zapomniałem
Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Dinero
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Morgana

widziany: dzisiaj o 19:42

 • pliki muzyczne
  0
 • pliki wideo
  2181
 • obrazy
  74
 • dokumenty
  5423

9527 plików
970,57 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
Dinero
3
4
bb
Budownictwo
 
BUDOWNICTWO OGÓLNE - Arkady
 
Książki
102 pytania i odpowiedzi z zakresu instalacji elektryczny ch i ochrony przeciwpora żeniowej w urządzeniac h i instalacjac h o napięciu do 1kV - T.Uczciwek
13 wykładów z geometrii wykreślnej - T.Bogaczyk, T.Romaszkie wicz-Białas
Adsorpcja - cz.I - Opis i teorie procesu - J.Ościk
Adsorpcja i adsorbery - M.Paderewsk i
Analiza wrażliwości i optymalizac ja konstrukcji prętowych - D.Bojczuk
Aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego i przetwórcze go - J.Warych
Architektur a betonowa Kraków 2001
Architektur a betonowa Kraków 2006
Atlas dachów. Dachy spadziste - E.Chnunck, H.J.Oster, R.Barthel, K.Kießl
Badanie i usprawniani e metod pracy - Z.Chrościck i
Beton i jego technologie - Z.Jamroży
Beton zwykły - projektowan ie i podstawowe właściwości - 1999 - J.Śliwiński
Betonowanie w wodzie i zawiesinie iłowej - A.Jarominia k
Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, wymiarowani e , realizacjia - W.Kiernożyc ki
Betonowe konstrukcje sprężone - Z.Plewako
Betonowe nawierzchni e lotniskowe. Teoria i wymiarowani e konstrukcyj ne - 2005 - P.Nita
Bezpieczeńs two i higiena pracy w małych i średnich przedsiębio rstwach budowlanych - A.Markom, N.Hjorth
Bezpieczeńs two pracy roboty budowlane i rozbiórkowe - Z.Wieczorek
Bezpieczne stanowisko pracy - R.Brya ( ocena ryzyka,inst rukcje stanowiskow e)
BHP w praktyce - 2009 - B.Rączkowsk i
BHP w zakładzie pracy cz.1 - Poradnik - F. Małysz
BHP w zakładzie pracy cz.2 - Poradnik - F. Małysz
Blachy fałdowe w budownictwi e stalowym - J.Bródka
Budowa i utrzymanie mostów - A.Madaj, W.Wołowicki
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowyc h – P.Nita
Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I - Skrypt - Z.Koruba, J.W .Osiecki
Budowle i roboty ziemne - K.Gradkowsk i, S.Żurawski
Budowle piętrzące - K.Fanti, K.Fiedler, J.Kowalewsk i, S.Wójcicki
Budowle podziemne - S.P.Glinick i
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.1 - Arkady – B.Bukowski
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.2 - Arkady – W.Kuczyński
Budownictwo betonowe – tom 02 Teoria betonu i żelbetu - Arkady – R.Suwalski
Budownictwo betonowe – tom 03 Konstrukcje sprężone - Arkady – S.Kaufman, W.Olszak, W.Eimer
Budownictwo betonowe – tom 04 Betony lekkie - Arkady – B.Lewicki
Budownictwo betonowe – tom 05 Zbrojenie, deskowanie i formy do betonu - Arkady – W.Danilecki
Budownictwo betonowe – tom 06 Przygotowan ie, transport i układanie betonu - Arkady – B.Kopycińsk i
Budownictwo betonowe – tom 07 Zagadnienia ogólne prefabrykac ji - Arkady – T.Kluz
Budownictwo betonowe – tom 08 Badanie materiałów i elementów konstrukcji - Arkady – R.Kozak
Budownictwo betonowe – tom 09 Fundamenty - Arkady – B.Rossiński
Budownictwo betonowe – tom 10 Budowle miejskie - Arkady – J.Nechay
Budownictwo betonowe – tom 11 Budowle wiejskie - Arkady – W.Michniewi cz
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitzel
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.1 - Arkady – Z.Wasiutyńs ki
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.2 - Arkady – A.Witkowski
Budownictwo betonowe – tom 15 Drogi, lotniska, koleje. Budowle podziemne - Arkady – S.Lenczewsk i
Budownictwo betonowe – tom 16 Budowle hydrotechni czne - Arkady – S.Hückel
Budownictwo betonowe – tom 17 Budowle wodne śródlądowe - Arkady – W.Balcerski
Budownictwo dla architektów . Elementy robót wykończenio wych - W.Parczewki , Z.Wnuk
Budownictwo drewniane – H.Neuhaus
Budownictwo drewniane – Z.Mielczare k
Budownictwo drogowe w zarysie – A. Sieniawska- Kuras
Budownictwo ogólne - Tom 1 - Materiały i wyroby budowlane
Budownictwo ogólne - Tom 2 - Fizyka budowli
Budownictwo ogólne - Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowan ia
Budownictwo ogólne - Tom 4 - Konstrukcje budynków
Budownictwo ogólne - Tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków, projektowan ie według eurokodów z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne - Katalog rozwiazań konstrukcyj no-materiał owych - M.Niedostat kiewicz, T.Majewski, M.Skuza, J.Bobiński
Budownictwo Ogólne - Projektowan ie konstrukcyj ne domów jednorodzin nych - L.Lichołai, P.Miąsik
Budownictwo ogólne - tom 1 - 1992 - W.Żenczykow ski
Budownictwo ogólne dla architektów - P.Markiewic z
Budownictwo ogólne. Dachy i więźby dachowe - S.Olesiak
Budownictwo stalowe - Belki podsuwnicow e, estakady - A.Matysiak
Budownictwo wodne - cz II - Budowle wodne - wyd II - W.Jarocki - PWRIL
Budownictwo wymagania Bezpieczeńs twa pracy - Z.Wieczorek
Budownictwo z technologią 1 - K.Tauszyńsk i
Budownictwo z technologią 2 - J.Z.Mirski, K.Łącki
Budownictwo z technologią 3 - J.Z.Mirski
Budujemy Dom - Poradnik
Budynki wysokie - 2006 - Z.Pawłowski , I.Cała
Chemia budowlana - materialy pomocnicze do ćwiczen laboratoryj nych PK - T.Broniewsk i, M.Fiertak
Chemia cementu - W.Kurdowski
Chemia fizyczna powierzchni - A.W.Adamson
Chemia ogólna i budowlana - R.Wojtaś
Chemia w budownictwi e - L.Czarnecki ,T.Broniews ki,O.Hennin g
Chłodnictwo i klimatyzacj a - K.M.Gutkows ki
Chromatogra fia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy - T.Paryjczak
Ciepłochron ne konstrukcje scian zewnętrznyc h i budynków mieszkalnyc h - Cz.Byrdy
Cuda inżynierii - W.Szolginia
Ćwiczenia konstrukcyj ne - T.Demeter
Ćwiczenia laboratoryj ne z mechaniki gruntów i fund amentowania - G.Sendkowsk a, W.Trąmpczyń ski, T.Kozłowski , K.Kurpias-W arianek - Wyd Pol.Św 2009
Części maszyn - A.Rutkowski
Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplon e - Cz.Byrdy (skrypt) podręcznik akademicki PK Kraków 2007
Dachy i więźby dachowe - S.Olesiak
Dekarz - A.Kaczkowsk a
Detale projektowe dla architektów – P. Markiewicz
Detale projektowe nowoczesnyc h technologi budowlanych - P.Markiewic z
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - R.Lunkiewic z
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 1 – Ł.Drobiec, R.Jasiński, A.Piekarczy k
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 2 – A.Zybura, M.Jaśniok, T. Jaśniok
Diagnostyka mrozoodporn ości betonu cementowego - J.Wawrzeńcz yk
Dom pasywny - katalog
Domy jednorodzin ne. Konstruowan ie i obliczanie. ARKADY 2005 - H.Michalak, S.Pyrak
Domy z lekkiej gliny - Poradnik - M.D.Hyla
Dostosowani e budynkow uzytecznosc i publicznej- teoria i narzedzia (dla osób niepełnospr awnych) - J.Budny
Dozór i eksploatacj a instalacji oraz urządzeń elektroener getycznych w zakładach przemysłowy ch i innych jednostkach gospodarczy ch - T.Uczciwek
Drewniane domy szkieletowe - poradnik
Drewniane więżby dachowe w budownictwi e jednorodzin nym - poradnik inżyniera - P.Łoboda
Drgania i wibracje - K.Stypuła
Drogi wodne śródlądowe - Z.Szling, J.Winter
Dynamika - Z.Engel, J.Giergiel
Dynamika budowli - M.Rucka, K.Wilde
Dynamika konstrukcji budowlanych - R.Lewandows ki
Dźwignice - A.Piątkiewi cz, R.Sobolski
Dźwignice - tom1 - Warszawa 1977 - A.Piątkiewi cz, R.Sobolski
Dźwignice i urządzenia transportow e - Z.Zieliński
Egzamin kwalifikacy jny elektryka w pytaniach i odpowiedzia ch - W.Orlik
Elektrotech nika i elektronika pojazdów samochodowy ch - J.Ocioszyńs ki
Elementy geografii gleb i gleboznawst wa - S.Uziak, Z.Klimowocz
Elementy I Układy Elektronicz ne Część 1 - S.Kuta
Elementy I Układy Elektronicz ne Część 2 - S.Kuta
Elementy mechaniki zaawansowan ej - Z.Koruba, J.W.Osiecki
Elementy Organizacji i Zarządzania Przedsiębio rstwem - A.Peszko (skrypt AGH)
Elementy teorii projektowan ia - Cz.Szymczak
Eurokod 2 - Podręczny skrót dla projektantó w konstrukcji żelbetowych - A.Ajdukiewi cz
FIDIC - SIDIR - Wydanie 2008
FIDIC czerwony
Filary żelazne - M.Thullie
Fizyka budowli dla architektów - cz.1.Fizyka cieplna budowli - J.A.Pogorze lski
Fizyka budowli w zadaniach - PRz 2009 - A.Starakiew icz, J.Szyszka
Fizyka budowli, wybrane zagadnienia - I.Ickiewiz, J.Ickiewicz , W.Sarosiek
Fizykochemi a powierzchni - J.Łaskawiec
Fizykochemi czne metody badań katalizator ów kontaktowyc h - M.Najbar
Fundamentow anie - Wydanie 3 - S.P.Gliniec ki
Fundamentow anie - Z.Grabowski , S.Pisarczyk , M.Obrycki
Fundamentow anie tom 1 Podłoże budowlane - Arkady 1987 - E.Dembicki
Fundamentow anie tom 2 Posadowieni e budowli - Arkady 1988 - E.Dembicki
Fundamentow anie. Projektowan ie posadowień - Cz.Rybak
Fundamenty obiektów mostowych - A.Jarominia k
Fundamenty palowe. cz.1 Technologie i obliczenia – K.Gwizdała
Fundamenty pod maszyny - J.Lipiński
Gdańskie zabytki architektur y do końca XVIII w. - J.Friedrich
GDDKiA - Instrukcja doboru dylatacji mostowych
GDDKiA - Instrukcja wyodrebnian ia elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
GDDKiA - Instrukcje przprowadza nia przeglądów drogowych obiektów inżynierski ch
GDDKiA - Katalog detali mostowych
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści rond
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści skrzyżowań bez sygnalizacj i
GDDP - Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 1
GDDP - Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 2 - Załącznik
GDDP - Instrukcja obliczania przepustowo ści dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
GDDP - Instrukcja projektowan ia małych rond
GDDP - Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści rond
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści skrzyżowań z sygnalizacj ą świetlną
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg I i II klasy technicznej , autostrady i drogi ekspresowe
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg III,IV i V klasy technicznej
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg klasy VI i VII
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowan drogowych cz.I
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowań drogowych cz.II
Geodezja - Podręcznik dla klasy I technikum geodezyjneg o - T.Bychawski
Geodezja - Podręcznik dla klasy IV technikum geodezyjneg o - T.Sadownik, M.Kamieński
Geodezja 1 - Kraków 2005 - A.Jagielski
Geodezja 2 - Kraków 2003 - A.Jagielski
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka - M.Barlik, A.Pachuta
Geodezja i Kartografia dla Inżynierii Środowiska i Architektur y - S.Przewłock i, M.Czochańsk i, G.Kowalski
Geodezja inżynieryjn a - M.Jamka, L.Zielina
Geodezja katastralna procedury geodezyjne i prawne przykłady operatów - R.Malina, M.Kowalczyk
Geologia dynamiczna - 2009 - W.Mizerski
Geologia inżynierska i hydrologia - cz. II - Hydrogeolog ia - Wyd II - M.Wacławski
Geometria wykreślna - E.Otto
Geometria wykreślna w budownictwi e - S.Przewłock i
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.I Rzut cechowany - A.Kania
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.II Rzuty Monge'a - A.Kania
Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną - B.Grochowsk i
Geotechnika budowlana, część I - PB 1990 - S.P.Gilnick i
Głębokie wykopy. Projektowan ie i wykonawstwo - A.Siemińska -Lewandowsk a
Grafika inżynierska - cz.1 geometria wykreślna - A.Bielińsk i
Gruntoznaws two inżynierski e - S.Pisarczyk
Hydrauliczn e obliczanie przelewów w obiektach hydrotechni cznych
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska - PŚ - U.Lubiczyńs ka
Hydraulika stosowana. Przykłady obliczeń - R.Rogala, J.Machajski , W.Rędowicz
Hydraulika Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwi e - K.Książyńsk i
Hydrologia - tom I - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - tom II - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - wyd. II - 1999 - Cz.Król
Hydrologia ogólna wyd. III zmienione i uzupełnione 1999 - E.Bajkiewic z-Grabowska , Z.Mikulski
IBDiM zeszyt 50 - Zalecenia wykonywania cienkich warstw scieralnych (na gorąco) bitumicznyc h nawierchni drogowych ZW-CWG-95. Zasady wykonywania nawierchni z mieszanki mineralno-b itumicznej o nieciągłym uziarnieniu
IBDIM zeszyt 60 - Warunki techniczne drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99
IBDIM zeszyt 61 - Warunki techniczne wykonania warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-c ementowo-em ulsyjnej MCE
IBDiM zeszyt 62 - Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanek SMA (ZW-SMA 2001)
IBDIM zeszyt 66 - Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych
Id-1(D-1)Wa runki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Instalacje elektryczne - Budowa, projektowan ie i eksploatacj a - S.Niestępsk i, M.Parol, J.Pasternak iewicz, T.Wiśniewsk i
Instalacje elektryczne - H.Markiewic z
Instalacje i urządzenia elektroener getyczne - Podręcznik dla technikum - E.Musiał
Instalacje kanalizacyj ne - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Instalacje w domu pasywnym i energooszcz ędnym - R.Wnuk
Instalacje wodociągowe - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - 2011 - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Inżynieria chemiczna. Ruch ciepły i wymienniki - T.Hobler
Inżynieria powierzchni metali - T.Burakowsk i, T.Wierzchoń
Inżynieria ruchu drogowego - S.Gaca, W.Suchorzew ski, M.Tracz
Inżynieria warstwy wierzchniej - P.Kula
Inżynieria wiatrowa – A.Flaga
Inżynierska geometria wykreślna, podstawy i zastosowani a - A.Błach
ITB 221-1979 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych
ITB 282-1995 - Wytyczne wykonania robót budowlano-m ontażowych w okresie obniżonych temperatur
ITB 332-1994 - Projektowan ie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami
ITB 334-2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków
ITB 364-2007 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych
ITB 369-2002 Właściwosci dźwiekoizol acyjne przegród budowlanych
ITB 376-2002 - Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów
ITB 389-2003 - Katalog mostków cieplnych
ITB 391-2003 Projektowan ie budynków podlegający ch wpływom wstrząsów górniczym
ITB 394-2004 Zasady doboru podłóg z.uderzenio wych stropów masywnych
ITB 400-2010 Zabezpiecze nie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich
ITB 406-2005 Metody obliczania izolacyjnoś ci akustycznej miedzy pomieszczen iami
ITB 409-2005 Projektowan ie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową
ITB 415-2005 - Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
ITB 416-2006 Projektowan ie budynków na terenach górniczych
ITB 427-2007 - Roboty ziemne
ITB 429-2007 Projektowan ie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetyk ami
ITB 431-2010 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ITB 440-2008 - Konstrukcje geotechnicz ne Pale i mikropale
ITB 441-2008 Zasady diagnostyki zabezpiecze ń antykorozyj nych stalowych konstrukcji budowlanych
ITB Komentarz do PN-B-03264- 2002 - Tom I
ITB Komentarz do PN-B-03264- 2002 - Tom II
Jak zbudować nowoczesnie dom jednorodzin ny - 1996 - W.Buczkowsk i i inni
Jak zbudowac nowoczesny dom jednorodzin ny - przekroje
Kalkulacja kosztorysow a w budownictwi e i jej komputerowe wspomaganie - T.Zajączkow ska
Kanadyjski Szkieletowy Dom Drewniany
Katalog powtarzalny ch elementów drogowych - cz. I-IV
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 1
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 2
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 3
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 4
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 7
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 8
Katastrofy i awarie mostów - A.Jarominia k, A.Rosset
Kieszonkowy poradnik budowlanca 'Cement' - Lafarge
Kinematyka i dynamika - wybór zadań - A.Ciastoń, G.Nowicka, A.Nowicki
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1
KNR 2-02 tom 1.r.1 (Konstrukcj e Murowe)
KNR 2-02 tom 1.r.2 (Konstrukcj e Betonowe i Żelbetowe)
KNR 2-02 tom 1.r.3 (Konstrukcj e z Betonowych i Żelbetowych Elementów Prefabrykow anych)
Komentarz do normy PN-83 B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych - M.Kosecki
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.1
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.2
Kominki i piece - G.Wild
Kominy przemysłowe - M.Meller, M.Pacek
Konstrukcja budynków w szkielecie drewnianym - Wyd. I - 1995 - J.Matyskiew icz
Konstrukcje betonowe - Przykłady obliczeń statycznych - K.Grabiec
Konstrukcje budowlane. Tom 1. Statyka budowli - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 2. Mechanika budowli . Zbiór zadań - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 3. Posadowieni e budowli. Konstrukcje murowe i drewniane - S.Pyrak, W.Włodarczy k
Konstrukcje budowlane. Tom 4. Konstrukcje stalowe - W.Włodarczy k
Konstrukcje budowlane. Tom 5. Konstrukcje z betonu. Wydanie 5 2007 - S.Pyrak
Konstrukcje budowlane. Tom 6. Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna - W.Nożyński
Konstrukcje drewniane w budownictwi e tradycyjnym - J.Kotwica
Konstrukcje drewniane, materiały pomocnicze do ćwiczeń na wydziale Architektur y - J.Kotwica
Konstrukcje metalowe - cz. I - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - cz. II - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - Przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych 1999 - W.Nazarko
Konstrukcje metalowe – W.Jankowiak
Konstrukcje metalowe II - Skrypt Pol.Poz - J.Tasarek
Konstrukcje metalowe.Cz .1. - Podstawy projektowan ia - M.Łubiński
Konstrukcje murowe - Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem - P.Matysek, T.Seruga
Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia - L.Rudziński , skrypt PŚK nr 420
Konstrukcje przewodów kanalizacyj nych - C.Madryas, A.Kolonko, L.Wysocki
Konstrukcje spawane - Połączenia - wyd III - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje spawane - Projektowan ie połączeń - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje stalowe - Skrypt - S.Dominikow ski, P.Bogacz
Konstrukcje stalowe hal (1976) - T.Krzyśpiak
Konstrukcje stalowe podstawy i elementy - 2001 - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe Przykłady Obliczeń według PN-EN 1993-1 - 2009 - A.Kozłowski
Konstrukcje stalowe z rur - 2001 - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe. Wybrane zagadnienia obiliczania i projektowan ia - PWN 2001 - Sz.Pałkowsk i
Konstrukcje z betonu sprężonego - A.Ajdukiewi cz, M.Mames
Konstrukcje z rur stalowych - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje żelbetowe - tom 1 - W.Starosols ki
Konstrukcje żelbetowe - tom 2 - W.Starosols ki
Konstrukcje żelbetowe - tom 3 - W.Starosols ki
Konstrukcje żelbetowe - tom I - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom II - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom III - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom IV - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków - A.Zybura
Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1 – W. Starosolski
Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 2 – W. Starosolski
Konstrukcje zespolone stalowo-bet onowe budynków - W.Kucharczu k, S.Labocha
Kontrola Techniczno- Ekonomiczna Robót Drogowych - S.Rolla
Kratownice - A.Blum
Kratownice obliczenia statyczne - P.Jastrzębs ki, R.Solecki, J.Szymkiewi cz
Krycie słomą i trzciną - H.Leniec
Krystalogra fia - Z.Bojarski, M.Gigla, K.Stróż, M.Surowiec
Książka obiektu budowlanego
Kształtowan ie architektur y przez zmianę rozwiązań budowlanych – P.Markiewic z
Laboratoriu m aparatury procesowej (ćwiczenia laboratoryj ne) - J.Warych
Laboratoriu m elektrotech niki dla wydziałów nieelektryc znych - skrypt nr 389 - E.Gierczak, K.Ciosk, M.Włodarczy k
Laboratoriu m maszyn elektryczny ch - 2003 - skrypt nr 396 - E.A.Mendrel a
Laboratoriu m mechaniki płynów - 2005 - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - M.Wysocki
Laboratoriu m z chemii budowlanej - 2010 - E.Ozimina, K.Sułko
Lekkie konstrukcje oporowe - A.Jarominia k
Lekkie konstrukcje stalowe - Arkady 1971 - J.Bródka, M.Łubiński
Mały domek z drewna - P.Kozarski
Maszynoznaw stwo - W.Biały
Maszyny i urządzenia spawalniczn e - wyd 2 - E.Dobaj
Materiałozn awstwo - materiały i ich cechy
Materiały budowlane tom 1 - E.Szymański
Materiały budowlane. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku budownictwo - Pol. Św. - Kielce 2010 - Ł.Nowak, G.Stelmaszc zyk
Materiały do ćwiczeń projektowyc h z budownictwa ogólnego - K.Schabowic z, T.Gorzelańc zyk
Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli - K.Maszałek, H.Nowak, L.Śliwowski
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla kierunku architektur a - P.Arlet
Materiały pomocnicze do laboratoriu m z wytrzymałoś ci materiałów - Wyd Pol. Św Kielce - P.Kossakows ki
Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii - J.Dołęga, R.Rogala
Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej - S.Ochoński, H.Rola, P.Dobosz
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część I - PŚ - I.Duda, P.Kossakows ki, G.Świt
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część II - PŚ - I.Duda
Materiały w budowie maszyn (przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych) - A.Barbacki
Mechanik silników spalinowych - F.Rawski
Mechanik wydziałowy - R.Bandorowi cz, J.Szotek
Mechanika - I.W.Mieszcz erski (zadania)
Mechanika - R.Romicki (rozwiązani a zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - R.Romicki (rysunki do zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - S.Banach
Mechanika budowli - A.Iwanczews ka
Mechanika budowli - L.Urban
Mechanika Budowli - Skrypt - J.Rakowski
Mechanika budowli cz.1 Statyka prętowych układów statycznie wyznaczalny ch - J.Ledziński
Mechanika budowli cz.2 Statyka prętowych układów statycznie niewyznacza lnych - J.Ledziński
Mechanika budowli dla architektów - T.Kolendowi cz
Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne - Z.Cywiński
Mechanika budowli. Metoda sił - skrypt 410 - U.Radoń
Mechanika budowli. Wspomaganie komputerowe CAD-CAM - T.Chmielews ki, H.Nowak
Mechanika budowli. Zbiór zadań. Konstrukcje budowlane - G.Janik
Mechanika gruntów - SGGW 2007 - A.Szymański
Mechanika gruntów. Wydanie II - S.P.Gilnick i
Mechanika i wytrzymałoś ć materiałów - Z.Konarzews ki
Mechanika konstrukcji (przykłady obliczeń) - S.Pyrak, K.Szulborsk i
Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych - A.Gawędzki
Mechanika ogólna - Kinematyka - Z.Hendzel, W.Żylski (150dpi)
Mechanika ogólna - Statyka - Z.Hendzel, W.Żylski
Mechanika ogólna Tom 1 - Statyka i kinematyka - J.Misiak
Mechanika płynów - A.Bartosik
Mechanika płynów - R.Gryboś
Mechanika płynów (zbiór zadań) - Z.Bechtold
Mechanika Płynów Skrypt - K.Jeżowieck a-Kabsch, H.Szewczyk
Mechanika techniczna - W.Siuta
Mechanika teoretyczna - P.Wilde, M.Wizmur
Metaloznaws two - M.Głowacka
Metoda Crossa - S.Błaszkowi ak, Z.Kączkowsk i
Metoda elementów skończonych System COSMOS(M) - E.Rusiński
Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnienia ch mechaniki inżynierski ej - T.Łodygowsk i, W.Kąkol
Metoda przemieszcz eń w analizie konstrukcji prętowych - 2011 - P.Obara
Metoda przemieszcz eń. Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Stateczność ustrojów prętowych - J.Bogusz
Metoda sił - Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Przykłady - J.Bogusz
Metodologia projektowan ia realizacji budowy - K.M.Jaworsk i
Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas - W.Biały
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - B.Cieślar
Metodyka konstruowan ia maszyn - A.Dziama
Metodyka rozwiązywan ia zadań z mechaniki - wyd II - J.Nizioł
Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania mi - wyd II - S.Adamczak, W.Makieła
Mieszanki mineralno-a sfaltowe - B.Stefańczy k, P.Mieczkows ki
Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-po włokowych - Cz.Machelsk i
Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacj i - J.Bień
Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstrukcją prętową - Z.Kiełbasa
Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-bet onowe. Zasady projektowan ia - J.Karlikows ki, A.Madaj, W.Wołowicki
Mosty betonowe. Wymiarowani e i konstruowan ie - A.Madaj, W.Wołowicki
Mosty dla pieszych – A.Flaga
Mosty drewniane - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kamienne - M.Thullie (A-tekst)
Mosty kamienne - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kolejowe - J.Marszałek , R.Chmielews ki, A.Wolniewic z
Mosty kratowe żelazne - M.Thullie
Mosty łukowe i wiszące - M.Thullie
Mosty podwieszane , projektowan ie i konstrukcja - J.Biliszczu k
Mosty podwieszone - A.Jarominia k
Mosty składane. Projektowan ie, budowa i eksploatacj a - J.Marszałek
Mosty stalowe - A.Ryżyński, W.Wołowicki , J.Skarżewsk i, J.Karlikows ki
Mosty stalowe - J.Karlikows ki, K.Sturzbech er
Mosty Wojenne I - Warszawa 1920 - W.Głogowski
Mosty Wojenne II - Warszawa 1920 - W.Glogowski
Mosty zespolone - K.Furtak
Mosty zintegrowan e - K.Furtak, B.Wrana
Nadwytrzyma łość metali - M.Ch.Rabino wicz
Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatyc znych i pneumatyczn ych - 1A4 - 2009 - R.Dindorf
Naprawa i obsługa pojazdów samochodowy ch - 1969 - S.Orzełowsk i
Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych - L.Czarnecki , P.H.Emmons
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - artukuł - M.Król
Naprawy, remonty i modernizacj e budynków - Cz.Linczows ki
Nawierzchni e asfaltowe - J.Piłat, P.Radziszew ski
Nawierzchni e betonowe na drogach gminnych - poradnik - A.Szydło, P.Mackiewic z
Nawierzchni e drogowe z betonu cementowego - A.Szydło
Niepełnospr awni - wymagania techniczno- budowlane - B.Nowak
Nośność graniczna nieużebrowa nych cylindryczn ych płaszczy silosów stalowych - 2003 - E.Hotała
Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - 1997 - A.Biegus
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnien iem obiektów mostowych - K.Furtak
Nowe sposoby odprowadzan ia wód deszczowych - W.Geiger, H.Dreiseitl
Nowoczesne konstrukcje w budownictwi e ogólnym – Z.Mielczare k
Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane o obróbce skrawaniem - M.Wisiecki
Nowoczesne projektowan ie dróg - E.Buszma
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego - Arkady 2008 - J.Panas
Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji - J.A.Żurańsk i
Obiekty halowe. Współpraca blach profilowany ch z k onstrukcją pretową. Dachy płatwiowe i bezplatwiow e . Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstr ukcją prętową - Z.Kiełbasa
Obiekty inżynierski e z blach falistych. Projektowan ie i wykonastwo - 2007 - L.Janusz, A.Madaj
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - J.Hoła, P.Pietrasze k, K.Schabowic z
Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90-B-032 00 - J.Niewiadom ski, J.Głąbik, M.Kazek, J.Zamorowsk i
Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-B-03264 (1999) - K.Grabiec, J.Bogucka, T.Grabiec-M izera
Ocena bezpieczeńs twa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowa nia - S.Żukowski
Ocena jakości energetyczn ej budynków (wymagania, dane, obliczenia) - M.Robakiewi cz
Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacy jnych i prawnych - K.Kurtz, D.Gawin, H.Nowak
Ochrona konstrukcji żelbetowych - Z.Ściślewsk i
Oczyszczani e gazów. Procesy i aparatura - J.Warych
Oczyszczani e wód powierzchni owych - Materiały do ćwiczeń projektowyc h - wyd V - 1989 - K.Bolek
Oczyszczani e wody - wyd IV - PWN 2003 - A.L.Kowal, M.Świderska -Bróż
Oddziaływan ia klimatyczne na konstrukcje budowlane - 2011 - J.A.Żurańsk i, M.Gaczek
Odwodnienia budowlane i osiedlowe - J.Sokołowsk i, A.Żbikowski
Odwodnienia budowli komunikacyj nych - Z.Szling, E.Pacześnia k
Odwodnienie dróg - R.Edel
Ogrzewanie domów z zastosowani em pomp ciepła - W.Oszczak
OKWPPK - Akcesoria i elementy dla realizacji połączeń i uciągleń w konstrukcja ch żelbetowych
OKWPPK - Betony o niskim skurczu, ekspansywne i o małej przesiąkliw ości
OKWPPK - Betony wysokowarto ściowe
OKWPPK - Deskowania
OKWPPK - Metody i środki pielęgnacji betonu w formach IN SITU
OKWPPK - Metody zagęszczani a betonu na budowie technologie sprzęt wydajność
OKWPPK - Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowy ch
OKWPPK - Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie
OKWPPK - Strunobeton - sprzęt, technologie , możliwości produkcyjne , zalecenia konstrukcyj ne
OKWPPK - Współczesne cementy - rodzaje zakresy zastosowań
OKWPPK - Zbrojenie przeciwskur czowe obliczenia zalecenia konstrukcyj ne w budownictwi e powszechnym
Operator maszyn do robót ziemnych - M.Jodłowski
Optymalne kształtowan ie stalowo-bet onowych dźigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania - H.Laskowski
Organizacja budowy - T.Maj
Pale i fundamenty palowe. Projektowan ie i realizacja wzmocnień - K.Gwizdała
Państwowy system odniesień przestrzenn ych i mapy - E.Osada
Podpory mostów. Wybrane zagadnienia - A.Jarominia k
Podręcznik badania gleby - J.Mayer
Podręcznik projektowan ia architekton iczno-budow lanego - E.Neufert
Podstawy Agro-Meteor ologii - Z.Szwejkows ki
Podstawy akustyki - M.Kirpuk
Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych . Cz .3 Konstrukcje żelbetowe - W.Mrozek
Podstawy budownictwa podziemnego - S.Gałczyńsk i
Podstawy budownictwa . Cz. I Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - E.Moj, M.Śliwiński
Podstawy budownictwa . Cz. II Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - Cz.Byrdy, D.Kram, K.Korepta, M.Śliwiński
Podstawy budowy mostów betonowych - F.Leonhardt
Podstawy budowy tuneli - K.Furtak, M.Kędracki
Podstawy energetyki cieplnej - J.Szargut, A.Ziętek
Podstawy inżynierii chemicznej - J.Ciborowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn - A.Dziama, Z.Osiński, M.Warszyńsk i, J.Wróbel
Podstawy konstrukcji maszyn - Materiały pomocnicze do projektowan ia - tablice
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 2 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. Połączenia i elementy podatne. - J.Sempruch, T.Piątkowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn. Niezawodnoś ć w obliczeniac h konstrukcyj nych - M.Warszyńsk i
Podstawy konstrukcji maszyn. Podstawy obliczeń zmęczenowyc h - S.Kocańda, J.Szala
Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowan ie - L.W.Kurmaz
Podstawy konstrukcji maszyn. Sprzęgła i hamulce - Z.Osiński
Podstawy konstrukcji maszyn. Technika smarowania - Z.Lawrowski
Podstawy konstrukcji maszyn. Tolerancje geometryczn e - S.Białas
Podstawy konstrukcji maszyn. Wały maszynowe - Z.Dąbrowski
Podstawy konstrukcji maszyn. Zębate przekładnie obiegowe - L.Muller, A.Wilk
Podstawy konstrukcji metalowych. Tom 2. 1994 - J.Bródka, J.Juchniewi cz
Podstawy konstrukcji napędów maszyn - B.Branowski
Podstawy konstrukji żelbetowych - cz.I - wypadkowe brył i naprężeń - S.Goszczyńs ki, B.Goszczyńs ka, W.Raczkiewi cz, M.Włodarczy k
Podstawy kosztorysow ania - P.Bogacz
Podstawy kosztorysow ania robót budowlanych - E.Plebankie wicz
Podstawy mechaniki budowli - J.Przewłóck i, J.Górski
Podstawy mechaniki budowli - M.Paluch
Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - ćwiczenia praktyczne - S.Adamczyk, W.Makieła
Podstawy nauki o materiałach i metaloznaws two - L.A.Dobrzań ski
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - SGGW 2010 - E.Kubrak, J.Kubrak
Podstawy obróbki skrawaniem (skrypt) - B.Storch
Podstawy organizacji budowy - K.M.Jaworsk i
Podstawy projektowan ia budowli mostowych - A.Madaj, W.Wołowicki
Podstawy projektowan ia energooszcz ędnych stropodachó w szczelinowy ch poddaszy mieszkalnyc h - Cz. Byrdy
Podstawy projektowan ia i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - A.Łapko, B.C.Jensen
Podstawy projektowan ia instalacji elektryczny ch - H.Markiewic z
Podstawy projektowan ia konstrukcji metalowych - J.Żmuda
Podstawy projektowan ia konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EC2
Podstawy projektowan ia konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 - M.Kamiński
Podstawy projektowan ia procesów technologic znych typowych części maszyn - WNT 2009 - M.Feld
Podstawy projektowe systemów oczyszczani a wód - A.L.Kowal, L.Maćkiewic z, M.Świderska -Bróż
Podstawy spawalnictw a - M.Mazur
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolityczn ego - Z.Orłowski
Podstawy teorii sprężystośc i i plastycznoś ci z przykładami - M.Paluch
Podstawy utrzymania mostów - A.Jarominia k
Pojazdy samochodowe . Podstawy obsługiwani a i napra w - WKŁ - K.F.Abramek , M.Uzdowski
Pojazdy samochodowe . Samochody ciężarowe i autobusy - WKŁ - L.Prochowsk i, A.Żuchowski
Pojazdy samochodowe . Technika transportu ładunków - WKŁ - L.Prochowsk i, A.Żuchowski
Połączenia śrubowe - 1997 - A.Biegus
Polsko-angi elsko-niemi ecki ilustrowany słownik budowlany - W.K. Killer - Arkady
Pomiary geometryczn e powierzchni . Zarysy kształtu, falistość i chropowatoś ć - 2008 - S.Adamczak
Pompy ciepła - podręcznik
Pompy i turbiny wodne - G.Gładysiew icz
Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - F.Jankowski
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 1 - Zagadnienia ogólnotechn iczne
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 2 - Zagadnienia konstrukcyj ne
Poradnik Inżyniera - Spawalnictw o tom 1
Poradnik Inżyniera - Spawalnictw o tom 2
Poradnik Inżyniera Elektryka - Tom 1
Poradnik Inżyniera Elektryka - Tom 2
Poradnik Inżyniera Elektryka - Tom 3
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 1 - A.Szymkowia k
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 2 - A.Szymkowia k
Poradnik Mechanika T. I
Poradnik Mechanika T. II
Poradnik projektanta elektryka - J.Wiatr, M.Orzechows ki
Poradnik technologa przemysłu cementowego - W.Kurdowski
Poradnik tokarza - K.Dudik, E.Górski
Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzani a dokumentacj i zgłoszeń - A.Pyrża
Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościow ych - D.Brzezińsk a, R.Jędrzejew ski
Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowan ia złączy budowlanych - A.Dylla
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu T
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS L=21 - Obliczenia statyczno-w ytrzymałośc iowe
Prezentacja nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Probabilist yczna analiza konstrukcji stalowych - 1999 - A.Biegus
Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej - M.L.Paderew ski
Procesy oczyszczani a gazów. Problemy projektowo- obliczeniow e - J.Warych
Projekt jednego domu w pięciu technologia ch - P.Markiewic z
Projektowan ie Budynków Halowych. Vademecum Projektanta - P.Markiewic z
Projektowan ie elementów konstrukcji metalowych wg Eurokodów 1993 i 1999 - Poradnik konstruktor a
Projektowan ie fundamentów bezpośredni ch według Eurokodu 7 - O.Puła
Projektowan ie fundamentów . Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - 1999 - I.Cios, S.Garwacka- Piórkowska
Projektowan ie fundamentów . WPB 1983 - H.Sieczka, R.Steckiewi cz
Projektowan ie i budowa jachtów żaglowych - Z.J.Milewsk i
Projektowan ie instalacji gazowych - K.Bąkowski, J.Bartuś, R.Zajda
Projektowan ie konstrukcji budynków wielokondyg nacyjnych - M.Kapela, J.Sieczkows ki
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część I - Cz.Malinows ki, R.Peła
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część II - R.Peła
Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264- 2002 - DWE 2004 - M.Kamiński, J.Pędziwiat r, D.Styś
Projektowan ie konstrukcyj ne budynków - B.Lewicki
Projektowan ie procesów kucia matrycowego odkuwek, kołowo-syme trycznych na młotach i prasach korbowych 2011 - J.Pacanowsk i, J.Chałupak
Projektowan ie procesów technologic znych na obrabiarki i sterowanie numeryczne - J.Szadkowsk i, R.Styczek, G.Nikiel
Projektowan ie słupowo-pły towych ustrojów i fundamentow żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo - W.Starosols ki
Projektowan ie stalowych kładek dla pieszych - J.Biliszczu k, W.Barcik, C.Machelski , J.Onysyk, K.Sadowski, M.Pustelnik
Projektowan ie stalowych konstrukcji spawanych - E.Śledziews ki
Projektowan ie technologic zne zakładów gastronomic znych, kuchni hotelowych i szpitalnych - B.Koziorows ka, M.Biernat
Projektowan ie torów jezdnych suwnic i elektrowcią gów - J.Żmuda
Projektowan ie umocnień brzegowych - K.W.Pilarcz yk
Projektowan ie węzłów i części maszyn - PŚ - L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz
Projektowan ie wybranych konstrukcji przemysłowy ch. Przykłady - W.Włodarczy k, A.Kowalski, K.Pietrzak
Projektowan ie z podstaw konstrukcji maszyn - L.W.Kurmaz
Projektowan ie zbiorników żelbetowych . Zbiorniki na materiały sypkie - A.Halicka, D.Franczak
Prowizorycz ne wzmocnienia i odbudowa obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przebudowa i wzmacnianie mostów - M.Rybak
Przeglądy obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przeszklone ściany osłonowe - Kraków 2008 - P.Markiewic z, A.Bojęś
Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki gruntów - J.Z.Wojnick i
Przydomowe oczyszczaln ie ścieków - poradnik
Przykłady obliczeń belek i ram metodą Crossa - J.Sieczkows ki, L.Łopieński
Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych - W.Włodarczy k
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część I - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część II Hale przemysłowe - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - J.Goczek, Ł.Supeł, M.Gajdzicki
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - Z.Boretti,W .Bogucki,S. Gajowniczek ,W.Hryniewi ecka
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn - J.Banaszek
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.1 - E. Mazanek
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.2 (łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne ) - E.Mazanek
Przykłady projektowan ia wybranych stalowych konstrukcji prętowych - M.Gwóźdź, M.Maślak
Reologia - M.Chrzanows ki, P.Latus
Roboty ciesielskie - W.Grzyb
Roboty ziemne i rekultywacy jne w budownictwi e komunikacyj nym - M.Głażewski , E.Nowocień, K.Piechowic z
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru – 1994 - MOŚZNiL
Ruch wody. Teoretyczne podstawy - K.Kasprzak
Rurowe konstrukcje stalowe - J.Bródka
Rury kanalizacyj ne, tom 2 - Projektowan ie konstrukcji - A.Kuliczkow ski
Rusztowania mostowe - K.Furtak, W.Wołowicki
Rysunek techniczny - K.Paprocki
Rysunek techniczny - T.Buksiński , A.Szpecht
Rysunek techniczny budowlany - ARKADY - E.Miśniakie wicz, W.Skowrońsk i
Rysunek techniczny CAD - F.Cybichows ki
Rysunek techniczny i CAD - A.Jarocki, J.Kajrunajt ys, E.Kalinowsk a, K.T.Tytkows ki
Rysunek techniczny maszynowy - T.Dobrzańsk i wyd.24
Rysunek techniczny w budownictwi e - J.Bieniasz, B.Januszews ki, M.Piekarski
Schody - J.Tajchman
Sieci cieplne - J.Górecki
Sieci i instalacje gazowe - K.Bąkowski
Silniki indukcyjne. Projektowan ie, konstruowan ie, wytwarzanie . - H.Kozłowski , E.Turowski
Słownik budowlany czterojęzyc zny - Warszawa 1992
Słownik drogowy agielsko-po lski, polsko-angi elski - GDDKiA
Słownik inżynierii ruchu angielsko-p olski - BZDBDiM
Słownik polsko-angi elski geodezyjny, map, planów i nieruchomoś ci - J.Downarowi cz
Słownik Techniczny Angielsko-P olski Haynes
Spawalnictw o - Skrypt Politechnik i Radomskiej - L.Halamus
Spawanie Metodą MAG - S.Jarmoszuk
Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali.Tech nologie - A.Klimpel
Spawanie. Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalnicze go - J.Mizerski
Specjalne konstrukcje inżynierski e. Teoria i technologia - A.Surowieck i, Z.Zamiar
Specyfika projektowan ia i budowy mostów miejskich - A.Jarominia k
Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - J.Nowacki
Śródlądowy transport wodny - J.Kulczyk, J.Winter
Stalowe budynki halowe – A.Biegus
Stalowe budynki szkieletowe - J.Bródka, A.Kozłowski
Stalowe konstrukcje budowlane - PWN 1980 - J.Medwadows ki
Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - tom I - J.Bródka
Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie . Cz. I. Elementy konstrukcji hal przemysłowy ch oraz obiektów użytecznośc i publicznej - Z.Kurzawa
Stalowe konstrukcje prętowe zespolone z płytą żelbetową - W.Nurek
Stalowe pomosty użebrowane. Obliczanie i konstruowan ie. Arkady 1978 - H.Czudek, T.Pietrasze k
Stateczność pojedynczyc h fundamentów blokowych oraz słupowych z płytami poprzecznym i. PWN 1981 - E.Dembicki
Stateczność pojedynczyc h fundamentów słupowych - E.Dembicki
Stateczność pojedynczyc h fundamentów słupowych w gruncie spoistym - E.Dembicki
Statyka - Z.Engel, J.Giergiel
Statyka budowli - 2002 - J.Januszek, U.Pawlak-La skowska, U.Radoń
Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną. Szczecin 1988 - M.Kosecki
Stropy z drobnowymia rowych elementów - Ł.Drobiec, Z.Pająk
Suwnice, żurawie i wciągniki - UDT
System konstrukcyj no - montażowy żelbetowych hal przemysłowy ch JSB - H - Katalog rozwiązań projektowyc h
Systemy budownictwa przemysłowe go P-70
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantó w i instalatoró w - S.Broszkiew icz, M.Dobrzyńsk i, K.Gasz,
Systemy rozdziału energii do 4000 A - Poradnik techniczny 2008-2009
Szkody górnicze - O kwalifikowa niu przyczyn uszkodzeń w obiektach na szkodach górniczych - Projektowan ie fundamentów - M.Kawulok
Szkody górnicze - Zastosowani e gruntu zbrojonego geosiatkami do konstrukcji oporowych na terenach górniczych - P.Urbański, Z.Stoiński
Sztuka rzeźbienia w drewnie - Ilustrowany podręcznik snycerza - J.T.Cami, J.Santamera
Tablice cieplne z wykresami - K.Raźnjewić
Tablice do obliczeń hydrauliczn ych - K.W.Książyń ski, P.Jeż, Z.Gręplowsk a
Tablice do obliczeń procesowych - L.Troniewsk i
Tablice do obliczeń projektowo- konstrukcyj nych aparatury procesowej - G.Filipczak , L.Troniewsk i, S.Witczak
Tablice do projektowan ia konstrukcji metalowych - W.Bogucki, M.Zyburtowi cz
Tablice Matematyczn e, Fizyczne i Chemiczne
Techniczny słownik drogowy (polsko-ang ielsko-niem iecko-franc uski) - J.Kołodziej czyk
Technik budownictwa MEN
Technik urządzeń sanitarnych MEN
Technika kominowa Schiedel
Technologia betonu modyfikowan ego domieszkami i dodatkami - J.Jasiczak, P.Mikołajcz ak
Technologia materiałów budowlanych - E.Szymański
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych (laboratori um) - M.Kalabińsk a, J.Piłat
Technologia robót budowlanych - Cz.Linczows ki
Technologia robót budowlanych - W.Martinek, M.Książek, W.Jackiewic z-Rek
Technologia warstw asfaltowych - WKŁ - K.Błażejows ki, S.Styl
Technologia wody - 1977 - A.L.Kowal
Technologic zność konstrukcji stalowych - 1981 - J.Augustyn, E.Śledziews ki
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska - 2010 - A.Kuliczkow ski
Technologie Budowlane II - J.Jasiczak
Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologic znego - Z.Kobylińsk i
Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania - K.Krzakiewi cz
Teoria maszyn i mechanizmów . Zestaw problemów analizy projektowan ia - A,Gronowicz , S.Miller, W.Twaróg
Teoria obwodów elektryczny ch - zadania - S.Bolkowski , W.Brociek, H.Rawa
Teoria spreżystośc i i plastycznoś ci - skrypt Politechnik i Poznańskiej - J.Rakowski
Teoria systemów cieplnych. Termodynami ka - podstawy - D.Foltańska -Werszko
Termodynami ka - J.Tomeczek
Termodynami ka dla chemików, fizyków i inżynierów - R.Hołyst, A.Poniewier ski, A.Ciach
Termodynami ka stopów - Z.Kędziersk i
Tłoczenie na zimno. Poradnik - W.P.Romanow ski
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrot owe - J.A.Wajand, J.T.Wajand
Toksygologi a- skrypt dla techników BHP
Tory poddźwignic owe. Część 1 - Gdańsk 1990 - K.Kowalski, B.Mazurkiew icz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych - M.Maślak
Trzy lekcje metody elementów skończonych - W.Śródka
Tunele wieloprzewo dowe - WPS 2002 - A.Kuliczkow ski , C.Madryas
Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - PŚWK - D.Ozimina, M.Madej
Tworzywa sztuczne. Właściwości , przetwórstw o, zastosowani e. - I.Hyla
Typowe rozwiązania projektowe dla architektów - P.Markiewic z
Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktor a - T.Dobrzańsk i
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - cz II, tom I, wyd I - 2009 - E.Gadomska
Urządzenia do oczyszczani a ścieków. Projektowan ie i przykłady obliczeń - Z.Heidrich, A.Witkowski
Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowan ia i przykłady obliczeń - Z.Heidrich
Ustroje budowlane - Wyd .IV - 2007 - J.Sieczkows ki, T.Nejman
Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych , posadzek-ry sy, pęknięcia - Konferencja szkoleniowa
Vademecum inwestora - R.Zdrojewsk i
Walcowanie blach grubych - A.Chojkowsk i
Warunki techniczne utrzymywani a nawierzchni na liniach kolejowych - PLK
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - M.Płucienni k
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Poradnik projektanta , kierownika budowy i inspektora nadzoru - A.Ujma
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj nych - zeszyt 9
Wentylacja i klimatyzacj a - M.Malicki
Wentylacja i Klimatyzacj a - podstawy - A.Pełech
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - K.Michalski , G.Wiśniewsk a, P.Złotkowsk i
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - T.Gabryszew ski
Wibroizolac ja maszyn wirnikowych - J.A.Golińsk i
Właściwości betonu - A.Neville
Wprowadzeni e do historii budowy miast. Ludzie i środowisko - W.Ostrowski
Wprowadzeni e do inżynierii materiałowe j - H.Leda
Wprowadzeni e do kartografii i topografii - 2010 - Nowa era - J.Pasławski
Współczesne instalacje elektryczne w budownictwi e jednorodzin nym - Poradnik elektroinst alatora
Wstęp do mechaniki gruntów - W.Trąmpczyń ski, K.Sokołowsk i
Wstęp do projektowan ia konstrukcji metalowych wg normy PN-90-B-032 00 - M.Broniewic z
Wstęp do projektowan ia konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008 - J.Pędziwiat r
Wybrane aspekty projektowan ia elementów wirujących maszyn przepływowy ch z wykorzystan iem wspomagania komputerowe go - M.Cygnar, G.Budzik
Wybrane zagadnienia komputerowe go modelowania konstrukcji inżynierski ch - W.Starosols ki
Wybrane zagadnienia z fundamentow ania. Przykłady obliczeń - M.Obrycki, S.Pisarczyk
Wybrane zagadnienia z mechaniki - siły przekrojowe w układach płaskich, ocena jakościowa zależności - T.Borowicz
Wybrane zagadnienia z zastosowani a geosyntetyk ów w budownictwi e wodno-melio racyjnym - H.Orzeszyna , A.Pawłowski , D.Garlikows ki
Wykorzystan ie energii słonecznej w budownictwi e jednorodzin nym - M.A.Wołoszy n
Wymagania Techniczne - 1 Kruszywa 2008 - IBDiM
Wymagania Techniczne - 2 Nawierzchni e asfaltowe 2008 - IBDiM
Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania - P.Furmański , R.Domański
Wymiana ciepła. Tablice i wykresy - W.Gogół
Wymiana i wymienniki ciepła - W.Pudlik
Wymiarowani e konstrukcji stalowych metodą stanów granicznych - PWN 1979 - M.Łubiński, A.Filipowic z,W.Żółtows ki
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Bodnar
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Garstecki , J.Dębiński
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Jakubowic z, Z.Orłoś
Wytrzymałoś ć materiałów - Część I - Teoria, zastosowani e - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część II - Wybrane zagadnienia - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część III - Sprężystość i plasyczność - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część IV - Eksperyment - S.Wolny
Wytrzymałoś ć materiałów - M.E.Niezgod ziński, T.Niezgodzi ński
Wytrzymałoś ć materiałów - tom II - J.Muttermil ch, W.Orłowski, P.Jastrzębs ki
Wytrzymałoś ć materiałów - wyd II - M.M.Bielaje w
Wytrzymałoś ć materiałów - Z.Brzoska
Wytrzymałoś ć materiałów (Skrypt) - S.Banach
Wytrzymałoś ć materiałów dla wydziałów budowlanych - S.Piechnik
Wytrzymałoś ć materiałów w badaniach doświadczal nych - J.Marcinows ki, S.Wójcik
Wytrzymałoś ć materiałów z elementami mechaniki konstrukcji - tom 2 zbiór zadań 2007 - W.Bodaszews ki
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.1 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.2 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.3 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytyczne do projektowan ia stropów z płyt sprężonych typu SP - G.Troszczyń ski
Wytyczne obliczania elementów konstrukcji ze stalowych rur prostokątny ch i kwadratowyc h giętych na zimno – 2006 – A.Matusiak, K.Miłaczews ki
Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów - M.Rybak
Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach - Z.Iwulski
Wyzwania zrównoważon ego rozwoju w Polsce - J.Kronenber g, T.Bergier
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Masłowski , D.Spiżewska
Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów - M.Łagoda
Wzory wykresy i tablice wytrzymałoś ciowe - M.E.Niezgod ziński, T.Niezgodzi ński
Z elektrotech niką na ty - W.Suder
Z tworzywami sztucznymi na ty - S.Sękowski
Zadania z hydrostatyk i - A.Prystaj
Zadania z mechaniki budowli - I.Lubowieck a, M.Skowronek
Zadania z mechaniki gruntów i zarys materiałów pomocniczyc h - PG - A.Niemunis
Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka - cześć II - J.Misiak
Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka - cześć I - J.Misiak
Zadania z wytrzymałoś ci materiałów - M.E.Niezgod ziński, T.Niezgodzi ński
Zagadnienia projektowan ia konstrukcyj no-budowlan ego zakładów przemysłowy ch - J.M.Sieczko wski
Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjac h elektryczny ch - H.Markiewic z
Zaopatrzeni e w wodę i kanalizacja wsi - A.Szpindor
Zapis konstrukcji (materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowyc h) - skrypt AGH - K.Sujecki
Zapory ziemne - Wytyczne projektowan ia - Ministerstw o Rolnictwa
Zarys geotechniki - Z.Wiłun
Zarys historii architektur y - W.Bogusz
Zarys krystalogra fii - T.Penkala
Zarządzanie nieruchomoś ciami mieszkaniow ymi - E.Bończak-K ucharczyk
Zasilanie silników wysokoprężn ych paliwami węglowodoro wymi i roślinnymi - W.Lotko
Zastosowani e siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni - OST
Zastosowani e wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometryczn ych i mechaniczny ch - P.Ruta
Zbiór zadań z mechaniki - Metodyka rozwiązań - J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata
Zbiór zadań z mechaniki budowli - cz.1 - S.Konieczny , B.Michalak
Zbiór zadań z mechaniki budowli - Metoda przemieszcz eń i metoda elementów skończonych - T.Chmielews ki, P.Górski, B.Kaleta
Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 1 Układy statycznie wyznaczalne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 2 Układy statycznie niewyznacza lne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 1 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 2 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki płynów i termodynami ki - W.Roszczyni alski, K.Filek
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.1 Kinematyka - Cz.Witkowsk i
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.2 Dynamika - Cz.Witkowsk i
Zbiór zadań z podstaw statyki - R.Chrobok
Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem - Z.Gręplowsk a
Zbiór zadań z przepływu ciepła - E.Kostowski
Zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - J.Grabowski , A.Iwanczews ka
Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałoś ci materiałów - T.Rajfert, J.Rżysko
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy - ARKADY 1970 - J.Ziółko
Zbrojarz - T.Kijowska
Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnyc h - A.Gaweł, M.Stepaniuk
Żelbetowe konstrukcje cienkościen ne - K.Grabiec
Żelbetowe ustroje płytowo-słu powe - A.Ajdukiewi cz, W.Starosols ki
Zespolone mosty płytowe z belek strunobeton owych - Kujan
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Podstawy projektowan ia konstrukcji , oddziaływan ia na konstrukcje , projektowan ie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg EC2
Złacza ciesielskie - PISTORA
Ebooki
FILMY 2011
Gry (hasło 1)
ird
NAUKA
Origami
Seriale
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne - Podręcznik dla technikum - E.Musiał
Ten folder jest zabezpieczony oddzielnym hasłem:
jeżeli jesteś właścicielem Chomika - (zaloguj się!)

zypek2014

zypek2014 napisano 13.09.2014 10:32

zgłoś do usunięcia
ibisibis

ibisibis napisano 13.09.2014 22:00

zgłoś do usunięcia
Czy można prosić o chasło? Starosolski tom II
michal_mks

michal_mks napisano 14.09.2014 13:52

zgłoś do usunięcia
Również prosze
m77mat77

m77mat77 napisano 16.09.2014 08:10

zgłoś do usunięcia
e1el31m

e1el31m napisano 19.09.2014 17:32

zgłoś do usunięcia

Skonczyla mi sie kasa na koncie, weszlam w te darmowe doladowania co tak reklamuja...

Od poczatku myslalam ze to sciema a jednak nie! dostalam darmowe doladowanie do plusa za 30 zl.

To ta stronka: theshorte.tk/ukag

kamil.kurzyniec

kamil.kurzyniec napisano 21.09.2014 16:08

zgłoś do usunięcia
Witam, czy mogę prosić o hasło:
kamil.kurzyniec

kamil.kurzyniec napisano 21.09.2014 16:10

zgłoś do usunięcia
bud betonowe: tom 03, tom 04, betonowe konstr sprężone oraz jeśli posiadasz Starosolski tomIII
MASSIVE.MV

MASSIVE.MV napisano 21.09.2014 16:43

zgłoś do usunięcia
wadem

wadem napisano dzisiaj o 09:52

zgłoś do usunięcia

POLECAM FILMY !!!

Wojownicze żółwie ninja - *2014* [CAM] [XViD [Napisy PL]

Godzilla (2014) Lektor.PL.

Hercules *2014* .CAM.XviD] [Lektor PL IVO]

X-Men Przeszłość, która nadejdzie (2014) Dubbing.P L.

Na skraju jutra (2014) Lektor.PL.

Telefon od psychopaty (2014) Lektor.PL

Kamienie na szaniec (2014) PL

Rytuał przejścia - Rites of Passage (2013) Lektor. PL

Holiday A Soldier Is Never Off Duty (2014) PL.SUBB ED

Ewolucja Planety Małp (2014) HDTS.XviD. Lektor PL IVO

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności