Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 18:23

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10374
 • obrazy
  4853
 • dokumenty
  1158

20943 plików
6724,26 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2036 Origi n Unkno wn - 2036 Niezn any obiek t (2018 ) [lekt or pl]
 
20 36 Or ig in Un kn ow n - 20 36 Ni ez na ny ob ie kt (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
2050 (2018 ) [napi sy ang + trans ]
5th Passe nger (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
5t h Pa ss en ge r (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
7 Splin ters in Time (2018 ) [napi sy ang + trans ]
A Quiet Place - Ciche miejs ce (2018 ) [lekt or pl]
 
A Qu ie t Pl ac e - Ci ch e mi ej sc e (2 01 8) [l ek to r pl ]
A. I. Tales (2018 ) [wgra ne napis y pl]
 
A. I. Ta le s (2 01 8) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
A.I. Risin g - Ederl ezi Risin g (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
A. I. Ri si ng - Ed er le zi Ri si ng (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s]
After Darkn ess (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Af te r Da rk ne ss (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
After the Letha rgy {Alie n Invas ion} (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Domic ile 2 Lot 24 (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Exped ition (2018 ) [wgra ne napis y pl]
Alien Overl ords (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Alien Preda tor (2018 ) [lekt or pl]
Alien Siege - Oblęż enie Obcyc h (2018 ) [lekt or pl]
Alien Surve illan ce (2018 ) [org ang]
 
Al ie n Su rv ei ll an ce (2 01 8) [o rg an g] {→ ri dd ic k}
Alien s Ate My Homew ork (2018 ) [org]
Alter scape (2018 ) [wgra ne napis y pl]
Andov er (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Aniar a (2018 ) [lekt or pl]
 
An ia ra (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Annih ilati on - Anihi lacja (2018 ) [lekt or pl]
 
An ni hi la ti on - An ih il ac ja (2 01 8) [l ek to r pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
Anon (2018 ) [lekt or pl]
Anoth er Time (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Antar iksha m 9000 kmph (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
An ta ri ks ha m 90 00 km ph (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Ant-M an and the Wasp - Ant-M an i Osa (2018 ) [napi sy pl]
 
An t- Ma n an d th e Wa sp - An t- Ma n i Os a (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Apoca lypse Risin g (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Arif v 216 (2018 ) [napi sy ang + trans ]]
Assas sins Reven ge (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Astra l (2018 ) [wgra ne napis y pl]
 
As tr al (2 01 8) [w gr an e na pi sy pl ]
Astro (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Await Furth er Instr uctio ns (2018 ) [wgra ne napis y p l]
 
Aw ai t Fu rt he r In st ru ct io ns (2 01 8) [w gr an e na pi sy p l]
A-X-L (2018 ) [lekt or pl]
 
A- X- L (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ri dd ic k}
Baby Frank enste in (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Batta lion (2018 ) [wgra ne napis y pl]
Battl e Bots (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ba tt le Bo ts (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Battl e Drone (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ba tt le Dr on e (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Beyon d The Sky (2018 ) [wgra ne napis y pl]
Beyon d White Space (2018 ) [lekt or pl]
Bird Box - Nie otwie raj oczu (2018 ) [napi sy pl]
 
Bi rd Bo x - Ni e ot wi er aj oc zu (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Black Flowe rs (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Black Mirro r Bande rsnat ch - Czarn e lustr o Bande rsnat ch (2018 ) [lekt or pl]
 
Bl ac k Mi rr or Ba nd er sn at ch - Cz ar ne lu st ro Ba nd er sn at ch (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Black Site (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Black Wake (2018 ) [wgra ne napis y pl]
BodyS natch (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Calle r ID Entit y (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Catsk ill Park (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Chime ra Strai n - Chime ra (2018 ) [lekt or pl]
 
Ch im er a St ra in - Ch im er a (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Citie s of Last Thing s (2018 ) [wgra ne napis y pl]
Clara (2018 ) [lekt or pl]
 
Cl ar a (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Colli der (2018 ) [napi sy ang + trans ]
CTRL (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Dans La Brume - Katak lizm (2018 ) [lekt or pl]
 
Da ns La Br um e - Ka ta kl iz m (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Dark Iris (2018 ) [lekt or pl]
 
Da rk Ir is (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Day of the Dead Blood line (2018 ) [lekt or pl]
Death Heads Brain Drain (2018 ) [org ang]
Den bloms terti d nu komme r aka The Unthi nkabl e (2018 ) [osob ne napis y pl]
 
De n bl om st er ti d nu ko mm er ak a Th e Un th in ka bl e (2 01 8) [o so bn e na pi sy pl ]
Diama ntino (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Dimin uendo (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Drago n Kingd om aka The Dark Kingd om (2018 ) [napi sy ang + trans ]
D-Rai led - Morde rstwo w Hallo weeno wym Ekspr esie (2018 ) [lekt or pl]
 
D- Ra il ed - Mo rd er st wo w Ha ll ow ee no wy m Ek sp re si e (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Duran te la torme nta - Fatam organ a (2018 ) [lekt or pl]
Eleve n Eleve n (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Eliza beth Harve st - Fatum Eliza beth (2018 ) [lekt or pl]
Empat hy Inc (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Encou nter (2018 ) [wgra ne napis y pl]
 
En co un te r (2 01 8) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
End Of The World (2018 ) [lekt or pl]
Erupt ion LA (2018 ) [lekt or pl]
Extin ction (2018 ) [lekt or pl]
F.R.E .D.I. (2018 ) [napi sy pl]
 
F. R. E. D. I. (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Fast Color (2018 ) [napi sy pl]
 
Fa st Co lo r (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Fight ing the Sky (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Fi gh ti ng th e Sk y (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
First Light - Pierw sze świat ło (2018 ) [lekt or pl]
Forbi dden Power (2018 ) [org ang]
Freak s - Odmie ńcy (2018 ) [lekt or pl]
 
Fr ea ks - Od mi cy (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Frenz y (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Futur e World - Martw y świat (2018 ) [lekt or pl]
 
Fu tu re Wo rl d - Ma rt wy św ia t (2 01 8) [l ek to r pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k
Galax y Lords (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Genes is aka Genes is The Fall of Eden (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ge ne si s ak a Ge ne si s Th e Fa ll of Ed en (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Gray Matte r (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Hidde n Peaks (2018 ) [org ang]
 
Hi dd en Pe ak s (2 01 8) [o rg an g] {→ ri dd ic k}
High Life (2018 ) [napi sy pl]
 
Hi gh Li fe (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Highe r Power - Siła wyższ a (2018 ) [lekt or pl]
 
Hi gh er Po we r - Si ła wy żs za (2 01 8) [l ek to r pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
Hollo w Body aka High Volta ge (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Horne t (2018 ) [lekt or pl]
 
Ho rn et (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Hotel Artem is (2018 ) [napi sy pl]
 
Ho te l Ar te mi s (2 01 8) [n ap is y pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
Hover (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ho ve r (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
How It Ends (2018 ) [lekt or pl]
 
Ho w It En ds (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k} ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­
I Still See You - Wciąż cię widzę (2018 ) [lekt or pl]
 
I St il l Se e Yo u - Wc ż ci ę wi dz ę (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
I Think We're Alone Now (2018 ) [napi sy pl]
 
I Th in k We 'r e Al on e No w (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Icema n The Time Trave ller (2018 ) [napi sy sr + trans ]
Impac t Event (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Incom ing - Nadch odząc y (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
In co mi ng - Na dc ho dz ąc y (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Inuya shiki (2018 ) [napi sy pl]
 
In uy as hi ki (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Invol ution (2018 ) [napi sy ang + trans , lekto r ros]
Jonat han (2018 ) [wgra ne napis y pl]
 
Jo na th an (2 01 8) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Juras sic Galax y (2018 ) [org ang]
Kidou Sensh i Gunda m Narra tive aka Mobil e Suit Gunda m Narra tive (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Kin - Zabój cza Broń (2018 ) [lekt or pl]
 
Ki n - Za jc za Br oń (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k} ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­
Lazer Team 2 (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
La ze r Te am 2 (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Level 16 (2018 ) [wgra ne napis y pl]
 
Le ve l 16 (2 01 8) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Mad World (2018 ) [lekt or pl]
Mail Order Monst er (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Manda o of the Dead (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ma nd ao of th e De ad (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Mega Time Squad (2018 ) [lekt or pl]
Megal odon (2018 ) [lekt or pl]
Morta l Engin es - Zabój cze maszy ny (2018 ) [lekt or pl]
Muert e Tales of Horro r (2018 ) [org sp]
Mute - Bez słowa (2018 ) [lekt or pl]
 
Mu te - Be z sł ow a (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Nazi Overl ord (2018 ) [lekt or pl]
Nekro troni c (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Ne kr ot ro ni c (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Night Zero (2018 ) [napi sy ang + trans ]
No Good Heroe s (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
No Go od He ro es (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Nothi ng Reall y Happe ns (2018 ) [org ang]
 
No th in g Re al ly Ha pp en s (2 01 8) [o rg an g] {→ ri dd ic k}
Occup ation (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Oc cu pa ti on (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
Our House (2018 ) [lekt or pl]
Overl ord - Opera cja Overl ord (2018 ) [lekt or pl]
 
Ov er lo rd - Op er ac ja Ov er lo rd (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Oxali s (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Paral lel (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Patie nt 001 (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Pa ti en t 00 1 (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Patie nt Zero - Pacje nt Zero (2018 ) [lekt or pl]
 
Pa ti en t Ze ro - Pa cj en t Ze ro (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Perfe ct (2018 ) [lekt or pl] {→ riddi ck}
Pocke tman And Cargo boy (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Preco gniti on (2018 ) [org ang] {→ riddi ck}
Prish elets aka Marsi anin (2018 ) [napi sy ros + trans ]
 
Pr is he le ts ak a Ma rs ia ni n (2 01 8) [n ap is y ro s + tr an s] {→ ri dd ic k}
Proje ct E.133 7 ALPHA - Żołni erz ALPHA 1337 (2018 ) [lekt or pl]
 
Pr oj ec t E. 13 37 AL PH A - Żo łn ie rz AL PH A 13 37 (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Prosp ect - Persp ektyw a (2018 ) [lekt or pl]
 
Pr os pe ct - Pe rs pe kt yw a (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Rampa ge - Rampa ge Dzika furia (2018 ) [napi sy, lekto r, dubbi ng pl]
 
Ra mp ag e - Ra mp ag e Dz ik a fu ri a (2 01 8) [n ap is y, le kt or , du bb in g pl ] {→ ri dd ic k}
Red Islan d (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Redco n-1 (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Reinc arnat ion aka The Killi ng House (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Repli cas - Repli kanci (2018 ) [napi sy pl]
 
Re pl ic as - Re pl ik an ci (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Reson ance (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Rubez h aka Front ier (2018 ) [napi sy pl] {→ riddi ck}
Scorc hed Earth (2018 ) [napi sy pl]
Seven In Heave n (2018 ) [lekt or pl]
Shang ri-La Near Extin ction (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Sin Fin - Bez końca (2018 ) [org hiszp ]
Snake Outta Compt on (2018 ) [lekt or pl] {→ riddi ck}
Soft Matte r (2018 ) [napi sy ang + trans ] {→ riddi ck}
Solis (2018 ) [napi sy pl]
 
So li s (2 01 8) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
Sorry to Bothe r You - Przep rasza m, że przes zkadz am (2018 ) [lekt or pl]
 
So rr y to Bo th er Yo u - Pr ze pr as za m, że pr ze sz ka dz am (2 01 8) [l ek to r pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
Soull ess - Bezdu szny (2018 ) [org ang]
Soy toxic o aka I am toxic (2018 ) [lekt or pl]
Starf ish (2018 ) [wgra ne napis y pl] {→ riddi ck}
Starg ate Origi ns Cathe rine (2018 ) [napi sy tr + trans ] {→ riddi ck}
Stran ge Natur e (2018 ) [napi sy pl] {→ riddi ck}
Super lopez (2018 ) [napi sy pl]
Suspi ria (2018 ) [lekt or pl]
Tau (2018 ) [lekt or pl]
The Clove rfiel d Parad ox - Parad oks Clove rfiel d (2018 ) [lekt or pl]
 
Th e Cl ov er fi el d Pa ra do x - Pa ra do ks Cl ov er fi el d (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
The Darke st Minds - Mrocz ne umysł y (2018 ) [lekt or pl]
 
Th e Da rk es t Mi nd s - Mr oc zn e um ys ły (2 01 8) [l ek to r pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
The Dawns eeker (2018 ) [napi sy ang + trans ] {→ riddi ck}
The Domes tics (2018 ) [napi sy pl]
 
Th e Do me st ic s (2 01 8) [n ap is y pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ →r id di ck }
The Gatew ay (2018 ) [napi sy pl]
The Juras sic Games (2018 ) [lekt or pl]
The Last Man aka Numb at the Edge of the End (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e La st Ma n ak a Nu mb at th e Ed ge of th e En d (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
The Lotus (2018 ) [napi sy ang + trans ]
The Lucky Man (2018 ) [napi sy ang + trans ]
The Man Who Kille d Hitle r And Then The Bigfo ot - Człow iek, który zabił Hitle ra i Wielk ą Stopę (2018 ) [osob ne napis y pl] {→ riddi ck}
The Meg (2018 ) [lekt or pl] {→ riddi ck}
The Men aka Alien Code (2018 ) [napi sy ang + trans ]
The Outer Wild (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Ou te r Wi ld (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s]
The Rejec ted (2018 ) [napi sy ang + trans ]
The Thinn ing New World Order - Odsie w Nowy Porzą dek Świat a (2018 ) [napi sy ang + trans ]
 
Th e Th in ni ng Ne w Wo rl d Or de r - Od si ew No wy Po rz ąd ek Św ia ta (2 01 8) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
The Titan (2018 ) [lekt or pl]
 
Th e Ti ta n (2 01 8) [l ek to r pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
The Veloc iPast or (2018 ) [napi sy ang + trans ]
The Wrong Todd (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Three World s (2018 ) [napi sy pl]
Time Freak - Zakoc hany Geniu sz (2018 ) [lekt or pl]
 
Ti me Fr ea k - Za ko ch an y Ge ni us z (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Time Jumpe rs (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Time Will Tell (2018 ) [org ang] {→ riddi ck}
Tinke r (2018 ) [napi sy ang + trans ]
Trans it - Tranz yt (2018 ) [lekt or pl]
 
Tr an si t - Tr an zy t (2 01 8) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Trias sic World (2018 ) [lekt or pl]
Twist ed Pair (2018 ) [osob ne napis y pl]
UFO (2018 ) [lekt or pl]
Ulyss es A Dark Odyss ey (2018 ) [napi sy ang ang + trans ] {→ riddi ck}
Upgra de (2018 ) [lekt or pl]
Viole ntia (2018 ) [napi sy ang + trans ] {→ riddi ck}
Waste lande r (2018 ) [napi sy pl]
Wetwa re (2018 ) [napi sy ang + trans ]
White Chamb er - Biała komna ta (2018 ) [lekt or pl] {→ riddi ck}
Yeom- lyeok aka Psych okine sis - Psych okine za (2018 ) [napi sy pl]
 
Ye om -l ye ok ak a Ps yc ho ki ne si s - Ps yc ho ki ne za (2 01 8) [n ap is y pl ] ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­{ → ri dd ic k}
Yeste rdays Girl (2018 ) [napi sy ang + trans ] {→ riddi ck}
Zoe - Kocha nek ideal ny (2018 ) [lekt or pl]
Zombi e at 17 (2018 ) [org ang] {→ riddi ck}
2019
2020 - 2029
 
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
Brain Dead - Martwy mózg 1990.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Adam Simon scenariusz: Charles Beaumont, ...
Her - Ona 2013 lektor pl.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Spike Jonze scenariusz: Spike Jonze gat ...
Doors 2021.mp4
play
oglądaj online
reżyseria: Jeff Desom, Saman Kesh ... scenariusz: J ...
The Lost Skeleton of Cadavra 2001.mkv play
reżyseria: Larry Blamire scenariusz: Larry Blamire ...
Cyborg 2 - Cyborg 2 Szklany cień 1993 lektor pl.avi play
reżyseria: Michael Schroeder scenariusz: Mark Geldm ...
The Abyss - Otchłań 1989 lektor pl.avi play
reżyseria: James Cameron scenariusz: James Cameron ...
Astro Loco 2021.mkv play
reżyseria: Aaron McJames scenariusz: Aaron McJames ...
obrazek

reżyseria: Michael Crum
scenariusz: Michael Crum
gatunek: Sci-Fi
produkcja: USA
premiera: 1 stycznia 2018

ocena: Fw - ? IMDb - 3,9

Odzyskany materiał filmowy dokumentujący obserwację UFO i możliwe uprowadzenie. Ten film found footage przetestuje nawet osoby o najbardziej otwartych umysłach. Czy „Odrzuceni” są faktycznym dowodem na istnienie kosmitów na Ziemi, czy też jest to skomplikowana mistyfikacja? Pozwalamy Ci zdecydować.
[IMDb: Anonymous]
 • 1,15 GB
 • 24 sty 23 17:47
obrazek

reżyseria: Michael Crum
scenariusz: Michael Crum
gatunek: Sci-Fi
produkcja: USA
premiera: 1 stycznia 2018

ocena: Fw - ? IMDb - 3,9

Odzyskany materiał filmowy dokumentujący obserwację UFO i możliwe uprowadzenie. Ten film found footage przetestuje nawet osoby o najbardziej otwartych umysłach. Czy „Odrzuceni” są faktycznym dowodem na istnienie kosmitów na Ziemi, czy też jest to skomplikowana mistyfikacja? Pozwalamy Ci zdecydować.
[IMDb: Anonymous]
 • 103 KB
 • 24 sty 23 16:57
 • 25 KB
 • 24 sty 23 16:55

napisy PL
z TRANSLATORA


 • 23 KB
 • 24 sty 23 16:55
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  1
 • pliki muzyczne
  0

4 plików
1,15 GB
banaszektomek75

banaszektomek75 napisano 31.07.2022 12:28

zgłoś do usunięcia
Super zbiór
Lookcash

Lookcash napisano 24.08.2022 21:13

zgłoś do usunięcia
Booska spiżarnia. Dzięki !
nazirmd

nazirmd napisano 31.08.2022 18:56

zgłoś do usunięcia
Brawo, thx.
olawin

olawin napisano 15.12.2022 23:17

zgłoś do usunięcia
Mega Chomik!!
perkman

perkman napisano 23.12.2022 17:17

zgłoś do usunięcia
Chomik pierwsza klasa !!!
danielamk

danielamk napisano 19.02.2023 17:00

zgłoś do usunięcia
Dzięki! Świetny chomik!
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
bzylik

bzylik napisano 19.03.2023 09:38

zgłoś do usunięcia
fantastyczny chomik

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności