Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
SGHowy
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

ChomikSGHowy@gmail.com

widziany: 21.12.2014 13:39

 • pliki muzyczne
  83
 • pliki wideo
  3
 • obrazy
  31
 • dokumenty
  1606

2881 plików
85,38 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
SGHowy
Administracja finansowa i kontrola skarbowa
 
Maruchin
Aktuariat
Algebra
 
Dorosiewicz
Kłopotowski
Algorytmy i złożoności
Analiza danych jakościowych
Analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
Analiza finansowa (ekonomiczna)
 
Analiza koninktury i badanie rynku
 
Lubiński
Analiza matematyczna
 
Analiza przestrzenna GIS
 
Jasiewicz
Analiza sprawozdań finansowych
Analiza strategiczna
Analiza techniczna i fundamentalna
 
Borowski
Architektura systemów komputerowych
 
Sentenza
Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniu
 
Wieczorkowski
Audyt wewnętrzny
Badania marketingowe
Badania operacyjne
 
Bejger
Bruzda
Koźminski
Badanie sprawozdań finansowych
 
Sasin
Wasylów
Wielgórska-Les zczyńska
Banking & growth
Bankowość
 
Bankowość detaliczna
 
Koleśnik
Bankowość hipoteczna
 
Główka
Bankowość inwestycyjna
 
Liberadzki
Nowakowski
Bankowość korporacyjna
 
Kreczmańska-Gi gol
Wiatr
Bazy danych
Bezpieczeństwo i współpraca w EŚiW
 
Żukrowska
Biznesplan
 
Pawlak
Wieloch
Bounded rationality
 
Kahneman
Business in Central and Eastern Europe
 
Wiliński
Business intelligence
 
Surma
CIMA
Controlling
 
Krysiak
Kusy
Controlling operacyjny w zarządzaniu
Corporate finance
CV
Data mining
 
Kowalski
Demografia
 
DMBO
 
Jakubczyk
Lewandowski
Doradztwo inwestycyjne
Economics
Ekonometria
 
Ekonometria finansowa
 
Bień
Serwa
Syczewska
Ekonometria stosowana
 
Ciżkowicz
Tomczyk
Ekonometria szeregów czasowych
 
Welfe
Ekonomia
Ekonomia behawioralna
Ekonomia emerytalna
Ekonomia instytucjonalna
 
Ekonomia matematyczna
 
Ekonomia menedżerska
 
Ekonomia międzynarodowa
 
Ekonomia polityczna
Ekonomia pracy
 
Ekonomia rozwoju
 
Ekonomia sektora publicznego
 
Ekonomia środowiska
 
Ziółkowski
Ekonomika przedsiębiorstw
Etyka w biznesie
 
Euromarketing
 
Zarzycka
Excel i visual basic
Filozofia
Finance
Finanse
 
Finanse behawioralne
 
Czerwonka
Finanse międzynarodowe
 
Finanse przedsiebiorstw
 
Finanse publiczne
 
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
Fuzje i przejęcia
 
Korpus
Tuzimek
Wrzesiński
Geografia ekonomiczna
 
Geography
Giełda
 
Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych
 
Sobiecki
Gospodarka światowa
 
Falkowski
Kowalski
Grundlagen des marketing
 
Zarzycka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
 
Jachowicz
Morawski
Historia myśli ekonomicznej
 
Historia PRL
 
Zawistowski
Historia rachunkowości
Hurtownie danych
Informatyczne systemy zarządzania
 
Wódz
Informatyka
 
Informatyka gospodarcza
 
Informatyka w zarządzaniu
Innowacje w gospodarce regionalnej i lokalnej
 
Pakulska
Integracja europejska
 
Integracja walutowa
 
Matusewicz
Nowak-Far
Rosati
International competitiveness
International private law
 
Janik
Inżynieria finansowa
 
Pruchnicka-Gra bias
Inżynieria oprogramowania
 
Kobyliński
IT w strategii przedsiębiorstwa
 
Goliński
Jednolity rynek europejski
 
Ambroziak
Języki obce
 
Kadry i Płace I
Kadry i Płace II
Komunikacja interpersonalna
 
Niesyty
Komunikacja marketingowa
Korporacje transnarodowe
Krajowe standardy sprawozdawczości
 
Kierczyńska
Książki
Księgowość
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
 
Duliniec
Sikora
Laboratorium księgowości komputerowej
Law & economics
Logika
 
Logistyka
Logistyka międzynarodowa
 
Januszkiewicz
Makroekonomia I
 
Makroekonomia II
 
Management
Marketing
 
Marketing dóbr luksusowych
Marketing instytucjonalny
 
Dąbrowski
Marketing międzynarodowy
 
Dudzik
Zarzycka
Marketing partnerski
Marketing usług
 
Dąbrowska
Matematyczna modele ryzyka
 
Bijak
Łochowski
Matematyka
 
Kozakiewicz
Pawelec
Matematyka finansowa
 
Gutkowska
Podgórska
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 
Gutkowska
Mathematics
Metody analizy decyzji
 
Lewandowski
Metody badań naukowych
Metody ekonometryczne
 
Torój
Metody optymalizacji
Metody organizacji
Metody statystyczne I
 
Frątczak
Metody wyceny przedsiębiorstw
 
Fierla
MG i NBP
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
 
Falkowski
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
 
Bąk
Duliniec
Gębski
Międzynarodowe rynki finansowe
 
Mikołajczyk
Puławski
Waszkiewicz
Międzynarodowe standardy rachunkowości
 
Więcław
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości
 
Świderska
Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 
Dudzik
Mikroekonometria
 
Bazyl
Mikroekonomia I
 
Mikroekonomia II
 
MIM UW
MiTBS
 
Firlit
MSG
MSW
Nauka o państwie
 
Poznańska
Pytlik
Zawiślińska
Negocjacje
 
Wachowiak
Nowe technologie w marketingu
 
Doligalski
Obrona
Ocena ekonomiczno-finan sowa projektów inwestycyjnych
OPI
 
Felis
Maśloch
Rogowski
Optymalizacja podatkowa
 
Organizacja rachunkowości w firmie
Organizacje międzynarodowe
 
Latoszek
Państwo a biznes
 
Bołkunow
Partnerstwo publiczno-prywatn e
PBiMAS
 
Frątczak
PGiS
 
PINOP
 
Felis
Ickiewicz
PMBO
Podatki w krajach UE
 
Jambroży
Podatki w rachunkowości
 
Kariozen
Podstawy bankowości
Podstawy informacyjn e-marketingu
 
Kowalik
Podstawy prawa
 
Podstawy przedsiębiorczośc i technologicznej
Podstawy ubezpieczeń
Podstawy zarzadzania
 
Podstawy zarządzania nieruchomością
 
Stankowska
POiZ
 
Pawlak
Polityka pienieżna
 
Rosati
Sławiński
Polityka społeczna
 
Polityka zatrudnienia i rynku pracy
Portfel inwestycyjny
 
Postępowanie konsumentów na rynku
 
Bombol
Prawo administracyjne
Prawo bankowe
 
Liberadzki
Prawo cywilne
 
Prawo finansowe i podatkowe
 
Prawo gospodarcze
 
Prawo handlowe
Prawo marketingu w EU
Prawo międzynarodowe publiczne
 
Menkes
Prawo pracy
 
Oniszczuk
Prawo w turystyce i rekreacji
 
Gospodarek
Private equity
Probability and statistics
Procesy informatyczne w zarządzaniu
 
Chrabiński
Procesy integracyjne UE
Prognozowanie gospodarcze
Programowanie obiektowe
 
Sentenza
Programowanie strukturalne
 
Sentenza
Project management
 
Leśniak-Łebkow ska
Projektowanie baz danych
Projektowanie systemów informatycznych
Projekty inwestycyjne
Przedsiebiorczość
 
Alejziak
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Psychologia
Psychologia organizacji i pracy
 
Dobrołowicz
Kania
Psychologia reklamy
 
Wójcik
Psychologia rynków finansowych
Psychologia społeczna
 
Kozłowska
Psychologia w zarządzaniu
 
Sokołowska
Rachunek efektywności w bankach
Rachunek kosztów
 
Rachunek prawdopodobieństw a
 
Boratyńska
Kłopotowski
Rachunek różniczkowy i całkowy
Rachunkowość
 
Rachunkowość budżetowa
 
Hellich
Rachunkowość finansowa
 
Rachunkowość menadżerska
 
Hellich
Marecki
Rachunkowość międzynarodowa
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość przedsiębiorstw
Rachunkowość w banku
 
Gawart
Wielgórska-Les zczyńska
Rachunkowość w postępowaniu upadłosciowym i układowym
Rachunkowość w zakładzie ubezpieczeń
Rachunkowość zarządcza
 
Rozliczenia miedzynarodowe
Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
Rynek finansowy
 
Kulpaka
Piotrkowski
Rynek instrumentów pochodnych
 
Fierla
Mielus
Tomaszewski
Rynek kapitałowy
Rynek nieruchomości
 
Bryx
Ryzyko walutowe
 
Orzechowski
SAS
 
Socjologia
 
Górak-Sosnowsk a
Siewierski
Towalski
Sprawozdawczość finansowa
SPSS
 
Książki
Kursy
Kurs (Lynda)
SQL
STATISTICA
Statystyczna analiza danych
 
Kiersztyn
Statystyczna analiza decyzyjna
 
Kamiński
Statystyka
 
Statystyka opisowa i matematyczna
 
Statystyka społeczna
 
Błaszczak-Przy bycińska
Panek
Strategia cen i dystrybucji
Strategia organizacji
Strategia personalna przedsiębiorstwa
 
Rostowski
Strategie cenowe
Strategie konkurencji
Strategie kooperacji przedsiębiorstw
 
Cygler
Strategie marketingowe
 
Baran
Strategie produktu i marki
 
Pindelski
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie
 
Dec
Duliniec
System podatkowy
Systemy baz danych II
 
Wódz
Systemy informacyjne
Systemy innowacyjne w gospodarce światowej
 
Weresa
Tax systems in the EU countries
Techniki reklamy
 
Budzyński
Teoria gier
 
Golański
Pońsko
Próchniak
Teoria i polityka kursów walutowych
 
Bień
Teoria zarządzania
 
Oleksyn
Płoszajski
Wachowiak
Teorie opodatkowania i systemy podatkowe
 
Werner
Terrorism and organized crime
 
Kozłowski
Test BHP
Test wiedzy o gospodarce
Ubezpieczenia
 
Ubezpieczenia społeczne
 
Szumilcz
Ubezpieczenia życiowe
Usługi bankowości inwestycyjnej
VAT w działalności gospodarczej
W pracy - pisma różne
W skarbówce - pisma różne
Wielowymiarowa analiza statystyczna
 
Panek
Współczesne koncepcje zarządzania
 
Karaszewski
Wspólne polityki UE
Wstęp do informatyki gospodarczej
 
Wycena nieruchomości
 
Mączyńska
Zaawansowana rachunkowość finansowa
 
Zachowania organizacyjne
 
Remiszewska
Rzadkowski
Tober
Zamówienia publiczne
 
Herc
Sadowski
Zarządzanie bankiem
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Zarządzanie innowacjami w przedsiebiorstwie
 
Łobiejko
Zarządzanie jakością
 
Grudzień
Miller
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kapitałem ludzkim
 
Danilewicz
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa
Zarządzanie logistyczne
 
Rutkowski
Zarządzanie marką
Zarządzanie marketingiem
 
Baran
Sobolewski
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie operacyjne
 
Łobejko
Zarządzanie płynnoscia finansowa przedsiebiorstwa
 
Cicirko
Zarządzanie podatkami
Zarządzanie portfelem kredytowym banku
 
Wiatr
Zarządzanie procesami
 
Zarządzanie projektami
 
Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
 
Bryx
Zarządzanie ryzykiem finansowym
 
Zarzadzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym
 
Niedziołka
Zarządzanie strategiczne
 
Zarządzanie w biznesie miedzynarodowym
 
Gołębiowski
Witek-Hajduk
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 
Komorowski
Roszkowska
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Pawlak
Wachowiak
Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości
 
Chrzan
Węgrzyn
Zastosowanie statystyki w zarzadzaniu
Zewnętrzne regulacje bankowe
Zintegrowane systemy informatyczne
 
Polak
ZMAS
Frątczak
Grzenda
Dodaj plikDodaj plik
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  4
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

6 plików
65,04 MB

Moordex

Moordex napisano 3.11.2013 10:11

zgłoś do usunięcia
Witam potrzebuje rozwiązanego skryptu od Gospodarka licencjat (chodzi o te 77 pytan do egzaminów)
sugarkane

sugarkane napisano 6.01.2014 15:36

zgłoś do usunięcia
czy ktoś z ubiegłych lat ma może rozwiązane zadania z Rachunku kosztów - Świderska, o które pytał forgetmenot520 kilka postów niżej?
etern1ty

etern1ty napisano 2.02.2014 21:31

zgłoś do usunięcia
Witam poszukuję materiałów dr.Kucinskiego
skarbeczeczek3

skarbeczeczek3 napisano 22.04.2014 13:42

zgłoś do usunięcia
Witam, czy posiadasz może książki w pdf (do pracy lic) dotyczące mikroprzedsiębiorstw?
emtezetka75

emtezetka75 napisano 25.04.2014 10:32

zgłoś do usunięcia
Witam. Czy posiadasz może "Rachunek kosztów-podręcznik, zbiór zadań, rozwiązania", Jan Matuszewicz?
piotrek1_1991

piotrek1_1991 napisano 10.06.2014 18:11

zgłoś do usunięcia
Cześć. Ktoś tu może uczęszcza na zajęcia do dr Goneta i zechciałby podzielić się notatkami? Pozdrawiam!
jakub9415

jakub9415 napisano 18.06.2014 08:11

zgłoś do usunięcia
11 plików luzem w makro I - Znoykowicz-Wierzbicka
anna.ko

anna.ko napisano 24.06.2014 16:06

zgłoś do usunięcia
Hej W ilu % pytania z rzeczywistego testu wstępnego - z wiedzy o gospodarce, pokrywają się z pytaniami z testów przykładowych? Czy testy przykładowe mają dawać jedynie ogólny pogląd na zakres wiedzy?
judyta.drgas

judyta.drgas napisano 29.06.2014 17:48

zgłoś do usunięcia
mi sie tylko 3 pytania powtórzyły....
jedrek881

jedrek881 napisano 28.09.2014 02:53

zgłoś do usunięcia
Jaki jest pełny tytuł ksiażki zamieszczonej w folderze Mikroekonomia I: "Teoria popytu konsumenta - teoria - fragment.pdf "?

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (1)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (1)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności