcja, Sci-Fi, Thriller
produkcja: Tajwan
premiera: 26 lutego 2021

ocena: Fw - ? IMDb - 5,6

Człowiek, który budzi się ze śpiączki i zostaje załadowany umysłami czterech martwych podejrzanych o seryjne morderstwo. Zawierają one jedyne wskazówki dla policji, aby wyśledzić ostatnią żyjącą ofiarę.
[IMDb]
 • 24 KB
 • 24 sty 23 18:26
 • 68 KB
 • 24 sty 23 18:19

napisy PL
z TRANSLATORA


 • 61 KB
 • 24 sty 23 18:19
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

4 plików
2,03 GB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
qdlek

qdlek napisano 28.03.2023 18:20

zgłoś do usunięcia
Mega Chomiczek! Dzięki wielkie!

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności